Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Kurz TZB pro energeticky efektivní a zdravé budovy

Autor článku: Redakce   
Středa, 28 Červen 2023 19:33

Tags: ČVUT | CŽV | Kurz | TZB | Vzdělávání

kurz tzb pro energeticky efektivni a zdrave budovy--2326Ka­ted­ra tech­nic­kých za­ří­ze­ní budov Fa­kul­ty sta­veb­ní ČVUT v Praze ve spo­lu­prá­ci s ko­le­gy z Fa­kul­ty stroj­ní a Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT v Praze po­řá­dá nový dvou­se­mest­rál­ní kurz ce­lo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní. Cílem kurzu CŽV je zvý­še­ní kva­li­fi­ka­ce od­bor­ní­ků u no­vých pro­fe­sí v pro­ce­su ná­vr­hu, re­a­li­za­ce a pro­vo­zu budov.

Kurz je za­mě­řen na pro­ble­ma­ti­ku vy­tá­pě­ní, vě­trá­ní a kli­ma­ti­za­ce budov, zdra­vot­ně­‑tech­nic­ké in­sta­la­ce, mě­ře­ní a re­gu­la­ci tech­no­lo­gic­kých za­ří­ze­ní budov z hle­dis­ka ener­ge­tic­ké ná­roč­nos­ti, kva­li­ty pro­stře­dí a pro­voz. V kurzu bude kla­den důraz na in­te­gra­ci no­vých tech­no­lo­gií a ma­te­ri­á­lů ve­dou­cích k do­sa­že­ní cílů sta­no­ve­ných v EU pro rok 2030 resp. 2050, tzn. bez­uh­lí­ko­vá ener­ge­tic­ky soběstač­ná Ev­ro­pa. V té­ma­tech budou mimo jiné pro­brá­ny otáz­ky spo­je­né s vy­u­ži­tím vo­dí­ku, čis­tých zdro­jů elek­tric­ké ener­gie a tepla, roz­vo­jem in­frastruk­tu­ry po­třeb­né pro vy­u­ži­tí be­z­e­mis­ních do­prav­ních pro­střed­ků a do­sa­že­ní uh­lí­ko­vé ne­utra­li­ty. Kurz bude re­spek­to­vat ak­tu­ál­ní po­ža­dav­ky směr­ni­ce o ener­ge­tic­ké ná­roč­nos­ti budov, zejmé­na v ob­las­ti na­pl­ně­ní po­ža­dav­ků na „bu­do­vy s nu­lo­vý­mi emi­se­mi“, které za­čnou pla­tit pro ve­řej­né bu­do­vy v roce 2027 a pro všech­ny bu­do­vy v roce 2030. Sou­čás­tí kurzu je i pří­pra­va pro vy­dá­vá­ní cer­ti­fi­ká­tů SRI (Smart Rea­di­ness In­di­ca­tor), za­mě­ře­ná na hod­no­ce­ní budov z hle­dis­ka při­pra­ve­nos­ti na chyt­rá ře­še­ní v sou­la­du s ev­rop­skou směr­ni­cí EPBD4. Kurz se bude za­bý­vat i dů­le­ži­tý­mi aspek­ty, které pře­sa­hu­jí ener­ge­tic­kou ná­roč­nost, a to zdra­vý­mi pod­mín­ka­mi vnitř­ní­ho kli­ma­tu, při­způ­so­be­ním se změně kli­ma­tu, in­te­li­gent­ním bu­do­vám, po­žár­ní bez­peč­nos­ti, pří­stup­nos­tí pro osoby se zdra­vot­ním po­sti­že­ním.

Pro koho je kurz určen? Pro všech­ny, kdo mají úplné stře­do­škol­ské nebo vy­so­ko­škol­ské vzdě­lá­ní a chtě­jí zís­kat pře­hled o no­vých sys­té­mech, před­pi­sech a po­stu­pech v ob­las­ti TZB.

  • Tech­ni­ci a in­že­ný­ři v ob­las­ti sta­veb­nic­tví a in­že­nýr­ských slu­žeb, kteří chtě­jí zlep­šit své zna­los­ti a do­ved­nos­ti v ob­las­ti TZB.
  • Ar­chi­tek­ti a pro­jek­tan­ti, kteří se za­bý­va­jí ná­vrhem budov a chtě­jí se na­u­čit vy­tvá­řet efek­tiv­ní a udr­ži­tel­ná tech­nic­ká za­ří­ze­ní.
  • Pra­cov­ní­ci v ob­las­ti ener­ge­ti­ky a ži­vot­ní­ho pro­stře­dí, kteří se chtě­jí do­zvě­dět více o tech­no­lo­gi­ích a sys­té­mech vy­u­ží­va­ných v bu­do­vách s níz­kou spo­tře­bou ener­gie a mi­ni­mál­ním vli­vem na ži­vot­ní pro­stře­dí.
  • Ma­na­že­ři budov a správ­ci ma­jet­ku, kteří po­tře­bu­jí po­ro­zu­mět tech­nic­kým za­ří­ze­ním a je­jich údrž­bě, aby mohli spra­vo­vat bu­do­vy úspěš­ně a efek­tiv­ně.
  • Lidé hle­da­jí­cí nové ka­ri­ér­ní pří­le­ži­tos­ti v ob­las­ti TZB, kteří chtě­jí zís­kat zá­klad­ní zna­los­ti a do­ved­nos­ti pro práci v této ob­las­ti.
  • Osoby, které se za­jí­ma­jí o udr­ži­tel­nost a chy­bě­jí­cí zna­los­ti v ob­las­ti TZB.

Kurz bude pro­bí­hat pre­zenč­ně na Fa­kul­tě sta­veb­ní ČVUT v Praze v cel­kem 12 dnech, a to od října do pro­sin­ce 2023 a od února do květ­na 2024.

Úspěš­ní účast­ní­ci zís­ka­jí cer­ti­fi­kát o ab­sol­vo­vá­ní kurzu, který bude za­řa­zen do pro­jek­tu Mi­k­ro­cer­ti­fi­ká­tů EU.

Cena kurzu je 27 750 Kč.

Ga­ran­tem kurzu je prof. Ing. Karel Ka­be­le, CSc., kon­takt k125@​fsv.​cvut.​cz

Po­drob­né in­for­ma­ce a mož­nost při­hlá­še­ní na­lez­ne­te na czv.cvut.cz/1392.Mohlo by vás zajímat: