Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo dokumentace

Celkem nalezeno výsledků : 36.

1. Efektivní využití QR kódů ve stavebnictví
(Matching tags: PlanRadar,QR kódy,Bezpečnost,Dokumentace,Stavebnictví,BIM)
QR kódy za­ží­va­jí v sou­čas­né době boom. Na­jde­te je prak­tic­ky všude: na in­for­mač­ních pla­ká­tech, re­klam­ních le­tá­cích i vstu­pen­kách na kul­tur­ní akce. Řada re­stau­ra­cí je navíc ...
Středa, 03 Duben 2024
2. PlanRadar SiteView s AI zachytí skutečnou realitu
(Matching tags: SiteView,Stavebnictví,Dokumentace,Umělá inteligence,BIM,PlanRadar)
Pla­nRa­dar ozna­mu­je plá­no­va­né roz­ší­ře­ní o novou funk­ci „Si­te­View“, která s po­mo­cí umělé in­te­li­gen­ce (AI) ještě zdo­ko­na­lí dosud velmi kom­plex­ní sys­tém pro efek­tiv­ní do­ku­men­ta­ci, ...
Pondělí, 18 Březen 2024
3. Efektivní správa a řízení stavebních reklamací
(Matching tags: Reklamace,Pohledávky,Stavební projekty,PlanRadar,Digitalizace,Dokumentace)
Po­ža­dav­ky na ví­ce­prá­ce ve sta­veb­nic­tví (tzv. clai­my) jsou zá­sad­ní otáz­kou pro mnoho pro­fe­si­o­ná­lů v tomto od­vět­ví a sou­čás­tí vět­ši­ny sta­veb­ních pro­jek­tů. Při je­jich ...
Čtvrtek, 18 Leden 2024
4. Návrh plechových dílů se Solid Edge až o 50 % rychleji
(Matching tags: Nesting,Návrh,Plechové díly,Axiom Tech,Zoom,Solid Edge,Webinar,Dokumentace)
Axiom Tech zve zá­jem­ce na webi­nář 8. srpna od 10:00 hod. na on­‑line plat­for­mě Zoom, kde se z pří­pa­do­vých stu­dií do­zvě­dí, jak Solid Edge po­má­há zá­kaz­ní­kům zrych­lit návrh ple­cho­vých ...
Pátek, 21 Červenec 2023
5. Tvorba vícejazyčné dokumentace s EPLAN
(Matching tags: Pavol Buček,Překlady,Blog,Eplan,Dokumentace,ECAD,CAE)
Do re­dak­ce nám do­ra­zi­lo upo­zor­ně­ní na nové pří­spěv­ky na blogu EPLAN CZ&SK. O tento se za­slou­žil Pavol Buček, kon­zul­tant Epla­nu, za­bý­va­jí­cí se pře­váž­ně stan­dar­di­za­cí pro­jekč­ních ...
Pondělí, 10 Duben 2023
6. Vyzkoušejte Document3D – publikování z 3D CAD
(Matching tags: QuadriSpace,Document3D,3D CAD,Dokumentace,Ilustrace)
Do­cu­men­t3D Suite je pro­fe­si­o­nál­ní soft­ware pro vy­tvá­ře­ní gra­fic­ké­ho ob­sa­hu z 3D CAD sou­bo­rů. Díky ši­ro­ké­mu sor­ti­men­tu snad­no po­u­ži­tel­ných 3D ná­stro­jů mohou zá­kaz­ní­ci ...
Pátek, 22 Duben 2022
7. QuadriSpace uvádí Document3D Suite 2022
(Matching tags: Pu­b­lisher3D,Document3D Suite 2022,Pages3D,Ilustrace,QuadriSpace,Dokumentace)
Quad­riSpa­ce ozná­mi­l 28. září oka­mži­tou do­stup­nost sady Do­cu­men­t3D Suite 2022. Tato ak­tu­a­li­za­ce ob­sa­hu­je pů­so­bi­vé nové funk­ce a ak­tu­a­li­za­ce na zá­kla­dě zpět­né vazby ...
Čtvrtek, 30 Září 2021
8. Partnerství Siemens a Log.Go.Motion pro nová digitální řešení v procesním průmyslu
(Matching tags: Siemens,Log.​Go.​Motion,Moby.​Check,Digitalizace,Dokumentace,Audit,Digitální dvojče)
Spo­leč­nos­ti Si­e­mens a Log.​Go.​Motion, spe­ci­a­lis­ta na di­gi­ta­li­za­ci pro­ce­sů v prů­mys­lu a lo­gis­ti­ce, uza­vře­ly ex­klu­ziv­ní spo­lu­prá­ci. Si­e­mens se tak stal vý­hrad­ním ...
Čtvrtek, 03 Prosinec 2020
9. Cortona3D vydává RapidAuthor 12.0
(Matching tags: RapidAuthor 12.0,Dokumentace,Katalogy,Cortona3D,Prodej,Výroba)
Nej­no­věj­ší verze sady pro tvor­bu 2D/3D tech­nic­ké do­ku­men­ta­ce pro vý­ro­bu a po­pro­dej­ní pod­po­ru slo­ži­tých stro­jů před­sta­vu­je vy­lep­še­ný al­go­rit­mus u im­por­tu CAD dat, ...
Pátek, 11 Říjen 2019
10. DrawAlert ve verzi 3.6 pro platby a jejich zpracování
(Matching tags: DrawAlert,Verze 3.6,Kontrakty,Aplikace,Stavebnictví,Dokumentace,Platby,Finance)
... zákazníky. Majitelé je mohou d­ig­itál­ně přeposlat svým účetním týmům nebo věřitelům pro zajištění půjček. Nově se dá měnit pořadí při sledování podporované dokumentace během celé životnosti projektu. ...
Pátek, 19 Červenec 2019
11. eBook: Důležitost CAD výkresů
(Matching tags: 3D modely,DEVELOP3D,Elektronické knihy,Ebook,Výkresy,Dokumentace,CAD,Siemens)
tím, jak stále více roste využívání 3D modelování, začínají být technické výkresy podceňovány. Nenechte se však mýlit, výkresy jsou i nadále velmi důležité. Představují hlavní způsob komunikace ...
Pondělí, 17 Červen 2019
12. FARO Zone 3D 2019 pro oblast veřejné bezpečnosti
(Matching tags: Rekonstrukce,Faro,Anylýza,Dokumentace,Zone 3D,Nehody,Zločiny,Požáry,Bezpečnost)
Softwarová platforma FARO Zone 3D 2019 je určena vyšetřovatelům a profesionálům z oblasti bezpečnosti pro dokumentaci, rekonstrukci a analýzy zločinů, nehod, požárů a bezpečnostních ...
Pondělí, 18 Březen 2019
13. Představuje se BricsCAD Mechanical
(Matching tags: Export,Verze 19,Výkresy,Dokumentace,dwg,Bricscad,Mechanical,3D Modelování)
Společnost Bricsys se již dříve rozhodla zlikvidovat mýtus, že systémy založené na DWG se nehodí pro BIM. A je připravena rozbít některé mýty o konstrukci mechanického výrobku. ...
Čtvrtek, 22 Listopad 2018
14. BricsCAD Shape pro MacOS je dostupný
(Matching tags: Bricscad,dwg,Bricsys,Dokumentace,BIM,MacOS,BricsCAD Shape)
Po vydání verze pro Windows přichází BricsCAD Shape pro MacOS. Jde o nástroj pro schematické modelování na základě těles, jenž je ke stažení zdarma. Nabízí jednoduché rozhraní, na výběr ...
Středa, 18 Duben 2018
15. Interaktivní dokumentace k výrobku snadno a rychle
(Matching tags: Composer,3D data,Interaktivní,Výrobek,Technodat,CATIA,Dokumentace,Webinar,Vzdělávání)
Na téma „Jak snadno a rychle vytvořit interaktivní dokumentaci k výrobku“ pořádá v pátek 17. února 2017 v 10 hodin společnost Technodat webinář s předpokládaným časem trvání ...
Úterý, 14 Únor 2017
16. Beta verze Lands Designu pro Rhino 3d
(Matching tags: Asuni,Betaverze,Rostliny,Rhino 3D,Dokumentace,Krajina,GIS,Lands Design)
... prací, terény nebo modelovací nástroje pro volné formy, 2D dokumentace např. pro nastavení plánů, rozvrh výsadby rostlin, vodní systémy nebo rozdělení do pásem, a konečně modelovací nástroje ...
Pondělí, 10 Říjen 2016
17. Webinář Úzká místa tvorby technické dokumentace
(Matching tags: SolidWorks,Dokumentace,Webinar,22minutový,Technická,Hrazdíra,Composer)
... technická dokumentace může znamenat širší oblast než jen typický doprovodný materiál jako je například návod k použití. Z pohledu různých potřeb výrobních společností sem patří i výrobní ...
Pondělí, 01 Srpen 2016
18. IMSI Design vydává TurboCAD Civil 2016
(Matching tags: Dokumentace,Mapy,Software,Design,Stavebnictví,2016,Zeměměřičství,Civil,IMSI,TurboCAD)
TurboCAD Civil 2016 je kompletní 2D/3D CAD software se specializovanými nástroji pro stavební inženýrství s nabídkou nástrojů pro zeměměřičství, sběr dat, analytiku, produkci map, návrh parcel ...
Středa, 27 Červenec 2016
19. CAD Studio představuje cloudovou aplikaci BIMForMe
(Matching tags: Facility management,Stavebnictví,Dokumentace,BIM,Aplikace,Autodek,Revit,Cloud,3D model,BIMForMe)
Jak už jste se mohli dozvědět z krátké zprávy o akci BIM-Fórum: Revit v praxi, přináší akciová společnost CAD Studio na český i mezinárodní trh moderní řešení, které pomáhá ...
Čtvrtek, 10 Březen 2016
20. Webinář Správa dokumentace pro malé firmy
(Matching tags: Správa,Professional,Vzdělávání,SolidWorks,PDM,Dokumentace,Webinar)
Konstrukční kancelář malé společnosti může vytvořit i tisíce dokumentů za rok. Udržet rychlou a snadnou orientaci v takovém množství dat vyžaduje velké úsilí a obvykle vede k časovým ...
Středa, 03 Únor 2016
21. Solidworks Composer
(Matching tags: Servis,Lanete,Dokumentace,PLM,PDM,SolidWorks,Composer)
Tímto článkem bych rád poukázal na skryté výhody používání aplikací určených pro technickou komunikaci, jakou je například Solidworks Composer. Zaměřme se nejprve na klasický postup a potřeby ...
Neděle, 18 Leden 2015
22. Doplňkové nástroje Victaulic pro Revit MEP
(Matching tags: MEP,Revit,Konstrukce,Výroba,Potrubí,Nástroje,Victaulic,Dokumentace,Autodesk)
... problémů se směrováním potrubních systémů nebo tvorbu konstrukční a výrobní dokumentace přímo v prostředí Revitu. Nástroje Victaulic Tools pro Revit umožňují uživatelům vytvářet návrh virtuálních ...
Pondělí, 15 Červen 2015
23. Webinář o Solidworks Enterprise PDM
(Matching tags: SystèmesMiloš Hrazdíra,SolidWorks,Dokumentace,Webinar,PDM,Dassault,Správa,Enterprise)
Na bezplatný webinář Správa dokumentace – nedílná součást moderních 3D CAD systémů zve na pátek 27. března 2015 od 10:00 hodin společnost Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. Seminář, který v českém ...
Čtvrtek, 19 Březen 2015
24. Mobilní aplikace Project Plan Room
(Matching tags: Dexter,Chaney,Project Plan Room,Aplikace,Mobilní,Dokumentace,Stavebnictví)
Poskytovatel softwaru Spectrum Construction, firma Dexter + Chaney, vydal po Payroll Time Entry novou mobilní aplikaci – Project Plan Room. Aplikace byla vyvinuta pro Android, Apple a tablety ...
Čtvrtek, 19 Červen 2014
25. Tvorba technické dokumentace a výrobních postupů
(Matching tags: Výrobní postupy,Manuály,Příručky,návody,Dokumentace,Webinar,SolidWorks,Vzdělávání)
Na webinář s celým názvem „Nové trendy při tvorbě technické dokumentace a výrobních postupů“, který proběhne 20. června 2014 od 10 do 11 hodin, zve společnost DS SolidWorks. Moderní nástroje ...
Středa, 11 Červen 2014
26. EEC One automatizuje tvorbu a správu dokumentace
(Matching tags: Správa,Eplan,EEC One,Elektro,Dokumentace,Tvorba)
Na trh byla uvedena nová verze systému Eplan Engineering Center One (EEC One). Tento univerzální nástroj umožňuje výrazně zkrátit dobu potřebnou pro návrh detailů konstrukce, a tím také celkovou dobu ...
Čtvrtek, 27 Únor 2014
27. Nicom nabízí kurz Čtení a kreslení technické dokumentace
(Matching tags: Rekvalifikace,Autodesk,Vzdělávání,Kurzy,Dokumentace,Nicom)
Nicom i v roce 2014 všem začínajícím uživatelům nabízí rekvalifikační kurz Čtení a kreslení technické dokumentace (se zaměřením na AutoCAD). Všichni účastníci získají osvědčení o absolvování ...
Čtvrtek, 19 Prosinec 2013
28. Technodat zve na webinář o 3DVIA Composeru
(Matching tags: Dokumentace,Webinar,Technodat,3DVIA Composer)
Webinář „Interaktivní 3D obsah výrobkové dokumentace“, Technodat používá pro tento typ činnosti – tedy webový seminář – verzi názvu bez diakritiky, který se bude konat 30. května 2013 od 10:00 hodin by ...
Pátek, 24 Květen 2013
29. BricsCAD Chapoo pro ukládání a stahování návrhů
(Matching tags: Bricscad,Chapoo,Projekty,Bricsys,Stavebnictví,Dokumentace)
Provider Chapoo zajišťuje cloudovou platformu pro výměnu projektových informací a spolupráci. Společnost Bricsys nyní nově umožní uživatelům softwaru BricsCAD snadné nahrávání, stahování a ukládání ...
Středa, 27 Únor 2013
30. CONTEX-jasná volba pro digitalizaci velkoformátové GIS dokumentace
(Matching tags: GIS,Hardware,Skenery,Dokumentace)
Dánský producent velkoformátových skenerů CONTEX je dlouholetou světovou jedničkou v poskytování sofistikovaných řešení v oblasti digitalizace nadrozměrné dokumentace. CONTEX je technologickým leadrem ...
Čtvrtek, 23 Srpen 2012
31. HSI uvolnila EnPRO
(Matching tags: Dokumentace,GIS,Nadstavby,HSI,EnPRO,Bentley Systems,ČEZ,Microstation)
... dokumentace ČEZ Distribuce dle požadavků metodiky DSO_ME_0139 a rozšiřuje tak portfolio aplikačních nadstaveb platformy MicroStation od Bentley Systems z dílny HSI. Součástí nadstavby EnPRO jsou definice ...
Čtvrtek, 03 Květen 2012
V této době, kdy je zapotřebí, více než v minulosti, zabývat se šetřením nákladů a zefektivněním pracovních postupů, je potřeba se těmto otázkám důkladně věnovat. V oblasti přípravy výroby to může být ...
Pátek, 13 Květen 2011
33. Návrhová dokumentace v AutoCADu 2012
(Matching tags: Dokumentace,Autodesk,AutoCAD,2012)
Nástroje pro tvorbu dokumentace modelu nepředstavují jen novou funkčnost, ale přinášejí též uživatelům AutoCADu zcela nový způsob práce. AutoCAD a AutoCAD Mechanical ve verzích 2012 nyní nabízejí nebývalou ...
Pátek, 13 Květen 2011
34. Efektivní správa dokumentace pro kancelář
(Matching tags: PDM,Dokumentace)
Akciová společnost Xanadu představila novou verzi oblíbeného řešení iPROJECT pro snadnou správu dokumentace. Užitečné novinky nacházejí své uplatnění u  menších i větších pracovních týmů – bez ohledu na ...
Středa, 24 Únor 2010
35. 3DVIA Composer V6R2010
(Matching tags: PDM,PLM,Dokumentace)
Nové vydání autorského řešení pro tvorbu produktové dokumentace 23. června 2009 představil Dassault Systèmes, francouzský průkopník v oblasti 3D návrhu a správy životního cyklu výrobků, nové vydání (release) ...
Středa, 09 Prosinec 2009
36. 3DVIA Composer
(Matching tags: Dokumentace,PDM,Software,PLM)
... náročnost zákazníka a nároky na profesionalitu výrobce. S nárůstem 3D CAD systémů pro konstruktéry a vývojáře přichází zcela nové možnosti i pro tvůrce průvodní dokumentace k výrobkům. To, jak velký význam ...
Úterý, 08 Prosinec 2009