Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo cad

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. EuroBLECH 2024 a nové způsoby zapojení do produktivity
(Matching tags: CIM,Produktivita,Zpracování plechu,EuroBLECH,Hannover,Veletrh,CAM,CAD)
Ti­sí­ce ex­po­zic a čtyři dny in­ten­ziv­ní­ho sour­cin­gu pro­duk­tů, na­va­zo­vá­ní kon­tak­tů a výuky. Obor zpra­co­vá­ní ple­chu se při­pra­vu­je na laťku na­sta­vu­jí­cí akci – ve­letrh ...
Středa, 17 Červenec 2024
2. Do řady monitorů Philips E1 přibyly čtyři nové modely
(Matching tags: Philips E1,4K UHD,3D grafika,Modely,Monitory,CAD)
Pro­duk­to­vá řada mo­ni­to­rů Phi­lips E1 se v červ­nu roz­ši­řu­je o čtyři nové mo­de­ly, které po­tě­ší pes­trou na­bíd­kou funk­cí pro akční pro­fe­si­o­ná­ly. Tyto mo­ni­to­ry s krás­ným ...
Pondělí, 08 Červenec 2024
3. IMSI Design vydává TurboCAD Mac 15
(Matching tags: IMSI Design,Deluxe,Designer,Platinum,Pro,TurboCAD,Mac,Software,CAD)
IMSI De­sign, vý­vo­jář soft­wa­ro­vých CAD ře­še­ní, ozná­mil vy­dá­ní ro­di­ny pro­duk­tů Tur­bo­CAD Mac 15. Tato nej­no­věj­ší verze za­hr­nu­je řadu edic pro plat­for­mu Ma­cin­tosh: De­signer, De­lu­xe, ...
Čtvrtek, 04 Červenec 2024
4. Nejlepší CAD software pro velkoformátové tiskárny
(Matching tags: Packmage Technology,TreeDiM,AG/CAD,Arden Softwware,Hybrid Software,Esko,velkoformátové tiskárny,CAD)
FESPA do­da­la do re­dak­ce člá­nek Nessa­na Clea­ry­hy, ve kte­rém se autor se čte­ná­ři po­dě­lí o ně­ko­lik nej­lep­ších CAD pro­gra­mů, které jsou vhod­né pro vel­ko­for­má­to­vé tis­kár­ny, zej­mé­na ...
Pondělí, 01 Červenec 2024
5. JETCAM ohlásil 3D Unfolding modul
(Matching tags: JETCAM Expert,3D na 2D,3D Unfolder,Jetcam,Modul,CAD,AutoPOL)
... ve spo­lu­prá­ci s fir­mou Au­to­POL. Nový modul je vo­li­tel­ným roz­ší­ře­ním sys­té­mu JET­CAM Ex­pert a je určen k ze­fek­tiv­ně­ní pro­ce­su pře­vo­du ši­ro­ké škály for­má­tů 3D CAD ...
Pondělí, 17 Červen 2024
6. Siemens oznamuje NX X pro produktové inženýrství
(Matching tags: Produktové inženýrství,NX X,Xcelerator,Siemens,Software,CAD)
Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil soft­ware NX X, nové clou­do­vé ře­še­ní pro pro­duk­to­vé in­že­nýr­ství, které při­ná­ší tuto špič­ko­vou tech­no­lo­gii fir­mám všech ve­li­kos­tí. ...
Pondělí, 20 Květen 2024
7. Pozvánka na konferenci IT FORUM 2024
(Matching tags: IT Forum,TD-IS,ERP,Konference,CAE,CAM,CAD,PLM)
TD-IS opět při­pra­vu­je kon­fe­ren­ci IT Forum se dvěma dny pl­ný­mi in­for­ma­cí pro zá­kaz­ní­ky a zá­jem­ce o ERP, PLM, CAD/CAM/CAE sys­témy nejen z řady Easy, které po­má­ha­jí fir­mám ...
Čtvrtek, 09 Květen 2024
8. EuroBLECH 2024: The Power of Productivity
(Matching tags: CIM,Zpracování plechu,EuroBLECH,Veletrhy,Hannover,CNC,CAM,CAD)
Glo­bál­ně špič­ko­vá akce cí­le­ná na zpra­co­vá­ní ple­chu letos oče­ká­vá ob­rov­skou účast. Le­toš­ní akce, která pro­běh­ne v de­ví­ti vý­stav­ních ha­lách na ploše více než 90 tisíc metrů čtve­reč­ních, ...
Úterý, 09 Duben 2024
9. Agacad uvádí doplněk Smart Browser pro Revit
(Matching tags: Smart Browser,AGACAD,Revit,Stavebnictví,Autodesk,CAD)
Aga­cad při­ná­ší nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ci svého doplňku Smart Brow­ser pro Au­to­de­sk Revit. Nyní mů­že­te vy­tvá­řet vlast­ní knihov­ny prvků Re­vi­tu, které bez­pro­blé­mo­vě in­te­gru­jí ro­di­ny ...
Pondělí, 25 Březen 2024
10. Jarní akce na produkty 3Dconnexion
(Matching tags: 3D aplikace,Keyboard Pro,SpaceMouse,3Dconnexion,3D myši,Slevy,Akce,CAD)
3D­con­nexi­on již přes 20 let vy­rá­bí za­ří­ze­ní, která mají za cíl zlep­šit kom­fort, efek­ti­vi­tu a ply­nu­lost práce de­sig­né­rů, ar­chi­tek­tů a uměl­ců tvo­ří­cích ve 3D a CAD ...
Pondělí, 11 Březen 2024
11. PTC uvádí na trh Onshape Vision pro Apple Vision Pro
(Matching tags: Apple Vi­si­on Pro,On­sha­pe Vi­si­on,PDM,PTC,CAM,CAD)
... na­vr­ho­vá­ní (CAD), pra­cu­jí s nimi a spo­lu­pra­cu­jí na nich. On­sha­pe Vi­si­on vy­u­ží­vá pro­sto­ro­vé vý­po­čet­ní schop­nos­ti Apple Vi­si­on Pro a umo­ž­ňuje vý­vo­já­řům pro­duk­tů ...
Čtvrtek, 15 Únor 2024
12. Prozkoumejte to nejlepší ze SOLIDWORKS 2024
(Matching tags: SOLIDWORKS 2024,Vylepšení,3DEXPERIENCE,3D CAD,SolidWorks,CAD)
... 2024 ve všech ob­las­tech, od klí­čo­vých CAD funk­cí přes si­mu­la­ce až po sprá­vu dat, 2D kres­le­ní a tvor­bu do­ku­men­ta­ce.  ...
Středa, 03 Leden 2024
13. Představuje se IronCAD 2024
(Matching tags: IronCAD 2024,IronCAD,2D/3D,MCAD,Software,CAD)
Iron­CAD, prů­kop­ník ve světě na­vr­ho­vá­ní a ino­va­cí soft­wa­ro­vých ře­še­ní MCAD, ozná­mil vy­dá­ní oče­ká­va­né­ho soft­wa­ru Iron­CAD 2024. Tato nej­no­věj­ší verze před­sta­vu­je ne­sčet­né ...
Úterý, 02 Leden 2024
14. Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2024
(Matching tags: CAD,Vánoce,Přání,Redakce,Rok 2024)
... a podnikatelských úspěchů. Redakce CAD.cz  ...
Úterý, 19 Prosinec 2023
15. SprutCAM X ve verzi 17.0.10 se lépe vyhýbá se kolizím
(Matching tags: OLP,Kolize,SprutCAM,Aktualizace,Obrábění,CAM,CAD)
Sprut­CAM Tech, ne­zá­vis­lý ev­rop­ský vý­vo­jář CAD/CAM/OLP, ozna­mu­je vy­dá­ní ak­tua­li­za­ce 17.0.10. Tato ak­tu­a­li­za­ce při­ná­ší roz­ší­ře­né funk­ce, opra­vy chyb a vy­lep­še­ní, je­jichž ...
Pátek, 08 Prosinec 2023
16. Byl vydán Coreform Cubit v2023.11 pro CAD
(Matching tags: Neutronová fyzika,v2023.11,Cubit,Coreform,Simulace,Sítě,CAE,CAD)
Co­re­form, vý­vo­jář nové ge­ne­ra­ce CAE, ozna­mu­je his­to­ric­ké vy­dá­ní soft­wa­ru Co­re­form Cubit, který umo­ž­ňuje neu­tro­no­vou fy­zi­ku v CAD. V po­sled­ní době se zvý­ši­ly in­ves­ti­ce ...
Pondělí, 04 Prosinec 2023
17. SimScale a funkce pro konstrukční a mechanickou simulaci
(Matching tags: SimScale,Vibrace,CFD,FEA,Simulace,CAE,CAD)
Sim­S­ca­le ozná­mil nové funk­ce pro in­že­ný­ry za­mě­ře­né na kon­struk­ční a me­cha­nic­kou si­mu­la­ci, včet­ně roz­sáh­lé ana­lý­zy vib­ra­cí a har­mo­nic­kých modů. Sim­S­ca­le je ...
Čtvrtek, 23 Listopad 2023
18. 3D plánování továrny slibuje vyspělé pracovní metody
(Matching tags: 3D projektování,Zařízení,Závody,2D/3D,Továrny,CAD Schröer,CAD)
... vy­tvá­řet mno­hem přes­něj­ší a efek­tiv­něj­ší pro­jek­ty. Port­fo­lio pro­duk­tů CAD Schroer za­hr­nu­je 2D/3D CAD, ná­vrhy za­ří­ze­ní, roz­vr­že­ní to­vár­ny a ře­še­ní pro sprá­vu dat. ...
Středa, 22 Listopad 2023
19. Solid Edge 2024 pod­po­ruje umělou in­te­li­genci při návrhu
(Matching tags: 2024,Umělá inteligence,Solid Edge,Siemens,Software,CAM,CAD)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware při­ná­ší Solid Edge 2024, soft­ware pro návrh a kon­struk­ci vý­rob­ků pro běžné po­u­ži­tí, jako sou­čás­t port­fo­lia prů­mys­lo­vé­ho Si­e­mens Xce­le­ra­toru. ...
Středa, 11 Říjen 2023
20. Novinky pro tisk CAD výkresů a plakátů od Canonu
(Matching tags: TM A1+,TM A0+,image­PRO­GRAF,Velkoformáty,Canon,Tiskárny,CAD)
Canon uvedl na trh novou řadu tis­ká­ren image­PRO­GRAF TM A0+ a A1+ pro vý­rob­ce tech­nic­kých a pro­pa­gač­ních vel­ko­for­má­to­vých tis­ko­vých apli­ka­cí. Najde uplat­ně­ní v růz­ných ...
Pondělí, 02 Říjen 2023
21. Bezplatný CAD software pro malé firmy a osobní projekty
(Matching tags: M4 PERSONAL,Navrhování,2D a 3D,CAD Schröer,Zdarma,CAD)
M4 PER­SO­NAL verze 7.2 na­bí­zí mnoho výhod pro přes­né 2D a 3D na­vr­ho­vá­ní. Op­ti­ma­li­zo­va­ná po­u­ži­tel­nost umožňuje rych­lý start. M4 PER­SO­NAL je víc než jen jed­no­du­chý CAD soft­ware. ...
Úterý, 05 Září 2023
22. ADEON CZ přestěhoval svou brněnskou pobočku
(Matching tags: Po­boč­ka Brno,Stě­ho­vá­ní,Adeon CZ,CAD)
Adeon CZ, ino­vá­tor v ob­las­ti in­for­mač­ních tech­no­lo­gií, ozná­mil pře­stě­ho­vá­ní své br­něn­ské po­boč­ky na novou ad­re­su. Tato po­zi­tiv­ní změna re­flek­tu­je růst spo­leč­nos­ti a její ...
Středa, 16 Srpen 2023
23. Registrace na CADfórum 2023 – 20. ročník konference
(Matching tags: PLM,CAD,BIM,CAM,Konference,CADfórum,GISfórum,Arkance Systems)
Dne 17. října pro­běh­ne na zámku Valeč ju­bi­lej­ní, již dva­cá­tý roč­ník tra­dič­ní od­bor­né kon­fe­ren­ce CADfórum 2023. Kon­fe­ren­ce za­mě­ře­ná na vý­mě­nu prak­tic­kých zku­še­nos­tí mezi pro­fe­si­o­nál­ní­mi ...
Čtvrtek, 27 Červenec 2023
24. Keysight kupuje ESI Group
(Matching tags: CAD,CAE,Akvizice,ESI Group,Keysight Technologies)
Spo­leč­nost Key­si­ght Tech­no­lo­gies ozná­mi­la svůj záměr pře­vzít celý zá­klad­ní ka­pi­tál spo­leč­nos­ti ESI Group za cenu 155 eur za akcii v ho­to­vos­ti. Akvi­zi­ce oce­ňu­je celý ak­ci­o­vý ...
Pondělí, 03 Červenec 2023
25. Na simulace nově s Altair SimSolid Cloudem
(Matching tags: CAD,CAE,Simulace,Cloud,Altair,SIMSOLID)
Al­tair ozná­mil vy­dá­ní Al­tair Sim­So­lid Cloudu, ino­va­tiv­ní­ho clou­do­vé­ho soft­wa­ru pro si­mu­la­ci kon­struk­cí, který uži­va­te­lům umo­ž­ňu­je pří­stup k si­mu­lač­ní tech­no­lo­gii ...
Čtvrtek, 27 Duben 2023
26. C3D Labs a Rubius rozšiřují své partnerství
(Matching tags: C3D Modeler,Rubius Tech,C3D Toolkit,C3D Labs,Partnerství,CAD)
Ru­bius Group a LO CNITI vy­vi­nu­ly v roce 2013 první CAD ře­še­ní třetí stra­ny za­lo­že­né na ge­o­me­t­ric­kém jádru od C3D Labs. Za tímto úče­lem za­kou­pi­ly li­cen­ci na kom­po­nen­tu ...
Úterý, 25 Duben 2023
27. Inovace a zvyšování kvality se SOLIDWORKS Simulation
(Matching tags: So­lid­Works,High Tech,e-book,Dassault Systemès,Software,Simulace,CAD)
Dassault Systèmes So­lid­Works na­bí­zí zá­jem­cům ke sta­že­ní e-book Si­mu­la­ting for In­no­va­tion in High Tech, který jim při­blí­ží, jak vývoj na zá­kla­dě si­mu­la­cí po­mů­že být o krok před ...
Čtvrtek, 06 Duben 2023
28. Přechod z AutoCADu na DraftSight
(Matching tags: e-book,DraftSight,AutoCAD,Software,CAD)
Spo­leč­nost Das­sault Sys­tè­mes So­lid­Works se snaží vklí­nit do ko­mu­ni­ty uži­va­te­lů Au­to­CA­Du a vy­da­la e-book s 13 tipy pro pře­chod z Au­to­CADu na Draft­Sight. Ten ob­sa­hu­je ...
Úterý, 04 Duben 2023
29. Autodesk uvádí produkty řady 2024
(Matching tags: Autodesk,řada 2024,AutoCAD,Inventor,Navisworks,CAD,CAM,BIM)
Od 28. břez­na 2023 se za­ča­la ob­je­vo­vat ozná­me­ní o no­vých ver­zích pro­duk­tů Au­to­de­s­ku řady 2024. Kon­krét­ně tedy jde o Au­to­CAD 2024, Au­to­CAD LT 2024, Au­to­CAD LT for Mac 2024, ...
Čtvrtek, 30 Březen 2023
30. 3Dconnexion představuje bezdrátový Numpad Pro
(Matching tags: 3D aplikace,Num­pad Pro,Kláves­ni­ce,3D­con­nexi­on,Bezdrátová,CAD)
... CAD a 3D apli­ka­cích a kan­ce­lář­ském soft­wa­ru.  ...
Pondělí, 20 Březen 2023
31. Zlepšení produktivity při přípravě výroby - DESIGNER 2022.4
(Matching tags: DESIGNER 2022.4,Hexagon MI,Příprava výroby,Produktivita,Webinar,CAM,CAD)
... se, jak mů­že­te do­sáh­nout téhož po­mo­cí hlav­ních vy­lep­še­ní v nej­no­věj­ší verzi DE­SIGNE­Ru, CAD apli­ka­ci od He­xa­go­nu pro chytřej­ší vý­ro­bu.  ...
Pondělí, 13 Únor 2023
32. Maximální zákaznické výhody z digitální transformace
(Matching tags: Digitální transformace,ECAD,Eplan,ERP,PDM,CAD,PLM)
Part­ner­ský pro­gram EPLAN Part­ner Ne­twork byl za­lo­žen před více než dvěma lety a v prů­bě­hu této doby se do pro­gra­mu za­po­ji­lo při­bliž­ně še­de­sát spo­leč­nos­tí. Stra­te­gič­tí part­ne­ři ...
Čtvrtek, 09 Únor 2023
33. Nová verze SURFCAM 2022.1
(Matching tags: NC Simul,2022.1,SURFCAM,3E Praha Engineering,CAM,CAD)
... ba­líč­ku je i CAD sys­tém De­signer a si­mu­lá­tor drah ná­stro­jů NC Simul Es­sen­tial. O no­vin­kách v této verzi se do­čte­te v tomto do­ku­men­tu. In­sta­lač­ní ba­lí­ček ...
Středa, 01 Únor 2023
34. AppOnFly se mění na streamovací platformu pro náročné
(Matching tags: Václav Svátek,AppOnFly,ČMIS,Streamování,Zetor,CAD)
... od­li­šit ne­kom­pro­mis­ním vý­ko­nem a kromě stre­a­me­rů cílí rov­něž na au­di­o­vi­zu­ál­ní tvůr­ce, kteří ren­de­ru­jí videa, nebo firmy stre­a­mu­jí­cí v CAD. Ta­ko­vou workstati­on pro ...
Pondělí, 30 Leden 2023
35. Festo představuje on-line 3D CAD konfigurátor
(Matching tags: Pohony,příslušenství,Konfigurátor,Festo,CAD)
Na konci zjed­no­du­še­né­ho pro­ce­su ná­vr­hu kon­fi­gu­rá­to­ru je při­pra­ven ke sta­že­ní 3D CAD sou­bor se­sta­vy po­ho­nu. Festo na­dá­le umožňuje vý­rob­cům ori­gi­nál­ní­ho vy­ba­ve­ní (OEM) sni­žo­vat ...
Úterý, 17 Leden 2023
36. BobCAD-CAM – Modulární špičková CAM technologie
(Matching tags: Bob­CAD-CAM,DataCAD,Rhinoceros,Obrábění,SolidWorks,CAM,CAD)
... + žádné další ná­kla­dy. Od roku 1985 vy­ví­jí Bob­CAD-CAM snad­no po­u­ži­tel­ný, pro­fe­si­o­nál­ní a ce­no­vě do­stup­ný CAD-CAM soft­ware a po­sky­tu­je CNC pro­gra­mo­va­cí ře­še­ní pro ...
Úterý, 10 Leden 2023
37. CATIA 3DEXPERIENCE Trial za 399 € včetně školení
(Matching tags: SI­MU­LIA,ENO­VIA,DEL­MIA,CA­TIA,3D­Ex­pe­ri­en­ce,Technodat,CAE,CAM,CAD,PLM)
Spo­leč­nost Tech­no­dat do­dá­vá zá­kaz­ní­kům pro­fe­si­o­nál­ní ná­stro­je z ob­las­tí CAD, CAM, CAE a PLM od Das­sault Sys­tè­mes už řadu let. Ty nej­no­věj­ší jsou nyní k dis­po­zi­ci ...
Úterý, 03 Leden 2023
38. Keyboard Pro s Numpadem v češtině a další novinky
(Matching tags: Klávessnice,Numpad Pro,Keyboard Pro,3DxWare,3Dconnexion,CAD)
Ve 3D­con­nexi­on vědí, jak dů­le­ži­té je pro české uži­va­te­le roz­lo­že­ní čes­kých pís­men na klá­ves­ni­ci, a proto uvádí na český trh klá­ves­ni­ci Key­bo­ard Pro with Num­pad s čes­ký­mi ...
Pondělí, 19 Prosinec 2022
39. Zjistěte více o Document3D Suite 2023
(Matching tags: Do­cu­men­t3D Suite 2023,Quad­riSpa­ce,Dokumenty,CAD)
... Do­cu­men­t3D Suite ob­sa­hu­je Pages3D pro tech­nic­kou do­ku­men­ta­ci a Pu­b­lisher3D pro tech­nic­ké ilu­stra­ce. Po­mo­cí to­ho­to soft­wa­ru mů­že­te znovu po­u­žít stá­va­jí­cí 3D CAD sou­bo­ry ...
Pondělí, 19 Prosinec 2022
40. Vydán VariCAD 2023-1.0
(Matching tags: Schránka ve 3D,Stromová struktura,Druhé okno,2023-1.0,Měření,VariCAD,CAD)
V po­sled­ním lis­to­pa­do­vém dni byla spuš­tě­na nová verze Va­ri­CAD 2023-1.0. Verze umožňuje ot­ví­rat sou­čas­ně dru­hou in­stan­ci pro práci v pro­gra­mu Va­ri­CAD (druhé okno Va­ri­CAD), ...
Pátek, 02 Prosinec 2022
41. Kousek metaverse pro každou společnost
(Matching tags: Virtuální a rozšířená realita,Metaverse,CAD Schröer,Data,CAD)
Pokud jde o vir­tu­ál­ní a roz­ší­ře­nou re­a­li­tu (VR a AR), kon­cept me­ta­ver­se lze apli­ko­vat jak na vir­tu­ál­ní, tak na re­ál­ný svět. Tech­no­lo­gie, jako je vir­tu­ál­ní nebo ...
Středa, 30 Listopad 2022
42. Automatizované generování izometrických plánů potrubí
(Matching tags: Creo Piping,M4 Plant,M4 ISO,Potrubí,Izometrie,CAD Schröer,PTC,CAD)
Chce­te-li rych­le a snad­no vy­rá­bět po­tru­bí, po­u­žij­te izo­me­t­rii po­tru­bí. Tyto spe­ci­a­li­zo­va­né prů­mys­lo­vé vý­kre­sy ob­sa­hu­jí všech­ny in­for­ma­ce po­třeb­né k do­ku­men­ta­ci ...
Úterý, 08 Listopad 2022
43. Tajemství digitálních dvojčat
(Matching tags: VR/AR,CAD,Leo Kil­foy,John Prit­chard,Digitální dvojčata,Rockwell Automation)
Jak mohou různé typy di­gi­tál­ních dvoj­čat a ná­stro­jů vy­tvo­řit nové mož­nos­ti pro vý­ro­bu? Celý pro­ces vy­svět­lu­je John Prit­chard, ve­dou­cí od­dě­le­ní di­gi­tál­ní­ho in­že­nýr­ství, ...
Čtvrtek, 03 Listopad 2022
44. ZEISS ScanBox řady 5: automatizovaný, modulární, řízený zákazníkem
(Matching tags: GOM Inspect Pro,ATOS 5,Řada 5,ZEISS,ScanBox,3D měření,CAD)
ZEISS In­dustrial Qua­li­ty So­lu­ti­ons roz­ši­řu­je svou řadu op­tic­kých 3D mě­ři­cích stro­jů o novou mo­de­lo­vou řadu ZEISS Scan­Box Se­ries 5. Osvěd­če­ná tech­no­lo­gic­ká kon­cep­ce au­to­ma­ti­zo­va­ných ...
Pátek, 14 Říjen 2022
45. Chladírenské firmy navrhují s M4 PLANT
(Matching tags: Chladicí zařízení,M4 Plant,CAD Schröer,BIM,CAD)
Chla­di­cí tech­no­lo­gie nám každý den za­jiš­ťu­jí, že si mů­že­me kou­pit čer­stvé po­tra­vi­ny. Je to proto, že chla­di­cí ře­tě­zec je přes­ně na­vr­žen spe­ci­a­li­zo­va­ný­mi spo­leč­nost­mi a při­způ­so­ben ...
Pátek, 23 Září 2022
46. Výuka metody BIM na SPŠ stavebních startuje naplno
(Matching tags: DiMS,IFC,Střední školy,SPŠ,Facility management,Stavebnictví,BIM,CAD)
Se za­čát­kem le­toš­ní­ho škol­ní­ho roku končí pře­chod­né ob­do­bí, které měly střed­ní od­bor­né školy sta­veb­ní­ho za­mě­ře­ní na za­řa­ze­ní me­to­dy BIM do škol­ních vzdě­lá­va­cích pro­gra­mů. ...
Pátek, 26 Srpen 2022
47. Představuje se AutoCAD Web
(Matching tags: CAD,Autodesk,AutoCAD,Web,Předplatné,Navrhování,Kreslení)
... se způ­sobů, ja­ký­mi zá­kaz­ní­ci pra­cu­jí, uvedl Au­to­de­sk na trh Au­to­CAD Web – novou na­bíd­ku, která usnadňuje práci kdy­ko­li, kde­ko­li a na ja­kém­ko­li za­ří­ze­ní.  ...
Středa, 17 Srpen 2022
48. EuroBLECH 2022 – brána do chytřejší budoucnosti
(Matching tags: Zpracování,CIM,Plechy,EuroBLECH,Hannover,Veletrh,Technologie,CAM,CAD)
Po čtyřech le­tech ko­mu­ni­ta zpra­co­va­te­lů ple­chu ne­tr­pě­li­vě oče­ká­vá své hlav­ní místo pro se­tká­ní v oboru. Eu­roB­LECH 2022 – 26. me­zi­ná­rod­ní ve­letrh tech­no­lo­gií zpra­co­vá­ní ...
Středa, 13 Červenec 2022
49. Nová verze softwaru VariCAD 2022-2.0
(Matching tags: CAD,VariCAD,Kótování,2D výkresy,2022-2.0)
Novou verzi Va­ri­CAD 2022-2.0 ozná­mi­li vý­vo­já­ři 7. čer­ven­ce. Na­bí­zí pře­de­vším nové mož­nos­ti u kóto­vá­ní – jedná se o chyt­ré kóto­vá­ní. Tato funk­ce umožňuje vy­tvo­řit kóty v celém ...
Úterý, 12 Červenec 2022
50. Hexagon kupuje TST Tooling Software Technology
(Matching tags: CAD,CAM,Hexagon,VISI,PEPS)
Spo­leč­nost He­xa­gon AB ozná­mi­la 30. červ­na akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti TST Too­ling Soft­ware Tech­no­lo­gy LLC. Spo­leč­nost TST je hlav­ním dis­tri­bu­to­rem VISI, spe­ci­a­li­zo­va­né­ho CAD CAM ...
Sobota, 09 Červenec 2022