E LINKX
Google překladač: English Deutsch
Siemens
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Technologický seminář AMTECH Tech Days

DSC08247Spo­leč­nost Am­tech zve na tech­no­lo­gic­ký se­mi­nář za­mě­ře­ný na no­vin­ky v ob­las­ti SMT tech­no­lo­gií, dáv­ko­vá­ní hmot a ro­bo­ti­ky. Se­mi­nář je dvou­den­ní, kdy 9. září je za­mě­řen na SMT tech­no­lo­gie a dáv­ko­vá­ní a 10. září pak na ro­bo­ti­ku. V de­mo­prosto­rech budou při­pra­ve­ny prak­tic­ké ukáz­ky tech­no­lo­gic­kých apli­ka­cí. Před­náš­ky v cizím ja­zy­ce budou tlu­mo­če­ny do češ­ti­ny. Vzhle­dem k si­tu­a­ci s covid-19 při­pra­vi­li or­ga­ni­zá­to­ři ome­ze­ní počtu účast­ní­ků na 100 pro každý den se­mi­ná­ře, re­gis­tro­va­ní musí za­pla­tit zá­lo­hu 1500 Kč s DPH, která jim bude při účas­ti vrá­ce­na.

Celý článek...
 

Odpovědi na nejnaléhavější otázky na téma simulací

whitepaper-Simulation-and-You-Getting-to-the-Truth-of-Analysis CS-2032Pře­de­vším pro uži­va­te­le So­li­dworks je určen do­ku­ment o tom, jak je mož­né zvý­šit jis­to­tu a pro­duk­ti­vi­tu po­mo­cí in­te­gro­va­ných ná­stro­jů pro si­mu­la­ce. I když se vy­u­ži­tí si­mu­la­cí roz­ší­ři­lo a není už pro vý­po­čtá­ře a kon­struk­té­ry ex­klu­ziv­ním ná­stro­jem, mnoho spo­leč­nos­tí má stále po­chyb­nos­ti o tom, zda jsou ana­lý­zy efek­tiv­ním ná­stro­jem pro je­jich pod­ni­ká­ní. V dále uve­de­ném do­ku­men­tu se au­to­ři vě­nu­jí zmí­ně­ným po­chyb­nos­tem, na­pří­klad jak přes­né musí být vý­sled­ky ana­lý­zy, zda muse­jí být vždy co nej­přes­něj­ší, nebo jaký efekt má si­mu­la­ce na pro­to­ty­po­vá­ní – od­stra­ní ho nebo sníží ho?

Celý článek...
 

Mnichovský SCANLAB slaví 30 let

SCANLAB-30 Jahre-Management-2032Scan­lab si při­po­mí­ná 30. vý­ro­čí svého za­lo­že­ní jako vý­rob­ce OEM ske­no­va­cích sys­té­mů, které smě­ru­jí a umis­ťu­jí la­se­ro­vé pa­prsky. Do­da­va­tel vy­so­ce kva­lit­ních la­se­ro­vých tech­no­lo­gií sídlí v re­gi­o­nu Groß­raum Mün­chen a jeho 30le­tá pří­tom­nos­tí na trhu s fo­to­ni­kou zna­me­na­la pro něj ne­u­stá­lý růst a zá­ro­veň dobrou po­zi­ci pro nad­chá­ze­jí­cí roky. Scan­lab byl za­lo­žen v roce 1990 jako malá firma. Prv­ních pět let v ní pra­co­va­lo méně než deset za­měst­nan­ců v pro­na­ja­té kan­ce­lá­ři o roz­lo­ze 100 m² na mni­chov­ském před­měs­tí Pla­ne­gg. Větší pu­b­li­kum vi­dě­lo Scan­la­bem vy­vi­nu­tou ske­no­va­cí hlavu spolu s ří­di­cí elek­tro­ni­ku po­pr­vé na ve­letr­hu Laser v Mni­cho­vě v roce 1995.

Celý článek...
 

Daz Bridges – export do Blenderu, 3ds Max, Cinema 4D, Maya

Daz2Maya-Blender-3ds Max-Cinema 4D-2032Spo­leč­nost Daz 3D ozná­mi­la uve­de­ní čtyř 3D da­to­vých mostů, které uži­va­te­lům umožňují pře­ná­šet obsah z Daz Stu­dia, bez­plat­né­ho 3D soft­wa­ru spo­leč­nos­ti Daz, do pro­gra­mů Maya, Blen­der, Ci­ne­ma 4D a 3ds Max. Kro­mě toho spo­leč­nost Daz ozná­mi­la, že uži­va­te­lé si nyní mohou za­kou­pit na­tiv­ní for­má­ty sou­bo­rů kom­pa­ti­bil­ní s tě­mi­to čtyř­mi 3D pro­gra­my, takže 3D uměl­ci si mohou vy­brat co­ko­liv z na­bíd­ky jed­no­ho z nej­vět­ších tr­žišť 3D ob­sa­hu a po­u­žít to v jimi pre­fe­ro­va­ném soft­wa­ru. Daz tr­žiš­tě umož­ňu­je stov­kám tisíc ak­tiv­ních uži­va­te­lů mě­síč­ně pří­stup k vy­so­ce kva­lit­ním, mor­fic­kým a re­pre­zen­ta­tiv­ním lid­ským mo­de­lům, jakož i kom­pa­ti­bil­ní­mu ob­le­če­ní, vo­zi­dlům a pro­stře­dím.

Celý článek...
 

Nová integrace: propojení PlanGrid a Aurigo Masterworks

plangrid-and-aurigo-integration-connect-2032Pro roz­ší­ře­ní a po­sí­le­ní ko­mu­nit po celém světě jsou ne­zbyt­né in­frastruk­tur­ní a ka­pi­tá­lo­vé pro­jek­ty. Mohou však, vzhle­dem ke slo­ži­tos­ti těch­to pro­jek­tů a pokud nejsou spra­vo­vá­ny správ­ně, daňovým po­plat­ní­kům a čle­nům ko­mu­ni­ty zvý­šit ná­kla­dy a zátěž. Města, agen­tu­ry a vlast­ní­ci dnes více než kdy jindy po­tře­bu­jí správ­né ná­stro­je pro efek­tiv­ní re­a­li­za­ci in­ves­tič­ních pro­jek­tů. Za­čát­kem le­toš­ní­ho roku Au­to­de­sk a Au­ri­go ozná­mi­ly ali­an­ci s cílem vy­vi­nout nej­kom­plex­něj­ší sadu clou­do­vých ře­še­ní pro ve­řej­né a sou­kro­mé ma­ji­te­le. Tento slib byl rych­le po­su­nut k re­a­li­za­ci a je ozná­me­na první in­te­gra­ce mezi Au­to­de­skem a Au­ri­gem.

Celý článek...
 

Omron vydává Soft NA pro IPC

Omron Soft NA-2032Omron vydal nový soft­ware Soft NA pro prů­mys­lo­vá PC (IPC), který na­bí­zí ply­nu­lé a efek­tiv­ní ří­ze­ní a vi­zu­a­li­za­ci. Uve­de­ná no­vin­ka je in­te­gro­va­nou kom­bi­na­cí Omron IPC a Soft NA. Pro­to­že Soft NA je ide­ál­ní HMI pro apli­ka­ce, které ne­vy­ža­du­jí plný SCADA sys­tém, toto ře­še­ní může eli­mi­no­vat po­tře­bu IPC pro data (jako je ERP, SAP, Sy­smac Stu­dio nebo CXONE) a sa­mo­stat­né NA5 HMI pro NJ/NX ovlá­dá­ní stro­je. Soft NA im­ple­men­tu­je plnou funkč­nost NA5 Sy­smac HMI, ale ve for­má­tu, který bude běžet na IPC. Kon­co­ví uži­va­te­lé mohou vy­u­žít pro­dukt, který je v pod­sta­tě NA5-HMI v soft­wa­ro­vé po­do­bě. Před vy­dá­ním této nové kom­bi­na­ce po­strá­da­li zá­kaz­ní­ci snad­ný způ­sob, jak po­u­ží­vat Omron IPC jako HMI pro ří­di­cí jed­not­ky spo­leč­nos­ti.

Celý článek...
 

CCE aktualizuje produktovou řadu EnSuite

EnSuite-Cloud-2031Spo­leč­nost CCE ozná­mi­la 29. července vý­znam­né ak­tu­a­li­za­ce své pro­duk­to­vé řady En­Su­i­te – En­Su­i­te, En­Su­i­te-Lite a En­Su­i­te-Cloud. En­Su­i­te-Cloud byl uve­den za­čát­kem to­ho­to roku jako bez­plat­ný CAD pro­hlí­žeč za­lo­že­ný na clou­du, který má po­mo­ci při vzdá­le­né práci během co­vi­do­vé krize. Vzhle­dem ke zvy­šu­jí­cím se tla­kům, kte­rým spo­leč­nos­ti čelí, aby po­kra­čo­va­ly v práci, byl En­Su­i­te-Cloud velmi ceněn. Od prv­ní­ho ozná­me­ní si ti­sí­ce uži­va­te­lů pro­hlédly přes 17 000 sou­bo­rů. Při prv­ním uve­de­ní na trh v květ­nu bylo při­dá­no mnoho uži­teč­ných funk­cí, včet­ně po­kro­či­lých funk­cí mě­ře­ní, zob­ra­ze­ní řezů a mož­nos­ti zob­ra­ze­ní stro­mu se­sta­vy.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci