Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Příprava sériové výroby zdícího robota KM Robotics

Autor článku: KM Robotics   
Úterý, 28 Prosinec 2021 00:14

Tags: IdaeSense | KM Robotics | Robot | Wienerberger | Zdění

Demonstrator strojniho zdeni-01-2203Ino­vač­ní stu­dio Ide­a­Sen­se se po­dí­lí na úspěš­ném po­kra­čo­vá­ní pro­jek­tu zdí­cí­ho ro­bo­ta KM Ro­bo­tics. Pro­jekt je od roku 2018 veden ve spo­lu­prá­ci s nej­vět­ším svě­to­vým vý­rob­cem sta­veb­ních ma­te­ri­á­lů a ře­še­ní, fir­mou Wi­e­ner­ber­ger. Spo­lu­prá­ce po­kra­ču­je po­dá­ním pa­ten­tu na Robot Ready – tzv. ro­bo­tic­kou cihlu vhod­nou pro po­tře­by ro­bo­ta, a pod­pi­sem smlou­vy tý­ka­jí­cí se bu­dou­cí úzké spo­lu­prá­ce. Spo­leč­nos­ti od­ha­du­jí za­há­je­ní sé­ri­o­vé vý­ro­by zdí­cích ro­bo­tů na konec roku 2023.

Pro­to­typ zdí­cí­ho ro­bo­ta je scho­pen zdít li­bo­vol­ně dlou­hé rovné úseky zdí nově ze spe­ci­ál­ních Robot Ready ci­hel­ných bloků spo­leč­nos­ti Wi­e­ner­ber­ger. Ře­še­ní by mohlo nejen zrych­lit a zpřes­nit zdění, ale také po­mo­ci řešit dlou­ho­do­bý pro­blém s ne­do­stat­kem kva­li­fi­ko­va­ných zed­ní­ků na stav­bách. Za­há­je­ní sé­ri­o­vé vý­ro­by zdí­cích ro­bo­tů je na­plá­no­vá­no na konec roku 2023.

Pro­jekt zdí­cí­ho ro­bo­ta vyšel přímo z po­třeb sta­veb­nic­tví – ne­do­stat­ku pra­cov­ních sil a po­ža­dav­ku na vyšší rych­lost a přes­nost vý­stav­by. V ne­po­sled­ní řadě také sní­že­ní ná­kla­dů na vý­stav­bu. Pod­po­ra od čes­ké­ho státu i nej­vět­ší­ho svě­to­vé­ho vý­rob­ce sta­veb­ních ma­te­ri­á­lů do­ka­zu­je, že se v KM Ro­bo­tics vy­da­li správ­nou ces­tou.

Sa­mot­ný pro­jekt byl ini­ci­o­ván v roce 2012 Ště­pá­nem Kočím, o 4 roky poz­dě­ji ná­sle­do­va­lo úspěš­né la­bo­ra­tor­ní před­ve­de­ní a v roce 2018 do pro­jek­tu vstou­pil Wi­e­ner­ber­ger se svými zna­lost­mi a tech­no­lo­gic­kou pod­po­rou. Skrze nové part­ner­ství byl po­tvr­zen znač­ný glo­bál­ní po­ten­ci­ál, který zdící robot skrý­vá. V čer­ven­ci 2020 ná­sled­ně pro­bě­hl his­to­ric­ky první test tech­no­lo­gic­ké­ho de­mon­strá­to­ru stroj­ní­ho zdění na re­ál­né stav­bě v České re­pub­li­ce a další rok byla v rámci spo­lu­prá­ce mezi KM Ro­bo­tics, Wi­e­ner­ber­ger a Ide­a­Sen­se po­dá­na pa­ten­to­vá při­hláš­ka na Robot Ready – tzv. ro­bo­tic­kou cihlu. Ta byla vy­tvo­ře­na ja­kož­to sta­veb­ní ma­te­ri­ál vhod­ný právě při vy­u­ži­tí zdí­cí­ho ro­bo­ta, čehož je do­sa­že­no jejím uni­kát­ním tva­rem a zvo­le­ným ma­te­ri­á­lem. Spo­lu­prá­ci v říjnu 2021 zpe­če­til pod­pis smluv, jež za­ru­ču­je fi­nan­co­vá­ní v řádu 60 mil. Kč bu­dou­cí­ho vý­vo­je pro­jek­tu au­to­ma­ti­zo­va­né­ho ře­še­ní zdění z ci­hel­ných bloků.

Celý pro­jekt vý­vo­je zdí­cí­ho ro­bo­ta kom­plet­ně řídí ino­vač­ní stu­dio Ide­a­Sen­se. To se po­sta­ra­lo o prů­zkum trhu, pří­pra­vu ob­chod­ní­ho mo­de­lu i o vývoj uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní. Pro­jek­tu se také účast­ní CIIRC in­sti­tut při ČVUT, který za­bez­pe­ču­je kon­zul­ta­ce a ově­ře­ní si­mu­lač­ních mo­de­lů i zvo­le­ných tech­no­lo­gií, a v pro­sin­ci 2020 zdící robot navíc zís­kal i pod­po­ru ze stra­ny Tech­no­lo­gic­ké agen­tu­ry České re­pub­li­ky v rámci pro­gra­mu TREND.

Spo­lu­pra­cu­jí­cí firmy vstu­pu­jí do zcela nové ob­las­ti ro­bo­ti­za­ce ve sta­veb­nic­tví, proto se roz­hod­ly vy­u­žít zku­še­nos­ti Ide­a­Sen­se v tvor­bě a ří­ze­ní ino­vač­ních pro­jek­tů.

Spo­leč­nost Wi­e­ner­ber­ger má v sek­to­ru ro­bo­ti­za­ce bo­ha­té zku­še­nos­ti. Český zdící robot KM Ro­bo­tics se tak za­řa­dil mezi další pro­jek­ty, na kte­rých se firma po­dí­lí. Mezi ně patří na­pří­klad pre­fab­ri­ka­ce sta­veb­ních mo­du­lů Red­bloc či ře­še­ní Had­ri­an X. Pro­jekt Red­bloc je veden ve spo­lu­prá­ci s ně­mec­kou fir­mou Schlag­mann Po­ro­ton a ře­še­ní Had­ri­an X s aus­tral­ský­mi Fastb­rick Ro­bo­tics.

Wi­e­ner­ber­ger má delší než 200le­tou tra­di­ci a jeho úspěch byl umož­něn ne­u­stá­lou ino­va­cí. Do to­ho­to vý­vo­je ak­tiv­ně při­spí­vá i Česká re­pub­li­ka.

Více informací na www.km-robotics.cz.


Mohlo by vás zajímat: