Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo data

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Nový Datakit V2024.2 pro výměnu technických dat
(Matching tags: V2024.2,Výměna,Datakit,Vylepšení,Kompatibilita,Novinky,konverze,Data)
Verze 2024.2 má více funk­cí než kdy­ko­li před­tím, aby po­moh­la fir­mám s vý­mě­nou tech­nic­kých dat. Stej­ně jako u každé čtvrt­let­ní verze ře­še­ní Da­ta­ki­tu byly i zde při­dá­ny ...
Čtvrtek, 11 Duben 2024
2. SensiML představuje datové studio pro AI a ML
(Matching tags: SensiML,Strojové učení,Umělá inteligence,IoT,Správa dat,Data)
Sensi­ML Corp., za­bý­va­jí­cí se soft­warem s umě­lou in­te­li­gen­cí pro in­ter­net věcí a dce­ři­ná spo­leč­nost Quic­kLo­gicu, ozná­mi­la uve­de­ní Data Stu­dia, prů­lo­mo­vé plat­for­my, ...
Středa, 27 Prosinec 2023
3. Datakit vydává konvertory v2023.3
(Matching tags: Data,Solid Edge,Datakit,PMI,Konvertory,v2023.3)
Da­ta­kit ozna­mu­je verzi kon­ver­to­rů v2023.3 a do­stup­nost mo­du­lu pro čtení So­lid­Ed­ge PMI. Verze V2023.3 je k dis­po­zi­ci od za­čát­ku čer­ven­ce. Za­jiš­ťu­je kom­pa­ti­bi­li­tu s no­vý­mi ...
Pondělí, 17 Červenec 2023
4. Datakit rozšiřuje svou nabídku datových převodníků
(Matching tags: Datajit,Převodníky,IFC,Navisworks,Revit,Data,Software)
... si jej pro­hléd­nout, nebo se opřít o jeho data a po­kra­čo­vat v pro­voz­ním ří­ze­ní bu­do­vy, to­vár­ny nebo jiné právě zpra­co­vá­va­né stu­die.  ...
Čtvrtek, 30 Březen 2023
5. Elysium oznámilo vydání softwaru CADdoctor SX6.1
(Matching tags: SX6.1,CADdoctor,Překlad,Elysium,FEA,Data,Software)
CAD­doc­tor byl na­vr­žen tak, aby pod­po­ro­val vy­u­ži­tí 3D dat uži­va­te­lů. CAD­doc­tor pře­sa­hu­je rámec pře­kla­du z CAD do CAD a dis­po­nu­je po­kro­či­lý­mi funk­ce­mi pro od­ha­lo­vá­ní ...
Středa, 01 Březen 2023
6. Kousek metaverse pro každou společnost
(Matching tags: Virtuální a rozšířená realita,Metaverse,CAD Schröer,Data,CAD)
Pokud jde o vir­tu­ál­ní a roz­ší­ře­nou re­a­li­tu (VR a AR), kon­cept me­ta­ver­se lze apli­ko­vat jak na vir­tu­ál­ní, tak na re­ál­ný svět. Tech­no­lo­gie, jako je vir­tu­ál­ní nebo ...
Středa, 30 Listopad 2022
7. TransMagic vydává nové verze pro CATIA, Creo a ACIS
(Matching tags: R12.31.200,Solid Edge,konverze,TransMagic,Creo,CATIA,Data,SolidWorks)
Spo­leč­nost TransMa­gic vy­da­la nové se­sta­ve­ní svého produ­ktu – R12.31.200. Po­ky­ny k in­sta­la­ci na­lez­ne­te v části In­sta­la­ce TransMa­gic R12 SP2 a SP3 na por­tá­lu pod­po­ry. ...
Čtvrtek, 28 Červenec 2022
8. Vývoj oceánských datových produktů s Xceleratorem
(Matching tags: Xcelerator as a Service,Saildrone,Teamcenter X,Siemens,Data,PLM)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil 6. dubna, že ka­li­forn­ská spo­leč­nost Sail­dro­ne, která na­vr­hu­je, vy­rá­bí a pro­vo­zu­je flo­ti­lu hla­di­no­vých pla­vi­del bez po­sád­ky ...
Středa, 06 Duben 2022
9. Elysium vydalo DFM Studio pro 3D CAD
(Matching tags: Vyrobitelnost,DFM Studio,Elysium,Data,3D CAD)
Spo­leč­nost Ely­si­um, glo­bál­ní po­sky­to­va­tel ře­še­ní in­te­ro­pe­ra­bi­li­ty, ozná­mi­la vy­dá­ní DFM Stu­dia, ře­še­ní pro po­su­zo­vá­ní vy­ro­bi­tel­nos­ti 3D CAD. DFM Stu­dio je kom­plex­ní ...
Čtvrtek, 17 Únor 2022
10. Nový přijímač Trimble DA2 GNSS
(Matching tags: DA2,Přijímač,Catalyst,GNSS,Trimble,GIS,Data)
Spo­leč­nost Trim­ble před­sta­vi­la 21. září při­jí­mač Trim­ble DA2 GNSS pro po­lo­ho­va­cí služ­bu Trim­ble Ca­ta­lyst. DA2 – při­jí­mač a an­té­na druhé ge­ne­ra­ce pro služ­bu Ca­ta­lyst – nyní ...
Středa, 29 Září 2021
11. Nová modulární platforma 3DxSUITE firmy Elysium
(Matching tags: Škálovatelnost,Modularita,3DxSUITE,Elysium,Interoperabilita,Data)
Ely­si­um ozná­mi­lo vy­dá­ní 3Dx­SU­I­TE, nové mo­du­lár­ní plat­for­my pro bez­pro­blé­mo­vou in­te­ro­pe­ra­bi­li­tu 3D dat. In­te­ro­pe­ra­bi­li­ta je hlav­ní de­ví­zou spo­leč­nos­ti Ely­si­um už ...
Pátek, 06 Srpen 2021
12. Data o klimatu i prostředí pro tvorbu aplikací
(Matching tags: ECSPP,C3S,Klima,Copernicus,Aplikace,Data)
... bez­plat­ný pří­stup ke kli­ma­tic­kým datům služ­by C3S pro­střed­nic­tvím on­li­ne knihov­ny Cli­ma­te Data Store. Služ­ba C3S vy­vi­nu­la apli­ka­ci, která umož­ní ko­mu­ko­li zjis­tit, jaká je sou­čas­ná ...
Čtvrtek, 18 Březen 2021
13. Ideate Software vydal Ideate Automation pro Revit
(Matching tags: Ideate BIMLink,Ideate Software,Revit,Data,Autodesk,BIM)
Spo­leč­nost Ide­a­te Soft­ware, prů­mys­lo­vý AEC part­ner a au­to­ri­zo­va­ný vý­vo­jář Au­to­de­s­ku, ozná­mi­la vy­dá­ní Ide­a­te Au­to­mati­on pro Revit, skrip­to­va­cí­ho ná­stro­je pro po­u­ži­tí ...
Úterý, 24 Listopad 2020
14. Siemens rozšiřuje v nejnovější verzi NX portfolio Xcelerator
(Matching tags: Model Based De­fi­ni­ti­on,NX MBD,Digitální dvojče,Siemens,Data,CAD)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozna­mu­je do­stup­nost nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru NX, včet­ně funk­cí, které spo­leč­nos­tem umožňují po­u­ží­vat pra­vi­dla a zna­lost­ní pří­stup k Model ...
Středa, 18 Listopad 2020
15. Bez digitální transformace se snižuje šance uspět
(Matching tags: Digitální továrna,Teamcenter,Digitalizace,Siemens,Data,PDM,CAD,PLM)
Tento rok nám už jasně uká­zal, jak je dů­le­ži­tá di­gi­ta­li­za­ce vý­rob­ních pod­ni­ků a jak je mnoh­de podceňovaná. Mnoho firem bylo nu­ce­no řešit vzdá­le­né pří­stu­py k datům, tech­nic­ké ...
Úterý, 28 Červenec 2020
16. QuadriSpace vydává Document3D 2021
(Matching tags: Document3D,2021,Publisher3D,QuadriSpace,Suite,Publikování,Data,3D CAD)
Nová sada Do­cu­men­t3D Suite 2021 zjed­no­du­šu­je tech­nic­ké pu­b­li­ko­vá­ní po­mo­cí no­vých ná­stro­jů pro im­port, pu­b­li­ko­vá­ní a tvor­bu. Tato hlav­ní ak­tu­a­li­za­ce verze za­hr­nu­je ...
Pátek, 24 Červenec 2020
17. Vydán TransMagic R12 SP3
(Matching tags: Balíčky,R12 SP3,PMI,3D PDF,STEP,TransMagic,Data,SolidWorks,CAD)
TransMa­gic byl vydán ve verzi R12 SP3, která má vy­lep­še­né funk­ce pro vy­tvá­ře­ní ba­líč­ku tech­nic­kých dat v jed­nom kroku, včet­ně 3D po­hle­dů na mo­de­ly a CAD se­sta­vy, CAD data ...
Čtvrtek, 16 Červenec 2020
18. Proč byste měli spravovat CAD data?
(Matching tags: Digitální továrna,Správa,Siemens,Data,PDM,CAD)
Nákup sys­té­mu pro sprá­vu dat je z po­hle­du bu­dou­cí­ho roz­vo­je firmy těž­kým roz­ho­do­vá­ním. Za­tím­co nákup další li­cen­ce CAD soft­wa­ru se zdá být snad­ným roz­hod­nu­tím, které nikdo ...
Pondělí, 13 Červenec 2020
19. Aktualizace leteckých dat USA a Evropy v HxGN Content Programu
(Matching tags: HxGN Content Program,Geosystems,USA,Hexagon,Evropa,Aktualizace,Data)
Di­vi­ze Ge­o­sys­tems He­xa­go­nu ozná­mi­la 23. červ­na, že HxGN Con­tent Pro­gram, nej­vět­ší knihov­na vy­so­ce přes­ných le­tec­kých dat, ak­tu­a­li­zu­je v roce 2020 3 milióny čtve­reč­ních ...
Středa, 24 Červen 2020
20. Datakit podporuje nejnovější vývoj standardu STEP
(Matching tags: CrossMnager,Cross­Cad/Ware SDK,AP24E2,Standardy,Datakit,STEP,ISO,konverze,Data)
Da­ta­kit se ak­tiv­ně po­dí­lel na vý­vo­ji STEP AP242, edi­ti­on 2, a již je při­pra­ven na­bíd­nout čtení a zápis dat STEP AP242E2 po­mo­cí svých ná­stro­jů pro vý­mě­nu CAD dat. Druhá edice ...
Pondělí, 15 Červen 2020
21. Vydán CADdoctor pro Autodesk Moldflow 2019.2
(Matching tags: 2019.2,CADdoctor,Moldflow,Opravy,Data,Autodesk,Elysium)
Ely­si­um vy­da­lo CAD­doc­tor pro Au­to­de­sk Mol­d­flow 2019.2. Ve stan­dard­ních funk­cích byla při­dá­na funk­ce vy­hle­dá­vá­ní sou­čás­tí s při­dá­ním funk­ce pro vy­hle­dá­vá­ní dílů podle ...
Pondělí, 13 Duben 2020
22. Nová knihovna pro zápis formátu glTF od Datakitu
(Matching tags: Výměna,glTF,JSON,Cross­Cad/Ware,Datakit,konverze,CrossManager,SDK,CAD,Data)
Fran­couz­ský vy­da­va­tel Da­ta­kit, spe­ci­a­lis­ta na ná­stro­je pro vý­mě­nu dat mezi CAD sys­témy, při­dá­vá do své na­bíd­ky zápis do for­má­tu sou­bo­rů glTF (Gra­phics Lib­ra­ry Transmis­si­on ...
Pondělí, 16 Březen 2020
23. Zmírnění hrůzy CAD povrchů
(Matching tags: Opravy,Povrchy,Plochy,CAD,Data,Full Repair,Převody,TransMagic)
Pokud jste někdy ote­vře­li sou­bor CAD v So­li­dworks nebo ja­ké­ko­liv jiné CAD apli­ka­ci a tam, kde jste oče­ká­va­li jed­no­li­tý vo­do­těs­ný model jste našli de­sít­ky nebo do­kon­ce stov­ky ...
Čtvrtek, 27 Únor 2020
24. Nejnovější CAD Assistant nese číslo verze 1.4
(Matching tags: CAD Assistant,Data,3D prohlížeč,Open CASCADE)
Open Cas­ca­de vy­da­la nej­no­věj­ší verzi pro­gra­mu CAD As­sistant – off-line 3D pro­hlí­že­če a pře­vod­ní­ku pro CAD sou­bo­ry a sítě. Soft­ware je k dis­po­zi­ci pro Win­dows, MacOS, ...
Čtvrtek, 16 Leden 2020
25. ZWSOFT představuje CADbro 2020
(Matching tags: 3D CAD,Data,CADbro 2020,Prohlížeč,Spolupráce,ZWSOFT,Reálný čas)
Téměř po roce od na­bíd­ky CAD­bro 2019 před­sta­vil ZW­SOFT nový CAD­­bro 2020, snad­no po­u­ži­tel­ný 3D CAD pro­hlí­žeč ur­če­ný pro kaž­dé­ho, kdo po­tře­bu­je spo­lu­pra­co­vat na tech­nic­kých da­tech. ...
Středa, 15 Leden 2020
26. Datakit aktualizuje překladače pro Rhino
(Matching tags: Data,Překladače,Aktualizace,Rhino,Datakit,konverze)
... 3D data, z toho mj. sou­­čás­ti a se­sta­vy (*.prt) nebo strom se­stav jako vrst­vy. Data lze fil­tro­vat podle typu en­ti­ty, vi­di­tel­nos­ti a vrst­vy, vy­brat si jde umís­tě­ní os a při­po­jit ...
Úterý, 07 Leden 2020
27. Kubotek3D vydává KeyCreator 2020
(Matching tags: CAD,Data,2020,Kubotek3D,KeyCreator,Import)
... In­dust­ry Foun­dati­on Clas­ses (IFC), což je ISO stan­dard pro BIM data včet­ně se­stav, tě­les a sítí.  ...
Čtvrtek, 05 Prosinec 2019
28. Datakit 2019.4 s novými funkcemi
(Matching tags: 2019.4,Datakit,konverze,Data,Nové funkce,Výměna)
Soft­ware pro vý­mě­nu 2D a 3D CAD dat na­bí­zí nově kon­ver­zi do for­má­tů FBX a glTF, pod­po­ru no­vých ver­zí for­má­tů Creo Pa­ra­met­ric, Pa­ra­so­lid, NX a So­lid Edge a tři ...
Pátek, 22 Listopad 2019
29. CADEX představuje CAD Exchanger ve verzi 3.7.0
(Matching tags: Verze 3.7.0,CAD Exchanger,Konverze dat,CADEX,Data)
... je třeba v Au­to­CA­Du, fun­gu­je i im­port 3DS a data So­li­dworks se dají číst na všech plat­for­mách (Win­dows, Linux, MacOS a An­dro­id).  ...
Pátek, 15 Listopad 2019
30. WORKXPLORE od Hexagonu ve verzi 2020.1
(Matching tags: Data,CAD,Verze 2020.1,WorkXplore,Hexagon,prohlížeče)
CAD pro­hlí­žeč Wor­kx­plo­re pů­vod­ně vzni­kl pro im­port a ana­lý­zu sou­bo­rů všech typů a ve­li­kos­tí při vy­so­ké rych­los­ti. Do­ve­de ex­por­to­vat ote­vře­ná i za­vře­ná tě­le­sa, ...
Pondělí, 04 Listopad 2019
31. Elysium nabízí QIF pro CAD převody a validaci
(Matching tags: MBD/MBE,CAD,Data,QIF,Validace,ASFALIS,Elysium,Převody)
Za­čát­kem roku 2020 bude ko­merč­ně vydán soft­ware AS­FA­LIS, jehož sou­čás­tí bude ře­še­ní spo­leč­nos­ti Ely­si­um pro pře­vod a va­li­da­ci CAD z a do QIF (Qua­li­ty In­for­mati­on Fra­mework) ...
Středa, 09 Říjen 2019
32. Kubotek3D oznamuje K-Compare Revision
(Matching tags: Modely,Data,CAD,Kubotek3D,Porovnání,K-Compare Revision)
K-Com­pa­re Re­vi­si­on je sa­mo­stat­ný soft­ware pro po­rov­ná­vá­ní CAD mo­de­lů, po­sta­ve­ný na uni­ver­zál­ní CAD ar­chi­tek­tu­ře fra­mewor­ku Ku­bo­tek Kos­mos 3D. Za­jiš­ťu­je efek­tiv­ní ko­mu­ni­ka­ci ...
Pondělí, 07 Říjen 2019
33. HALOCAD od SECUDE zabezpečuje CAD data
(Matching tags: HALOCAD,SECUDE,Zabezpečení,CAD,Data)
Spo­leč­nost Secu­de, part­ner fir­my SAP, na­bí­zí ce­lo­svě­to­vě za­bez­pe­če­ní dat pro soft­wa­re SAP En­ter­pri­se. No­vým ře­še­ním na och­ra­nu CAD sou­­bo­rů je Ha­lo­cad, ur­če­né pro in­že­nýr­ské ...
Čtvrtek, 03 Říjen 2019
34. Aktualizovaný DirectTranslator pro automatickou validaci dat
(Matching tags: Data,CAD,Automatická validace dat,EX8.1,DirectTranslator,Aktualizace,Elysium)
... geometrií, informacemi o výrobě produktu a dalšími. Chyby při převodu dat a skryté nesprávnosti v kvalitě výrobních dat (product data quality – PDQ) budou automaticky nalezeny a opraveny, ...
Čtvrtek, 25 Duben 2019
35. Tvorba CAD dat pro technickou dokumentaci a náhradní díly
(Matching tags: CAD,Data,Náhradní díly,Technická dokumentace,3DViewStation)
Pro tvorbu technické dokumentace (textu, grafiky i ilustrací) a CAD dat náhradních dílů je určen produkt Kisters 3DViewStation. V ak­tua­li­zo­va­né verzi nabízí vylepšené rozhraní, nahrávání ...
Úterý, 09 Duben 2019
36. CCE vydává EnSuite 2019 pro CAD
(Matching tags: Data,CAD,konverze,Převody,2019,Wall Thickness Analyzer,CCE,EnSuite)
Společnost CCE oznámila vydání nejnovější verze svého prohlížeče a převodního softwaru EnSuite. Ten umožňuje prohlížet, analyzovat a převádět data z většiny nejpoužívanějších CAD formátů. ...
Neděle, 24 Únor 2019
37. V BAE Systems zálohují pomocí Acronis Backup Advanced
(Matching tags: Backup Advanced,BAE Systems,Acronis,Data,IT infrastruktura,Zálohování)
Společnost Acronis uvedla, že BAE Systems využívá Acronis Backup Advanced pro zálohování pracovních stanic na 11 lokalitách v Evropě. Software Acronis, který splnil nejpřísnější kritéria ...
Čtvrtek, 21 Únor 2019
38. ZWSOFT přichází s CADbro 2019
(Matching tags: 2019,CADbro,Soubory,Prohlížeč,Cloud,ZWSOFT,3D CAD,Data)
CADbro 2019 je 3D CAD prohlížeč, který pomocí nově přidané on-line cloudové služby umožňuje prohlédnout si 3D model tzv. za pochodu, tedy na jakémkoliv zařízení, a modely rovněž nahrávat, ...
Úterý, 29 Leden 2019
39. Datakit oznamuje CAD Conversion Tools ve verzi 2019.1
(Matching tags: Data,CAD,Výměna,PLMXML,CrossCad/Plg,konverze,CrossManager,Datakit)
Nejnovější aktualizace softwaru pro výměnu CAD dat přidává podporu čtení těchto CAD formátů, a to pro všechny aplikace Datakitu: JT 10.3, ACIS 2018 1.0, Solid Edge 2019, NX 12.0.2.9, Solidworks 2019 ...
Pondělí, 28 Leden 2019
40. Vero vydává WorkXplore 2019 R1
(Matching tags: VERO,Anylýza,Prohlížeč,CAD,Data,2019 R1,WorkXplore,Client Viewer,Překladače)
Většina vylepšení této nové verze prohlížeče CAD souborů s možností analýz týká funkce Client Viewer, kdy lze pracovat s hodnotami pa­ra­me­t­rů jak manuálně, tak automaticky, v menu Options (volby) pak ...
Úterý, 27 Listopad 2018
41. FARO nabízí digitální podpis u naskenovaných dat
(Matching tags: Data,Skenování,Faro,Digitální podpis,Scan Verification Tool,Focus)
... že data ne­pů­j­de měnit. Každý sken je nyní digitálně podepsán, přičemž je použit běž­ný průmyslový algoritmus pro zmapování jednotlivého skenu do ur­či­té­ho čísla, zvaného hodnota klíče. Ta ...
Pátek, 26 Říjen 2018
42. Tecplot 360 2018 R2 pomáhá analyzovat simulovaná data
(Matching tags: 2018 R2,Tecplot 360,Simulace,Data,Analýzy,3D modely)
... pro netCDF data, ROMS (Regional Ocean Modeling System), WRF (Wea­ther Research Forecasting Model) a Telemac (všechny tři na vy­žá­dá­ní). Dále pak obsahuje toto vydání nové barevné mapy grafů, ...
Pondělí, 22 Říjen 2018
43. ZWSOFT vydává CADbro 2018 SP2
(Matching tags: Prohlížeč,ZWSOFT,CADbro,2018 SP2,3D CAD,Data,2D CAD,CAD)
2018 SP2 je prohlížeč 3D CAD dat, jenž nabízí jak zobrazení 2D, tak 3D, měření, značení a další analytické funkce. Umožňuje přístup k in­že­nýr­ským a výrobním datům bez nutnosti instalace ...
Pátek, 21 Září 2018
44. Kubotek3D nabízí K-Compare Validate
(Matching tags: Kubotek3D,K-Compare,Validate,Kosmos 3D,Převody,Kontroly,Data,CAD)
Společnost Kubotek3D vyvíjí software pro precizní geometrii a nově nabízí K-Compare Validate, což je samostatná aplikace pro převody a validaci CAD dat, postavená na univerzální CAD architektuře ...
Pátek, 07 Září 2018
45. RapidDXF LT pro konverzi souřadnic do DXF
(Matching tags: konverze,Data,AutoCAD,GPS,RapidDXF LT,Souřadnice,DXF)
Samostatná aplikace RapidDXF LT od firmy DeliCAD umožňuje pře­vést souřadnicové soubory (topografická data, GPS, mechanická apod.) do souborů DXF, jež se dají otevřít v prakticky jakémkoliv ...
Úterý, 04 Září 2018
46. EPLAN Data Portal – cesta k ideální sadě přístrojových dat
(Matching tags: ECAD,Automatizace,Databáze,Portal,Eplan,Data)
Digitální přístrojová data jsou v současnosti klíčovým prvkem pro do­sa­­že­ní efektivity inženýrských prací. Největší výzvu v této oblasti před­sta­vu­jí kva­li­ta dat a rozsah informací, ...
Úterý, 10 Červenec 2018
47. Hexagon MI vydává eMMA ve verzi 3.0.4
(Matching tags: Data,Hexagon MI,eMMA,Verze 3.0.4,Manufacturing Intelligence,Q-DAS,qs-STAT,Správa,Anylýza)
Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence nabízí v nejnovější verzi softwarovou sadu eMMA, určenou pro správu a analýzy roz­mě­ro­vých dat. Novinkami jsou funkce pro plánování kvality, hlášení ...
Středa, 13 Červen 2018
48. Teledyne CARIS vydává HIPS a SIPS ve verzi 11.0
(Matching tags: Data,Teledyne CARIS,HIPS,SIPS,Verze 11.0)
... funkci „táhni a pusť“ u souborů s hrubými daty senzorů. Soubory stačí přetáhnout na ikonu aplikace a hrubá data se automaticky zpracují, přidají se zeměpisné souřadnice ...
Čtvrtek, 07 Červen 2018
49. ZWSOFT vydává CADbro 2018 SP1
(Matching tags: 3D CAD,Data,Testy,Anotace,CADbro,2018,SP1,Prohlížeč)
Nová verze cenově dostupného 3D CAD prohlížeče CADbro 2018 SP1 umožňuje velmi rychlou společnou práci s daty díky náhledům, anotacím a funkcím testování. Prohlížeč má moderní rozhraní (tak ještě ...
Pátek, 01 Červen 2018
50. ITS nabízí Transmagic
(Matching tags: ITS,Industrial Technology Systems,TransMagic,konverze,Software,Data)
Společnost Industrial Technology Systems (ITS) dodává svým zá­kaz­ní­kům speciální softwarové řešení Transmagic. V dnešní době di­gi­ta­li­za­ce začíná být každodenní potřebou rychlé prohlížení a zpracování ...
Středa, 21 Březen 2018