Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

OnRobot představí na MSV kompletní portfolio svých koncových nástrojů

Pátek, 29 Říjen 2021 00:21

Tags: 3FG15 | Automatizuace | Expozice | MSV 2021 | OnRobot | Uchopovače | Velletrhy

OnRobot MSV-Doosan 3FG15-2143OnRo­bot uvedl, že na ve­letr­hu MSV 2021 v Brně bude pre­zen­to­vat své ši­ro­ké port­fo­lio kon­co­vých ná­stro­jů, včet­ně ucho­po­va­čů, sen­zo­rů, ro­bo­tic­kých bru­sek, šrou­bo­vá­ků a ka­me­ro­vých sys­té­mů. Ex­po­zi­ce OnRo­bot bude k vi­dě­ní v hale G1, na stán­ku 31. Ex­po­zi­ce bude kon­ci­po­vá­na for­mou prak­tic­kých uká­zek ko­la­bo­ra­tiv­ních apli­ka­cí, mezi kte­rý­mi ne­bu­dou chy­bět ob­slu­ha stro­jů, pa­le­ti­za­ce, do­kon­čo­va­cí ope­ra­ce (brou­še­ní, leš­tě­ní) a mon­táž (šrou­bo­vá­ní).

Vše­stran­nost, fle­xi­bi­li­ta a rych­lé na­sa­ze­ní kon­co­vých ná­stro­jů OnRo­bot do vý­ro­by budou de­mon­stro­vá­ny funkč­ní­mi ukáz­ka­mi na ro­bo­tic­kých ra­me­nech růz­ných zna­ček, což umožňuje uni­kát­ní in­te­grač­ní plat­for­ma OnRo­bot One Sys­tem.

Podle Pa­tri­ka Po­le­ny, tech­nic­ké­ho a ob­chod­ní­ho ma­na­že­ra OnRo­bo­tu pro střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­pu tlačí pře­tr­vá­va­jí­cí ne­do­sta­tek pra­cov­ní síly a zvy­šu­jí­cí se spo­tře­bi­tel­ská po­ptáv­ka sou­čas­ný vý­rob­ní sek­tor k na­sa­zo­vá­ní au­to­ma­ti­zač­ních ře­še­ní. Pro­střed­nic­tvím stán­ku na tra­dič­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu před­sta­ví OnRo­bot vý­rob­ním fir­mám al­ter­na­ti­vu ro­bo­tic­ké au­to­ma­ti­za­ce, která je fle­xi­bil­ní, lze ji snad­no na­sa­dit a umožňuje rych­lou re­ak­ci na změny v ob­las­ti vý­rob­ních za­ká­zek. Kon­co­vé ná­stro­je OnRo­bot jsou navíc kom­pa­ti­bil­ní s vět­ši­nou do­stup­ných ro­bo­tů a ne­vy­ža­du­jí kom­plet­ní vý­mě­nu stá­va­jí­cích tech­no­lo­gií.

OnRo­bot bude na MSV pří­to­men nejen na svém stán­ku, ale také v rámci ex­po­zi­ce Zlín ro­bo­tics, jed­no­ho z part­ne­rů pro český trh, který v pa­vi­lo­nu G1, stán­ku 18, před­sta­ví apli­ka­ci s va­ku­o­vým ucho­po­va­čem OnRo­bot VG10. OnRo­bot se také účast­ní sou­tě­že o Zla­tou me­dai­li MSV 2021 s tří­prs­tým ucho­po­va­čem 3FG15.


Mohlo by vás zajímat: