Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Epson rozšiřuje svou řadu 76" sublimačních tiskáren

Pondělí, 17 Květen 2021 00:27

surecolor sc-f10000h rnk-2120Po úspěš­ném uve­de­ní své první 76" prů­mys­lo­vé tis­kár­ny na tex­til v roce 2020 ozná­mil Epson 13. květ­na 2021 roz­ší­ře­ní této řady o tis­kár­nu SC-F10000H. Tis­kár­na na tex­til SC-F10000H zvy­šu­je stan­dar­dy pro­duk­ti­vi­ty díky mož­nos­ti vý­bě­ru dvou růz­ných sad in­kous­tů, které za­ru­ču­jí nej­vyš­ší mož­nou kva­li­tu tisku pro růz­no­ro­dé apli­ka­ce, od ob­le­če­ní až po in­te­ri­é­ro­vé doplňky, pro­pa­gač­ní před­mě­ty a sig­n­ma­king.

Celý článek... Autor článku: Epson
 

Navrhněte boty pro Kimiho Räikkönena a vyhrajte

Neděle, 16 Květen 2021 00:53

KimisCreatorChallenge KV-2120Spo­leč­nost Acer, která je part­ne­rem týmu F1 Alfa Romeo Ra­cing ORLEN, vy­hlá­si­la me­zi­ná­rod­ní sou­těž v de­sig­nu Kimi’s Cre­a­tor Challen­ge. Sou­těž je ote­vře­na kre­a­tiv­cům a vy­zý­vá je, aby na­vrh­li zá­vod­ní boty, které bude nosit Kimi Räikkönen na jed­nom z nad­chá­ze­jí­cích ví­ken­dů Grand Prix For­mu­le 1, aby byly ná­sled­ně vydra­že­ny na pod­po­ru or­ga­ni­za­ce pro práva dětí Save the Chil­dren.

Celý článek... Autor článku: Acer
 

Webinář Bentley: Přizpůsobení iTwin Vieweru

Čtvrtek, 13 Květen 2021 23:43

Bentley Webinar-Customizing iTwin Viewer-2120Vy­tvá­ře­ní di­gi­tál­ních apli­ka­cí pro dvoj­ča­ta je slo­ži­té a ča­so­vě ná­roč­né. Plat­for­ma iTwin po­sky­tu­je star­to­va­cí ša­b­lo­nu iTwin Viewer a umož­ňu­je uži­va­tel­ské na­sta­ve­ní podle kon­krét­ních po­třeb. iTwin Sam­ple Show­ca­se na­bí­zí mnoho uká­zek mož­nos­tí při­způ­so­be­ní pro­hlí­že­če iTwin.

Celý článek... Autor článku: Bentley Systems
 

Siemens Advanta vytvořila nová pracovní místa ve vývoji

Čtvrtek, 13 Květen 2021 23:07

Siemens-8885-0905287566-2120Stov­ku no­vých pra­cov­ních míst ot­ví­rá Si­e­mens Advan­ta, vý­vo­jo­vá část kon­cer­nu Si­e­mens. Nová místa pro vý­vo­já­ře soft­ware i hard­ware, Linux vý­vo­já­ře a tes­te­ry Si­e­mens Advan­ta ote­ví­rá v Praze, Plzni a Brně. Si­e­mens Advan­ta za­měst­ná­vá v České re­pub­li­ce přes 300 od­bor­ní­ků, v Ev­ro­pě pak více než tři ti­sí­cov­ky. Dlou­ho­do­bě se po­dí­lí na pro­ce­su vý­vo­je pro­duk­tů Si­e­mens a iden­ti­fi­ku­je nové tren­dy na trhu s cílem naplňovat po­tře­by zá­kaz­ní­ků pro­střed­nic­tvím ino­va­tiv­ních kon­cep­cí a ře­še­ní.

Celý článek... Autor článku: Siemens
 

HTC VIVE posouvá VR na novou úroveň

Středa, 12 Květen 2021 23:50

VIVE-Pro-2-a-Focus 3-in-office-2120Spo­leč­nost HTC VIVE před­sta­vi­la 11. květ­na 2021 na akci VI­VE­CON re­vo­luč­ní no­vin­ky v ob­las­ti vir­tu­ál­ní re­a­li­ty v čele s no­vý­mi he­ad­se­ty HTC VIVE Pro 2 a VIVE Focus 3 s 5K roz­li­še­ním a 120° zor­ným úhlem. Od­ha­le­na byla také nová sada pro­fe­si­o­nál­ních ná­stro­jů VIVE Busi­ness pro pod­ni­ka­te­le a spo­leč­nos­ti všech ve­li­kos­tí i plná verze ko­mu­ni­kač­ní apli­ka­ce VIVE Sync, která opouš­tí fázi beta pro­vo­zu.

Celý článek... Autor článku: HTC
 

Webinář Konstruování podporované správou dat

Středa, 12 Květen 2021 23:21

Solidworks PDM-2120V dneš­ní době si nelze před­sta­vit efek­tiv­ní tý­mo­vé kon­stru­o­vá­ní bez ro­bust­ní sprá­vy dat. Webi­nář bude za­mě­řen na to, jak sys­tém So­li­dworks PDM po­má­há jak jed­not­li­vým kon­struk­té­rům, tak ce­lé­mu týmu a na­ko­nec vý­rob­ní spo­leč­nos­ti. Název 22­mi­nu­to­vé­ho webi­ná­ře, který je při­pra­ven na pátek 21. květ­na od 10:00 hodin, od­ka­zu­je na zná­mou zkrat­ku CAD, tedy po­čí­ta­čem pod­po­ro­va­né kon­stru­o­vá­ní.

Celý článek... Autor článku: DS SolidWorks
 

Průvodce stavaře ke zvládnutí digitální transformace

Středa, 12 Květen 2021 00:14

Strategicke rizeni zmeny CAS-2120Vlá­dou schvá­le­ná Kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy BIM před­po­klá­dá, že od roku 2023 budou muset ve­řej­ní za­da­va­te­lé po­stup­ně začít vy­u­ží­vat me­to­dy BIM pro všech­ny ve­řej­né sta­veb­ní za­káz­ky s hod­no­tou pře­sa­hu­jí­cí 150 mi­li­o­nů korun. Me­to­da BIM nás po­sou­vá do di­gi­tál­ní doby smě­rem ke Sta­veb­nic­tví 4.0. Po­dob­nou změ­nou pro­šlo už ně­ko­lik dal­ších oborů a zku­še­nos­ti uka­zu­jí, že to bylo ob­vykle ku pro­spě­chu věci.

Celý článek... Autor článku: Česká agentura pro standardizaci ČAS
 

ZEISS kupuje Capture 3D a expanduje tak v USA

Úterý, 11 Květen 2021 22:10

Capture 3D-2120Zeiss zís­ká­vá Cap­tu­re 3D, aby roz­ší­řil svou od­bor­nost v ob­las­ti 3D mě­ře­ní a kon­t­ro­ly a ná­rod­ní po­kry­tí v USA pro svůj seg­ment prů­mys­lo­vé kva­li­ty a vý­zku­mu. Cap­tu­re 3D má sídlo v ka­li­forn­ském městě Santa Ana a je před­ním ame­ric­kým part­ne­rem firmy Zeiss pro bez­kon­takt­ní 3D mě­ři­cí sys­témy GOM. Díky této akvi­zi­ci budou zá­kaz­ní­ci těžit z bez­pro­blé­mo­vě in­te­gro­va­né praxe a zís­ka­jí nej­lep­ší mě­ři­cí sys­témy pro své kon­krét­ní úkoly.

Celý článek... Autor článku: ZEISS
 

Revoluční uživatelské prostředí v SCIA Engineer 21

Úterý, 11 Květen 2021 01:24

SCIA Engineer 21-2120SCIA, vý­rob­ce soft­wa­ru pro vý­po­čty a po­sud­ky sta­veb­ních kon­struk­cí, uvádí na trh SCIA En­gi­neer 21. Nej­no­věj­ší verze in­te­gro­va­né­ho ře­še­ní před­sta­vu­je ob­rov­ský posun vpřed v ob­las­ti uži­va­tel­ské­ho pro­žit­ku (User Ex­pe­ri­en­ce) a funkč­nos­ti sklou­be­ním no­vé­ho, zcela pře­bu­do­va­né­ho uži­va­tel­ské­ho pro­stře­dí s jed­ním z nej­vý­kon­něj­ších pro­gra­mů na vý­po­čty sta­veb­ních kon­struk­cí.

Celý článek... Autor článku: SCIA
 

Bentley Systems vyhlašuje nový program Bentley Education

Neděle, 16 Květen 2021 00:07

Bentley Education FISC 1-2120Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 3. květ­na 2021 spuš­tě­ní pro­gra­mu Bent­ley Edu­cati­on, který pod­po­ru­je roz­voj bu­dou­cích pro­fe­si­o­ná­lů v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry usi­lu­jí­cích o pra­cov­ní uplat­ně­ní v ob­las­ti in­že­nýr­ství, ná­vrhů a ar­chi­tek­tu­ry. Pro­gram Bent­ley Edu­cati­on bude nej­pr­ve pro­bí­hat ve Spo­je­ném krá­lov­ství, Aus­trá­lii, Sin­ga­pu­ru, Irsku a Litvě a do po­lo­vi­ny léta je plá­no­vá­no jeho roz­ší­ře­ní do Spo­je­ných států, Ka­na­dy, Me­xi­ka, La­tin­ské Ame­ri­ky a Indie.

Celý článek... Autor článku: Bentley Systems
 

Mapy.cz aktualizovaly letecké snímky území středu ČR

Úterý, 11 Květen 2021 00:52

01-kurovec-2120Česká ma­po­vá apli­ka­ce Mapy.​cz spo­leč­nos­ti Se­znam.cz uži­va­te­lům už v prů­bě­hu květ­na zob­ra­zí ak­tu­ál­ní le­tec­ké sním­ky území krajů Krá­lo­vé­hra­dec­ké­ho, Par­du­bic­ké­ho, Ji­ho­čes­ké­ho a Vy­so­či­ny. Or­to­fo­to jako již tra­dič­ně na­sní­ma­la spe­ci­a­li­zo­va­ná spo­leč­nost To­p­Gis. Uži­va­te­lé apli­ka­ce Mapy.​cz uvidí v in­ter­ne­to­vém pro­hlí­že­či na webu i v mo­bil­ní apli­ka­ci kva­lit­ní fo­to­gra­fie v roz­li­še­ní 12,5 cm.

Celý článek... Autor článku: Seznam.cz
 

SolidSteel je nyní k dispozici ve verzi 3.1.0

Neděle, 09 Květen 2021 23:39

SSP4SNX V310-2119Jak ozná­mi­la ně­mec­ká spo­leč­nost Kli­et­sch, ně­ko­lik týdnů po vy­dá­ní nové hlav­ní verze 3.0.0 je nyní pro všech­ny uži­va­te­le k dis­po­zi­ci ak­tu­a­li­za­ce 3.1.0 soft­wa­ru So­lid­Ste­el pa­ra­met­ric pro So­lid­works. So­lid­Ste­el pa­ra­met­ric je do­pl­něk So­lid­works pro návrh kon­strukč­ní oceli, který pod­po­ru­je kon­struk­té­ry od prv­ní­ho kon­cep­tu až po au­to­ma­ti­zo­va­nou vý­ro­bu.

Celý článek... Autor článku: Klietsch
 

Hexagon představil Absolute Scanner AS1

Neděle, 09 Květen 2021 22:55

Hexagon MI-AS1-2119Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce He­xa­go­nu ozná­mi­la 6. 5. 2021 do­stup­nost no­vé­ho prů­lo­mo­vé­ho la­se­ro­vé­ho ske­ne­ru. Ab­so­lu­te Scan­ner AS1 spo­ju­je nej­lep­ší přes­nost a kva­li­tu dat ve své třídě s rych­los­tí au­to­ma­ti­zo­va­né­ho sběru dat 1,2 mi­li­ónu bodů za sekun­du a pr­votříd­ní sou­čin­nos­tí mezi sys­témy pře­nos­né­ho ra­me­ne a la­se­ro­vé­ho sle­do­va­če. AS1 je ide­ál­ním sní­ma­čem v ši­ro­ké škále apli­kač­ních mož­nos­tí.

Celý článek... Autor článku: Hexagon MI
 

„Softwarová republika“ – ekosystém pro inteligentní a udržitelnou mobilitu

Pátek, 07 Květen 2021 08:16

Software Republique-2119Společnost Atos a čtyři další významné společnosti spojují své síly, aby vytvořily nový ekosystém pro inovace v in­te­li­gent­ní mobilitě. Spo­leč­ně plá­nu­jí vy­u­žít své na­vzá­jem se doplňující od­bor­né zna­los­ti pro vývoj a pro­dej soft­wa­ru, který by měl obo­ha­tit udr­ži­tel­nou na­bíd­ku mo­bi­li­ty pro města, re­gi­o­ny, firmy i ob­ča­ny.Vznik ini­ci­a­ti­vy s ná­zvem Soft­ware Ré­pub­lique ozná­mi­li ve­dou­cí před­sta­vi­te­lé spo­leč­nos­tí Atos, Grou­pe Re­nault, Dassault Systèmes, STMicro­electro­nics a Tha­les, kteří zá­ro­veň před­sta­vi­li i první ná­vrhy ře­še­ní.

Celý článek... Autor článku: Atos
 

HP představuje novou verzi tiskárny Stitch S1000

Pátek, 07 Květen 2021 00:18

StitchS1000 KV mod-2119Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la nej­no­věj­ší pří­růs­tek do svého port­fo­lia tis­ká­ren HP Stitch, který po­sky­to­va­te­lům tis­ko­vých slu­žeb (PSP) po­mů­že di­ver­zi­fi­ko­vat na­bíd­ku tis­ko­vých slu­žeb v ob­las­ti soft sig­nage a in­te­ri­é­ro­vých po­tis­ků, a vyjít tak vstříc i ná­roč­něj­ším po­ža­dav­kům zá­kaz­ní­ků. Mo­der­ni­zo­va­ná 126­pal­co­vá tis­kár­na HP Stitch S1000 byla na­vr­že­na s cílem za­ru­čit špič­ko­vou kva­li­tu, větší vše­stran­nost a bez­pro­blé­mo­vý pro­voz.

Celý článek... Autor článku: HP Inc.
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci