Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Desigo –⁠ řešení pro energeticky efektivní budovy

Autor článku: Redakce   
Čtvrtek, 02 Únor 2023 00:00

Tags: Desigo | Energeticky efektivní budovy | Siemens

Siemens Desigo webinar-2305Ve čtvr­tek 9. února po­řá­dá Si­e­mens od 13:30 do 14:30 webi­nář s ná­zvem De­si­go –⁠ ře­še­ní pro ener­ge­tic­ky efek­tiv­ní bu­do­vy. De­si­go je uce­le­ný, šká­lo­va­tel­ný a mo­du­lár­ní sys­tém pro ener­ge­tic­ky efek­tiv­ní bu­do­vy. Jedná se o sou­bor hard­wa­ro­vých a soft­wa­ro­vých pro­střed­ků pro op­ti­mál­ní ře­še­ní mě­ře­ní a re­gu­la­ce pri­már­ních zdro­jů (MaR), pro in­di­vi­du­ál­ní re­gu­la­ci jed­not­li­vých míst­nos­tí (IRC) a pro mo­ni­to­ro­vá­ní a do­hled tech­nic­kých za­ří­ze­ní v bu­do­vě z jedné plat­for­my (BMS/SCADA).

Agen­da

  • Nová ge­ne­ra­ce re­gu­lá­to­rů De­si­go PXC pro vý­mě­ní­ko­vé sta­ni­ce, pře­dá­va­cí sta­ni­ce, ko­tel­ny, stro­jov­ny te­pel­ných čer­pa­del a stro­jov­ny vzdu­cho­tech­nic­kých jed­no­tek
  • De­si­go Room Au­to­mati­on pro ko­or­di­no­va­né ovlá­dá­ní vy­tá­pě­ní, vě­trá­ní, chla­ze­ní, osvět­le­ní a stí­ně­ní v míst­nos­tech
  • De­si­go CC pro vi­zu­a­li­za­ci všech in­te­gro­va­ných tech­nic­kých za­ří­ze­ní z jed­no­ho místa – lo­kál­ně či vzdá­le­ně
  • Vy­u­ží­va­né ko­mu­ni­kač­ní stan­dar­dy
  • Ře­še­ní ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti
  • Mo­ni­to­ro­vá­ní na­klá­dá­ní s ener­gi­e­mi

Délka tr­vá­ní webi­ná­ře je 1 ho­di­na včet­ně pro­sto­ru pro otáz­ky účast­ní­ků.

Pří­pad­né do­ta­zy smě­ruj­te na smart.infrastructure.cz@siemens.com.

Registraci najdete na tomto odkazu.

 


Mohlo by vás zajímat: