E LINKX
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

NICOM
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Siemens - TeamCenter X
Kodys
TNS

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
IOTOR

Y Soft podpoří vzdělávání učitelů zajištěním tiskových služeb

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: Centra | Elixir do škol | Tiskové služby | Učitelé | Vzdělávání | Y Soft

be3D Academy 1-1946Spo­leč­nost Y Soft Cor­po­rati­on 14. listopadu na ve­letr­hu Pra­gue Edu­cati­on Fes­ti­val ozná­mi­la spo­lu­prá­ci se vzdě­lá­va­cí or­ga­ni­za­cí Eli­xír do škol. Díky spo­leč­né­mu part­ner­ství Y Soft za­jis­tí po­sky­to­vá­ní slu­žeb a sprá­vu 3D tisku až ve 30 cen­t­rech na­příč čes­ký­mi ško­la­mi. Do kaž­dé­ho z cen­ter Eli­xí­ru vě­nu­je Y Soft dvě tis­kár­ny YSoft be3D eDee a za­jis­tí kromě do­dáv­ky fi­la­men­tu i po­třeb­nou pod­po­ru při in­sta­la­ci a údrž­bě za­ří­ze­ní. Uči­te­lé v síti Eli­xír zís­ká­va­jí je­di­neč­nou pří­le­ži­tost vy­u­ží­vat bez­peč­né 3D tis­kár­ny se žáky ve své výuce. Ote­ví­ra­jí se tak další mož­nos­ti pro za­vá­dě­ní a ově­řo­vá­ní ino­va­tiv­ních vý­u­ko­vých metod v na­šich ško­lách.

Po­slá­ním Eli­xí­ru je vy­tvá­řet uči­te­lům pod­mín­ky pro smys­lu­pl­nou výuku fy­zi­ky a vy­u­ží­vá­ní di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií ve výuce a spo­lu­prá­ce s Y Sof­tem toto po­slá­ní po­má­há naplňovat.

Vzdě­lá­vá­ní uči­te­lů v 3D tisku

V rámci part­ner­ské do­ho­dy spe­ci­a­lis­té spo­leč­nos­ti Y Soft za­jis­tí pro­ško­le­ní uči­te­lů na ob­slu­hu 3D za­ří­ze­ní. Na Pra­gue Edu­cati­on Fes­ti­va­lu došlo též k ozná­me­ní ofi­ci­ál­ní­ho spuš­tě­ní pro­jek­tu be3D Aca­de­my, on-line de­po­zi­tá­ře 3D zdro­jů a plánů jed­not­li­vých lekcí, které usnadňují výuku s vy­u­ži­tím 3D tisku na ško­lách. Be3D Aca­de­my je nyní k dis­po­zi­ci pe­da­go­gům za­po­je­ným do pro­jek­tu Eli­xír jako další sou­část kom­plex­ní­ho tis­ko­vé­ho ře­še­ní YSoft be3D eDee.

3D tis­kár­ny v učeb­nách

Od­bor­ní­ci se sho­du­jí na tom, že s pří­tom­nos­tí 3D tisku ve tří­dách se stu­den­ti lépe za­po­jí do výuky a usnad­ní jim to po­cho­pe­ní ob­tíž­ných před­mě­tů. Lekce vy­u­čo­va­né po­mo­cí 3D tisku jsou da­le­ko ži­věj­ší a udr­žu­jí zájem stu­den­tů o pro­bí­ra­nou látku. Vy­u­čo­vá­ní praxí je účin­ná vzdě­lá­va­cí tech­ni­ka. 3D tisk může hrát dů­le­ži­tou roli při volbě ka­ri­é­ry stu­den­ta. 3D tisk ote­ví­rá nové pří­le­ži­tos­ti v ob­las­tech, které stu­den­ti dříve po­va­žo­va­li za nudné nebo za hra­ni­ce­mi svých schop­nos­tí. Díky novým mož­nos­tem výuky do­stá­va­jí stu­den­ti do rukou re­ál­nou mož­nost, jak změ­nit svět. Zejmé­na před­mě­ty z port­fo­lia STEAM (Science - Věda, Tech­no­lo­gie, En­gi­nee­ring - Stro­jí­ren­ství, Arts - Umění, Ma­te­ma­ti­ka) mohou začít hrát u stu­den­tů vý­raz­nou roli při volbě bu­dou­cí ka­ri­é­ry.


Mohlo by vás zajímat: