SolidWorks
EDU Trainings IT školení
Google překladač: English Deutsch
CAD Studio
AIMTEC
Předplatné časopisu CAD
Voice of Industry
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Jak na velké sestavy, výkresy a simulace v Solidworks 2020

DEU SW Performance webcast invitation Dec19-1950Webi­nář v délce 22 mi­nut 19. pro­sin­ce v 10.00 ho­din se bude vě­no­vat pro­ble­ma­ti­ce ře­še­ní vel­kých se­stav, vý­kre­sů a si­mu­la­cí s po­mo­cí So­lid­works 2020. Před­ná­še­jí­cí Miloš Hrazdí­ra ukáže, jaké účin­né ná­stro­je při­ná­ší nová ver­ze So­lid­works a jak je rych­le za­vést do pra­xe. Mož­ná to zná­te, po­tře­bu­je­te rych­le pro­hléd­nout vý­kres, jen­že ote­vře­ní trvá pří­liš dlou­ho. Po­tře­bu­je­te mírně upra­vit se­sta­vu, spě­chá to, ale ode­zva je po­ma­lá. Při prá­ci s vel­ký­mi da­to­vý­mi sa­da­mi je pro­to dob­ré znát po­stu­py, jak si ne­pří­jem­né če­ká­ní pod­stat­ně zkrá­tit. Stej­ně tak i vý­po­čty zpra­vi­dla ob­ná­ší práci s vel­ký­mi ob­je­my dat, a nové si­mu­la­ce při­ná­ší ře­še­ní i do této ob­las­ti.

Celý článek...
 

AMC Bridge propojuje BricsCAD s Vaultem

BricsCAD Vault-1950AMC Bridge ozná­mi­la in­te­gra­ci Brics­CA­Du s Au­to­de­sk Vaul­tem. Vý­tvo­ry z Brics­CA­Du se tak dají uklá­dat do Au­to­de­sk Vaul­tu. Tech­no­lo­gie umožňuje uži­va­te­lům pro­vá­dět ve Vaul­tu ob­vyk­lé ope­ra­ce ze stra­ny Brics­CA­Du, tedy uklá­dat Brics­CAD mo­de­ly s je­jich ex­ter­ní­mi od­ka­zy do Vaul­tu, zís­ká­vat a ak­tu­a­li­zo­vat jak hlav­ní model, tak ja­ký­ko­liv ex­ter­ní odkaz k němu při­po­je­ný z pro­stře­dí Vaul­tu, a také schop­nost uklá­dat změny zpět do Vaul­tu. Ná­stroj je možné na žá­dost upra­vit podle po­třeb uži­va­te­le. Před­sta­ve­ní výše uve­de­ných mož­nos­tí in­te­gra­ce Brics­CAD a Vaul­tu zob­ra­zu­je následující video.

Celý článek...
 

Novinky v Simcenter Flomaster 2019.3

Flomaster GUI on screen-1950Nová verze soft­wa­ru Sim­cen­ter Flo­mas­ter od Si­e­men­su, resp. dce­ři­né spo­leč­nos­ti Men­tor Gra­phics, jenž je určen pro ana­lý­zu me­cha­ni­ky te­ku­tin v kom­plex­ních po­trub­ních sys­té­mech, na­bí­zí na­pří­klad novou mož­nost od­ha­du viskózně elas­tic­ké­ho cho­vá­ní po­ly­me­ro­vých tru­bek a dy­na­mic­ké­ho efek­tu na stěny tru­bek, dále do­vo­lu­je nově mo­de­la­ce ne-new­to­nov­ských te­ku­tin (což nejsou jen kečup, hoř­či­ce či zubní pasta, ale také spous­ta prů­mys­lo­vých te­ku­tin), ex­port videa zob­ra­ze­ní si­mu­la­ce a jeho sdí­le­ní, schop­nost sle­do­vá­ní his­to­rie dat, která se uklá­da­jí za­bez­pe­če­ná do vnitř­ní da­ta­bá­ze včet­ně pří­stu­pů.

Celý článek...
 

Konference BIM v rukou investora a realizační firmy

BIM v rukou investora-1950Od­bor­ná kon­fe­ren­ce ur­če­ná pro ma­nage­ment in­ves­tor­ských, de­ve­lo­per­ských a re­a­li­zač­ních firem z České re­pub­li­ky i Slo­ven­ska – BIM v rukou in­ves­to­ra a re­a­li­zač­ní firmy – po­řá­da­ná spo­leč­nost­mi Arch.​Design, Au­to­de­sk, CAD Stu­dio a RTS, se koná dne 21. ledna 2020 v Im­pact Hubu v Brně. Hlav­ním cílem této BIM kon­fe­ren­ce je vý­mě­na zku­še­nos­tí s pří­no­sy no­vých tech­no­lo­gií ve sta­veb­nic­tví pro in­ves­to­ry, de­ve­lo­pe­ry a sta­veb­ní re­a­li­zač­ní firmy. Zjis­tě­te, jak ušet­řit pe­ní­ze a čas, ome­zit ri­zi­ka stav­by, spra­vo­vat har­mo­no­gram a roz­po­čet, zlep­šit ko­mu­ni­ka­ci od pro­jek­ce přes re­a­li­za­ci, za­trak­tiv­nit pre­zen­tač­ní ma­te­ri­á­ly a zís­kat in­te­li­gent­ní model pro pro­voz stav­by.

Celý článek...
 

3D tiskárna Anisoprint ProM IS 500

anisoprint ProM IS500-1950Už kon­cem to­ho­to roku se zač­ne do­dá­vat 3D tis­kár­na ProM IS 500 pro ne­pře­tr­ži­tý tisk při vy­so­kých tep­lo­tách. V sou­čas­né chví­li je mož­né si ji předob­jed­nat. Vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii za­lo­že­nou na CFC (Com­posi­te Fiber Co-ex­tru­si­on, sou­běž­ná ex­tru­ze kom­po­zit­ních vlá­ken) a tisk­ne ter­mo­plas­ty (PEEK nebo PEI) ob­sa­hu­jí­cí ne­pře­tr­ži­té vlák­no. Suchá vlák­na jsou pře­dem im­preg­no­vá­na po­ly­mer­ní směsí a vy­tvo­ří tak tuhé vlák­no pro sa­mot­nou sou­běž­nou ex­tru­zi s vy­bra­ným po­ly­me­rem. Tis­kár­na ob­sa­hu­je vy­hří­va­nou ko­mo­ru s mož­nos­tí tep­lot až do 160 °C a schop­nost vý­tla­ku při tep­lo­tách až 400 °C.

Celý článek...
 

JTB OffsetInXref ve verzi 2.1

OffsetInXrefSS-1950JTB Off­se­tInXref je ur­če­no pro práci v pro­stře­dí pro­gra­mu Au­to­CAD, kde umožňuje, aby stan­dard­ní pří­kaz OFF­SET pra­co­val s ex­ter­ně od­ka­zo­va­ným ob­sa­hem jako vý­kre­sy, bloky a linie v rámci pří­sluš­ných polí, roz­mě­rů a ta­bu­lek. Místo od­po­vě­di Can­not off­set that ob­ject (u to­ho­to ob­jek­tu nelze pro­vést off­set), apli­ka­ce au­to­ma­tic­ky zko­pí­ru­je vy­bra­ný ob­jekt do ak­tu­ál­ní­ho vý­kre­su, kde s ním do­ve­de pří­kaz OFF­SET pra­co­vat. Pokud je sou­čás­tí vno­ře­né­ho Xref nebo bloku, ale ně­kte­ré ob­jek­ty – na­pří­klad šrafy – stále způ­so­bu­jí zob­ra­ze­ní hlá­še­ní Can­not off­set that ob­ject, bude vy­brán ob­jekt nej­niž­ší úrov­ně.

Celý článek...
 

Kovový implantát z 3D tisku pro léčbu Parkinsonovy choroby

Parkinson image LR-1949Spo­leč­nost Re­ni­shaw vy­vi­nu­la pro or­ga­ni­za­ci North Bris­tol NHS Trust za­ří­ze­ní, se kte­rým je možné přes­ně apli­ko­vat nově tes­to­va­ný lék. Ten pod ná­zvem GDNF (Glial Cell Line De­ri­ved Neu­ro­t­ro­phic Fac­tor) dává na­dě­ji na re­ge­ne­ra­ci do­pa­mi­nu v mozko­vých buňkách pa­ci­en­tů s Par­kin­so­no­vou cho­ro­bou a tím i na zmír­ně­ní je­jích pří­zna­ků. Během stu­die byl 42 pa­ci­en­tům im­plan­to­ván do lebky ti­ta­no­vý port z 3D tis­kár­ny. Skrze něj byl po­mo­cí čtyř mi­k­ro­ka­tet­rů do­pra­ven lék GDNF do pu­ta­me­nu, klí­čo­vé ob­las­ti mozku pro mo­to­ric­ké funk­ce. Ka­tet­ry pa­ci­en­tům vo­pe­ro­val chi­rur­gic­ký robot Re­nishaw neu­ro­ma­te.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci