Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové funkce a aplikace v řešení pro řízení výstavby SYNCHRO

Autor článku: Bentley Systems   
Středa, 07 Prosinec 2022 12:54

Tags: Bentley Systems | Řízení výstavby | SYNCHRO 4D | SYNCHRO Cost | SYNCHRO Perform

SYNCHRO-Modeler Quantity-800x400-2249Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la ino­va­ce svého ře­še­ní pro ří­ze­ní vý­stav­by SYN­CHRO 4D a při­dá­ní apli­ka­cí SYN­CHRO Cost a SYN­CHRO Per­form. Nová vy­lep­še­ní a roz­ší­ře­ní port­fo­lia umožňují sta­veb­ním fir­mám změ­nit způ­sob plá­no­vá­ní, ří­ze­ní a re­a­li­za­ce pro­jek­tů. SYN­CHRO 4D nyní na­bí­zí po­kro­či­lou tvor­bu 4D/5D mo­de­lů se špič­ko­vý­mi ná­stro­ji pro dě­le­ní mo­de­lů.

Tyto umožňují vy­tvá­řet zho­to­vi­tel­né kom­po­nen­ty, při­řa­zo­vá­ní atri­bu­tů stav­by k mo­de­lu, mo­de­lo­vá­ní ve smí­še­né re­a­li­tě, umis­ťo­vá­ní ge­o­me­t­rie stav­by a webo­vý a mo­bil­ní pří­stup pro zlep­še­ní tý­mo­vé spo­lu­prá­ce, ak­tu­a­li­za­ce stavu a hlá­še­ní o po­stu­pu prací z te­ré­nu. Do­pl­ně­ní sys­té­mu o SYN­CHRO Cost po­má­há pro­jek­to­vým týmům kon­t­ro­lo­vat roz­počty a sle­do­vat fi­nanč­ní po­krok v prů­bě­hu celé za­káz­ky díky pod­po­ře vlo­že­ní více smluv, sle­do­vá­ní žá­dos­tí o plat­by a ří­ze­ní změ­no­vých pří­ka­zů, což mi­ni­ma­li­zu­je fi­nanč­ní ri­zi­ka a ma­xi­ma­li­zu­je zisky pro­jek­tu. SYN­CHRO Per­form umožňuje ří­ze­ní vý­kon­nos­ti vý­stav­by včet­ně mož­nos­ti za­zna­me­nat denní roz­sah po­stu­pu, de­ní­ky, ne­plá­no­va­né udá­los­ti, ča­so­vé vý­ka­zy, žá­dosti a od­ha­do­va­né ná­kla­dy v te­ré­nu, což po­sky­tu­je nej­krat­ší dobu cyklu pro zpět­nou vazbu pro­jek­tu a pře­hled o pro­duk­ti­vi­tě.

SYNCHRO virtualni vystavba-2249

Sta­veb­ní firmy se snaží re­a­li­zo­vat slo­ži­těj­ší pro­jek­ty, řešit ne­do­sta­tek zdro­jů a na­ru­še­ní do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce a zvlá­dat pro­blémy s transpa­rent­nos­tí dat, při­čemž se po­kou­ší zís­kat více za­ká­zek, řídit ri­zi­ka a do­sa­ho­vat zis­ko­vos­ti. Vy­lep­še­ní sys­té­mu SYN­CHRO v ob­las­ti vy­u­ži­tí 4D/5D mo­de­lů s webo­vým pří­stu­pem pro tý­mo­vou spo­lu­prá­ci, ří­ze­ní vý­kon­nos­ti pro sle­do­vá­ní po­stu­pu a  hlá­še­ní, ří­ze­ní ná­kla­dů pro mi­ni­ma­li­za­ci rizik a ma­xi­ma­li­za­ci zisků změní způ­sob plá­no­vá­ní a re­a­li­za­ce pro­jek­tů – s di­gi­ta­li­zo­va­ný­mi pra­cov­ní­mi po­stu­py, které tyto výzvy řeší.

Špič­ko­vé sta­veb­ní firmy po­u­ží­va­jí 4D mo­de­ly k se­sta­vo­vá­ní a op­ti­ma­li­za­ci har­mo­no­gra­mů a ke ko­mu­ni­ka­ci o po­sloup­nos­ti a eta­pách ve vir­tu­ál­ním pro­stře­dí. Tes­to­vá­ní v di­gi­tál­ní po­do­bě jsou klí­čo­vou sou­čás­tí je­jich plá­no­va­cí­ho pro­ce­su, který za­jiš­ťu­je op­ti­ma­li­za­ci zdro­jů, sni­žu­je počet pře­pra­co­vá­vá­ní a zvy­šu­je bez­peč­nost. Díky vy­lep­še­ním SYN­CHRO 4D se do­stup­nost a hod­no­ta 4D mo­de­lu roz­ši­řu­je na více účast­ní­ků pro­jek­tu. Nové funk­ce zlep­šu­jí ko­mu­ni­ka­ci a ko­or­di­na­ci op­ti­ma­li­zo­va­ných plánů, umožňují spo­lu­prá­ci v re­ál­ném čase a na zá­kla­dě mo­de­lů shro­máž­dě­ných v te­ré­nu za­jiš­ťu­jí, aby pro­jek­ty pro­bí­ha­ly podle plánu.

Sta­veb­ní týmy po­tře­bu­jí za­jis­tit, aby měly kon­t­ro­lu nad har­mo­no­gra­mem i ná­kla­dy svých pro­jek­tů. Při­dá­ní SYN­CHRO Cost a SYN­CHRO Per­form roz­ši­řu­je špič­ko­vé ře­še­ní SYN­CHRO pro 4D plá­no­vá­ní a ří­ze­ní pro­jek­tů o další funk­ce, které po­má­ha­jí do­da­va­te­lům řídit je­jich ná­kla­dy a efek­tiv­ně pro­po­jit plá­no­vá­ní a sle­do­vá­ní ná­kla­dů a har­mo­no­gra­mu. Čas jsou pe­ní­ze a pro­jek­to­vé týmy ušet­ří díky SYN­CHRO obojí.

SYN­CHRO Cost pra­cu­je s vý­po­čtem množ­ství na zá­kla­dě mo­de­lu SYN­CHRO 4D, který za­hr­nu­je dě­le­ní mo­de­lu pro ge­ne­ro­vá­ní sta­veb­ních kom­po­nen­tů se struk­tu­ro­va­ným roz­pi­sem prací a kódy ná­kla­dů, takže pra­cov­ní­ci pro­vá­dě­jí­cí od­ha­dy mohou rych­le a přes­ně ge­ne­ro­vat od­ha­dy. SYN­CHRO Cost navíc do­ká­že kon­t­ro­lo­vat změny smlou­vy a zjed­no­du­šit žá­dosti o plat­bu, sle­do­vat po­lož­ky a pro­cen­to do­kon­če­ní opro­ti roz­pi­su hod­not.

SYN­CHRO Cost vy­u­ží­vá údaje o vý­kon­nos­ti v apli­ka­ci SYN­CHRO Per­form, takže pro­jek­to­vé týmy mohou spra­vo­vat a vy­u­ží­vat údaje o vý­kon­nos­ti v te­ré­nu a zís­kat tak přes­ný pře­hled o sku­teč­ných ná­kla­dech z te­ré­nu a po­rov­nat je s plá­no­va­ný­mi ná­kla­dy a har­mo­no­gra­mem, čímž zís­ka­jí úplný pře­hled o vý­kon­nos­ti pro­jek­tu. Tyto di­gi­tál­ní pra­cov­ní po­stu­py lépe pro­po­ju­jí kan­ce­lář a sta­ve­niš­tě po­mo­cí in­for­ma­cí v re­ál­ném čase. Do­pl­ně­ní smluv a změ­no­vých pří­ka­zů o dů­kaz­ní do­ku­men­ty a ob­ráz­ky se může uká­zat jako ne­o­ce­ni­tel­né při před­chá­ze­ní spo­rům v sou­vis­los­ti se smlou­va­mi.

SYNCHRO rizeni vykonnosti-2249

Díky kaž­do­den­ní­mu pře­hle­du o ří­ze­ní všech zdro­jů na sta­ve­niš­ti, od za­měst­nan­ců, sub­do­da­va­te­lů a za­ří­ze­ní, vyplňuje SYN­CHRO Per­form me­ze­ry mezi cykly fi­nanč­ních vý­ka­zů na konci mě­sí­ce. A vzhle­dem k tomu, že ve­de­ní pro­jek­tu může být při roz­ho­do­vá­ní v ne­vý­ho­dě kvůli zpož­dě­ní při za­chy­co­vá­ní prů­bě­hu a chy­bám při za­dá­vá­ní dat, po­sky­tu­je SYN­CHRO Per­form včas­ný zdroj prav­di­vých dat a me­t­rik ří­ze­ní vý­kon­nos­ti, takže pro­jek­to­vé ve­de­ní je obe­zná­me­no se sta­vem kaž­dé­ho pro­jek­tu. Funk­ce spe­ci­fic­ké pro vý­stav­bu za­chy­cu­jí roz­sah den­ní­ho po­stu­pu prací, de­ní­ky, ne­plá­no­va­né udá­los­ti, ča­so­vé vý­ka­zy, žá­dosti a od­ha­do­va­né ná­kla­dy od pra­cov­ní­ků v te­ré­nu, čímž po­sky­tu­jí ve­de­ní včas­né údaje, které po­tře­bu­je k při­jí­má­ní in­for­mo­va­ných roz­hod­nu­tí.

SYN­CHRO pod­po­ru­je celý ži­vot­ní cyk­lus pro­jek­tu roz­sáh­lých po­zem­ních sta­veb a fir­mám, které pře­chá­ze­jí na di­gi­tál­ní ino­va­ce, po­sky­tu­je v re­ál­ném čase pře­hled o vý­kon­nos­ti, pro­duk­ti­vi­tě a fi­nanč­ním zdra­ví je­jich pro­jek­tů, aby mohly při­jí­mat in­for­mo­va­něj­ší roz­hod­nu­tí za­lo­že­ná na da­tech. Pro­jek­to­vé týmy zů­stá­va­jí ve spo­je­ní a spo­lu­pra­cu­jí díky jed­no­du­chým mo­bil­ním a webo­vým roz­hra­ním pro pra­cov­ní po­stu­py mezi kan­ce­lá­ře­mi a te­ré­nem.

Seznamte se se SYNCHRO

Digitální řízení výstavby pro projekty rozsáhlých pozemních staveb