SolidWorks 2021
E LINKX
Google překladač: English Deutsch
ZWsoft
Arrow
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Cohesive Companies kupují britskou firmu SRO Solutions

SDA at sea-2049Co­hesi­ve Com­pa­nies, ob­chod­ní jed­not­ka plně vlast­ně­ná, ale sa­mo­stat­ně pro­vo­zo­va­ná di­gi­tál­ním in­te­grá­to­rem Bent­ley Sys­tems, ozná­mi­la 30. lis­to­pa­du 2020 akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti SRO So­lu­ti­ons („SRO“) k roz­ší­ře­ní svých schop­nos­tí pro ná­moř­ní a prů­mys­lo­vou in­frastruk­tu­ru. Spo­leč­nost SRO, za­lo­že­ná v roce 2004, za­ved­la pro­dukt Ma­xi­mo od IBM v ná­moř­ním pro­stře­dí a ří­di­la pro­jek­ty na všech sedmi kon­ti­nen­tech pro roz­sáh­lou řadu bez­ri­zi­ko­vých vlast­ní­ků a pro­vo­zo­va­te­lů ma­jet­ků na moři i na po­bře­ží. SRO, zlatý ob­chod­ní part­ner IBM, po­sky­tu­je je­di­neč­né ře­še­ní pro repli­ka­ci pro­duk­tu Ma­xi­mo a nu­lo­vé pro­sto­je.

Celý článek...
 

ROBOTY 2021: Ano, konference bude!

Roboty 2020 IMG 8111-2049Le­toš­ní kon­fe­ren­ce Ro­bo­ty 2020 pro­běh­la jako jedna z mála díky svému led­no­vé­mu ter­mí­nu, kdy se o Co­vi­du-19 téměř nic ne­vě­dě­lo. I na příští rok je kon­fe­ren­ce na­plá­no­vá­na, a to přes­to, že jisté je jen to, že není ji­sté vůbec nic, ve dnech 26.–28. ledna 2021 v Brně i vir­tu­ál­ně. Mů­že­te tak už nyní zvá­žit, v ja­kých va­ri­an­tách se mů­že­te zú­čast­nit a zjis­tit, ja­kou roli budou mít ro­bo­ty v době, kdy jsou po­tře­ba. Pokud chce­te poz­nat sou­čas­nou praxi i stra­te­gic­ký vývoj v ob­las­ti prů­mys­lo­vé ro­bo­ti­za­ce a ještě ušet­řit za vstu­pen­ku, pak se re­gis­truj­te již le­tos. Jestli­že už víte, že chce­te jen vir­tu­ál­ní verzi, do konce roku zís­ká­te pří­stup se sle­vou.

Celý článek...
 

Distribuční dohoda HTC a Dellu a aktualizace Vive Focus Plus

HTC Vive-2049Spo­leč­nost HTC ozná­mi­la 27. lis­to­pa­du no­vin­ky, které ocení pře­de­vším fi­rem­ní zá­kaz­ní­ci. Díky nové do­ho­dě se spo­leč­nos­tí Dell zís­ka­jí pří­stup k ře­še­ní pra­cov­ních sta­nic kom­bi­nu­jí­cích XR a VR od je­di­né­ho do­da­va­te­le. Ten je snad­no vy­ba­ví nej­růz­něj­ší­mi se­sta­va­mi s vy­u­ži­tím vir­tu­ál­ní re­a­li­ty Vive a vy­ře­ší i ko­merč­ní li­cen­ci a zá­ru­ky ba­líč­ku Vive En­ter­pri­se. Na­sa­ze­ní dnes velmi žá­da­né vzdá­le­né spo­lu­prá­ce tak bude dílem oka­mži­ku. Nemé­ně dů­le­ži­té jsou ak­tu­a­li­za­ce ne­zá­vis­lé­ho he­ad­se­tu Vive Focus Plus, které doplňují pod­po­ru funk­cí, které jsou ve fi­rem­ním pro­stře­dí ve­li­ce žá­da­né.

Celý článek...
 

Na vyžádání: Inovativní techniky programování a ověřování

ESPRIT-On demand-2048DP Tech­no­lo­gy na­bí­zí zhléd­nu­tí webi­ná­ře o tom, jak může po­u­ži­tí roz­hra­ní Esprit-to-Ve­ricut zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu a ze­fek­tiv­nit vý­ro­bu. Na­u­čí­te se, jak ušet­řit čas snad­ným pře­no­sem dat o pro­vo­zu a vir­tu­ál­ní si­mu­la­ci z jed­no­ho stro­je do dru­hé­ho. Zís­ká­te také in­for­ma­ce o ně­kte­rých z nej­no­věj­ších funk­cí v Espri­tu i Ve­ricu­tu, je­jichž cílem je zvý­šit efek­ti­vi­tu a zlep­šit pro­ce­sy ob­rá­bě­ní.

Celý článek...
 

Walter automatizuje kontroly kvality řešením od Creaformu

WAT quality control frames-2048Spo­leč­nost Cre­a­form na­in­sta­lo­va­la druhý ro­bo­tem ří­ze­ný mě­ři­cí sys­tém ve firmě Wal­ter Au­to­mo­bil­tech­nik (WAT) v ně­mec­kém Ber­lí­ně. WAT je sys­té­mo­vý do­da­va­tel ko­vo­vých se­stav pro au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl. Za­mě­řu­je se na slo­ži­té sva­řo­va­né se­sta­vy, jako jsou rámy mo­to­cy­klů a úchy­ty mo­to­rů, při­čemž vel­kou část prací za­u­jí­ma­jí rámy mo­to­cy­klů, torz­ní vzpě­ry a další pro BMW Group. WAT ne­dáv­no uza­vřel smlou­vu na vývoj a sé­ri­o­vou vý­ro­bu ulo­že­ní mo­to­ru pro nový plně elek­tric­ký BMW Mini Co­o­per SE.

Celý článek...
 

Schneider Electric nasazuje autonomní mobilní roboty MiR500

MiR500 Schneider Electric Bukowno-1-2048Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mi­la na­sa­ze­ní mo­bil­ní­ho ro­bo­ta Mi­R500 ve spo­leč­nos­ti Schne­i­der Elect­ric In­dustries, ve vý­rob­ním za­ří­ze­ní Bu­kow­no v Pol­sku. Au­to­nomní mo­bil­ní ro­bo­ty pře­pra­vu­jí pa­le­ty se zbo­žím o hmot­nos­ti až 400 kg mezi vý­ro­bou a skla­dy, při­čemž po­má­ha­jí op­ti­ma­li­zo­vat in­ter­ní lo­gis­ti­ku, re­du­ko­vat pře­prav­ní ná­kla­dy a zlep­šit úroveň bez­peč­nos­ti. V roz­hod­nu­tí pro tech­no­lo­gii MiR hrála hlav­ní roli fle­xi­bi­li­ta, pra­cov­ní bez­peč­nost, pře­prav­ní nos­nost a jed­no­du­chost po­u­ži­tí.

Celý článek...
 

Volkswagen investuje do barevné technologie 3D tisku

Volkswagen Tiguan-R- Line-2048 Volks­wa­gen na­kou­pil dvě tis­kár­ny firmy Stra­ta­sys s ba­rev­nou tech­no­lo­gií 3D tisku na více ma­te­ri­á­lů za úče­lem vy­lep­še­ní svých pro­to­ty­po­vých schop­nos­tí a ote­vře­ní no­vých pří­le­ži­tos­tí v au­to­mo­bi­lo­vém de­sig­nu. Po in­sta­la­ci 3D tis­ká­ren Stra­ta­sys J850 za­lo­že­ných na tech­no­lo­gii Po­ly­Jet tisk­ne Volks­wa­gen Pre-Se­ries-Cen­t­rum ve 3D ši­ro­kou škálu ex­trém­ně re­a­lis­tic­kých pro­to­ty­pů pro vnitř­ní i vněj­ší užití – po­má­há spo­leč­nos­ti řídit další ino­va­ce při na­vr­ho­vá­ní no­vých vo­zi­del. Volks­wa­gen má s 3D tis­kem při ino­va­ci de­sig­nu a vý­ro­by vo­zi­del pro své zá­kaz­ní­ky více než 25 let zku­še­nos­tí.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci