CADservis
Koberce Breno
Google překladač: English Deutsch
SOLIDWORKS
SUSE
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Slevy na VariCAD do 21. června 2020

VariCAD 2020-2022Spo­leč­nost Va­ri­cad vy­hlá­si­la na ob­jed­náv­ky do­ru­če­né nej­poz­dě­ji do 21. červ­na 2020 za­jí­ma­vé slevy. Je jimi na­pří­klad sleva 3000 Kč na Va­ri­CAD roční up­gra­de s cenou po slevě 11 990 Kč při zá­klad­ní ceně 14 990 Kč. Plat­ná je pro uži­va­te­le s ver­ze­mi Va­ri­CAD 2017 a no­věj­ší­mi. Cena ob­sa­hu­je pře­chod stá­va­jí­cí verze pro­gra­mu na Va­ri­CAD 2020-1.0, tech­nic­kou pod­po­ru (mai­lem, te­le­fo­nic­ky, on-line po­mo­cí vzdá­le­né plo­chy) a nárok na všech­ny nové ak­tu­a­li­za­ce po dobu jed­no­ho roku od za­kou­pe­ní, tj. včet­ně ak­tu­a­li­za­ce na verzi Va­ri­CAD 2021. Star­ší li­cen­ce jsou ře­še­ny in­di­vi­du­ál­ně ob­chod­ní­ky Va­ri­ca­du, kteří zpra­cu­jí zá­jem­cům in­di­vi­du­ál­ní ce­no­vou na­bíd­ku.

Celý článek...
 

Aktualizace OpenBIM platformy Allplan Bimplus

bimplus-20222Spo­leč­nost All­plan před­sta­vu­je nej­no­věj­ší verzi All­plan Bim­plus s ně­ko­li­ka vy­lep­še­ní­mi a no­vý­mi funk­ce­mi. Sys­tém Bim­plus je vy­tvo­řen na míru pro ar­chi­tek­ty, sta­veb­ní in­že­ný­ry, vý­rob­ce, pro­jek­to­vé ma­na­že­ry, kli­en­ty a celé pro­jek­to­vé týmy, které po­tře­bu­jí clou­do­vé pro­stře­dí pro spo­lu­prá­ci za­lo­že­né na da­tech. Zá­kla­dem ce­lé­ho BIM pro­ce­su je open­BIM plat­for­ma, která umožňuje spo­lu­prá­ci a vyšší efek­ti­vi­tu v celém ži­vot­ním cyklu pro­jek­tu – od ná­vr­hu po re­a­li­za­ci, a do­kon­ce i údrž­bu a pro­voz. BIM sys­tém se již po mnoho let po­u­ží­vá ke zlep­še­ní ko­mu­ni­ka­ce a spo­lu­prá­ce, pro­to­že na­bí­zí způ­sob ko­or­di­na­ce prací, který cel­ko­vě zlep­šu­je re­a­li­za­ci pro­jek­tu.

Celý článek...
 

EIZO Corporation si vybrala platformu Aras

Aras-2022Spo­leč­nost Aras, po­sky­tu­jí­cí odol­né plat­for­my pro di­gi­tál­ní prů­mys­lo­vé apli­ka­ce, ozná­mi­la 21. květ­na 2020, že EIZO Cor­po­rati­on si vy­bra­la plat­for­mu Aras ke zvý­še­ní své schop­nos­ti při­způ­so­bit se změ­nám pod­ni­ká­ní a pod­po­ře hro­mad­né­ho při­způ­so­be­ní se svým zá­kaz­ní­kům. EIZO se za­mě­ři­lo na pod­po­ru ino­va­cí a ak­tiv­ních prak­tik, které uspo­ko­jí po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků a udrží se v dneš­ním rych­le se roz­ví­je­jí­cím pod­ni­ka­tel­ském kli­ma­tu. Jeho sou­čas­né in­frastruk­tu­ře a pro­ce­sům chy­bě­la funkč­nost a fle­xi­bi­li­ta po­třeb­ná k udr­že­ní kroku s vy­ví­je­jí­cí­mi se ob­chod­ní­mi stra­te­gi­e­mi.

Celý článek...
 

Příslušenství pro měření v obráběcích strojích od Hexagonu

Hexagon Machine Tool Probes Products-2022Spo­leč­nost He­xa­gon Me­t­ro­lo­gy v České re­pub­li­ce a na Slo­ven­sku roz­ší­ři­la od 1. dubna 2020 svůj sor­ti­ment o kom­plet­ní na­bíd­ku sond a je­jich pří­slu­šen­ství pro mě­ře­ní v ob­rá­bě­cích stro­jích. Spo­leh­li­vé vý­rob­ky, jako jsou do­te­ko­vé sondy (in­fra­čer­ve­né a rá­di­o­vé), tep­lot­ní a ul­tra­zvu­ko­vé do­te­ko­vé sondy pro mě­ře­ní tloušť­ky ma­te­ri­á­lu, me­cha­nic­ké a la­se­ro­vé sys­témy pro kon­t­ro­lu a na­sta­ve­ní ná­stro­jů nebo la­se­ro­vé ske­ne­ry umís­tě­né přímo v ob­rá­bě­cích stro­jích, měří sou­čás­ti na fréz­kách, ob­rá­bě­cích cen­t­rech, sou­stru­zích, ro­tač­ních a mul­ti­funkč­ních stro­jích, brus­kách, spe­ci­ál­ních stro­jích a ro­bo­tech.

Celý článek...
 

On-line konference Altair 2020 Global Experience

Altair Global Experience-2020Spo­leč­nost Advan­ced En­gi­nee­ring, dis­tri­buč­ní part­ner ame­ric­ké soft­wa­ro­vé a en­gi­nee­rin­go­vé spo­leč­nos­ti Al­tair En­gi­nee­ring, zve ve dnech 3.–4. červ­na 2020 na celo­svě­to­vou on-line kon­fe­ren­ci Al­tair 2020 Glo­bal Ex­pe­ri­en­ce. Při­poj­te se ve vir­tu­ál­ním in­ter­ak­tiv­ním pro­stře­dí a zís­kej­te in­for­ma­ce o nej­vý­znam­něj­ších ak­tu­a­li­za­cích soft­wa­ru v his­to­rii Al­tai­ru. Po­dí­vej­te se, jak budou pro­bí­hat vir­tu­ál­ní va­li­da­ce s vyšší jis­to­tou přes­nos­ti vý­sled­ků na­příč více obory fy­zi­ky. Zjis­tě­te jak nej­no­věj­ší im­ple­men­ta­ce tech­no­lo­gií Si­mu­lati­on-Dri­ven De­sign po­mů­že zvý­šit efek­ti­vi­tu vý­vo­je vý­rob­ku, op­ti­ma­li­zo­vat jeho funkč­ní pa­ra­me­t­ry a při­spě­je tak k roz­vo­ji vaší firmy.

Celý článek...
 

Zkuste SOLIDWORKS 2020 on-line na webu MySolidWorks

Solidworks 2020Nej­no­věj­ší verzi soft­wa­ru So­lid­works si mů­že­te vy­zkou­šet už dnes – není třeba in­sta­la­ce ani sta­ho­vá­ní. Jste-li zá­kaz­ní­kem So­lid­works nebo zva­žu­je­te-li ře­še­ní So­lid­works jako svůj pri­már­ní kon­strukč­ní soft­ware, mů­že­te vy­zkou­šet So­lid­works 2020 Pre­mi­um ve svém pro­hlí­že­či. Jed­no­du­še se za­re­gis­truj­te pro on-line zku­šeb­ní verzi na webu My­So­lid­Works a za pár mi­nut bu­de­te mít pří­stup k nej­no­věj­ším funk­cím. Navíc k CAD soft­wa­ru So­lid­works 2020 Pre­mi­um zís­ká­te také pří­stup k ře­še­ní So­lid­works Si­mu­lati­on, So­lid­works Model-Based De­fi­ni­ti­on, So­lid­works CAM a So­lid­works Vi­su­a­li­ze.

Celý článek...
 

Webinář Představení nové dostupné 3D tiskárny Xact Metal

Xact-Metal XM200C Large-2022Vstup do no­vé­ho roku 2020 za­há­ji­la spo­leč­nost MCAE Sys­tems uza­vře­ním dal­ší­ho vý­znam­né­ho part­ner­ství s ame­ric­kou spo­leč­nos­tí Xact Metal. Port­fo­lio 3D tis­ká­ren tak roz­ší­ři­la o další za­ří­ze­ní pro 3D tisk z kovu. Ve čtvr­tek 28. 5. 2020 se mů­že­te pro­střed­nic­tvím webi­ná­ře se­zná­mit s novou 3D tis­kár­nou XM200C pro vý­ro­bu ko­vo­vých dílů, která se díky svým kom­pakt­ním roz­mě­rům hodí do firem všech ve­li­kos­tí. Ve zhru­ba 40­mi­nu­to­vém webi­ná­ři budou uká­zá­ny mož­nos­ti uplat­ně­ní tech­no­lo­gie Pow­der Bed Fusi­on a pre­zen­ta­ci do­pl­ní krát­ký tech­no­lo­gic­ký workshop, po němž spe­ci­a­lis­té z MCAE od­po­ví na všech­ny do­ta­zy účast­ní­ků.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci