E LINKX
Google překladač: English Deutsch
SOLIDWORKS
Siemens
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

FARO uvádí na trh přenosný 3D skener Freestyle 2

Faro 3D skener Freestyle 2-2028Spo­leč­nost FARO Tech­no­lo­gies ozná­mi­la uve­de­ní svého pře­nos­né­ho ruč­ní­ho 3D fo­renz­ní­ho ske­ne­ru Fre­esty­le 2 na trh. Je ide­ál­ní pro vy­šet­řo­va­te­le a re­kon­strukč­ní pra­cov­ní­ky, kteří vy­ža­du­jí rych­lou a úpl­nou do­ku­men­ta­ci udá­los­ti, po­sky­tu­je oka­mži­té vi­zu­a­li­za­ce v re­ál­ném čase s mož­­nos­tí fo­to­re­a­lis­tic­ké­ho sní­má­ní re­a­li­ty. Vše­stran­ný a lehký Fre­esty­le 2 do­ká­že ske­no­vat vzdá­le­nos­ti od 0,4 do 10 metrů nebo od ma­lých dis­krét­ních ob­jek­tů při vy­šet­řo­vá­ní místa činu do ce­lých vo­zi­del (in­te­ri­é­ru i ex­te­ri­é­ru) stej­ně jako ob­ra­zu in­te­ri­é­ru. To vše umožňuje in­fra­čer­ve­ný laser ske­ne­ru, který pro­mí­tá na cíl mříž­ku 100 × 100 ne­vi­di­tel­ných bodů a je in­ter­pre­to­ván dvěma fo­to­a­pa­rá­ty za­bu­do­va­ný­mi do konců za­ří­ze­ní ve tvaru pís­me­ne T.

Celý článek...
 

Zakladatel firmy Bose už není mezi námi sedm let

Amar Bose-2028Před sedmi lety, 12. čer­ven­ce 2013, při­šel svět o zvu­ko­vé­ho génia, pro­fe­so­ra Amara Bose. Znač­ku audio pro­duk­tů, kte­rou za­lo­žil a po­jme­no­val podle sebe, zná do­slo­va celý svět, i když ji každý vy­slo­vu­je po svém. Vět­ši­na lidí má za to, že vý­slov­nost je fo­ne­tic­ká a po­chá­zí z něm­či­ny. Bose je ale znač­ka ame­ric­ká, takže zápis její vý­slov­nos­ti je [bəʊz]. Známý je také re­klam­ní slo­gan Bet­ter Sound Throu­gh Re­search – Lepší zvuk pro­střed­nic­tvím vý­zku­mu. Amar vy­stu­do­val elek­tro­tech­ni­ku na Massa­chusetts In­sti­tu­te of Tech­no­lo­gy (MIT) a poté, co zís­kal ve svém oboru dok­to­rát, zde během svých pod­ni­ka­tel­ských úspě­chů vy­u­čo­val 45 let.

Celý článek...
 

Akcelerační fond Bentley Systems oznamuje vznik Virtuosity

Virtuosity Alan Murphy-2028Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 9. čer­ven­ce 2020, že její Ak­ce­le­rač­ní fond in­ves­to­val do vzni­ku Bent­ley spo­leč­nos­ti Vir­tu­o­si­ty. Vir­tu­o­si­ty ex­klu­ziv­ně na­bí­zí Vir­tu­o­so Sub­scrip­ti­ons, které spo­ju­je vir­tu­ál­ně do­dá­va­né služ­by Vir­tu­o­si­ty od­bor­ní­ků s Bent­ley in­frastruk­tur­ním mo­de­lo­vá­ním, si­mu­la­cí nebo sta­veb­ní apli­ka­cí s cílem urych­le­ní a zlep­še­ní úspě­chu in­frastruk­tur­ní­ho prak­ti­ka. Vir­tu­o­so Sub­scrip­ti­ons je nyní k dis­po­zi­ci na vir­tu­o­si­ty.com pro Bent­ley apli­ka­ce, včet­ně MicroStati­on, Open­Bridge, OpenBu­il­dings, Open­Flows, Ope­nRail, Ope­nRoads, Open­Si­te, Open­Tower, Open­Win­d­Power, Au­to­PI­PE nebo Con­text­Cap­tu­re.

Celý článek...
 

Výzkum v počítačových vědách letos ovládly ženy

Cena Josepha Fouriera 2020-2028Sou­těž o nej­lep­ší vý­zkum­nou práci v ob­las­ti po­čí­ta­čo­vých věd po­řá­dá spo­leč­nost Atos již 10 let. Během slav­nost­ní­ho vy­hlá­še­ní le­toš­ních Cen Jo­se­pha Fou­rie­ra 2. 7. si na pódium Fran­couz­ské­ho in­sti­tu­tu při­šly pro tři ze čtyř cen ženy. První cenu zís­ka­la Jitka Kost­ko­vá. Její vý­zkum in­va­ri­an­tů by mohl po­mo­ci ná­vr­há­řům ka­ro­se­rií zvý­šit rych­lost a sní­žit spo­tře­bu vo­zi­del. Ví­těz­ka spe­ci­ál­ní ceny Ka­tarí­na Fur­ma­no­vá zís­ka­la za vý­zkum pro­tei­no­vých in­ter­ak­cí 50 000 vý­po­čet­ních hodin na su­per­po­čí­ta­či, které vy­u­ži­je pro další bá­dá­ní. Au­to­ři oce­ně­ných prací zís­ka­li pe­něž­ní od­mě­ny, sti­pen­dia na stáž ve Fran­cii nebo vý­po­čet­ní čas na su­per­po­čí­ta­či v Ná­rod­ním su­per­po­čí­ta­čo­vém cen­t­ru IT4In­no­vati­ons v Os­t­ra­vě.

Celý článek...
 

Y Soft s MUNI rozjíždějí projekt pro uplatnění 3D tisku na školách

Y Soft MUNI 3D tisk-2028Y Soft Cor­po­rati­on spo­leč­ně s Ma­sa­ry­ko­vou uni­ver­zi­tou za­há­ji­ly v červ­nu spo­lu­prá­ci na gran­to­vém pro­jek­tu o 3D tisku a jeho uplat­ně­ní na zá­klad­ních a střed­ních ško­lách. Pro­jekt 3D tisk a jeho uplat­ně­ní na zá­klad­ních a střed­ních ško­lách je řešen s fi­nanč­ní pod­po­rou Tech­no­lo­gic­ké Agen­tu­ry České Re­pub­li­ky. Pro­jekt s tří­le­tým rám­cem má za cíl cel­ko­vou evan­ge­li­za­ci vzdě­lá­va­cí­ho sek­to­ru v Česku s vy­u­ži­tím sil­né­ho po­ten­ci­á­lu 3D tisku jako me­to­dy roz­vo­je výuky. Pro­jekt, jehož vizí je pro­po­je­ní nej­lep­ších schop­nos­tí jak na stra­ně uči­te­lů, tak i stu­den­tů, má za cíl vy­u­žít po­ten­ci­ál 3D tisku ke zvý­še­ní kva­li­ty vzdě­lá­va­cí­ho pro­ce­su uči­te­lů a žáků v této ob­las­ti a cel­ko­vě i při­spět k růstu pe­da­go­gic­kých a di­dak­tic­kých kom­pe­ten­cí uči­te­lů.

Celý článek...
 

6. odborná konference BIM ve stavebnictví a Miniexpo

DSC06918CZ BIM, Mi­nis­ter­stvo prů­mys­lu a ob­cho­du, Na­da­ce pro roz­voj ar­chi­tek­tu­ry a sta­vi­tel­ství, SPS a Česká agen­tu­ra pro stan­dar­di­za­ci zvou na 6. od­bor­nou kon­fe­ren­ci BIM ve sta­veb­nic­tví 2020 a Mi­niex­po 2020 s tra­dič­ním mís­tem ko­ná­ní v sídle Na­da­ce pro roz­voj ar­chi­tek­tu­ry a sta­vi­tel­ství, Vác­lav­ské nám. 31, Praha 1. Akce bude opět dvou­den­ní s ter­mí­nem ko­ná­ní 2.–3. září 2020 vždy od 09:00 hodin. Kon­fe­ren­ce BIM ve sta­veb­nic­tví po­stup­ně do­ku­men­tu­je vývoj in­for­mač­ních mo­de­lů sta­veb až ke kom­plex­ní di­gi­ta­li­za­ci ma­nage­men­tu a ří­ze­ní pro­ce­su vý­stav­by.

Celý článek...
 

Webinář: Zdokonalte výrobní procesy s CATIA Excellence

webinar-technodat-2028O před­sta­ve­ní pro­gra­mu CATIA Ex­cellen­ce a jeho ba­líč­ků se po­sta­rá v pátek 10. čer­ven­ce 2020 od 10:00 hodin webi­nář spo­leč­nos­ti Tech­no­dat. Pokud po­tře­bu­je­te po­su­nout svoje kon­strukč­ní a tech­no­lo­gic­ká pra­co­viš­tě na vyšší úroveň, vy­u­žij­te hlav­ní pří­no­sy pra­co­viš­tě CATIA En­gi­nee­ring Ex­cellen­ce. Mezi ty patří na­pří­klad zkrá­ce­ní pro­ce­su vý­vo­je vý­rob­ku, pří­stup ke kom­plet­ním in­for­ma­cím přímo ve 3D, opě­tov­né vy­u­ži­tí a mož­nost vy­lep­še­ní exis­tu­jí­cí 3D do­ku­men­ta­ce, mož­nost roz­ší­řit své mo­de­ly o so­fis­ti­ko­va­né a slo­ži­té tvary, na­čí­tá­ní dat bez ztrát přes­nos­ti, sní­že­ní po­tře­by tvor­by fy­zic­kých pro­to­ty­pů nebo spo­lu­prá­ce a sprá­va dat v rámci týmu.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...

Automatizace CNC programování v Autodesk FeatureCAM

Pátek, 06 Leden 2017 00:00

cnc programovani ilustracniPříprava výroby může být často zdlouhavým procesem, který nepřiměřeně zatěžuje nákladovou stránku celého životního cyklu. Jedním z faktorů, který můžeme zásadně ovlivnit, je technologická část přípravy výroby, konkrétně CNC programování drah nástrojů pro obráběcí stroje. Na trhu existuje několik dobrých profesionálních řešení a každé je silné v některé oblasti. Z hlediska automatizace je předním řešením CAD/CAM systém pro frézování, soustružení a drátové řezání Autodesk FeatureCAM.

Autor článku: Pavel Šimonek

Tags: Autodesk | CAD | CAM | CNC | FeatureCAM

 

Automatizovaný přenos kusovníků z CAD do TPV2000

Středa, 11 Leden 2017 00:00

kusovnik ilustracniNa základě vzrůstajících požadavků uživatelů ERP systémů byly vytvořeny aplikace, které umožňují strojově přenášet kusovníky s 3D CAD systémů. V rámci implementace TPV2000 se také obvykle řeší návaznost na CAD prostředí – automatizace přenosu kusovníku z CAD přímo do TPV2000 bez nutnosti cokoliv manuálně znovu přepisovat.

Autor článku: Petr Rýpar

Tags: CAD | CAD2TPV | PLM | SE2TPV | Solid Edge | TPV

 
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci