E LINKX
Siemens
Google překladač: English Deutsch
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

OnRobot aktualizoval software pro kamerový systém Eyes

OnRobot Eyes 07-III-2033Spo­leč­nost OnRo­bot před­sta­vi­la novou verzi soft­wa­ru pro „OnRo­bot Eyes“, po­pu­lár­ní­ho ro­bo­tic­ké­ho 2.5D ka­me­ro­vé­ho sys­té­mu. Ak­tu­a­li­za­ce soft­wa­ru je sou­čás­tí stra­te­gie spo­leč­nos­ti OnRo­bot na ne­u­stá­lé zdo­ko­na­lo­vá­ní port­fo­lia svých pro­duk­tů za­jiš­ťu­jí­cí zá­kaz­ní­kům vy­u­ži­tí ve stále vět­ším počtu apli­ka­cí. Snad­no po­u­ži­tel­né ro­bo­ty a kon­co­vé ná­stro­je, které lze opa­ko­va­ně a fle­xi­bil­ně na­sa­zo­vat do ši­ro­ké škály apli­ka­cí, před­sta­vu­jí opro­ti tra­dič­ním jed­no­úče­lo­vým prů­mys­lo­vým ro­bo­tům ce­no­vě do­stup­nou al­ter­na­ti­vu. In­ves­ti­ce do au­to­ma­ti­za­ce touto ces­tou za­jiš­ťu­je vý­rob­cům ještě vyšší pro­duk­ti­vi­tu.

Celý článek...
 

Úspěšný první test demonstrátoru strojního zdění v ČR

Stavebni robot KM Robotics-2033Ve čtvr­tek 16. čer­ven­ce pro­bě­hl v České re­pub­li­ce his­to­ric­ky první test tech­no­lo­gic­ké­ho de­mon­strá­to­ru stroj­ní­ho zdění na re­ál­né stav­bě. Zdicí stroj vy­vi­nu­l KM Ro­bo­tics za pod­po­ry spo­leč­nos­ti Wi­e­ner­ber­ger. Tržní po­ten­ci­ál pro­duk­tu zkou­má Ino­vač­ní spo­leč­nost Ide­a­Sen­se, jež také na­po­moh­la vy­tvo­řit byz­nys model bu­dou­cí služ­by stroj­ní­ho zdění. Ko­merč­ní pro­to­typ by se měl na trhu ob­je­vit v ná­sle­du­jí­cích le­tech, na jeho pří­pra­vě se bude kromě výše zmí­ně­ných po­dí­let také Český in­sti­tut in­for­ma­ti­ky, ro­bo­ti­ky a ky­ber­ne­ti­ky ČVUT. Ře­še­ní by mohlo nejen zrych­lit a zpřes­nit zdění, ale také po­mo­ci řešit dlou­ho­do­bý pro­blém s ne­do­stat­kem kva­li­fi­ko­va­ných zed­ní­ků na stav­bách.

Celý článek...
 

Koronakrize omezuje zakázky na obráběcí stroje v Německu

DSC07112-Schafer-2033Ob­jed­náv­ky ob­dr­že­né ně­mec­kým prů­mys­lem ob­rá­bě­cích stro­jů ve dru­hém čtvrt­le­tí 2020 byly při po­rov­ná­ní se stej­ným ob­do­bím loňského roku o 46 pro­cent nižší. Ob­jed­náv­ky z Ně­mec­ka kles­ly o 36 pro­cent, ze za­hra­ni­čí bylo při­ja­to o 51 pro­cent méně ob­jed­ná­vek. V první po­lo­vi­ně roku 2020 kles­la úroveň ob­jed­ná­vek o 35 pro­cent. Do­má­cí za­káz­ky byly o 28 pro­cent nižší než v před­cho­zím roce. Úroveň ob­jed­ná­vek ze za­hra­ni­čí se sní­ži­la o 39 pro­cent. Podle Dr. Wilf­rie­da Schäfera, vý­kon­né­ho ře­di­te­le VDW (Ně­mec­ké aso­ci­a­ce vý­rob­ců ob­rá­bě­cích stro­jů) čísla za druhé čtvrt­le­tí jasně uka­zu­jí dopad blo­ká­dy ko­ro­ny.

Celý článek...
 

Technický on-line workshop CATIA V5

Workshop Catia V5-2033V sou­čas­né slo­ži­té době, kdy sní­že­ním množ­ství za­ká­zek do­chá­zí k vy­ost­řo­vá­ní kon­ku­renč­ní­ho boje, je nutné se od­li­šit od kon­ku­ren­ce po­su­nem v efek­ti­vi­tě vnitř­ních pro­ce­sů. Po­kro­či­lé ná­stro­je a funk­ce CATIA, z nichž mnohé již možná máte za­kou­pe­ny, jen jste je ještě ne­za­ča­li po­u­ží­vat, tento posun umožňují. Vy­u­žij­te uvol­ně­ní svých ka­pa­cit k roz­ší­ře­ní zna­los­tí a schop­nos­tí tyto ná­stro­je apli­ko­vat. Tech­no­dat při­pra­vil sérii od­bor­ných tech­nic­kých on-line worksho­pů. Každý z nich v tr­vá­ní 4 ho­di­ny. Do­zví­te se jak po­u­ží­vat nové funk­ce ke zkva­lit­ně­ní a ze­fek­tiv­ně­ní své práce.

Celý článek...
 

Nejnovější Altair PBS Professional je až desetkrát rychlejší

PBSPro UnparalleledSecurity-2033Tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost Al­tair ozná­mi­la 11. srpna 2020 vý­znam­nou ak­tu­a­li­za­ci Al­tair PBS Pro­fes­si­o­nal, ma­na­že­ra pra­cov­ní­ho vy­tí­že­ní vy­so­ce vý­kon­ných vý­po­čet­ních sys­té­mů (HPC). Nové funk­ce zá­klad­ní­ho plá­no­va­če PBS Pro­fes­si­o­nal umožňují zá­kaz­ní­kům až de­se­ti­ná­sob­ně zvý­šit pro­pust­nost, přes­ně­ji spra­vo­vat ná­kla­dy a zdro­je a snad­no při­stu­po­vat k efek­tiv­ní­mu šká­lo­vá­ní pro­střed­nic­tvím hyb­rid­ní clou­do­vé kon­fi­gu­ra­ce. Při­dá­ní hi­e­rar­chic­ké struk­tu­ry při­způ­so­bu­je pra­cov­ní za­tí­že­ní od ví­ce­já­d­ro­vých, dlou­ho­tr­va­jí­cích HPC úloh až po vy­so­ce vý­kon­ná pra­cov­ní za­tí­že­ní, která by mohla po­ten­ci­ál­ně za­hr­no­vat de­sít­ky mi­li­o­nů vy­so­ko­frekvenč­ních úloh v je­di­ném dni.

Celý článek...
 

Pořadatelskou zemí prestižní konference FABx 2024 bude ČR

FAB16 Montreal-2033Tý­den­ní kon­fe­ren­ce FABx se koná pod zášti­tou or­ga­ni­za­ce The Fab Foun­dati­on. Ta vznik­la na MIT uni­ver­zi­tě v Bos­to­nu a sdru­žu­je téměř dva ti­sí­ce ote­vře­ných dílen po celém světě. Vy­ná­lez­ce, ino­vá­to­ry a vědce z ob­­las­ti mo­der­ních tech­no­lo­gií, di­gi­tál­ní fab­ri­ka­ce, tech­no­lo­gic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní i tech­no­lo­gic­ko-umě­lec­kých pro­jek­tů hostí kaž­do­roč­ní kon­fe­ren­ce vždy v jiné zemi. Le­toš­ní roč­ník pro­bě­hl vý­ji­meč­ně on-line a jeho sou­čás­tí byla i volba po­řa­da­tel­ské země pro rok 2024. Česká re­pub­li­ka zví­tě­zi­la v kon­ku­ren­ci Pa­na­my, Ar­mé­nie a Fin­ska. Po­moh­lo jí k tomu úspěš­né no­mi­nač­ní video i am­bi­ciózní cíle, které si or­ga­ni­zá­to­ři před­se­vza­li.

Celý článek...
 

První CAD skicování s podporou umělé inteligence

Siemens-skicovani s AI-2033Spo­leč­nost Si­e­mens před­sta­vu­je zcela nové mož­nos­ti vy­tvá­ře­ní ná­vr­hu ve 2D díky pro­stře­dí NX Sketch a ski­co­vá­ní v CAD pro­stře­dí, což je ne­zbyt­nou sou­čás­tí kon­strukč­ní­ho pro­ce­su. Díky vy­lep­še­né­mu jádru mohou uži­va­te­lé vy­tvá­řet a měnit skici za chodu bez po­tře­by pevně se držet de­fi­no­va­ných vazeb, vzta­hů a pa­ra­me­t­rů. To je možné kdy­ko­liv při ak­ti­va­ci re­ži­mu re­la­xa­ce vazeb. Tech­no­lo­gie umělé in­te­li­gen­ce (AI) vy­tvá­ří a mění vazby za chodu, díky tomu může uži­va­tel místo ří­ze­ní vazeb vě­no­vat po­zor­nost přímo kon­cepč­ní­mu ná­vr­hu v NX.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...

Dassault Systèmes představuje SOLIDWORKS 2020

Pátek, 25 Říjen 2019 09:59

Direct Mesh Editing-Hero foto3-1943Spo­leč­nost Dassault Systèmes před­sta­vi­la So­li­dworks 2020. Jde o nej­no­věj­ší verzi port­fo­lia apli­ka­cí pro 3D na­vr­ho­vá­ní a kon­stru­o­vá­ní. So­li­dworks 2020 má řadu vy­lep­še­ní, no­vých funk­cí a pra­cov­ních po­stu­pů, které šesti mi­li­o­nům uži­va­te­lů to­ho­to ře­še­ní umož­ní urych­lit a zdo­ko­na­lit vývoj pro­duk­tu od pr­vot­ní­ho ná­vr­hu až po sa­mot­nou vý­ro­bu. Vý­zkum­ný a vý­vo­jo­vý tým Dassault Systèmes před­sta­vil So­li­dworks 2020 jako re­ak­ci na ti­sí­ce po­ža­dav­ků na různá vy­lep­še­ní, která vze­šla z ko­mu­ni­ty So­li­dworks. Díky hlad­ké­mu při­po­je­ní k plat­for­mě 3DE­x­pe­ri­en­ce se nové ře­še­ní So­li­dworks 2020 také za­mě­řu­je na nej­mo­der­něj­ší tren­dy a po­tře­by firem na ce­lo­svě­to­vém trhu.

Autor článku: Dassault Systèmes

Tags: 3DEXPERIENCE | Dassault Systemès | Electrical | PCB | PDM | Solidworks 2020

 

Konfigurátor automobilů ve virtuální rozšířené realitě

Čtvrtek, 10 Březen 2016 12:37

Accenture konfiguratorFCA model1 zdroj AccentureV rámci Světového mobilního kongresu v Barceloně (2016) představila společnost Fiat Chrysler Automobiles prototyp virtuální aplikace pro prodej automobilů, kterou navrhla a vyvinula divize Accenture Digital za využití vývojové sady nástrojů Projektu Tango společnosti Google. Prototyp ukazuje, jak může rozšířená realita zcela změnit nákupní zkušenosti spotřebitelů tím, že jim umožní prohlédnout si a vyzkoušet virtuální verzi předmětu, tedy vozidla, které chtějí zakoupit, ve skutečné velikosti. Prototyp umožňuje zájemcům automobil „vyzkoušet“ – obejít a prohlédnout ho ze všech stran, podívat se dovnitř, vše v reálných rozměrech daného modelu.

Autor článku: Accenture Digital

Tags: Accenture | Automobiles | Crysler | Digital | Fiat | Projekt Tango | Rozšířená realita

 

Fotbalové Stadióny pro fotbalové MS 2018 byly projektovány v Tekla Structures

Pátek, 20 Červenec 2018 11:11

Construsoft Cimolai-Stadium Niznij Novgorod-1829Nejlepším nástrojem pro 3D BIM modelování staveb různých materiálů je program Tekla Structures. To vědí i v Rusku, kde byl tento nástroj vybrán pro stavbu většiny fotbalových svatostánků. A obstál na vý­bor­nou. Dohromady celkem osm z dvanácti fotbalových stadionů, které hostily letošní mistrovství světa ve fotbale, bylo postaveno díky softwaru Tekla Structures. Arény řešené touto špičkovou BIM technologií nyní zdobí Moskvu, Petrohrad, Saransk, Volgograd, Nižnij Novgorod, Samaru, Soči a Kazaň.

Autor článku: Construsoft

Tags: 3D BIM | BIM | Fotbal | Konstrukce | Rusko | Stadióny | Stavebnictví | Tekla Structures

 

Zhlédněte trailer mezinárodního projektu Voices of Industry

Čtvrtek, 05 Prosinec 2019 15:32

ezgif.com-gif-makerUni­kát­ní me­zi­ná­rod­ní plat­for­ma Voices of In­dust­ry s lídry prů­mys­lu je ta­dy. Je­di­neč­né ná­zo­ry ře­di­te­lů top spo­leč­nos­tí na jed­nom místě. Po­kud jste letos za­ví­ta­li na Me­zi­ná­rod­ní ve­letrh v Brně a měli jste ces­tu ko­lem stán­ku na­še­ho vy­da­va­tel­ství v pavilónu P, mohli jste v ně­kte­rých dnech a ho­di­nách vi­dět prá­ci fil­mo­vé­ho štá­bu, kte­rý Voices of In­dust­ry při­pra­vo­val. Po­stup­ně bu­de­me uve­řejňovat ná­zo­ry za­chy­ce­ných před­sta­vi­te­lů firem na ak­tu­ál­ní i bu­dou­cí dění v prů­mys­lu. Malou ochut­náv­ku mů­že­te zhléd­nout už ny­ní pro­střed­nic­tvím to­ho­to trai­le­ru.

Autor článku: Redakce

Tags: CAD | CCB | IT Systems | Projekt | TaT | Trailer | Voices of Industry

 

Identifikace modelu v rekordním čase

Pondělí, 07 Květen 2018 00:00

identifikace modelu ilustracniVýrobce automobilů Renault snížil díky produktu Siemens Simcenter Amesim čas potřebný k identifikaci modelu o 80 %. Současně dosáhl významného snížení nákladů a podstatně zefektivnil mezioborovou týmovou spolupráci v rámci celé skupiny.

Autor článku: TZ Siemens

Tags: Siemens | Simcenter Amesim | Simulace | Strojírenství

 

Jednoduchý CAM pro dílenské frézování tam, kde chybí pracovní síla

Pondělí, 08 Leden 2018 00:00

cad cam ilustracniS nedostatkem pracovní síly se český trh potýká již mnoho měsíců. O to víc se firmy snaží zlepšovat a automatizovat své výrobní postupy, aby nedostatek pracovníků nahradily stroji nebo novými technologiemi. V případě chybějících lidských zdrojů v oblasti CNC programování se nabízí zavedení jednoduchých CAD/CAM systémů u strojů a provádění programování přímo obsluhami.

Autor článku: Pavel Šimonek

Tags: Autodesk | CAD | CAM | CNC | FeatureCAM | HSM | Řezání | Soustružení

 

Prediktivní inženýrství není jen o velkých datech

Pondělí, 07 Květen 2018 00:00

prediktivni inzenyrstvi ilustracniVelká data bývají považována za zázračný prostředek k získávání statistických informací a prognóz. Místo analýzy dat, kdy ex post zjišťujeme, co se stalo, se začínáme ptát, proč se to stalo a co se může stát v budoucnu. Prediktivní analýza spojuje fyzikální simulace s data miningem, statistickým modelováním a adaptivním učením. Na základě často se vyskytujících částí dat se vytváří prediktivní modely systémů. Pomocí těchto modelů je možné odhadnout na základě již dostupných dat chování výrobku v budoucím provozu.

Autor článku: Jan Larsson, Ravi Shankar - Siemens PLM Software

Tags: Big data | prediktivní analýza | Siemens | Simulace | Testování

 

K modelu Masarykovy věže samostatnosti přispěl 3D tisk z MCAE

Úterý, 26 Červen 2018 13:12

Masarykova vez samostatnosti-1826Rozhledna Masarykova věž samostatnosti, umístěná přímo nad mě­s­tem na hřebeni Hořického chlumu ve výšce 408 m n. m., je zda­le­ka viditelnou dominantou města Hořice. Její základní kámen byl položen 10. 7. 1926 za přítomnosti T. G. Masaryka. Podle původního projektu měla být věž vysoká 40 metrů, v roce 1938 se však výstavba zastavila na výšce 25 metrů. V roce 2017 projevila hořická radnice zájem o do­ko­nče­ní rozhledny podle původního plánu arch. Františka Blažka, tj. na­vý­šit věž o dalších 15 metrů. Na vrcholu Masarykovy věže by tak měl vz­ni­k­nout zasklený ochoz a nad ním ve výšce 37 metrů venkovní vyhlídka.

Autor článku: MCAE Systems

Tags: 3D tisk | MakerBot | Masarykova věž samostatnosti | MCAE Systems | Model | PLA | Replicator | Studenti | Z18

 
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci