Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
Infor

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PLM řešení pro oděvní průmysl

Tags: Dassault | Oděvnictví

technodat01Dassault Systèmes (DS) PLM (Product Lifecycle Management, tedy správa a řízení životního cyklu výrobků), řešení skládající se z aplikací, služeb a metodik a využívající silné stránky jednotlivých DS oborových značek (CATIA pro návrh výrobku, SIMULIA pro realistickou simulaci, ENOVIA pro spolupráci a řízení při realizaci podnikových procesů, 3DVIA pro 3D komunikaci se zákazníkem), pomáhá podstatně zkracovat dobu uvedení nového výrobku na trh nejen v klasických strojařských odvětvích, ale i například tam, kde byste to až tak nečekali, například v módním nebo chcete-li oděvním průmyslu.


Zrychlení inovačního cyklu s PLM

Společnosti produkující a prodávající módu (oblečení, obuv, doplňky) čelí v současnosti novým obchodním problémům a silné celosvětové konkurenci, ostatně jako i společnosti ve všech ostatních výrobních odvětvích. Tlak na snižování nákladů na vývoj výrobku, potřeba vytvářet nové zdroje příjmů a zároveň udržovat krok s neustále se měnícími preferencemi a náladami zákazníků vyžadují novou strategii při uvádění nových výrobků na trh. Progresívní společnosti v módním průmyslu se nyní proto začínají orientovat právě na PLM řešení, tedy jak efektivně spravovat podněty přicházející z trhu, které v důsledku ovlivňují procesy tvorby, plánování a zásobování s cílem dosáhnout vyšší šance uspět na tomto náročném trhu.

Mezi ty z tohoto oboru, kteří se již vydali touto moderní a nevyhnutelnou cestou a již používají Dassault Systèmes PLM řešení, patří namátkou např. výrobní společnosti Guess, Gucci, Adidas, REI, Michael Kors, ale i mnoho dalších. Chcete-li se dozvědět více o našich řešeních, prosím, vyberte procesy v následující tabulce. Komplexní a integrované DS PLM řešení jim efektivně pomáhá v rámci jejich strategických iniciativ při transformaci vývoje produktů, řízení zdrojů a výrobních procesů a podporuje spolupráci všech účastníků při těchto iniciativách.

Zřejmé přednosti a výhody DS PLM řešení používaného v oděvním průmyslu

 • zvýšení přitažlivosti výrobku pro zákazníka díky novým 3D interaktivním zážitkům při jeho výběru, konfiguraci a virtuálním nákupu
 • posílení značky díky optimální tvorbě (s využitím šablon a standardních pracovních postupů) a využívání její definice, loga, firemních zpráv a dalších obchodních a marketingových norem
 • zvýšení efektivity při vývoji výrobku díky využití informací z již realizovaných projektů podobného charakteru
 • překlenutí disproporcí mezi tím, co se vyrábí, a tím, co trh požaduje, a udržení kontinuity mezi ideou a reálným obchodem
 • pozitivní vliv na rozhodování při stanovování harmonogramů, materiálů, nákladů a kvality provedení virtuálního výrobku již v rané fázi vývojového procesu
 • kontrola nákladů na vstupní materiály požadované specifikace napříč dodavatelským řetězcem v rámci efektivního řízení nákupních procesů
 • umožnění nízkonákladového designu, příp. výrobního outsourcingu s využitím centrálně řízených globálních virtuálních pracovních týmů a s pomocí jediného a jednotného úložiště veškerých informací o výrobku po celou dobu jeho životního cyklu

technodat02Na obrázku s diagramem lze zhlédnout jednotlivé dílčí procesy, které se svým dílem podílejí
na celkovém procesu realizace nového výrobku, v tomto případě módního.
V následujícím textu si podrobně rozebereme dva z nich.

Plánování sezónního sortimentu (Season and Line Planning)

V oděvním a obuvnickém průmyslu se stává správa portfolia produktů při exponenciálně rostoucí poptávce zákazníků stále složitější. Výrobní a prodejní organizace se nutně musí přizpůsobit této nové úrovni složitosti tím, že bude vyrábět jen ty produkty, po kterých je tržní poptávka. Sledovatelnost myšlenek a požadavků zákazníků v celém životním cyklu výrobku a adekvátní reakce na ně má strategický význam pro udržení spokojenosti zákazníků a růst podílu organizace na trhu a samozřejmě ziskovost.

Dassault Systèmes řešení pro plánování sezónního sortimentu výrobků umožňuje společnostem plánovat a uvádět nový výrobek na trh prostřednictvím nástrojů pro plánování sezónního sortimentu, jako např. událostmi řízený kalendář, knihovny barev a materiálů, řízení kvality a shody výrobku apod. Podpora spolupráce v reálném čase umožňuje kvalifikované rozhodování a zprůhlednění celého životního cyklu výrobku, v důsledku zkrácení jeho uvedení na trh a vyšší marže z jeho prodeje.

DS řešení poskytuje produktovým a marketingovým manažerům možnost definování produktových řad, vytvoření plánů rozvoje a tvorbu nových designů s možností vycházet ze stávajících produktových řad. Produktové týmy mohou snadno definovat variantní sezónní plány a knihovny sortimentu s klasifikací přístupů pro všechny uživatele pro podporu sdílení veškerých informací o budoucím výrobku a pro podporu zhodnocení předchozích úspěšných návrhů. S nástroji pro sezónní plánování pak může organizace jasně definovat plán cílových příjmů, marží apod. Vzhledem k tomu, že proces vývoje probíhá v reálném čase sezóny, jsou aktuální údaje zachycovány a porovnávány s plánem, manažeři mohou sledovat vzniklé odchylky a výjimky.

Toto řešení tedy pomáhá plánovat výrobková portfolia přesně podle potřeb a požadavků zákazníků, změn na trhu a inovací technologií a poskytuje flexibilitu při tvorbě nových kalendářů se snadnou údržbou možností rychlé reakce na měnící se obchodní modely. Tím, že řízení v reálném čase zviditelňuje stav a vývoj výrobkového portfolia, kritická rozhodnutí typu jít nebo nejít do toho mohou být učiněna ještě před alokací zdrojů nebo před vynaložením nákladů.

Řešení pro plánování sezónního sortimentu se skládá z těchto složek:

 • plánování výrobkových řad
 • scénáře pro řízení a spolupráci
 • sledování událostí a kalendář řízení
 • plánování a prognózování vývoje
 • správa a řízení sezónních knihoven
 • manažerský dashboard

A konkrétní DS nástroje řešící tuto oblast se nazývají ENOVIA Apparel Accelerator pro Design and Development a ENOVIA Collaboration for Adobe Creative Suite.

ENOVIA Apparel Accelerator for Design and Development

Produkt poskytuje jednotné prostředí pro správu oděvního výrobku, projektu, barev, materiálů, plánování sezónního sortimentu v rámci plánovacích kalendářů a podporuje spolupráci s dodavateli.

Organizace používající ENOVIA Apparel Accelerator for Design and Development mohou tak rychle reagovat na změny sezónních požadavků, trendy v odvětví a spotřebitelské tendence využitím robustního a flexibilního workflow a plánovacích šablon dostupných pro všechny výrobky a pro všechny členy projektového týmu.

Organizacím využívajícím ENOVIA Apparel Accelerator for Design and Development přináší toto řešení následující konkurenční výhody:

 • koordinace návrhu, zadávání zakázek a řízení subdodavatelského řetězce již v raných fázích návrhového procesu vede k urychlení časově náročných iterací výrobkových vzorků
 • standardizace vývojových postupů v rámci celé výrobní organizace
 • společná metrika a metodika pro stanovení a vyhodnocení milníků vývoje a výkonnosti
 • vyšší schopnost zachytit a adoptovat trendy v odvětví a sjednotit funkci výrobku s požadavky zákazníků
 • vytvoření informační infrastruktury, která automatizuje a integruje údaje o výrobku, obchodních procesech a rozvoji pracovních postupů v rámci životního cyklu produktu

ENOVIA Apparel Accelerator for Design and Development řešení bylo vyvinuto a optimalizováno na základě spolupráce DS s renomovanými módními výrobci a prodejci, kteří poskytli svá specifická best practices, osvědčená právě v tomto specifickém oboru podnikání.

technodat03

Zážitky spotřebitelů (Consumer Experience)

Speciálně v oboru výroby módního zboží (oděvy, obuv, doplňky) a jeho prodeje se musí výrobní a prodejní organizace vždy spoléhat na vysoce přesné údaje z trhu, aby se mu vždy dokázaly rychle přizpůsobit svým výrobkem. Prodejní úspěch nového výrobku je tedy hodně závislý i na tom, jak spotřebitel vnímá jeho inovace a postavení jeho výrobce na trhu. Pro efektivní komunikaci mezi výrobcem, resp. prodejcem, a budoucím spotřebitelem je nutné zvolit takový komunikační nástroj, který dokáže co nejrealističtěji nový výrobek zobrazit a upřednostnit jeho vlastnosti a chování. Zpětná vazba od budoucího uživatele pak umožňuje zohlednit jeho požadavky v rámci vývoje a realizace výrobku, tedy vytvořit ideální zboží, které zákazníci požadují.

Jako odpověď na tyto potřeby Dassault Systèmes řešení pro realistické zážitky spotřebitelů poskytuje každému jeho uživateli intuitivní 3D nástroje v rozsahu od tvorby virtuálního výrobku až po virtuální obchod. Uživatel (tvůrce) si vybírá poptávané zboží z 3D dynamické knihovny, zvažuje různé konfigurace, přizpůsobuje barvy, osvětlení a spojovací prvky, to vše s cílem vytvořit výrobek, který by si sám přál, aby byl na trhu. Při tvorbě virtuálního obchodu opět vybírá a manipuluje s 3D objekty jako dveře, stoly, židle, přístroje, police a prodávané zboží z dynamické knihovny, podle nastavených pravidel je snadno a logicky umísťuje do prostoru. Ve finále tohoto tvůrčího procesu naplní obchod 3D animovanými postavičkami, s cílem analyzovat pohyb zákazníků ve virtuálním obchodu, a tedy i jeho potenciální dopad na obchodní činnost. Pro ještě větší realistický zážitek může být výsledná aplikace umístěna na webu včetně možnosti shromažďování informací od potenciálních zákazníků, kteří aplikaci navštíví a virtuálním obchodem projdou.

Toto řešení umožňuje simulovat chování produktu v prvním okamžiku pravdy (v obchodě) a i ve druhém okamžiku pravdy (v provozu), vývojáři mohou snadno optimalizovat výrobek určený pro trh bez nutnosti tvorby fyzického prototypu. Marketingový a obchodní tým uživatele může vyzkoušet nákupy svých spotřebitelů ještě před uvedením výrobku na trh, bez nákladů na skladové a komerční prostory.

Řešení pro zážitky spotřebitelů obsahuje:

 • ergonomické testování výrobku
 • prodejní konfigurace výrobku
 • konfigurace virtuálního obchodu a optimalizace prostoru
 • virtuální showroom

Této oblasti procesů jsou plně zasvěceny všechny DS produkty řady 3DVIA.


Mohlo by vás zajímat: