Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Poptávka po koncových nástrojích kolaborativních robotů

Středa, 02 Říjen 2019 14:47

Tags: E.K.Iversen | EOAT | IFR | Kolaborativní | OnRobot | Robot

IFR prodej cobotu-1940Spo­leč­nost OnRo­bot ozná­mi­la, že 23% růst pro­de­je ko­la­bo­ra­tiv­ních ro­bo­tů v roce 2018 (podle nej­no­věj­ší zprá­vy World Ro­bo­tics Re­port pu­b­li­ko­va­né IFR) po­tvr­zu­je sil­nou po­ptáv­ku po kon­co­vých ná­stro­jích (EOAT). V roce 2018 bylo podle zprá­vy IFR po celém světě pro­dá­no téměř 14 000 no­vých ramen ko­la­bo­ra­tiv­ních ro­bo­tů. Pokud tento růst bude po­kra­čo­vat stej­ným tem­pem, pak se během tří let trh s co­bo­ty prak­tic­ky zdvoj­ná­so­bí a bude před­sta­vo­vat vel­kou pří­le­ži­tost pro do­da­va­te­le kon­co­vých ná­stro­jů, jako je OnRo­bot. Vůbec po­pr­vé ob­sa­hu­je zprá­va World Ro­bo­tics Re­port spe­ci­ál­ní ana­lý­zu trhu co­bo­tů.

IFR zprá­va zdů­razňuje, že jed­ním z klí­čo­vých mo­to­rů roz­ší­ře­ní co­bo­tů budou in­te­li­gent­ní kom­po­nen­ty typu chyt­rých ucho­po­va­čů, plug & play roz­hra­ní a snad­né­ho pro­gra­mo­vá­ní.
Podle En­ri­co K. Iver­se­na, vý­kon­né­ho ře­di­te­le OnRo­bot, je nej­no­věj­ší zprá­va po­tvr­ze­ním, že tyto tren­dy jsou v sou­la­du s vizí, kte­rou se vy­da­la spo­leč­nost OnRo­bot. Vý­znam­ný ná­růst in­sta­la­cí co­bo­tů uka­zu­je, že nové ře­še­ní One Sys­tem na­bí­ze­jí­cí jed­not­né me­cha­nic­ké a elek­tro­nic­ké roz­hra­ní mezi ja­kým­ko­liv kon­co­vým ná­stro­jem OnRo­bot a ja­kým­ko­liv do­da­va­te­lem ro­bo­tic­kých ramen je krok správ­ným smě­rem. Na ros­tou­cím trhu se OnRo­bot chce stát glo­bál­ně nej­vět­ším do­da­va­te­lem kon­co­vých ná­stro­jů. Cílem je roz­ší­řit port­fo­lio pro­duk­tů ze sou­čas­ných 10 na 50 do konce příští­ho roku. S jed­not­ným ro­bo­tic­kým sys­té­mem, jed­not­nou pro­gra­mo­va­cí a ško­li­cí plat­for­mou, a jed­ním kon­takt­ním mís­tem mají nyní vý­rob­ní firmy pří­stup ke kom­plet­ní­mu sou­bo­ru ná­stro­jů kom­pa­ti­bil­ních s ja­ký­mi­ko­liv ro­bo­ty a téměř k ne­o­me­ze­ným mož­nos­tem ko­la­bo­ra­tiv­ních apli­ka­cí.
V České re­pub­li­ce bylo v roce 2018 pro­dá­no více než 2700 všech prů­mys­lo­vých ro­bo­tů (včet­ně co­bo­tů), při­čemž je­jich hus­to­ta se zvý­ši­la ze 119 na 135 ro­bo­tů na 10 000 pra­cov­ní­ků. Na Slo­ven­sku vzrost­la hus­to­ta vy­u­ží­va­ných ro­bo­tů na 165 na 10 000 pra­cov­ní­ků. Lídry na glo­bál­ním trhu jsou Sin­ga­pur (s hus­to­tou 831 ro­bo­tů), Jižní Korea (774 ro­bo­tů) a Ně­mec­ko (338 ro­bo­tů). V roce 2018 bylo do­dá­no na glo­bál­ní trh cel­kem 422 000 prů­mys­lo­vých ro­bo­tů, tedy o 6 % vice než v roce 2017.


Mohlo by vás zajímat: