Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bezvadné importy do Revitu

Autor článku: Redakce   
Pátek, 30 Září 2022 14:42

Tags: AXIOM | Excel | Import CAD dat | Micro­soft Of­fi­ce Im­por­ter | Revit | Word

Compatibility-Mode-Word-2239Im­por­to­vá­ní dat z do­ku­men­tů Wordu nebo ta­bu­lek Ex­ce­lu je ča­so­vě ná­roč­né a je do­sta­teč­nou zkouš­kou tr­pě­li­vos­ti sva­té­ho. Je to frustru­jí­cí, opa­ku­jí­cí se čin­nost, jejíž vý­sled­ky mohou být za­tí­že­ny chy­ba­mi, a není to ničí ob­lí­be­ná čin­nost. To vše se může změ­nit. Už žádné ča­so­vě ná­roč­né, opa­ku­jí­cí se a frustru­jí­cí im­por­ty. Před­sta­vu­je se apli­ka­ce Micro­soft Of­fi­ce Im­por­ter.

Tento úspor­ný ná­stroj rych­le a snad­no im­por­tu­je data z Wordu a Ex­ce­lu do sou­bo­rů Re­vi­tu v je­di­ném jed­no­du­chém – a přes­to ele­gant­ním – kroku. Per­fekt­ně na­for­má­to­va­né a syn­chro­ni­zo­va­né. Au­to­ma­tic­ky si uži­je­te do­ko­na­lé for­má­to­vá­ní a – při­prav­te se na úžas – data Wordu a Ex­ce­lu uvnitř sou­bo­ru Re­vi­tu se au­to­ma­tic­ky syn­chro­ni­zu­jí se změ­na­mi stej­ných dat mimo Revit.

Další in­for­ma­ce zís­ká­te na strán­kách spo­leč­nos­ti Axiom.


Mohlo by vás zajímat: