Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo plm

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Siemens a NVIDIA rozšířily spolupráci v oblasti generativní umělé inteligence
(Matching tags: Teamcenter,HD Hyundai,Generativní AI,Xcelerator,Nvidia,Siemens,PLM)
Sie­mens ozná­mil pro­hlou­be­ní spo­lu­prá­ce s vý­rob­cem gra­fic­kých pro­ce­so­rů Nvi­dia v ob­las­ti dal­ší­ho roz­vo­je prů­mys­lo­vé­ho me­ta­ver­za. Imer­ziv­ní vi­zu­a­li­za­ce pod­po­ro­va­ná ...
Pátek, 22 Březen 2024
2. Siemens se připojuje k alianci RFK TeK
(Matching tags: RFK TeK Al­li­an­ce,RFK Ra­cing,Di­gi­tal In­dustries,Si­e­mens,Soft­ware,PLM)
Tým RFK Ra­cing ozná­mil, že Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware, dlou­ho­le­tý part­ner týmu RFK Ra­cing, se při­po­jil k RFK TeK Al­li­an­ce a bude na­dá­le po­má­hat týmu ury­ch­lo­vat ...
Pondělí, 12 Únor 2024
3. Navrhujeme dispozici technologického cloudu
(Matching tags: VOŠ a SPŠ,Žďár nad Sázavou,Petr Fořt,Cloud,BIM,PLM)
Zpra­co­vá­ní pro­jek­tu s vy­u­ži­tím in­for­mač­ní­ho mo­de­lu bu­do­vy (BIM) a PLM, vi­zu­a­li­za­ce a si­mu­la­cí se stalo před­mě­tem za­jí­ma­vé­ho pro­jek­tu, který jsme re­a­li­zo­va­li ...
Středa, 24 Leden 2024
4. Jak poznáte nejlepší PLM systém?
(Matching tags: PLM,AV Engineering,System,výběr,Datový nodel)
Naše rubri­ka PLM, přes­to­že jde stále o velmi ak­tu­ál­ní téma, není člán­ky pří­liš doplňována. Za­lí­bil se nám ná­sle­du­jí­cí člá­nek na webu spo­leč­nos­ti AV En­gi­nee­ring, která snad ne­bu­de ...
Pondělí, 15 Leden 2024
5. Spo­lu­prá­ce Si­e­mens – Micro­soft při za­vá­dě­ní AI v prů­mys­lu
(Matching tags: Industrial Copilot,Microsoft Teams,Umělá inteligence,Teamcenter,Siemens,Microsoft,PLM)
Micro­soft a Si­e­mens dále pro­hlu­bu­jí part­ner­ství za­vá­dě­ním výhod ge­ne­ra­tiv­ní umělé in­te­li­gen­ce do prů­mys­lo­vých od­vět­ví. Jako první krok ze spo­leč­né dílny před­sta­vi­ly tzv. ...
Úterý, 05 Prosinec 2023
6. Využití BIM dat ve spojení s VR
(Matching tags: VOŠ a SPŠ,Žďár nad Sázavou,Petr Fořt,TZB,Vzdělávání,BIM,PLM)
... který vzni­kl ve výuce na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou a těží z na­šich zku­še­nos­tí v ob­las­ti PLM a BIM. Hlav­ním cílem to­ho­to pro­jek­tu bylo uká­zat stu­den­tům ...
Čtvrtek, 23 Listopad 2023
7. Red Bull Ford Powertrains využívá Siemens Xcelerator
(Matching tags: Powertrains,Xcelerator,Red Bull,Teamcenter,Siemens,Software,PLM)
Sie­mens Di­gi­tal In­du­st­ries Soft­ware ozná­mil, že Red Bull Ford Power­tra­ins vy­u­ži­la port­fo­lio prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru Sie­mens Xce­le­ra­tor k rych­lé­mu vý­vo­ji nové ge­ne­ra­ce ...
Pondělí, 20 Listopad 2023
8. 3D modely jsou jistota i příslib
(Matching tags: 2D výkresy,3D modely,AV Engineering,Prototypy,PLM)
De­gra­do­vá­ní 3D mo­de­lů na 2D vý­kre­sy patří mi­nu­los­ti, 3D mo­de­ly jsou jis­to­ta i pří­slib, říká člá­nek na webu spo­leč­nos­ti AV En­gi­nee­ring a po­kra­ču­je dále. V po­rov­ná­ní ...
Středa, 25 Říjen 2023
9. Benefity využití PLM v technologii, CAM a výrobě
(Matching tags: Axiom Tech,Siemens NX,Výroba,Teamcenter,Technologie,CAM,PLM)
Ve vět­ši­ně pří­pa­dů slý­chá­me pojem PLM, ne­bo­li sprá­va ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku, ve spo­je­ní s kon­struk­cí a vý­vo­jem. Axiom Tech ale na svých webi­ná­řích před­ve­de, jak spo­je­ním ...
Úterý, 24 Říjen 2023
10. Projekt elektro formule AF­‑23
(Matching tags: AF-23,Žďár nad Sá­za­vou,VOŠ a SPŠ,Formule,Projekty,Elektro,FEM,PLM)
Ve výuce na­jde­me řadu za­jí­ma­vých témat, ale ně­kte­rá jsou svým roz­sa­hem nad rámec běž­ných roč­ní­ko­vých a ma­tu­rit­ních pro­jek­tů. V našem člán­ku se po­dí­vej­me blíže na ak­ti­vi­tu, ...
Neděle, 08 Říjen 2023
11. Atraktivní výukové projekty s využitím PLM a 3D tisku
(Matching tags: VOŠ a SPŠ,Žďár nad Sázavou,Výuka,3D tisk,PLM)
Vy­u­ži­tí mo­der­ních vý­rob­ních tech­no­lo­gií v ná­vaz­nos­ti na PLM data po­sky­tu­je ve výuce a stu­dent­ských pro­jek­tech řadu za­jí­ma­vých mož­nos­tí. Po­dí­vej­me se dnes na prázd­ni­no­vý ...
Pondělí, 02 Říjen 2023
12. G2 letos v létě: Teamcenter je na 1. místě v PLM softwaru
(Matching tags: PLM,Siemens,Teamcenter,G2 Grid Report)
Team­cen­ter je ve zprá­vě G2 Grid Re­port 2023 ozna­čen za lídra v ně­ko­li­ka ka­te­go­ri­ích PLM pro malé, střed­ní a velké pod­ni­ky a prů­mys­lo­vé soft­wa­ro­vé apli­ka­ce. Proč uži­va­te­lé ...
Pátek, 25 Srpen 2023
13. Registrace na CADfórum 2023 – 20. ročník konference
(Matching tags: PLM,CAD,BIM,CAM,Konference,CADfórum,GISfórum,Arkance Systems)
Dne 17. října pro­běh­ne na zámku Valeč ju­bi­lej­ní, již dva­cá­tý roč­ník tra­dič­ní od­bor­né kon­fe­ren­ce CADfórum 2023. Kon­fe­ren­ce za­mě­ře­ná na vý­mě­nu prak­tic­kých zku­še­nos­tí mezi pro­fe­si­o­nál­ní­mi ...
Čtvrtek, 27 Červenec 2023
14. Dassault se připojil k EPLAN Partner Network
(Matching tags: Partner Network,Das­sault Sys­tè­mes,3DEXPERIENCE,Hannover Messe,Eplan,PLM)
Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce se může stát sku­teč­nos­tí pouze díky sí­ťo­vým sys­té­mům, kom­plex­ním datům a úzké spo­lu­prá­ci mezi vý­rob­ci. Za tímto úče­lem za­lo­žil EPLAN kon­cem roku 2020 ...
Středa, 19 Červenec 2023
15. Den s virtuální realitou
(Matching tags: Žďár nad Sá­za­vou,VOŠ a SPŠ,HTC Vive,Petr Fořt,Virtuální realita,BIM,PLM)
... re­a­li­zo­ván v rámci výuky PLM a BIM tech­no­lo­gií. Na­hléd­ně­te spo­leč­ně s námi na ně­ko­lik zku­še­nos­tí s pě­ti­le­tým vy­u­ži­tím této mo­der­ní tech­no­lo­gie ve výuce na ...
Středa, 29 Březen 2023
16. Spolupráce společností Daimler Truck a Siemens
(Matching tags: Daimler Truck,Digitální inženýrství,Xcelerator,Spolupráce,Teamcenter,Siemens,PLM)
Spo­leč­nos­ti Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware a Daimler Truck ozná­mi­ly novou spo­lu­prá­ci při za­vá­dě­ní nej­mo­der­něj­ší plat­for­my pro di­gi­tál­ní in­že­nýr­ství, která vy­u­ží­vá ...
Úterý, 28 Březen 2023
17. CONTACT a Cadmatic partnery pro lodní průmysl
(Matching tags: Lodní prů­my­sl,Cad­ma­tic,Con­tact Soft­ware,Part­ner­ství,OEM,PLM)
... má za cíl uvést na trh první PLM ře­še­ní spe­ci­fic­ké pro stav­bu lodí. Díky part­ner­ství mezi spo­leč­nost­mi Con­tact Soft­ware a Cad­ma­tic může glo­bál­ní lo­ďař­ský prů­my­sl vy­u­ží­vat di­gi­ta­li­zač­ní ...
Pondělí, 13 Únor 2023
18. Maximální zákaznické výhody z digitální transformace
(Matching tags: Digitální transformace,ECAD,Eplan,ERP,PDM,CAD,PLM)
Part­ner­ský pro­gram EPLAN Part­ner Ne­twork byl za­lo­žen před více než dvěma lety a v prů­bě­hu této doby se do pro­gra­mu za­po­ji­lo při­bliž­ně še­de­sát spo­leč­nos­tí. Stra­te­gič­tí part­ne­ři ...
Čtvrtek, 09 Únor 2023
19. Teway Food si vybírá Centric PLM
(Matching tags: PLM,Výzkum a vývoj,Cent­ric Soft­wa­re,Teway Food,Koření)
Si­chu­an Teway Food Group (Teway Food), před­ní se­ču­án­ský vý­rob­ce ko­ře­ní, si vy­bral ře­še­ní od Cent­ric Soft­wa­ru pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ků (PLM). Cent­ric Soft­ware po­sky­tu­je ...
Čtvrtek, 26 Leden 2023
20. Programsoyuz volí řešení C3D Labs pro vývoj platformy PLM
(Matching tags: Soyuz-PLM,C3D Vi­si­on,C3D Con­ver­ter,Pro­gram­soy­uz,C3D Labs,PLM)
... od C3D Labs za­hr­nu­jí im­port a ex­port dat, vi­zu­a­li­za­ci ge­o­me­t­rie a gra­fic­ké uži­va­tel­ské roz­hra­ní pro in­že­nýr­ské apli­ka­ce. Soyuz-PLM je po­kro­či­lý, plně vy­ba­ve­ný ...
Středa, 25 Leden 2023
21. PTC kupuje ServiceMax
(Matching tags: FSM,Silver Lake,ServiceMax,Servis,Akvizice,PTC,PLM)
... ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ků (PLM) a di­gi­tál­ních vlá­ken o dů­le­ži­té funk­ce pro ří­ze­ní slu­žeb v te­ré­nu (FSM). Ser­vi­ce­Max po­sky­tu­je kom­plex­ní sadu clou­do­vých funk­cí ...
Pátek, 06 Leden 2023
22. CATIA 3DEXPERIENCE Trial za 399 € včetně školení
(Matching tags: SI­MU­LIA,ENO­VIA,DEL­MIA,CA­TIA,3D­Ex­pe­ri­en­ce,Technodat,CAE,CAM,CAD,PLM)
Spo­leč­nost Tech­no­dat do­dá­vá zá­kaz­ní­kům pro­fe­si­o­nál­ní ná­stro­je z ob­las­tí CAD, CAM, CAE a PLM od Das­sault Sys­tè­mes už řadu let. Ty nej­no­věj­ší jsou nyní k dis­po­zi­ci ...
Úterý, 03 Leden 2023
23. Demokratizace PLM pomocí 3DEXPERIENCE Works
(Matching tags: 3DEXPERIENCE Works,Cloud,CAD/CAM,SolidWorks,PLM)
Zlep­še­te spo­lu­prá­ci, zvyš­te pro­duk­ti­vi­tu a zrych­le­te ino­va­ce po­mo­cí clou­do­vých ná­stro­jů pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ků (PLM). V době ne­u­stá­le se vy­ví­je­jí­cích ...
Neděle, 25 Prosinec 2022
24. NX Industrial Electrical Design 2212
(Matching tags: Elect­ri­cal De­sign,NX In­dustrial,ECAD,Eplan,Siemens,Software,PLM)
S čís­lem 2212, zřej­mě ozna­ču­jí­cím rok a měsíc, byly vy­dá­ny nej­no­věj­ší verze NX In­dustrial Elect­ri­cal De­signu. Soft­ware NX In­dustrial Elect­ri­cal De­sign po­sky­tu­je cen­t­rál­ní ...
Sobota, 24 Prosinec 2022
25. Teamcenter firmy Siemens je nyní na Google Cloud
(Matching tags: Teamcenter X,Google Cloud,Cloud,Siemens,Software,PLM)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil, že soft­ware Te­am­cen­ter pro ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku (PLM) je nyní k dis­po­zi­ci v Go­o­gle Cloud, což zá­kaz­ní­kům umožňuje ...
Pondělí, 31 Říjen 2022
26. Siemens oficiálním dodavatelem PLM softwaru pro FIA
(Matching tags: PLM,Software,Siemens,Udržitelnost,Emise,FIA,Xcelerator)
... před­ních svě­to­vých mo­to­ris­tic­kých or­ga­ni­za­cí, vy­bra­la Sie­mens jako „ofi­ci­ál­ní­ho do­da­va­te­le PLM soft­wa­ru“ a bude po­u­ží­vat ře­še­ní z port­fo­lia Sie­mens Xce­le­ra­tor ...
Pátek, 16 Září 2022
27. Digitalizace průmyslu ve výuce (3. díl)
(Matching tags: PLM,FEM,CAE,Virtuální realita,3D vizualizace,VOŠ a SPŠ,Žďár nad Sá­za­vou)
V mi­nu­lém dílu na­še­ho se­ri­á­lu o pro­ble­ma­ti­ce práce s di­gi­tál­ní­mi PLM daty v prů­mys­lo­vé praxi jsme si uká­za­li cestu od vy­tvo­ře­ní pr­vot­ních kon­cep­cí a kon­strukč­ních ...
Úterý, 19 Červenec 2022
28. Digitalizace průmyslu ve výuce (2. díl)
(Matching tags: PLM,FEM,CAE,3D vizualizace,VOŠ a SPŠ,Žďár nad Sá­za­vou,Virtuální realita)
V prv­ním dílu na­še­ho člán­ku jsme se po­dí­va­li blíže na hlav­ní po­stu­py ře­še­ní kon­struk­ce s vy­u­ži­tím CAD/CAE a FEM apli­ka­cí z řady PLM. Na ně­ko­li­ka ukáz­kách jsme ...
Pondělí, 11 Červenec 2022
29. Digitalizace průmyslu ve výuce (1. díl)
(Matching tags: VOŠ a SPŠ,Žďár nad Sá­za­vou,PLM,CAE,FEM,3D vizualizace)
... malý se­ri­ál člán­ků vě­no­va­ný ilu­stra­tiv­ní­mu pří­kla­du vy­u­ži­tí prů­mys­lo­vých di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií. Na své si při­jdou i čte­ná­ři, kteří rádi vě­nu­jí po­zor­nost no­vých PLM ...
Pondělí, 27 Červen 2022
30. Vývoj oceánských datových produktů s Xceleratorem
(Matching tags: Xcelerator as a Service,Saildrone,Teamcenter X,Siemens,Data,PLM)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil 6. dubna, že ka­li­forn­ská spo­leč­nost Sail­dro­ne, která na­vr­hu­je, vy­rá­bí a pro­vo­zu­je flo­ti­lu hla­di­no­vých pla­vi­del bez po­sád­ky ...
Středa, 06 Duben 2022
31. PLM software jako služba pro zdravotnická zařízení
(Matching tags: Zdravotnické přístroje,SaaS,Siemens,Software,PLM)
Si­e­mens Digital Industries Software při­pra­vu­je spuš­tě­ní ře­še­ní typu SaaS (soft­ware jako služ­ba) s ná­zvem PLM for Me­di­cal De­vi­ces. Toto ře­še­ní umož­ní do­sáh­nout vy­ni­ka­jí­cí kva­li­ty ...
Středa, 16 Únor 2022
32. Využití BIM technologií ve výuce
(Matching tags: 2D navrhování,VOŠ a SPŠ,Petr Fořt,Výuka,3D Modelování,Autodesk,BIM,PLM)
Na­sa­ze­ní vý­po­čet­ní tech­ni­ky a mo­der­ních 3D apli­ka­cí do výuky sebou při­ná­ší řadu mož­nos­tí, jak při­blí­žit od­bor­nou výuku tech­nic­ké praxi. Velmi po­zi­tiv­ně lze v této ob­las­ti ...
Středa, 19 Leden 2022
33. Konference CADfórum 2021 – připomenutí a pokyny
(Matching tags: CAD/CAN,CADfórum,Konference,Strojírenství,Stavebnictví,PDM,BIM,PLM)
V úterý 21. a ve stře­du 22. září se koná v ho­te­lu Avan­ti v Brně kon­fe­ren­ce CADfórum 2021 – CAD/CAM a BIM ře­še­ní v praxi. Na le­toš­ním roč­ní­ku akce je za­re­gis­tro­vá­no ...
Čtvrtek, 16 Září 2021
34. xLM Solutions otevírá xLM Europe
(Matching tags: Sa­in­dou Sa­li­me,SDLC,Das­sault Sys­tèmes,xLM Solutions,Pobočka,Evropa,PLM)
Spo­leč­nost xLM So­lu­ti­ons, ame­ric­ká spo­leč­nost po­sky­tu­jí­cí služ­by a ře­še­ní v ob­las­ti ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tů, která se spe­ci­a­li­zu­je na sadu pro­duk­tů Das­sault ...
Úterý, 07 Září 2021
35. Pozvánka na konferenci CADfórum 2021
(Matching tags: CAD/CAN,CADfórum,Konference,Strojírenství,Stavebnictví,PDM,BIM,PLM)
Spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems zve na CADfórum 2021, již osm­nác­tý roč­ník nej­vět­ší do­má­cí CAD a BIM kon­fe­ren­ce pro kon­struk­té­ry, pro­jek­tan­ty a ma­na­že­ry, za­mě­ře­né na vý­mě­nu ...
Pondělí, 06 Září 2021
36. PLM Experience Fórum 2021
(Matching tags: Experience,Forum,Digitalizace,Technodat,PLM)
Spo­leč­nost Tech­no­dat při­pra­vu­je na 6.–7. října 2021 svoje kaž­do­roč­ní PLM Fórum, které pro­běh­ne v krás­ném pro­stře­dí Ho­te­lu Zámek Valeč na Vy­so­či­ně. Účast­ní­ky čeká za­há­je­ní ...
Úterý, 10 Srpen 2021
37. Byl vydán Centric 8 PLM v7.3
(Matching tags: V7.3,Centric 8 PLM,CPG,Spotřební zboží,Centric Software,PLM)
Cent­ric Soft­ware ozná­mil do­stup­nost nej­no­věj­ší verze 7.3 svého PLM ře­še­ní Cent­ric 8 PLM. Cent­ric Soft­ware po­sky­tu­je nej­po­kro­ko­věj­ší pod­ni­ko­vá ře­še­ní pro ba­le­né spo­třeb­ní zboží ...
Sobota, 31 Červenec 2021
38. Siemens představil Teamcenter 13.2
(Matching tags: Teamcenter X,13.2,Cloud,Teamcenter,Siemens,PLM)
Te­am­cen­ter je před­ní vol­bou v soft­wa­ru pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tů (PLM), který je v po­sled­ní době nej­lé­pe hod­no­ce­ný spo­leč­nos­tí Forres­ter Re­search. Te­am­cen­ter ...
Sobota, 31 Červenec 2021
39. Implementace nového PLM systému v útvaru PSW-F ŠKODA AUTO
(Matching tags: Správa Multi-CAD dat,PSW-F,Škoda Auto,Implementace,Dytron,PLM)
Vzhle­dem k tomu, že útvar PSW-F Vý­ro­ba me­ta­lur­gic­ké­ho ná­řa­dí ve svých ak­ti­vi­tách stále cílí na do­sa­že­ní ří­ze­né sprá­vy vý­rob­ních dat a dal­ších ná­vaz­ných do­ku­men­tů v celém ...
Pátek, 23 Červenec 2021
40. Pozvánka na 18. ročník konference CADfórum
(Matching tags: CAD/CAN,CADfórum,Konference,Strojírenství,Stavebnictví,PDM,BIM,PLM)
... ob­last sta­veb­nic­tví (BIM) a stro­jí­ren­ství (CAD/CAM, PDM a PLM), změna je v po­řa­dí, neboť se opro­ti mi­nu­lým roč­ní­kům za­čí­ná sta­veb­nic­tvím.  ...
Středa, 30 Červen 2021
41. Průzkum úrovně digitalizace procesů a PLM
(Matching tags: Sebehodnocení,Digitalizace procesů,Průmysl 4.0,Analýza,PLM)
Na strán­kách spo­leč­nos­ti Tech­no­dat jsme našli výzvu k účas­ti na ana­lý­ze, jak se spo­leč­nos­ti vy­ví­je­jí v di­gi­tál­ní éře, vy­hlá­še­né ev­rop­ský­mi kon­zul­tan­ty PLM a po­sky­to­va­te­li ...
Středa, 26 Květen 2021
42. Autodesk kupuje Upchain a posílí cloudové PDM/PLM
(Matching tags: Upchain,Cloud,Akvizice,PDM,Autodesk,PLM)
Au­to­de­sk ku­pu­je spo­leč­nost Up­cha­in, po­sky­to­va­te­le clou­do­vých ře­še­ní pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tů (PLM) a sprá­vu pro­duk­to­vých dat (PDM). Nová akvi­zi­ce po­sí­lí ...
Středa, 21 Duben 2021
43. Hexagon obohacuje Smart Manufacturing akvizicí CADLM
(Matching tags: ODYSEE,CADLM,Digitální dvojčata,Umělá inteligence,Hexagon,Simulace,CAE,PLM)
He­xa­gon ozná­mil 1. dubna 2021 akvi­zi­ci firmy CADLM, prů­kop­ní­ka v pod­po­ře CAE umě­lou in­te­li­gen­cí (AI) a stro­jo­vým uče­ním pro pře­vrat­ný dopad si­mu­la­ce na vý­vo­jo­vé pro­ce­sy ...
Pátek, 09 Duben 2021
44. CAD Studio mění jméno na Arkance Systems
(Matching tags: Ar­kan­ce Sys­tems,CAD Studio,Společnost,Autodesk,CAM,BIM,CAD,GIS,PLM)
Společnost CAD Studio patřící do evropské skupiny Arkance mění v rámci pokračující integrace od dubna své jméno na Arkance Systems. Spo­leč­nost CAD Stu­dio, nej­vět­ší spe­ci­a­li­zo­va­ný do­da­va­tel ...
Středa, 24 Březen 2021
45. Webinář PLM v praxi – funkčnost Autodesk Fusion Lifecycle – 1. část
(Matching tags: Fusion Lifecycle,Webináře,CAD Studio,Praxe,Autodesk,PLM)
V pro­sin­ci loňského roku se zá­jem­ci se­zná­mi­li s mož­nost­mi a vy­u­ži­tím di­gi­ta­li­za­ce pro­ce­sů od Vaul­tu – přes PDM až po pro­ces­ní mož­nos­ti PLM v po­do­bě apli­ka­ce ...
Pondělí, 15 Únor 2021
46. PTC dokončilo akvizici Arena Solutions
(Matching tags: PTC,Akvizice,Arena Solutions,SaaS,Onshape,CAD,PLM)
Spo­leč­nost PTC do­kon­či­la akvi­zi­ci firmy Arena So­lu­ti­ons, před­ní­ho po­sky­to­va­te­le prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tu (PLM) jako služ­by (SaaS). Kom­bi­na­ce ...
Pátek, 29 Leden 2021
47. Navrhni si svou firmu
(Matching tags: VOŠ a SPŠ,Žďár nad Sázavou,IoT,Petr Fořt,Projekty,Vzdělávání,BIM,PLM)
... tisku. Jeho úko­lem je umož­nit našim stu­den­tům ucho­pit mo­der­ní di­gi­tál­ní PLM, BIM a IoT tech­no­lo­gie na zá­kla­dě sjed­no­cu­jí­cí­ho té­ma­tu spa­da­jí­cí­ho do ob­las­ti Prů­mys­lu 4.0. ...
Pondělí, 25 Leden 2021
48. Pracujeme v on-line výuce na PLM projektech
(Matching tags: VOŠ a SPŠ,Microsoft Teams,Žďár nad Sázavou,EDU,Inventor,Autodesk,CAE,FEM,CAD,PLM)
... se na jednu z uká­zek on-line ře­še­ných pro­jek­tů s vy­u­ži­tím PLM tech­no­lo­gií a pro­jek­to­vé výuky, které bylo v lis­to­pa­du zpra­co­vá­no na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou. ...
Čtvrtek, 21 Leden 2021
49. Magna Exteriors implementuje PLM systém ENOVIA
(Matching tags: 3D­EX­PE­RIEN­CE,Magma Exteriors,Dassault Systemès,Implementace,Dytron,Enovia,PLM)
... pro im­ple­men­ta­ci PLM sys­té­mu ENO­VIA na plat­for­mě 3D­EX­PE­RIEN­CE od spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes, který nej­lé­pe vy­ho­vo­val a splňoval po­ža­do­va­ná kri­té­ria.  ...
Čtvrtek, 14 Leden 2021
50. Uvedení partnerské sítě EPLAN
(Matching tags: Integracde,EPN,Part­ner­ská síť,Spo­lu­práce,ECAD,Eplan,ERP,Simulace,PLM)
... kon­ti­nu­i­ty dat a in­te­gra­ce sys­té­mů, zejmé­na v ob­las­tech PLM, ERP a PLC, jakož i si­mu­la­cí. Do hloub­ky jdou­cí vý­mě­na in­for­ma­cí mezi jed­not­li­vý­mi vý­rob­ci soft­wa­ru ...
Úterý, 12 Leden 2021