SolidWorks
EDU Trainings IT školení
Google překladač: English Deutsch
CAD Studio
AIMTEC
Předplatné časopisu CAD
Voice of Industry
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

JTB OffsetInXref ve verzi 2.1

OffsetInXrefSS-1950JTB Off­se­tInXref je ur­če­no pro práci v pro­stře­dí pro­gra­mu Au­to­CAD, kde umožňuje, aby stan­dard­ní pří­kaz OFF­SET pra­co­val s ex­ter­ně od­ka­zo­va­ným ob­sa­hem jako vý­kre­sy, bloky a linie v rámci pří­sluš­ných polí, roz­mě­rů a ta­bu­lek. Místo od­po­vě­di Can­not off­set that ob­ject (u to­ho­to ob­jek­tu nelze pro­vést off­set), apli­ka­ce au­to­ma­tic­ky zko­pí­ru­je vy­bra­ný ob­jekt do ak­tu­ál­ní­ho vý­kre­su, kde s ním do­ve­de pří­kaz OFF­SET pra­co­vat. Pokud je sou­čás­tí vno­ře­né­ho Xref nebo bloku, ale ně­kte­ré ob­jek­ty – na­pří­klad šrafy – stále způ­so­bu­jí zob­ra­ze­ní hlá­še­ní Can­not off­set that ob­ject, bude vy­brán ob­jekt nej­niž­ší úrov­ně.

Celý článek...
 

Kovový implantát z 3D tisku pro léčbu Parkinsonovy choroby

Parkinson image LR-1949Spo­leč­nost Re­ni­shaw vy­vi­nu­la pro or­ga­ni­za­ci North Bris­tol NHS Trust za­ří­ze­ní, se kte­rým je možné přes­ně apli­ko­vat nově tes­to­va­ný lék. Ten pod ná­zvem GDNF (Glial Cell Line De­ri­ved Neu­ro­t­ro­phic Fac­tor) dává na­dě­ji na re­ge­ne­ra­ci do­pa­mi­nu v mozko­vých buňkách pa­ci­en­tů s Par­kin­so­no­vou cho­ro­bou a tím i na zmír­ně­ní je­jích pří­zna­ků. Během stu­die byl 42 pa­ci­en­tům im­plan­to­ván do lebky ti­ta­no­vý port z 3D tis­kár­ny. Skrze něj byl po­mo­cí čtyř mi­k­ro­ka­tet­rů do­pra­ven lék GDNF do pu­ta­me­nu, klí­čo­vé ob­las­ti mozku pro mo­to­ric­ké funk­ce. Ka­tet­ry pa­ci­en­tům vo­pe­ro­val chi­rur­gic­ký robot Re­nishaw neu­ro­ma­te.

Celý článek...
 

Altium Designer 20 pro návrh desek plošných spojů

altium designer-1949Ak­tu­ál­ní verze Al­ti­um De­signer 20 na­bí­zí pře­de­vším novou in­ter­ak­tiv­ní mož­nost pro tvor­bu ve­de­ní spo­jů pro rych­lej­ší návrh de­sek, a to až o 20 %. Lze tak vy­tvá­řet vo­di­če u kom­plex­ních de­sek s tech­no­lo­gií HDI (High-Densi­ty In­ter­con­nect, vy­so­ká hus­to­ta pro­po­je­ní), ale sa­mo­zřej­mě i oby­čej­ných desek ploš­ných spo­jů, a na­vr­ho­vat vy­so­ko­rych­lost­ní desky s vy­so­kou hus­to­tou s vy­u­ži­tím mo­der­ních blo­ků Ser­Des jako PCIe 4.0/5.0, USB3.2, 100G Ether­net a pa­ra­lel­ních sběr­nic (třeba DDR3/4/5). No­vá ver­ze rov­něž vy­u­ží­vá schop­nos­ti Acti­ve­BOM včet­ně vy­hle­dá­vá­ní do­da­va­te­lů, kon­t­ro­ly no­rem v BOM a vý­bě­ru sou­čás­tí pro ví­ce­des­ko­vé se­sta­vy.

Celý článek...
 

LCD 3D tiskárna LumiCube od Lumi Industries

LumiCube1-1949Nová tis­kár­na má ná­zev Lumi³ (Lu­miCu­be) a je ur­če­ná pro vý­rob­ky zub­ní­ho lé­kař­ství, pro kle­not­nic­ký prů­my­sl nebo tvor­bu mi­ni­a­tur. Ob­sa­hu­je pa­ten­to­va­nou tech­no­lo­gii Hin­ged Mask for UV Trans­for­ming (HUT) pro ná­sled­né vy­tvr­ze­ní 3D vy­tiš­tě­ných ob­jek­tů po­mo­cí in­ter­ních LED, po­u­ži­tých i pro sa­mot­ný tisk. Tis­kár­na dále ob­sa­hu­je 7pal­co­vý do­ty­ko­vý dis­plej, při­po­je­ní Wi-Fi a USB, pa­sív­ní te­pel­ný sys­tém, který udr­žu­je prys­ky­ři­ci při tep­lo­tě 35-40 °C, tis­ko­vou plo­chu 120,96 × 68,04 × 100 mm a na­bí­zí roz­li­še­ní v osách XY 47,3 × 47,3 µm (2K), ten­kost vrst­vy v ose Z 20/30/50/100 µm a rych­lost tisku 30 mm/ho­di­nu.

Celý článek...
 

Zhlédněte trailer mezinárodního projektu Voices of Industry

voices-350-1949Uni­kát­ní me­zi­ná­rod­ní plat­for­ma Voices of In­dust­ry s lídry prů­mys­lu je ta­dy. Je­di­neč­né ná­zo­ry ře­di­te­lů top spo­leč­nos­tí na jed­nom místě. Po­kud jste letos za­ví­ta­li na Me­zi­ná­rod­ní ve­letrh v Brně a měli jste ces­tu ko­lem stán­ku na­še­ho vy­da­va­tel­ství v pavilónu P, mohli jste v ně­kte­rých dnech a ho­di­nách vi­dět prá­ci fil­mo­vé­ho štá­bu, kte­rý Voices of In­dust­ry při­pra­vo­val. Po­stup­ně bu­de­me uve­řejňovat ná­zo­ry za­chy­ce­ných před­sta­vi­te­lů firem na ak­tu­ál­ní i bu­dou­cí dění v prů­mys­lu. Malou ochut­náv­ku mů­že­te zhléd­nout už ny­ní pro­střed­nic­tvím to­ho­to trai­le­ru.

Celý článek...
 

Trendy v robotizaci 2020 28.–30. ledna v Brně

DSC01498-Roboty2019-UR-1949Kon­fe­ren­ce Tren­dy v ro­bo­ti­za­ci, zkrá­ce­ně Ro­bo­ty, za­há­jí rok 2020 a ode­hra­je se opět v Brně. Sedmý roč­ník kon­fe­ren­ce před­sta­ví i řadu no­vi­nek bo­ha­té­ho pro­gra­mu. Kromě ukáz­ky no­vi­nek z ob­las­ti ro­bo­ti­ky se od­bor­ná sekce bude vě­no­vat také otáz­kám za­vá­dě­ní ro­bo­tů, vlivu na za­měst­na­nost, či re­ál­ným apli­ka­cím ve vý­rob­ních pro­vo­zech. Na kon­fe­ren­ci budou uví­tá­ni od­bor­ní­ci z ne­zá­vis­lých in­sti­tu­cí, ana­ly­ti­ci i zá­stup­ci vý­rob­ních pro­vo­zů. Navíc budou v obou pro­gra­mo­vých dnech při­pra­ve­ny také zvlášt­ní worksho­py a od­bor­né dis­ku­se, při­čemž spe­ci­ál­ní téma od­star­tu­je kon­fe­ren­ci letos do­kon­ce o den dříve (v úterý 28. ledna v ho­te­lu In­ter­nati­o­nal).

Celý článek...
 

Vydán MicroSurvey CAD 2020

MicroSurvey CAD 2020-krivky-1949Mic­ro­Sur­vey CAD je CAD a vý­po­čet­ní ba­lí­ček vše v jed­nom, ur­če­ný pro tvor­bu a vý­po­čet pra­cov­ních po­stu­pů. Díky in­te­gro­va­né pod­po­ře sou­bo­rů Au­to­CAD 2018–2020 dwg, Re­vit a IFC BIM mo­de­lů, Ar­ti­san Ren­de­rin­gu a ce­lé sa­dy pro­fe­si­o­nál­ních ná­stro­jů pro vy­mě­řo­vá­ní spo­lé­ha­jí na Micro­Sur­vey CAD ze­měmě­ři­či a sta­veb­ní in­že­ný­ři na ce­lém svět­ě. Do ba­líč­ku patří COGO, bo­do­vé ná­stro­je pro pro­jek­ty za­lo­že­né na mříž­ce, pře­chá­ze­ní mezi vstu­py a úpra­va­mi, hlá­še­ní ne­správ­né­ho uza­vře­ní, pod­po­ra sbě­ru spo­leč­ných dat, zná­zor­ně­ní a vý­po­čet 3D po­vr­chu, návrh prů­cho­dů, sprá­va mra­čen bo­dů a dal­ší.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...

Dassault Systèmes představuje SOLIDWORKS 2020

Pátek, 25 Říjen 2019 09:59

Direct Mesh Editing-Hero foto3-1943Spo­leč­nost Dassault Systèmes před­sta­vi­la So­li­dworks 2020. Jde o nej­no­věj­ší verzi port­fo­lia apli­ka­cí pro 3D na­vr­ho­vá­ní a kon­stru­o­vá­ní. So­li­dworks 2020 má řadu vy­lep­še­ní, no­vých funk­cí a pra­cov­ních po­stu­pů, které šesti mi­li­o­nům uži­va­te­lů to­ho­to ře­še­ní umož­ní urych­lit a zdo­ko­na­lit vývoj pro­duk­tu od pr­vot­ní­ho ná­vr­hu až po sa­mot­nou vý­ro­bu. Vý­zkum­ný a vý­vo­jo­vý tým Dassault Systèmes před­sta­vil So­li­dworks 2020 jako re­ak­ci na ti­sí­ce po­ža­dav­ků na různá vy­lep­še­ní, která vze­šla z ko­mu­ni­ty So­li­dworks. Díky hlad­ké­mu při­po­je­ní k plat­for­mě 3DE­x­pe­ri­en­ce se nové ře­še­ní So­li­dworks 2020 také za­mě­řu­je na nej­mo­der­něj­ší tren­dy a po­tře­by firem na ce­lo­svě­to­vém trhu.

Autor článku: Dassault Systèmes

Tags: 3DEXPERIENCE | Dassault Systemès | Electrical | PCB | PDM | Solidworks 2020

 

Konfigurátor automobilů ve virtuální rozšířené realitě

Čtvrtek, 10 Březen 2016 12:37

Accenture konfiguratorFCA model1 zdroj AccentureV rámci Světového mobilního kongresu v Barceloně (2016) představila společnost Fiat Chrysler Automobiles prototyp virtuální aplikace pro prodej automobilů, kterou navrhla a vyvinula divize Accenture Digital za využití vývojové sady nástrojů Projektu Tango společnosti Google. Prototyp ukazuje, jak může rozšířená realita zcela změnit nákupní zkušenosti spotřebitelů tím, že jim umožní prohlédnout si a vyzkoušet virtuální verzi předmětu, tedy vozidla, které chtějí zakoupit, ve skutečné velikosti. Prototyp umožňuje zájemcům automobil „vyzkoušet“ – obejít a prohlédnout ho ze všech stran, podívat se dovnitř, vše v reálných rozměrech daného modelu.

Autor článku: Accenture Digital

Tags: Accenture | Automobiles | Crysler | Digital | Fiat | Projekt Tango | Rozšířená realita

 

Fotbalové Stadióny pro fotbalové MS 2018 byly projektovány v Tekla Structures

Pátek, 20 Červenec 2018 11:11

Construsoft Cimolai-Stadium Niznij Novgorod-1829Nejlepším nástrojem pro 3D BIM modelování staveb různých materiálů je program Tekla Structures. To vědí i v Rusku, kde byl tento nástroj vybrán pro stavbu většiny fotbalových svatostánků. A obstál na vý­bor­nou. Dohromady celkem osm z dvanácti fotbalových stadionů, které hostily letošní mistrovství světa ve fotbale, bylo postaveno díky softwaru Tekla Structures. Arény řešené touto špičkovou BIM technologií nyní zdobí Moskvu, Petrohrad, Saransk, Volgograd, Nižnij Novgorod, Samaru, Soči a Kazaň.

Autor článku: Construsoft

Tags: 3D BIM | BIM | Fotbal | Konstrukce | Rusko | Stadióny | Stavebnictví | Tekla Structures

 

Identifikace modelu v rekordním čase

Pondělí, 07 Květen 2018 00:00

identifikace modelu ilustracniVýrobce automobilů Renault snížil díky produktu Siemens Simcenter Amesim čas potřebný k identifikaci modelu o 80 %. Současně dosáhl významného snížení nákladů a podstatně zefektivnil mezioborovou týmovou spolupráci v rámci celé skupiny.

Autor článku: TZ Siemens

Tags: Siemens | Simcenter Amesim | Simulace | Strojírenství

 

Jednoduchý CAM pro dílenské frézování tam, kde chybí pracovní síla

Pondělí, 08 Leden 2018 00:00

cad cam ilustracniS nedostatkem pracovní síly se český trh potýká již mnoho měsíců. O to víc se firmy snaží zlepšovat a automatizovat své výrobní postupy, aby nedostatek pracovníků nahradily stroji nebo novými technologiemi. V případě chybějících lidských zdrojů v oblasti CNC programování se nabízí zavedení jednoduchých CAD/CAM systémů u strojů a provádění programování přímo obsluhami.

Autor článku: Pavel Šimonek

Tags: Autodesk | CAD | CAM | CNC | FeatureCAM | HSM | Řezání | Soustružení

 

Prediktivní inženýrství není jen o velkých datech

Pondělí, 07 Květen 2018 00:00

prediktivni inzenyrstvi ilustracniVelká data bývají považována za zázračný prostředek k získávání statistických informací a prognóz. Místo analýzy dat, kdy ex post zjišťujeme, co se stalo, se začínáme ptát, proč se to stalo a co se může stát v budoucnu. Prediktivní analýza spojuje fyzikální simulace s data miningem, statistickým modelováním a adaptivním učením. Na základě často se vyskytujících částí dat se vytváří prediktivní modely systémů. Pomocí těchto modelů je možné odhadnout na základě již dostupných dat chování výrobku v budoucím provozu.

Autor článku: Jan Larsson, Ravi Shankar - Siemens PLM Software

Tags: Big data | prediktivní analýza | Siemens | Simulace | Testování

 

K modelu Masarykovy věže samostatnosti přispěl 3D tisk z MCAE

Úterý, 26 Červen 2018 13:12

Masarykova vez samostatnosti-1826Rozhledna Masarykova věž samostatnosti, umístěná přímo nad mě­s­tem na hřebeni Hořického chlumu ve výšce 408 m n. m., je zda­le­ka viditelnou dominantou města Hořice. Její základní kámen byl položen 10. 7. 1926 za přítomnosti T. G. Masaryka. Podle původního projektu měla být věž vysoká 40 metrů, v roce 1938 se však výstavba zastavila na výšce 25 metrů. V roce 2017 projevila hořická radnice zájem o do­ko­nče­ní rozhledny podle původního plánu arch. Františka Blažka, tj. na­vý­šit věž o dalších 15 metrů. Na vrcholu Masarykovy věže by tak měl vz­ni­k­nout zasklený ochoz a nad ním ve výšce 37 metrů venkovní vyhlídka.

Autor článku: MCAE Systems

Tags: 3D tisk | MakerBot | Masarykova věž samostatnosti | MCAE Systems | Model | PLA | Replicator | Studenti | Z18

 

K maturitě s technickými projekty

Pondělí, 16 Říjen 2017 00:00

pec ilustracniKreativní a tvůrčí výuka je jistě cílem každé školy. Spojení moderních technologií se znalostmi a nadšením studentů je vždy základ zajímavého výsledku. VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou již řadu let aplikuje ve výuce projektové přístupy s úzkou aplikací PLM a BIM technologií na úrovni tvorby technické dokumentace a předvýrobních etap. Výsledky těchto strategií se promítají až do odborných maturit a ročníkových projektů v jednotlivých odborných předmětech a oborech a do vzájemné spolupráce předmětových komisí.

Autor článku: Petr Fořt

Tags: BIM | INTECO | PLM | PTI | Vzdělávání

 
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci