Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo digitalizace

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Digitalizace hřbitovů – I zesnulí potřebují pořádek
(Matching tags: Hřbitovy,TopGis,pasporty,Digitalizace,GIS)
Dle zá­ko­na o po­hřeb­nic­tví je každá obec po­vin­na za­jis­tit řád­nou sprá­vu svého pi­et­ní­ho místa. Pří­stu­py rad­nic k dané pro­ble­ma­ti­ce se však na­příč Čes­kem liší. Ně­kte­ré sa­mo­sprá­vy ...
Pondělí, 03 Červen 2024
2. Strojírenská inspirace zmapuje skutečný potenciál českého strojírenství
(Matching tags: Trade Media Int.,Strojírenská inspirace,Robotizace,Digitalizace,Automatizace,3D tisk)
Mo­der­ní tech­no­lo­gie v prů­mys­lu, au­to­ma­ti­za­ce, ro­bo­ti­za­ce, di­gi­ta­li­za­ce či 3D tisk, zvy­šu­jí kon­ku­ren­ce­schop­nost prů­mys­lo­vých firem. Oč ne­ná­pad­něj­ší se toto tvr­ze­ní ...
Úterý, 28 Květen 2024
3. Digitalizace s novým stavebním zákonem je příležitostí
(Matching tags: Adam Heres Vostárek,Stavební zákon,PlanRadar,Digitalizace,Stavebnictví)
České sta­veb­nic­tví po­tře­bo­va­lo nový sta­veb­ní zákon jako sůl. Ten má po le­tech pří­prav vejít do praxe po­čí­na­je 1. čer­ven­cem. Celý sys­tém če­ka­jí velké změny včet­ně pře­cho­du na di­gi­tál­ní ...
Čtvrtek, 09 Květen 2024
4. Výzvy a příležitosti ve stavebnictví podle PlanRadaru
(Matching tags: Prognóza 2024,PlanRadar,Průzkum,Digitalizace,Stavebnictví)
Oče­ká­vá se, že sou­čas­ný rok bude plný eko­no­mic­kých výzev a ne­jis­tot. Po stag­na­ci v mi­nu­lém roce se si­tu­a­ce na trhu může kdy­ko­liv ob­rá­tit ať už k lep­ší­mu, tak i k hor­ší­mu. ...
Pondělí, 26 Únor 2024
5. Efektivní správa a řízení stavebních reklamací
(Matching tags: Reklamace,Pohledávky,Stavební projekty,PlanRadar,Digitalizace,Dokumentace)
Po­ža­dav­ky na ví­ce­prá­ce ve sta­veb­nic­tví (tzv. clai­my) jsou zá­sad­ní otáz­kou pro mnoho pro­fe­si­o­ná­lů v tomto od­vět­ví a sou­čás­tí vět­ši­ny sta­veb­ních pro­jek­tů. Při je­jich ...
Čtvrtek, 18 Leden 2024
6. Siemens kupuje BuntPlanet
(Matching tags: BuntBrain,BuntPlanet,Vodárenství,Xcelerator,Digitalizace,Siemens,Akvizice)
Sie­mens ozná­mil akvi­zi­ci tech­no­lo­gic­ké spo­leč­nos­ti Bunt­Pla­net se síd­lem ve špa­něl­ském San Se­bas­ti­a­nu. Oce­ně­ný soft­ware od Bunt­Pla­net byl na­sa­zen po ce­lém světě na pod­po­ru ...
Pondělí, 11 Prosinec 2023
7. Perspektivy a výzvy digitalizace ve stavebnictví
(Matching tags: Perspektivy,PlanRadar,Průzkum,Digitalizace,Stavebnictví)
Sta­veb­nic­tví je jed­ním z nej­star­ších oborů, které si dlou­ho­do­bě za­cho­vá­vá svou tra­dič­ní tvář. Nicmé­ně i toto od­vět­ví po­stu­pem času pro­chá­zí di­gi­tál­ní trans­for­ma­cí, ...
Pondělí, 20 Listopad 2023
8. Digitální továrna 2.0 na MSV o budoucnosti průmyslu
(Matching tags: MSV 2023,BVV,Průmysl,Digitální továrna,Digitalizace)
Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce je v dneš­ní době vý­znam­nou sou­čás­tí téměř kaž­dé­ho od­vět­ví a prů­my­sl není vý­jim­kou. Umožňuje stro­jí­ren­ským fir­mám au­to­ma­ti­zo­vat mnoho pro­ce­sů, ...
Pátek, 22 Září 2023
9. Ujíždí vám vlak s vaší konkurencí?
(Matching tags: Způsoby práce,Digitalizace,Workshop,SolidVision,Webinar)
Na čtvr­tek 7. září od 13 hodin při­pra­vil So­li­dVi­si­on 30­mi­nu­to­vý webi­nář s od­po­věď­mi na otáz­ku – kde je a není možná di­gi­ta­li­za­ce? Pro­ce­sy se stále zrych­lu­jí a or­ga­ni­za­ce ...
Pondělí, 28 Srpen 2023
10. Tianneng používá Siemens Xcelerator pro výrobu baterií
(Matching tags: Tianneng,Xcelerator,Inteligentní výroba,Baterie,Digitalizace,Siemens)
Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil 14. srpna, že si Tian­neng Bat­te­ry Group vy­bra­la prů­mys­lo­vé soft­wa­ro­vé port­fo­lio Sie­mens Xce­le­ra­tor, aby pod­po­ři­la ino­va­ce a umož­ni­la ...
Pondělí, 14 Srpen 2023
11. Roadshow Příběhy úspěšné průmyslové digitalizace
(Matching tags: Průmysl,Axiom Tech,Roadshow,Digitalizace,Siemens,Vzdělávání)
AXIOM TECH ve spo­lu­prá­ci se Sie­mens In­dust­ry Soft­warem zve na vzdě­lá­va­cí a in­spi­ra­tiv­ní se­mi­nář o úspěš­né di­gi­ta­li­za­ci čes­kých firem, bez­plat­ný pro všech­ny re­gis­tro­va­né ...
Pondělí, 14 Srpen 2023
12. Infor se připojuje k iniciativě Catena­‑X Automotive
(Matching tags: Catena-X,Infor,Sdružení,Automobilový průmysl,Digitalizace)
Infor se při­po­jil k ini­ci­a­ti­vě Ca­te­na­‑X. Cílem kon­sor­cia je vy­tvo­řit spo­leč­ný da­to­vý eko­sys­tém pro au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, který umo­ž­ní di­gi­tál­ně sle­do­vat ma­te­ri­á­lo­vé ...
Pondělí, 03 Červenec 2023
13. IKEA v Brně rekonstruována za plného provozu
(Matching tags: Stavebnictví,Digitalizace,Brno,PlanRadar,DELTA Group,Adam Paulenda,IKEA)
Od roz­ma­chu vý­stav­by prv­ních ob­chod­ních domů v tu­zem­sku již uběh­lo přes dva­cet let, takže se nyní v řadě pří­pa­dů hlásí ke slovu re­kon­struk­ce. Během uply­nu­lých let totiž došlo nejen k zá­sad­ní­mu ...
Neděle, 16 Duben 2023
14. INTEMAC Inspiration Day 15. listopadu 2022
(Matching tags: Digitalizace,Digitální dvojče,Umělá inteligence,Intemac,Kuřim,Inspiration Day)
IN­TE­MAC už osmým rokem pod­po­ru­je české prů­mys­lo­vé firmy, za­bý­vá se mo­der­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi pro prů­my­sl a sle­du­je ak­tu­ál­ní tren­dy v di­gi­ta­li­za­ci a au­to­ma­ti­za­ci. ...
Pondělí, 17 Říjen 2022
15. Digitalizace klíčem k úspěšnému vývoji autonomních vozidel
(Matching tags: Digitální dvojčata,Autonomní automobily,Digitalizace,Vývoj,Siemens)
Trh s au­to­mo­bi­ly v sou­čas­né době pro­chá­zí vý­znam­ný­mi změ­na­mi. Snaha o vy­tvo­ře­ní po­ho­dl­něj­ší­ho, bez­peč­něj­ší­ho a udr­ži­tel­něj­ší­ho pro­stře­dí pro ří­ze­ní ...
Úterý, 11 Říjen 2022
16. Otevírají se brány 63. Mezinárodního strojírenského veletrhu
(Matching tags: WELDING,FOND-EX,IMT,2022,MSV,Brno,Digitalizace,Obrábění,Strojírenství)
V úterý 4. října za­čí­ná 63. Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh (MSV) v Brně na br­něn­ském vý­sta­viš­ti a po­tr­vá do pátku 7. října. Možná si někdo řekne, že čtyři dny je málo, ...
Pondělí, 03 Říjen 2022
17. MSV 2022 opět s Digitální továrnou 2.0
(Matching tags: MSV 2022,Digitální továrna 2.0,Průmysl,Brno,Digitalizace)
Již tře­tím rokem bude sou­čás­tí říj­no­vé­ho Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně také Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0, která se letos za­mě­ří na in­te­li­gent­ní di­gi­ta­li­za­ci ...
Středa, 03 Srpen 2022
18. Siemens nabízí Building X
(Matching tags: Siemens,Digitalizace,IIoT,Brightly Software,Údržba budov,SSOT)
Si­e­mens v rámci plat­for­my Si­e­mens Xce­le­ra­tor před­sta­vi­l první novou na­bíd­ku ře­še­ní jako služ­by (SaaS). Nová sada Bu­il­ding X je ur­če­na pro chyt­ré bu­do­vy a bude slou­žit ...
Úterý, 12 Červenec 2022
19. Digitalizace v údržbě – očekávání a praktické využití
(Matching tags: AutoSAP,Kolín,ČSPÚ,Údržba,Toyota,Digitalizace,Seminář)
Na se­mi­nář „Di­gi­ta­li­za­ce v údrž­bě – oče­ká­vá­ní a prak­tic­ké vy­u­ži­tí“ dne 22. červ­na 2022 zve Česká spo­leč­nost pro údrž­bu, Au­to­SAP a spo­leč­nos­t Toy­o­ta Motor Ma­nu­factu­ring ...
Středa, 11 Květen 2022
20. Udržitelná digitalizace strojírenské výroby
(Matching tags: PIMPEL,ESPRIT,Webinar,Digitalizace,Strojírenská výroba)
V sou­čas­né si­tu­a­ci tlaku na cenu ko­neč­né­ho vý­rob­ku a zmen­šo­vá­ní vý­rob­ních sérií je po­tře­ba najít nové cesty pro efek­tiv­něj­ší, rych­lej­ší a bez­peč­něj­ší na­sa­ze­ní ...
Pondělí, 09 Květen 2022
21. Co všechno musíme udělat proto, abychom byli BIM?
(Matching tags: DELTA Group,Digitalizace,Stavebnictví,BIM)
O Bu­il­ding In­for­mati­on Mo­de­ling (BIM) se ve spo­je­ní s di­gi­ta­li­za­cí sta­veb­nic­tví ho­vo­ří již dlou­ho. Zatím však stále není pří­liš vidět. Je prav­dou, že BIM při­ná­ší zcela ...
Středa, 16 Březen 2022
22. Webinář o digitalizaci těžkého průmyslu
(Matching tags: Těžký průmysl,Webináře,Analýzy,ESI Group,Digitalizace,Simulace)
Webi­nář s ná­zvem De­li­ver Safe, Clean, Pro­ducti­ve Ma­chi­ne­ry & Equi­p­ment pro zá­jem­ce při­pra­vi­la na 24. břez­na v 16.00 ho­din spo­leč­nost ESI Group. Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce ...
Úterý, 15 Březen 2022
23. Digitální transformace v Siemens Elektromotory
(Matching tags: Mohelnice,Digitální továrna,Elektromotory,Digitalizace,Siemens)
Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce se ode­hrá­vá v mo­hel­nic­kém zá­vo­dě Si­e­mens Elek­tro­mo­to­ry již ně­ko­lik let. Letos se do­stá­vá do nové etapy, která je ve zna­me­ní im­ple­men­ta­ce vyš­ších ...
Pondělí, 08 Listopad 2021
24. HANNOVER MESSE 2022 – Digitalizace a udržitelnost
(Matching tags: Hannover Messe 2022,Udržitelnost,Veletrhy,Digitalizace)
Stě­žej­ní­mi té­ma­ty ve­letr­hu Hannover Messe 2022 jsou di­gi­ta­li­za­ce a udr­ži­tel­nost. Tímto si vůdčí stro­jí­ren­ský ve­letrh sta­no­vil jasné im­pul­zy pro ochra­nu kli­ma­tu v hos­po­dář­ství ...
Pondělí, 01 Listopad 2021
25. Siemens prezentuje na EMO digitalizaci v obrábění
(Matching tags: Milán,Průmysl,EMO,Digitalizace,Siemens,Veletrh,Obrábění)
Si­e­mens se le­toš­ní­ho ve­letr­hu EMO Mi­la­no (4. až 9. října) zú­čast­ní pod slo­ga­nem „Di­gi­ta­li­zati­on in Ma­chi­ne Tool Ma­nu­factu­ring – In­fi­ni­te op­por­tu­ni­ties from in­fi­ni­te data“ ...
Pátek, 01 Říjen 2021
26. Siemens na MSV 2021
(Matching tags: MSV 2021,Veletrhy,Digitalizace,Siemens,Technologie)
Po roční co­vi­do­vé od­ml­ce, kdy brány br­něn­ské­ho vý­sta­viš­tě zů­sta­ly za­vře­né, se Si­e­mens vrací, aby před­sta­vil nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie a ře­še­ní pro prů­mys­lo­vou di­gi­ta­li­za­ci. ...
Čtvrtek, 30 Září 2021
27. Stavební aplikace pro řízení závad
(Matching tags: Řízení závad,PlanRadar,Digitalizace,Stavebnictví)
Te­le­fo­ny se uká­za­ly jako prak­tic­ký ná­stroj v osob­ním ži­vo­tě, proč by pra­cov­ní­ci na stav­bách ne­moh­li po­u­ží­vat apli­ka­ce pro sta­veb­nic­tví? Nej­vět­ší oba­vou u sta­veb­ních ...
Neděle, 15 Srpen 2021
28. PLM Experience Fórum 2021
(Matching tags: Experience,Forum,Digitalizace,Technodat,PLM)
Spo­leč­nost Tech­no­dat při­pra­vu­je na 6.–7. října 2021 svoje kaž­do­roč­ní PLM Fórum, které pro­běh­ne v krás­ném pro­stře­dí Ho­te­lu Zámek Valeč na Vy­so­či­ně. Účast­ní­ky čeká za­há­je­ní ...
Úterý, 10 Srpen 2021
29. Stav digitalizace v českých strojírenských firmách
(Matching tags: Foresite,Firmy,Průmysl,Digitalizace,Výzkum,Autodesk)
Pojem di­gi­ta­li­za­ce v čes­kých prů­mys­lo­vých fir­mách není vel­kou ne­zná­mou. Je­jich zá­stup­ci si stále více uvě­do­mu­jí její pří­no­sy a ne­po­stra­da­tel­nost pro úspěš­nou bu­douc­nost. ...
Pondělí, 09 Srpen 2021
30. Bude covid-19 impulsem změny českého stavebnictví?
(Matching tags: PlanRadar,Digitalizace,Stavebnictví,BIM)
Pan­de­mie covid-19 za­sáh­la české sta­veb­nic­tví s ne­bý­va­lou ra­zan­cí. Tento seg­ment prů­mys­lu trpěl v České re­pub­li­ce již před krizí svými spe­ci­fic­ký­mi pro­blémy. Ex­trém­ně ...
Neděle, 11 Červenec 2021
31. Významná úloha aditivní výroby v digitální transformaci
(Matching tags: 3dbpm Re­search,HP Inc.,Transformace,Aditivní výroba,Studie,Digitalizace,3D tisk)
3D tisk má vliv na di­gi­ta­li­za­ci vý­ro­by a zá­sad­ní pro­mě­nu prů­mys­lo­vých od­vět­ví, a jak uká­za­la nová stu­die spo­leč­nos­ti HP, re­a­li­zo­va­ná ve spo­lu­prá­ci s 3dbpm Re­search, ...
Pondělí, 28 Červen 2021
32. Hexagon a Authentise dodají otevřené řešení typu end-to-end pro aditivní výrobu
(Matching tags: Industrializace,Authentise,Hexagon MI,Aditivní výroba,Partnerství,Digitalizace)
Di­vi­ze He­xa­go­nu Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce a spo­leč­nost Au­then­ti­se se spo­ji­ly, aby roz­ší­ři­ly re­gu­lač­ní cyk­lus adi­tiv­ní vý­ro­by (Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­ring – AM) z úrov­ně ...
Úterý, 27 Duben 2021
33. Projekt studentského CNC stroje
(Matching tags: Vzdělávání,VOŠ a SPŠ,Digitalizace,3D tisk,CNC stroje,Arduino)
Le­toš­ní rok při­ná­ší nejen ve výuce řadu úska­lí a změn. Stu­den­ti pra­cu­jí v do­má­cím pro­stře­dí, ko­mu­ni­ku­jí se svými vy­u­ču­jí­cí­mi pro­střed­nic­tvím sku­pi­no­vé spo­lu­prá­ce ...
Pondělí, 01 Březen 2021
34. Česko při formování platformy Global BIM Network
(Matching tags: Agentura ČAS,Koncepce,Digitalizace,Stavebnictví,BIM)
Di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­nic­tví je jed­nou z nej­vět­ších výzev, která před tímto obo­rem stojí. Vět­ši­na vy­spě­lých států za cestu jak tento úkol zvlád­nout, zvo­li­la me­to­du BIM. Na zá­kla­dě ...
Středa, 17 Únor 2021
35. Partnerství Siemens a Log.Go.Motion pro nová digitální řešení v procesním průmyslu
(Matching tags: Siemens,Log.​Go.​Motion,Moby.​Check,Digitalizace,Dokumentace,Audit,Digitální dvojče)
Spo­leč­nos­ti Si­e­mens a Log.​Go.​Motion, spe­ci­a­lis­ta na di­gi­ta­li­za­ci pro­ce­sů v prů­mys­lu a lo­gis­ti­ce, uza­vře­ly ex­klu­ziv­ní spo­lu­prá­ci. Si­e­mens se tak stal vý­hrad­ním ...
Čtvrtek, 03 Prosinec 2020
36. Siemens uvádí na trh první průmyslový 5G router
(Matching tags: Si­ne­ma Re­mo­te Con­nect,MUM856-1,Sca­lan­ce,5G router,Průmysl,Digitalizace,Siemens)
Spo­leč­nost Si­e­mens uvádí na trh první prů­mys­lo­vý 5G rou­ter pro při­po­je­ní prů­mys­lo­vých apli­ka­cí k ve­řej­né 5G síti. Nový modul bude zá­kaz­ní­kům k dis­po­zi­ci již na jaře 2021. Ře­še­ní ...
Neděle, 22 Listopad 2020
37. Urychlí pandemie COVID-19 digitalizaci stavebního průmyslu?
(Matching tags: Pla­nRa­dar,Ib­ra­him Imam,COVID-19,Digitalizace,Stavebnictví)
Rok 2020 měl být pře­lo­mo­vým rokem pro di­gi­ta­li­za­ci sta­veb­ní­ho prů­mys­lu. Přes­to­že pan­de­mie COVID-19 sta­veb­nic­tví ovliv­ni­la, krize po­slou­ží jako ka­ta­ly­zá­tor a na­star­tu­je úspěš­nou ...
Úterý, 17 Listopad 2020
38. Koronavirus digitalizaci stavebnictví nezastavil
(Matching tags: Čas,Workshopy,Koncepce,Digitalizace,Stavebnictví,BIM)
Vy­u­ží­vá­ní me­to­dy BIM pro pří­pra­vu a re­a­li­za­ci sta­veb bude v Česku po­vin­né pro všech­ny ve­řej­né za­káz­ky, je­jichž cel­ko­vá hod­no­ta pře­sáh­ne 150 mi­li­o­nů korun (tedy u tak­zva­ných ...
Čtvrtek, 12 Listopad 2020
39. Škoda Sport – další digitalizovaný skvost od MCAE
(Matching tags: Škoda Sport,Reverzní inženýrství,MCAE Systems,3D skenování,Digitalizace,Automobily,3D tisk)
Z mla­do­bo­leslav­ské sou­kro­mé sbír­ky si spe­ci­a­lis­té na 3D tisk ze spo­leč­nos­ti MCAE Sys­tems na jeden večer vy­půj­či­li dvou­míst­ný road­ster Škoda Sport, typ 966. Tento kou­zel­ný řa­do­vý ...
Čtvrtek, 22 Říjen 2020
40. Q-DAS vydává Q-DAS IMC verze 2
(Matching tags: Řízení strojů,IMC,Q-DAS,Hexagon MI,Digitalizace,Obrábění)
Nová verze in­te­li­gent­ní­ho soft­wa­ru pro ří­ze­ní stro­jů Q-DAS IMC vy­da­ná 30. září 2020 vy­tvá­ří spo­je­ní mezi daty ná­stro­je a na­mě­ře­ný­mi hod­no­ta­mi a umožňuje jas­nou ko­mu­ni­ka­ci ...
Pondělí, 19 Říjen 2020
41. Umělá inteligence a BIM dělají stavby chytřejšími, bezpečnějšími a udržitelnějšími
(Matching tags: Royal BAM Group,BAM Ireland,Strojové učení,Umělá inteligence,Digitalizace,BIM)
Ná­roč­ná eko­no­mic­ká si­tu­a­ce a chuť k ne­us­tá­lé­mu zlep­šo­vá­ní při­mě­ly kons­trukč­ní a sta­veb­ní fir­mu BAM Ire­land, sou­část Royal BAM Group, k za­há­je­ní tech­no­lo­gic­ké trans­for­ma­ce ...
Úterý, 06 Říjen 2020
42. Konference BIM a digitalizace ve stavebnictví
(Matching tags: Vydavatelství Eurostav,Digitalizace,Konference,Stavebnictví,BIM)
Šestý roč­ník kon­fe­ren­ce BIM a di­gi­ta­li­za­ce ve sta­veb­nic­tví pře­su­nu­li or­ga­ni­zá­to­ři z kon­gre­so­vé­ho sálu na in­ter­net. Díky no­vé­mu on-line for­má­tu byla ino­va­tiv­něj­ší, ...
Úterý, 06 Říjen 2020
43. Dny chytré výroby na brněnském výstavišti
(Matching tags: Kontakt–Kontrakt,Dny chytré výroby,Veletrhy Brno,Výstaviště,Digitalizace,Technologie)
Od 5. do 7. října 2020 se na br­něn­ském vý­sta­viš­ti usku­teč­ní Dny chyt­ré vý­ro­by. Jedná se o tech­no­lo­gic­ké se­tká­ní, které má za cíl pro­střed­nic­tvím před­ná­šek, se­mi­ná­řů, worksho­pů, ...
Středa, 16 Září 2020
44. Společně k digitálnímu stavebnímu řízení a Stavebnictví 4.0
(Matching tags: Stavebnictví 4.0,Čas,ČKA,ČKAIT,Digitalizace,Stavebnictví,BIM)
Da­to­vý stan­dard sta­veb je jed­ním z pi­lí­řů di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­nic­tví a kro­mě ji­né­ho ote­ví­rá i cestu k di­gi­tál­ní­mu sta­veb­ní­mu ří­ze­ní. Umož­ní totiž všem sta­veb­ním ...
Úterý, 25 Srpen 2020
45. MES Siemens Opcenter Execution páteří digitalizace výroby
(Matching tags: Opcenter Execution Discrete,MOM,MES,Výroba,Digitalizace,Siemens)
Spo­leč­nost Si­e­mens dlou­ho­do­bě patří k ce­lo­svě­to­vým lídrům mezi tvůr­ci a do­da­va­te­li vý­rob­ních in­for­mač­ních sys­té­mů. Tento prů­mys­lo­vý a tech­no­lo­gic­ký gi­gant ...
Pondělí, 17 Srpen 2020
46. Bez digitální transformace se snižuje šance uspět
(Matching tags: Digitální továrna,Teamcenter,Digitalizace,Siemens,Data,PDM,CAD,PLM)
Tento rok nám už jasně uká­zal, jak je dů­le­ži­tá di­gi­ta­li­za­ce vý­rob­ních pod­ni­ků a jak je mnoh­de podceňovaná. Mnoho firem bylo nu­ce­no řešit vzdá­le­né pří­stu­py k datům, tech­nic­ké ...
Úterý, 28 Červenec 2020
47. Strategické partnerství ifm a CloudRail pro IIoT
(Matching tags: CloudRail.Box,Cloudová řešení,CloudRail,ifm,IIoT,Partnerství,Digitalizace)
Spo­leč­nos­ti ifm, spe­ci­a­lis­ta na sen­zo­ry a au­to­ma­ti­za­ci, a CloudRail, ex­pert na IIoT, ozná­mi­ly stra­te­gic­ké part­ner­ství. Spo­leč­nos­ti budou sdí­let své od­bor­­nos­ti, aby ...
Čtvrtek, 16 Červenec 2020
48. Na elektromotory z Mohelnice nasazen MindSphere
(Matching tags: Údržba,Mohelnice,MindSphere,Predikce,Elektromotory,Výroba,Digitalizace,Siemens)
Jako jeden z prv­ních v Ev­ro­pě na­sa­dil mo­hel­nic­ký Si­e­mens na vý­ro­bu elek­tro­mo­to­rů po­kro­či­lé ře­še­ní sys­té­mu Mind­Sphe­re: Con­nect & Mo­ni­tor. Vý­rob­ní a pro­voz­ní ...
Úterý, 02 Červen 2020
49. Leica Geosystems a Geomap usnadňují digitalizaci správy objektů
(Matching tags: CAFM,Digitalizace,Leica Geosystems,Geomap,Správa objektů)
Spo­leč­nos­ti Leica Ge­o­sys­tems (sou­část He­xa­go­nu) a Ge­o­map oz­ná­mi­ly ce­lo­svě­to­vou spo­lu­prá­ci na pod­po­ře zá­kaz­ní­ků v di­gi­ta­li­za­ci je­jich ohjek­tů a slu­žeb pod­po­ry ...
Čtvrtek, 23 Duben 2020
50. Webinář Digitalizace vývoje výrobku – strašák nebo pomocník?
(Matching tags: on-line,Digitalizace,Semináře,Vývoj,Technodat,Vzdělávání,Výrobky)
Pod hes­lem Spo­lu­pra­cuj­te efek­tiv­ně na vý­vo­ji vý­rob­ku i v ka­ran­té­ně zve také Tech­no­dat na sérii on-line se­mi­ná­řů, kde po­ra­dí, jak umož­nit jed­not­li­vým týmům ko­mu­ni­ko­vat ...
Pondělí, 23 Březen 2020