Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Lectra uvádí na trh řezačky Vector iX2 a Q2

Pondělí, 10 Červenec 2023 12:04

Tags: Lectra | Oděvnictví | Řezačky | Stroje | Vector iX2 | Vector Q2

vectoriX2-2328Pře­chá­zej­te rych­le z ma­lých sérií na velké ob­je­my s řadou ře­za­ček Vec­tor iX2 a Vec­tor Q2, abys­te do­ká­za­li držet krok s ko­lí­sa­jí­cí­mi ob­je­my za­ká­zek. Vy­u­žij­te pří­le­ži­tos­ti, jakmi­le se ob­je­ví, a do­sáh­ně­te zis­ko­vos­ti, aniž byste se mu­se­li spo­lé­hat na tra­dič­ní úspo­ry z vel­ko­vý­ro­by. Vec­tor iX2 & Q2 je nej­mo­der­něj­ší řada pro ře­zá­ní níz­kých vrs­tev látek, která umožňuje vý­rob­cům řezat za­káz­ky v ma­lých množ­stvích rych­le­ji, s vyšší přes­nos­tí a s niž­ší­mi ná­kla­dy a při­způ­so­bit svou střiž­nu tren­du men­ších za­ká­zek.

V dneš­ním vý­rob­ním pro­stře­dí se frek­ven­ce a množ­ství ma­lých za­ká­zek ne­u­stá­le zvy­šu­je; což ne­ga­tiv­ně ovlivňuje větší za­káz­ky a vý­ho­dy úspor z vel­ko­vý­ro­by. Tento po­kra­ču­jí­cí trend men­ších za­ká­zek má za ná­sle­dek zkra­co­vá­ní do­da­cích lhůt a výšku vrst­vy látky, která je menší než 2,5 cm.

Vec­tor iX2 a Q2 po­má­ha­jí vý­rob­cům při­způ­so­bit se mě­ní­cí se po­ptáv­ce a udr­žet ná­kla­do­vě efek­tiv­ní pro­voz. Mi­ni­ma­li­za­ce od­pa­du, sní­že­ní vý­rob­ních ná­kla­dů a zrych­le­ní pro­ce­su ře­zá­ní se tak stá­va­jí klí­čo­vý­mi fak­to­ry při zvlá­dá­ní vý­ky­vů v ob­je­mu vý­ro­by. Tyto stra­te­gie zvy­šo­vá­ní efek­ti­vi­ty, které umožňuje Vec­tor iX2 & Q2, po­má­ha­jí vý­rob­cům při­způ­so­bit se mě­ní­cí se po­ptáv­ce a udr­žet ná­kla­do­vě efek­tiv­ní pro­voz.

Zvý­še­ní pro­voz­ní sviž­nos­ti a pro­duk­ti­vi­ty při sou­čas­ném pl­ně­ní cílů udr­ži­tel­nos­ti

Svižnost

S Vec­to­rem iX2 a Q2 zís­ká­va­jí vý­rob­ci fle­xi­bi­li­tu po­třeb­nou pro při­způ­so­be­ní se ko­lí­sa­jí­cím ob­je­mům za­ká­zek, a to díky rych­lé­mu a snad­né­mu pře­cho­du z ma­lo­sé­ri­o­vé vý­ro­by na vý­ro­bu vel­kých ob­je­mů s mi­ni­mál­ním pře­ru­še­ním vý­rob­ní­ho toku a do­da­cích lhůt.

Udržitelnost

Nový er­go­no­mic­ký a ener­ge­tic­ky úspor­ný de­sign řady Vec­tor iX2 & Vec­tor Q2 zvy­šu­je efek­ti­vi­tu ob­slu­hy a zá­ro­veň sni­žu­je její dopad na ži­vot­ní pro­stře­dí a pro­voz­ní ná­kla­dy.

Štíhlost

Nej­no­věj­ší řada ře­za­cích stro­jů Vec­tor pro ře­zá­ní níz­ko­vrs­tvých tka­nin umožňuje vý­rob­cům vy­tvo­řit štíhlou, udr­ži­tel­nou a eko­lo­gic­kou střiž­nu díky ma­xi­ma­li­za­ci pro­duk­ti­vi­ty při mi­ni­ma­li­za­ci od­pa­du.

 

Další informace na www.lectra.com

 


Mohlo by vás zajímat: