SolidWorks 2021
Helios
Helios
Google překladač: English Deutsch
The Year In Infrastructure Conference
ZWsoft
Soutěž - SDD a USB flashdisky Kingston
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Na vyžádání: Inovativní techniky programování a ověřování

ESPRIT-On demand-2048DP Tech­no­lo­gy na­bí­zí zhléd­nu­tí webi­ná­ře o tom, jak může po­u­ži­tí roz­hra­ní Esprit-to-Ve­ricut zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu a ze­fek­tiv­nit vý­ro­bu. Na­u­čí­te se, jak ušet­řit čas snad­ným pře­no­sem dat o pro­vo­zu a vir­tu­ál­ní si­mu­la­ci z jed­no­ho stro­je do dru­hé­ho. Zís­ká­te také in­for­ma­ce o ně­kte­rých z nej­no­věj­ších funk­cí v Espri­tu i Ve­ricu­tu, je­jichž cílem je zvý­šit efek­ti­vi­tu a zlep­šit pro­ce­sy ob­rá­bě­ní.

Celý článek...
Soutěž - SDD a USB flashdisky Kingston
 

Walter automatizuje kontroly kvality řešením od Creaformu

WAT quality control frames-2048Spo­leč­nost Cre­a­form na­in­sta­lo­va­la druhý ro­bo­tem ří­ze­ný mě­ři­cí sys­tém ve firmě Wal­ter Au­to­mo­bil­tech­nik (WAT) v ně­mec­kém Ber­lí­ně. WAT je sys­té­mo­vý do­da­va­tel ko­vo­vých se­stav pro au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl. Za­mě­řu­je se na slo­ži­té sva­řo­va­né se­sta­vy, jako jsou rámy mo­to­cy­klů a úchy­ty mo­to­rů, při­čemž vel­kou část prací za­u­jí­ma­jí rámy mo­to­cy­klů, torz­ní vzpě­ry a další pro BMW Group. WAT ne­dáv­no uza­vřel smlou­vu na vývoj a sé­ri­o­vou vý­ro­bu ulo­že­ní mo­to­ru pro nový plně elek­tric­ký BMW Mini Co­o­per SE.

Celý článek...
 

Schneider Electric nasazuje autonomní mobilní robot MiR500

MiR500 Schneider Electric Bukowno-1-2048Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mi­la na­sa­ze­ní mo­bil­ní­ho ro­bo­ta Mi­R500 ve spo­leč­nos­ti Schne­i­der Elect­ric In­dustries, ve vý­rob­ním za­ří­ze­ní Bu­kow­no v Pol­sku. Au­to­nomní mo­bil­ní ro­bo­ty pře­pra­vu­jí pa­le­ty se zbo­žím o hmot­nos­ti až 400 kg mezi vý­ro­bou a skla­dy, při­čemž po­má­ha­jí op­ti­ma­li­zo­vat in­ter­ní lo­gis­ti­ku, re­du­ko­vat pře­prav­ní ná­kla­dy a zlep­šit úroveň bez­peč­nos­ti. V roz­hod­nu­tí pro tech­no­lo­gii MiR hrála hlav­ní roli fle­xi­bi­li­ta, pra­cov­ní bez­peč­nost, pře­prav­ní nos­nost a jed­no­du­chost po­u­ži­tí.

Celý článek...
 

Volkswagen investuje do barevné technologie 3D tisku

Volkswagen Tiguan-R- Line-2048 Volks­wa­gen na­kou­pil dvě tis­kár­ny firmy Stra­ta­sys s ba­rev­nou tech­no­lo­gií 3D tisku na více ma­te­ri­á­lů za úče­lem vy­lep­še­ní svých pro­to­ty­po­vých schop­nos­tí a ote­vře­ní no­vých pří­le­ži­tos­tí v au­to­mo­bi­lo­vém de­sig­nu. Po in­sta­la­ci 3D tis­ká­ren Stra­ta­sys J850 za­lo­že­ných na tech­no­lo­gii Po­ly­Jet tisk­ne Volks­wa­gen Pre-Se­ries-Cen­t­rum ve 3D ši­ro­kou škálu ex­trém­ně re­a­lis­tic­kých pro­to­ty­pů pro vnitř­ní i vněj­ší užití – po­má­há spo­leč­nos­ti řídit další ino­va­ce při na­vr­ho­vá­ní no­vých vo­zi­del. Volks­wa­gen má s 3D tis­kem při ino­va­ci de­sig­nu a vý­ro­by vo­zi­del pro své zá­kaz­ní­ky více než 25 let zku­še­nos­tí.

Celý článek...
 

Webinář 3D tisk z kovů – od prototypů ke koncovým dílům

Webinar D tisk z kovu-2048Pokud pře­mýš­lí­te, jak si v této kom­pli­ko­va­né době zjed­no­du­šit ku­so­vou vý­ro­bu ko­vo­vých dílů bez tva­ro­vých ome­ze­ní a dlou­hých do­da­cích lhůt, chce­te si nejdří­ve vy­zkou­šet pro­to­typ, než se pus­tí­te do fi­nál­ní vý­ro­by nebo po­tře­bu­je­te rov­nou vy­ro­bit funkč­ní kon­co­vý díl, pak byste se měli zú­čast­nit webi­ná­ře spo­leč­nos­ti MCAE Sys­tems. Na něm pro­dej­ní in­že­nýr MCAE Ma­ty­áš Cha­loup­ka po­pí­še, jak si po­ra­dit s vý­ro­bou ko­vo­vých dílů po­mo­cí 3D tisku. V tři­ce­ti­mi­nu­to­vém webi­ná­ři pro­be­re­te vše, co vás za­jí­má – jak vy­ro­bit pro­to­ty­py nebo rov­nou funkč­ní kon­co­vé díly pro stro­jí­ren­ská nebo ro­bo­tic­ká za­ří­ze­ní.

Celý článek...
 

Ideate Software vydal Ideate Automation pro Revit

Ideate BIMLink-2048Spo­leč­nost Ide­a­te Soft­ware, prů­mys­lo­vý AEC part­ner a au­to­ri­zo­va­ný vý­vo­jář Au­to­de­s­ku, ozná­mi­la vy­dá­ní Ide­a­te Au­to­mati­on pro Revit, skrip­to­va­cí­ho ná­stro­je pro po­u­ži­tí s Ide­a­te BIMLin­kem. Je na­vr­žen tak, aby vý­znam­ně sní­žil ná­kla­dy tím, že umož­ňu­je opa­ko­va­né, ča­so­vě ná­roč­né BIM úkoly s níz­kou úrov­ní běžet tiše na po­za­dí, což uvol­ňu­je ná­vr­há­ře a in­že­ný­ry pro práci na vyšší úrov­ni a hod­not­něj­ší práci. Jedná se o dů­le­ži­té ře­še­ní pro pod­ni­ky v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry, stro­jí­ren­ství a sta­veb­nic­tví, které po­u­ží­va­jí soft­ware Au­to­de­sk Revit pro vel­ké nebo slo­ži­té pro­jek­ty in­for­mač­ní­ho mo­de­lo­vá­ní budov.

Celý článek...
 

On-line konference Simulate at the Speed of Design

Altair-2048Spo­leč­nos­ti Al­tair a Advan­ced En­gi­nee­ring své zá­kaz­ní­ky, uži­va­te­le a pří­z­niv­ce CAE si­mu­la­cí v po­sled­ních mě­sí­cích in­for­mo­va­ly o nové, v prav­dě re­vo­luč­ní, si­mu­lač­ní me­to­dě a tech­no­lo­gii Sim­So­lid, se kte­rou se mohou po­tká­vat v ná­stro­jích Al­tair Sim­So­lidAl­tair In­spi­re. Se­zná­mit se tak mohli se zku­še­nost­mi prv­ních vý­znam­ných uži­va­te­lů ja­ký­mi jsou Re­nault, CNH In­dustrial, Brompton a dal­ší­mi.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...

BEKO E-CITY – koncept malého elektromobilu s možným dojezdem až 250 km

Středa, 14 Říjen 2020 12:57

V pos­led­ních le­tech se poh­led na au­to­mo­bi­lo­vou dop­ra­vu vý­raz­ně pro­mě­ňu­je. Vlast­nic­tví au­to­mo­bi­lu již nez­na­me­ná pou­ze vý­ho­dy pře­pra­vy či pot­vr­ze­ní so­ci­ál­ní­ho sta­tu­su, ale při­ná­ší s se­bou i ne­ga­ti­va, ja­ko jsou pře­pl­ně­né sil­ni­ce, ob­tíž­né par­ko­vá­ní, emi­se a je­jich do­pad na ži­vot­ní prost­ře­dí a zvy­šu­jí­cí se ce­ny po­hon­ných hmot. Ty­to ce­lo­spo­le­čen­ské ten­den­ce ve­dou k hle­dá­ní al­ter­na­tiv­ních ře­še­ní v ob­las­ti po­zem­ní do­pra­vy. In­že­nýrs­ká a vý­vo­jo­vá kan­ce­lář BEKO En­gi­ne­er­ing, spol. s r. o., se roz­hod­la če­lit těm­to výz­vám a vyt­vo­řit stu­dii mož­né­ho ře­še­ní elek­tro­mo­bi­li­ty v bu­douc­nos­ti.

Celý článek... Autor článku: Radek Mička

Tags: 3DEXPERIENCE | BEKO E-CITY | Design | Elektromobil | Koncept | Studie

 

Řídící jednotky PLC pro průmyslovou automatizaci i smarthome

Čtvrtek, 15 Říjen 2020 13:44

Pro­gra­mo­va­tel­né lo­gic­ké au­to­ma­ty jsou ma­lé prů­mys­lo­vé po­čí­ta­če po­u­ží­va­né pro au­to­ma­ti­za­ci pro­ce­sů v re­ál­ném ča­se. Oz­na­ču­jí se PLC (Pro­gram­mable Lo­gic Cont­roller) a vzhle­dem ke scé­ná­řům na­sa­ze­ní jsou ro­bust­ní, spo­le­hli­vé a jed­no­du­ché na ob­slu­hu. Vy­u­ží­va­jí se ne­jen na prů­mys­lo­vou au­to­ma­ti­za­ci, ale ta­ké ja­ko ří­dí­cí jed­not­ky v in­te­li­gent­ních bu­do­vách. Dí­ky ce­no­vé dos­tup­nos­ti je to op­ti­mál­ní vol­ba i na ří­ze­ní sub­sys­té­mů in­te­li­gent­ních do­mů a by­tů. I tam je klí­čo­vým pa­ra­met­rem spo­leh­li­vost. Ce­ny zák­lad­ních ří­dí­cích mo­du­lů za­čí­na­jí od 100 eur.

Celý článek... Autor článku: Ľuboslav Lacko

Tags: Automatizace | PLC | řídicí jednotky | Siemens LOGO! | Unipol Axon M205

 

Kobot UR5 automatizuje proces obrábění a paletizace topných těles

Úterý, 13 Říjen 2020 13:49

AQUAELAQUAEL pat­ří me­zi nej­vět­ší vý­rob­ce ak­vá­rií na svě­tě. Ve své to­vár­ně v Su­val­kách v Pols­ku ta­to spo­leč­nost ús­pěš­ně na­sa­di­la ko­la­bo­ra­tiv­ní­ho ro­bo­ta UR5, kte­rý au­to­ma­ti­zu­je pro­ces vý­ro­by to­pí­tek pro ak­vá­ria. Po­ří­ze­ní ko­bo­ta zna­me­na­lo sní­že­ní ča­su vý­ro­by a umož­ni­lo za­měst­nan­cům pře­su­nout se na ji­né po­zi­ce v rám­ci vý­ro­by. Náv­rat­nost in­ves­ti­ce do po­ří­ze­ní ko­bo­ta UR5 se od­ha­du­je na 16 až 18 mě­sí­ců a spo­leč­nost již ny­ní plá­nu­je po­ří­dit dal­ší ro­bo­ty z port­fo­lia Uni­ver­sal Robots.

Celý článek... Autor článku: Případová studie Universal Robots

Tags: AQUAEL | Automatizace | Kobot | případová studie | Universal Robots | UR5

 

ColorEdge CS2740 – monitor pro každého

Pondělí, 12 Říjen 2020 11:43

ColorEdge CS2740Mi­mo­řád­ně ost­ře, de­tail­ně, a pře­dev­ším nez­kre­sle­ně a přes­ně – tak zob­ra­zu­je mo­ni­tor CS2740 vše, co uži­va­tel pot­ře­bu­je: sním­ky, vi­de­a i gra­fi­ku. Pl­né roz­li­še­ní 4K UHD s pod­po­rou HDR pro fil­ma­ře, ne­kom­pro­mis­ní ost­rost pro fo­tog­ra­fy a nap­ros­tá přes­nost a sy­té bar­vy pro všech­ny – vše­u­měl z řa­dy CS vy­ba­ve­ný roz­hra­ním USB-C se sta­ne klí­čo­vým prv­kem kaž­dé­ho di­gi­tál­ní­ho pro­ce­su vy­ža­du­jí­cí­ho přes­né po­dá­ní ba­rev. Ex­trém­ně rych­lá be­ze­ztrá­to­vá hard­wa­ro­vá ka­lib­ra­ce za­ru­ču­je tr­va­le sta­bil­ní výs­led­ky.

Celý článek... Autor článku: TZ Eizo

Tags: 4K rozlišení | 4K UHD | ColorEdge | CS2740 | monitor

 

Jak 3D tisk chytil příležitost za pačesy

Pátek, 09 Říjen 2020 11:59

Tiskárna HP MLJ Fusion 5200, zdroj: HPDlou­ho­do­bý vý­pa­dek vý­ro­by asij­ských do­da­va­te­lů stá­le ov­liv­ňu­je mno­hé vý­rob­ce kon­co­vých za­ří­ze­ní v Čes­ku. 3D tisk mů­že být ře­še­ním té­to kri­ze. S no­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi, ja­ko je na­př. 3D tis­kár­na HP Multi Jet Fus­ion, vstu­pu­je do sé­ri­o­vé vý­ro­by fi­nál­ních plas­to­vých dí­lů. Stá­le če­ká na šir­ší vy­u­ži­tí v mno­ha prů­mys­lo­vých obo­rech, ja­ko je na­př. sta­veb­nict­ví, oba­ly ne­bo po­tra­vi­nář­ství. Nej­ví­ce se 3D tisk za­tím etab­lo­val v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu.

Celý článek... Autor článku: Ondřej Štefek

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | 3Dees | CIIRC | COVID-19 | ČVUT | Hewlett Packard | HP Multi Jet Fusion

 

Navrhujeme hotel s využitím BIM a VR

Čtvrtek, 08 Říjen 2020 12:34

Architektura hotelu horského typu od Miroslava SmetanyVy­u­ži­tí di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu a funk­ční­ho ná­vr­hu sta­veb se sta­lo stře­dem po­zor­nos­ti za­jí­ma­vé­ho pro­jek­tu, kte­rý jsme při­pra­vi­li pro na­še stu­den­ty se za­čát­kem no­vé­ho ro­ku. Cí­lem pro­jek­tu by­lo sez­ná­mit již leh­ce pok­ro­či­lé stu­den­ty tře­tí­ho roč­ní­ku s po­měr­ně ori­gi­nál­ním přís­tu­pem dy­na­mic­ké vi­zu­a­li­za­ce sta­veb a je­jich pre­zen­ta­ce in­ves­to­rům po­mo­cí tech­no­lo­gií vir­tu­ál­ní re­a­li­ty v la­bo­ra­to­ři VR na VOŠ a SPŠ ve Žďá­ru nad Sá­za­vou.

Celý článek... Autor článku: Petr Fořt

Tags: Autodesk | BIM | Studentské projekty | Virtuální realita | Vizualizace

 

Kam míří trh s IoT ­– BOOTIQ se svou laboratoří vytváří zdravé kanceláře a domácnosti, pomáhá i startupům v čele s Actijoy

Středa, 07 Říjen 2020 13:15

vimronČes­ká tech­no­lo­gic­ká sku­pi­na BOOTIQ, kte­rá vyt­vá­ří komp­lex­ní IT pro­jek­ty pro zná­mé kor­po­ra­ce i za­čí­na­jí­cí start­upy, před­sta­vu­je vlast­ní IoT la­bo­ra­toř, po­mo­cí kte­ré vyt­vá­ří zdra­vé kan­ce­lá­ře a do­mác­nos­ti. K to­mu po­u­ží­vá sa­du sen­zo­rů a dal­ších za­ří­ze­ní, kte­ré na­sa­dí pro kon­krét­ní­ho kli­en­ta. Ana­ly­zu­je tak uži­va­tels­kou zku­še­nost, je­jí pří­no­sy a ce­lý sys­tém dá­le roz­ví­jí. Ten pak na­bí­zí kli­en­to­vi ja­ko pří­pad uži­tí a umož­ňu­je mu upra­vit si jej dle vlast­ní pot­ře­by. Tým BOOTIQ se za­mě­řu­je na ma­xi­mál­ní vy­tě­že­ní mož­nos­tí jed­no­du­chých sen­zo­rů a mě­ři­čů tep­lo­ty, vzdu­chu a dal­ších ve­li­čin. Na seg­ment zdra­ví se dí­vá ho­lis­tic­ky, spo­lu­pra­co­val na­přík­lad na vý­vo­ji ap­li­ka­ce start­upu Acti­joy, kte­rý se za­mě­řu­je na sle­do­vá­ní zdra­ví psů, za vy­u­ži­tí svých dvou IoT za­ří­ze­ní.

Celý článek... Autor článku: Redakce

Tags: Actijoy | BOOTIQ | IoT

 

Umělá inteligence a BIM dělají stavby chytřejšími, bezpečnějšími a udržitelnějšími

Úterý, 06 Říjen 2020 13:36

Cílem projektu BAM v Corku pod názvem Brewery Quarter je zachovat budovu Counting House ze 17. století (vlevo) a poblíž postavit novou studentskou kolej se 400 pokoji. Poskytla společnost Royal BAM Group.Ná­roč­ná eko­no­mic­ká si­tu­a­ce a chuť k ne­us­tá­lé­mu zlep­šo­vá­ní při­mě­ly kons­trukč­ní a sta­veb­ní fir­mu BAM Ire­land, sou­část Royal BAM Group, k za­há­je­ní tech­no­lo­gic­ké trans­for­ma­ce s cí­lem zvý­šit efek­ti­vi­tu a zlep­šit fun­go­vá­ní. Ces­ta BAM Ire­land za di­gi­ta­li­za­cí o ně­ko­lik let poz­dě­ji kul­mi­no­va­la za­ve­de­ním BIM (in­for­mač­ních mo­de­lů bu­dov), umě­lé in­te­li­gen­ce ve sta­veb­nict­ví a stro­jo­vé­ho uče­ní. Dí­ky to­mu fir­ma do­ká­že vy­u­ží­vat i se­be­men­ší de­tai­ly ze sta­veb­ních dat ku pros­pě­chu svých zá­kaz­ní­ků a pra­cov­ní­ků, ži­vot­ní­ho pros­tře­dí i se­be sa­mot­né.

Celý článek... Autor článku: Royal BAM Group

Tags: BAM Ireland | BIM | Digitalizace | Royal BAM Group | Strojové učení | Umělá inteligence

 
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci