Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo htc

Celkem nalezeno výsledků : 23.

1. HTC VIVE Pro 2 v letní nabídce s VIVE Wireless zdarma
(Matching tags: VIVE Wireless,VIVE Pro 2,Vive Pro,Vive,HTC)
Spo­leč­nost HTC za­há­ji­la 25. čer­ven­ce akci pro všech­ny VR nad­šen­ce, kteří ocení kom­bi­na­ci špič­ko­vé gra­fi­ky PCVR a svo­bo­dy bez­drá­to­vé­ho pro­vo­zu. HTC VIVE Wi­re­less adap­tér ...
Čtvrtek, 27 Červenec 2023
2. HTC VIVE XR Elite Business Edition s podporou pro VIVE Business+
(Matching tags: VIVE Busi­ness+,Busi­ness Edi­ti­on,VIVE XR,Headsety,Elite,Vive,HTC)
Spo­leč­nost HTC VIVE před­sta­vi­la 7. červ­na pro­fe­si­o­nál­ní verzi špič­ko­vé­ho XR he­ad­se­tu HTC VIVE XR Elite Busi­ness Edi­ti­on, který na­bíd­ne celou sadu pro­fe­si­o­nál­ních funk­cí a slu­žeb. ...
Čtvrtek, 15 Červen 2023
3. HTC slaví šest let VIVE slevami
(Matching tags: VR zařízení,Vive,HTC,Slevy,Virtuální realita)
HTC osla­vu­je šest let svého vir­tu­ál­ní­ho eko­sys­té­mu VIVE. Při­ná­ší proto ome­ze­nou na­bíd­ku dub­no­vých zvý­hod­ně­ní na vy­bra­né VR pro­duk­ty, které budou do­stup­né na strán­kách VIVE.​com, ...
Středa, 05 Duben 2023
4. HTC VIVE XR Elite – nejvšestrannější nezávislá virtuální realita
(Matching tags: Hardware,Virtuální realita,HTC,Vive,VR headset,XR Elite,VIVERSE,Metaverzum)
HTC VIVE před­sta­vi­la nej­no­věj­ší pří­růs­tek do port­fo­lia špič­ko­vých VR he­ad­se­tů HTC VIVE XR Elite s 4K roz­li­še­ním a ino­va­tiv­ní mo­du­lár­ní kon­struk­cí 5. ledna na CES. XR ...
Čtvrtek, 19 Leden 2023
5. Rozšiřující moduly Eye a Facial Tracker pro HTC VIVE Focus 3
(Matching tags: Sledování pohybu,Rozšiřující moduly,Facial Tracker,Vive Focus 3,Eye Tracker,HTC,Virtuální realita)
Spo­leč­nost HTC VIVE před­sta­vi­la 7. září roz­ši­řu­jí­cí mo­du­ly pro ne­zá­vis­lý pro­fe­si­o­nál­ní he­ad­set HTC VIVE Focus 3. Nová roz­ší­ře­ní HTC VIVE Focus 3 Eye Trac­ker a VIVE Focus 3 ...
Středa, 07 Září 2022
6. HTC VIVE Flow již v prodeji
(Matching tags: Vive,HTC,Flow,Virtuální realita,Hardware)
Spo­leč­nost HTC VIVE in­for­mo­va­la 23. břez­na 2022 o za­há­je­ní pro­de­je HTC VIVE Flow v čes­kých ob­cho­dech. Ino­va­tiv­ní brýle pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu VIVE Flow se pyšní uni­kát­ní ...
Pátek, 25 Únor 2022
7. Distribuční dohoda HTC a Dellu a aktualizace Vive Focus Plus
(Matching tags: Firemní použití,Vive Focus Plus,Distribuční dohoda,Headsety,Vive,HTC,Nové funkce,Dell)
Spo­leč­nost HTC ozná­mi­la 27. lis­to­pa­du no­vin­ky, které ocení pře­de­vším fi­rem­ní zá­kaz­ní­ci. Díky nové do­ho­dě se spo­leč­nos­tí Dell zís­ka­jí pří­stup k ře­še­ní pra­cov­ních sta­nic ...
Pondělí, 30 Listopad 2020
8. Webinář živě: Znovuobjevení VR a spolupráce v roce 2020
(Matching tags: PNY,COVID-19,HTC,Webináře,Spolupráce,Nvidia,Virtuální realita,AEC)
Při­poj­te se k živě vy­sí­la­né­mu webi­ná­ři a po­dí­vej­te se, jak NVI­DIA Quadro RTX a HTC spo­ju­jí lidi pro­střed­nic­tvím vir­tu­ál­ní re­a­li­ty (VR). Toto part­ner­ství umož­ňu­je ...
Čtvrtek, 25 Červen 2020
9. HTC nabízí v akci Half-Life: Alyx ke každému Vive Pro Full Kitu
(Matching tags: Virtuální realita,Headsety,Half-Life: Alyx,Vive Pro,Full Kit,Wireless,HTC Vive,HTC)
Spo­leč­nost HTC ozná­mi­la, že od 11. květ­na do 25. květ­na bude k he­ad­se­tu HTC Vive Pro Full Kit při­klá­dat kód ke sta­že­ní žá­da­né­ho ti­tu­lu Half-Life: Alyx. Pří­z­niv­ci vir­tu­ál­ní ...
Úterý, 12 Květen 2020
10. Bezplatná HTC Vive Sync beta pro vzdálenou spolupráci s VR
(Matching tags: Virtuální realita,HTC,Vive,Sync)
Spo­leč­nost HTC na­bíd­la ce­lé­mu světu zdar­ma svou ko­o­pe­rač­ní apli­ka­ci HTC Vive Sync. Ta na­po­má­há s ře­še­ním si­tu­a­ce, kdy se part­ne­ři a za­měst­nan­ci ne­mo­hou vídat osob­ně ...
Čtvrtek, 30 Duben 2020
11. Rozšířená řada nových VR headsetů VIVE Cosmos od HTC
(Matching tags: HTC,Vive,Headsety,Náhlavní soupravy,Cosmos,Virtuální realita,Hardware)
Spo­leč­nost HTC před­sta­vi­la 20. února nové va­ri­an­ty ná­h­lav­ní soupra­vy HTC VIVE Cos­mos vy­u­ží­va­jí­cí její uni­kát­ní mo­du­la­ri­ty. Kromě no­vých souprav VIVE Cos­mos Elite, Cos­mos XR a Cos­mos ...
Čtvrtek, 20 Únor 2020
12. HTC nabízí během Black Friday VR headsety výrazně levněji
(Matching tags: Nay,VR head set,Black Friday,HTC,Vive,Alza,Virtuální realita,Hardware)
Spo­leč­nost HTC zve­řej­ni­la své Black Fri­day sle­vy na VR he­ad­se­ty a pří­slu­šen­ství. Vý­rob­ce se ten­to­krát ne­spo­ko­jil s pou­hý­mi sle­va­mi na jed­not­li­vé se­ty vir­tu­ál­ní ...
Středa, 27 Listopad 2019
13. Black Friday zlevňuje HTC produkty virtuální reality
(Matching tags: Black Friday,Oculus Rift,HTC Vive,HTC,Slevy,Virtuální realita)
HTC představila slevy pro letošní Black Friday. Největší radost při­ne­sou fanouškům virtuální reality. Ti budou mít od 23. do 26. listopadu mož­nost získat náhlavní soupravu HTC Vive Pro se slevou ...
Pondělí, 19 Listopad 2018
14. Kompletní profesionální balení HTC Vive Pro
(Matching tags: 2.0 Kit,Výcvik,Headset,Vive Enterprise Advantage,HTC,Vive,Pro,Simulace,Virtuální realita)
HTC Vive představilo 23. dubna kompletní sadu profesionální virtuální reality HTC Vive Pro 2.0 Kit, určené především pro použití ve firemní sféře. Sada nabídne nejen vylepšené rozlišení, audio a bez­kon­ku­ren­ční ...
Středa, 25 Duben 2018
15. Do Evropy přichází investiční program Vive X
(Matching tags: Evropa,Virtuální realita,Vive X,Investiční program,Dave Haynes,HTC)
HTC Vive oznámilo rozšíření programu pro podporu začínajících společností v oblasti virtuální reality Vive X. Londýnské pracoviště, které bude řídit Dave Haynes, zprostředkuje evropským startupům ...
Úterý, 03 Duben 2018
16. Nové projekty v programu HTC Vive X
(Matching tags: Projekty,Rozšířená realita,Virtuální realita,HTC,Vive X,Program)
Společnost HTC zveřejnila seznam dalších firem, kte­ré získají pod­poru globálního leadera v oblasti virtuální reality HTC Vive. Program Vive X tentokrát přijal 26 společností z celého světa, ...
Čtvrtek, 30 Listopad 2017
17. Google uzavírá partnerství s HTC
(Matching tags: Hardwarové oddělení,HTC,Google,Vývoj,Akvizice)
... bude 4. října předvedena druhá generace produktů Google. Významnou měrou se na ní podílí i dohoda se společností HTC, která nabízí spotřební elektroniku a mj. i chytré telefony. ...
Neděle, 24 Září 2017
18. EON Enterprise Virtual Trainer pro výuku
(Matching tags: Vzdělávání,Trainer,EVT,AVR,HTC,Vive,Enterprise,LMS,Výuka,Virtual,EON)
Společnost EON Reality spustila službu EON Enterprise Virtual Trainer (EVT), jež umožňuje uživatelům spravovat výuku vzdáleně přes internet a spolupracovat s účastníky školení pomocí VOIP, dotykově, ...
Pondělí, 17 Duben 2017
19. Doprovodná aplikace EnvisioneerVR pro chytrá zařízení
(Matching tags: EnvisioneerVR,VRstudios,Oculus,HTC,Vive,CADsoft,Aplikace,Virtuální realita)
... podporuje náhlavní zařízení Oculus a HTC Vive, a také VRstudios od Cadsoftu. Stáhnout aplikaci je možné na tomto odkazu.  ...
Pátek, 20 Leden 2017
20. Platforma 3DExperience s virtuální realitou HTC Vive
(Matching tags: CATIA,Dassault,3DEXPERIENCE,Spolupráce,Systèmes,HTC,Vive,Virtuální,Realita)
... virtuální realitě. To umožňuje podpora systému HTC Vive pro komerční využití. Otevírají se tak nové možnosti pro rychlé vytváření a zlepšování zákaznické zkušenosti. Všichni uživatelé platformy ...
Středa, 18 Leden 2017
21. Profesionální návrhy ve virtuální realitě od HTC a Autodesku
(Matching tags: Modelování,Autodesk,Virtuální realita,Architektura,Simulace,Forge,HTC,Viveport)
... zobrazení, ale nově bude spolupracovat cloudová vývojářská platforma Forge s HTC Vive díky platformě Viveport. Díky tomu bude možné vytvářet produkty přímo ve virtuálním prostředí a ukázat ...
Pondělí, 05 Prosinec 2016
22. Virtalis spouští VR4CAD
(Matching tags: VR4CAD,Oculus Rift,HoloLens,HTC,Vive,zSpace,Virtalis,Virtuální realita,CAD)
... „úvod pro profesionální VR“. Využívá zlevnění náhlavních souprav jako Oculus Rift, HTC Vive a HoloLens, stejně jako desktopového zSpace, a rovněž snížení cen u pracovních stanic a grafických ...
Středa, 23 Listopad 2016
23. Plugin IrisVR Prospect pro Grasshopper
(Matching tags: IrisVR,Prospect,Rift,HTC,Vive,Grasshopper,Oculus,Virtuální,Realita,Plugin)
... Rift nebo HTC Vive. Tento plugin je funkčním prototypem pro export souborů Grasshopper (a rovněž souborů Rhino, podle přípony) do formátu OBJ, který IrisVR Prospect podporuje. Doplněk dokáže ...
Pátek, 01 Červenec 2016