Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Cityzenith, Siemens a Philips vydělají na Smart Cities

Autor článku: UNHabitat   
Pondělí, 07 Prosinec 2020 22:05

Tags: Cityzenith | Digitální dvojčata | Philips | Siemens | Smart Cities | Trh

Digital Twin Technology-SmartWorldPro2-Cityzenith-2050Jak uvádí zprá­va Mar­kets and Mar­kets, oče­ká­vá se, že glo­bál­ní trh s in­te­li­gent­ní­mi městy vzros­te do roku 2025 ze 410,8 mi­li­ard USD v roce 2020 na 820,7 mi­li­ard USD, při sou­hrn­né roční míře růstu (CAGR) 14,8 %. V ne­dáv­né zprá­vě spo­leč­no­sti Frost and Sul­li­van se uvádí před­po­klad, že Smart Ci­ties vy­tvo­ří do roku 2025 ob­chod­ní pří­le­ži­tos­ti v hod­no­tě 2,46 bi­li­o­nu USD, při­čemž se oče­ká­vá, že tato města utra­tí do roku 2025 za tech­no­lo­gie 327 mi­li­ard USD. Trh Smart Ci­ties by měl růst v dů­sled­ku ros­tou­cí po­ptáv­ky po ve­řej­né bez­peč­nos­ti, stou­pa­jí­cí­ho počtu měst­ské­ho oby­va­tel­stva, vy­šších emisí uh­lí­ku z měst a glo­bál­ní vlád­ní ini­ci­a­ti­vy.

S ohle­dem na tuto sku­teč­nost na­bí­zí nyní po­bíd­ky a gran­ty mnoho dal­ších vlád.
Další zprá­va, která byla zve­řej­ně­na Mar­ket Growth In­si­ght, za­bý­va­jí­cí se růs­tem trhu Smart In­frastructu­re, což je od­vět­ví od­po­věd­né za tech­no­lo­gie při­ja­té in­te­li­gent­ní­mi městy, po­va­žu­je za klí­čo­vé hráče v tomto ob­do­bí firmy jako Si­e­mens, Ci­ty­ze­ni­thPhi­lips.
Obec­ně se uzná­vá, že ná­stro­jem při­ja­tým v in­frastruk­tur­ních pro­jek­tech Smart City bude tech­no­lo­gie Di­gi­tal Twin, který umož­ní efek­tiv­ně, ply­nu­le a udr­ži­tel­ně pro­vo­zo­vat ná­kla­dy. Ci­ty­ze­ni­th jako jedna ze spo­leč­nos­tí uve­de­ných ve zprá­vách, před­sta­vi­la v loňském roce na Svě­to­vém eko­no­mic­kém fóru v Da­vosu svoji tech­no­lo­gii Di­gi­tal Twin Smar­tWorl­d­Pro. Uká­za­la, že di­gi­tál­ní dvoj­če in­di­vi­du­ál­ní­ho ma­jet­ku se po­u­ží­vá pro mo­ni­to­ro­vá­ní v re­ál­ném čase, dál­ko­vé ovlá­dá­ní sys­té­mů, tes­to­vá­ní scé­ná­řů a stra­te­gic­ké plá­no­vá­ní ce­lých měst.


Mohlo by vás zajímat: