Exinda
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch
AIMTEC
Předplatné časopisu CAD
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Mitutoyo představuje tester tvrdosti HR-600

HR-620B-2004Spo­leč­nost Mi­tu­toyo Ame­ri­ca Cor­po­rati­on ozná­mi­la uve­de­ní tvr­do­mě­ru HR-600 do své řady přes­ných mě­ři­cích pří­stro­jů. Řada HR-600 kom­bi­nu­je funk­ce pro tes­to­vá­ní tvr­dos­ti podle Roc­kwel­la a podle Bri­nel­la v jed­nom stro­ji, čímž roz­ši­řu­je roz­sah do­stup­ných mě­ře­ní. HR-600 je první tes­ter tvr­dos­ti Mi­tu­toyo, který je vy­ba­ven po­hyb­li­vou hla­vou. Hlava se po­hy­bu­je rych­los­tí 10 mm/s v roz­me­zí 210 mm. Stůl pro mon­táž ob­rob­ků a hlavy má ver­ti­kál­ní po­hyb­li­vost. Stoly jsou větší a mají větší hloub­ku, což umo­ž­ňu­je na­mon­to­vat a měřit velké ob­rob­ky tak, jak jsou. Mají ma­xi­mál­ní nos­nost 100 kg a hloub­ku 220 mm od stře­du vtla­čo­vá­ní.

Celý článek...
 

Khronos Group vydal Vulkan 1.2

Vulkan 1 2-2004Ote­vře­né kon­sor­ci­um před­ních spo­leč­nos­tí v oboru vy­tvá­ře­jí­cích po­kro­či­lé stan­dar­dy in­te­ro­pe­ra­bi­li­ty, Khro­nos Group, ozná­mi­lo 15. ledna vy­dá­ní spe­ci­fi­ka­ce Vul­kan 1.2 pro ak­ce­le­ra­ci GPU. Toto vy­dá­ní in­te­gru­je 23 osvěd­če­ných vy­lep­še­ní do jádra Vul­kan API, což při­ná­ší vý­znam­ný pří­stup k novým funk­cím hard­wa­ru vy­ža­do­va­ných vý­vo­já­ři, vy­lep­še­né­mu vý­ko­nu apli­ka­cí a vy­lep­še­né po­u­ži­tel­nos­ti API. Cer­ti­fi­ko­va­né sho­d­­né im­ple­men­ta­ce má více do­da­va­te­lů GPU a během ledna 2020 se oče­ká­va­jí vý­znam­né open sour­ce ná­stro­je.

Celý článek...
 

Radica uvádí na trh Electra Cloud

Electra Cloud-2004Ma­laj­sij­ská Ra­di­ca Soft­ware ozná­mi­la oka­mži­tou do­stup­nost Elect­ra Clou­du, CAD soft­wa­ru plně za­lo­že­né­ho na pro­hlí­že­či, který umožňuje tech­ni­kům vy­tvá­řet, upra­vo­vat a sdí­let 2D elek­tric­ké, pne­u­ma­tic­ké a hyd­rau­lic­ké vý­kre­sy se členy týmu. Elect­ra Cloud fun­gu­je na všech po­čí­ta­čo­vých ope­rač­ních sys­té­mech včet­ně Micro­soft Win­dows, Li­nu­xu a Apple Ma­cin­toshe a také na ja­kých­ko­li mo­bil­ních za­ří­ze­ních, jako jsou smart­pho­ny. Snad­no po­u­ži­tel­ný soft­ware Elect­ra Cloud ne­vy­ža­du­je roz­sáh­lé ško­le­ní a navíc po­má­há kon­struk­té­rům do­kon­čo­vat sche­ma­tic­ké vý­kre­sy o 300 až 500 % rych­le­ji než tra­dič­ní soft­ware, který je v sou­čas­né době na trhu k dis­po­zi­ci.

Celý článek...
 

MapleMBSE 2020 nabízí zvýšenou flexibilitu a výkon

Generic-MBSE-Flow-2004Ma­ple­soft ozná­mil 16. ledna novou verzi soft­wa­ru Ma­pleMB­SE, soft­wa­­­­ru, který spo­leč­nos­tem umožňuje v rámci svých ná­vr­ho­vých pro­jek­tů vy­­u­ží­vat pro­ces mo­de­lo­vá­ní za­lo­že­ný na sys­té­mo­vém in­že­nýr­ství (MBSE), aniž by každý účast­ník pro­jek­tu musel být od­bor­ní­kem na kom­­plex­ní ná­stro­je MBSE. Nej­no­věj­ší vy­dá­ní Ma­pleMB­SE 2020 na­bí­zí vy­lep­še­ný pra­cov­ní po­stup při vy­tvá­ře­ní a do­ku­men­to­vá­ní mo­de­lů. Ma­pleMB­SE po­sky­tu­je efek­tiv­ní a na Ex­ce­lu za­lo­že­né roz­hra­ní sys­té­mu k sys­té­mo­vým mo­de­lům s po­hle­dy spe­ci­fic­ký­mi pro jed­not­li­vé úkoly pro pří­mou edi­ta­ci mo­de­lu. Tím za­jiš­ťu­je kon­zis­tent­ní sdí­le­ní in­for­ma­cí a zna­los­tí v celé kon­strukč­ní sku­pi­ně.

Celý článek...
 

Výzkum, inovace a podnikání na Hannover Messe 2020

DSC04507Vý­zkum a vývoj má zá­sad­ní vý­znam pro prů­mys­lo­vou trans­for­ma­ci. Nová vý­stav­ní ob­last Fu­tu­re Hub před­sta­ví na ve­letr­hu Han­no­ver Messe (20.–24. dubna 2020) jeho roz­ho­du­jí­cí úlohu v kon­ku­ren­ci firem a pod­ni­ků. Apli­ko­va­ný vý­zkum, pře­nos tech­no­lo­gií, startu­py, ino­vač­ní struk­tu­ra a bu­douc­nost práce jako jed­not­li­vé sta­veb­ní ka­me­ny jsou proto umís­tě­ny v ha­lách č. 24 a č. 25. Nová vý­stav­ní ob­last se spo­lé­há na silné part­ne­ry. Mezi vy­sta­vo­va­te­li jsou Spol­ko­vé mi­nis­ter­stvo vzdě­lá­ní a vý­zku­mu, Spol­ko­vé mi­nis­ter­stvo hos­po­dář­ství a ener­gie, Ně­mec­ké cen­t­rum vý­zku­mu umělé in­te­li­gen­ce, Ústav tech­no­lo­gií se síd­lem v Karl­sru­he a tech­nic­ké uni­ver­zi­ty, spo­leč­né stán­ky jed­not­li­vých států a startu­py z prů­mys­lo­vé bran­že.

Celý článek...
 

CADSync s nativním konektorem Solidworks

CADsync-2004Spo­leč­nost EMA De­sign Au­to­mati­on, po­sky­to­va­tel­ka kom­plex­ních slu­žeb a ino­vá­tor ře­še­ní pro au­to­ma­ti­za­ci elek­tro­nic­kých ná­vrhů (EDA), oz­ná­mi­la uve­de­ní pro­duk­tu CAD­Sync, který po­sky­tu­je efek­tiv­ní způ­sob přes­né­ho pře­dá­vá­ní vy­so­ce věr­ných ná­vr­ho­vých dat a změn mezi Ca­den­ce PCB a So­li­dworks. Sou­čas­ný stav „spo­lu­prá­ce“ ECAD/MCAD ob­vykle za­hr­nu­je pře­ha­zo­vá­ní si vel­kých STEP sou­bo­rů v na­dě­ji, že kaž­dý tým může zís­kat po­třeb­ná data. To má za ná­sle­dek ne­přes­nos­ti, ne­správ­nou ko­mu­ni­ka­ci, zpož­dě­ní a do­kon­ce i opa­ko­vá­ní ná­vr­hu.

Celý článek...
 

Podpora skenování do vzoru s novým skenerem Peel 2 CAD

Peel2CAD-2004Ka­nad­ský Exact­Flat na­bí­zí zá­kaz­ní­kům až do 31. ledna 2020 ře­še­ní vy­tvá­ře­ní di­gi­tál­ních vzorů po­mo­cí ske­no­vá­ní před­loh za vý­hod­nou cenu. Sou­čás­tí pro­dá­va­né­ho ba­líč­ku je soft­ware Exact­Flat 3D to 2D, Rhino 3D, nový ske­ner Peel 2 CAD a do­pra­va v ceně pro­duk­tu. Jedná se o kom­plex­ní ře­še­ní umožňující až ztroj­ná­so­be­ní tvor­by vzorů za jednu cenu 15 999 $. Peel 2 CAD je snad­no po­u­ži­tel­né a plně in­te­gro­va­né ře­še­ní, které umo­ž­ňu­je ex­tra­ho­vat všech­ny po­třeb­né in­for­ma­ce z va­šich 3D skenů a ode­slat je přímo do pre­fe­ro­va­né­ho CAD soft­wa­ru. Přímo mů­že­te ske­no­vat ob­jek­ty mnoha ve­li­kos­tí a po­vrchů – bez ja­ké­ko­li pří­pra­vy – pro­to­že ske­ner au­to­ma­tic­ky roz­po­zná­vá tvary.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci