CADservis
Berger-Huck
Google překladač: English Deutsch
SOLIDWORKS
SUSE
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Nový plugin PREMA pro MagiCAD for Revit

prema-2022Ne­dáv­no vy­da­ný plu­gin PREMA Ma­gi­CAD for Re­vit je doplň­ko­vá apli­ka­ce Re­vi­tu, která spo­ju­je vý­po­čto­vou apli­ka­ci Prema Shunt­­Lo­­gik do Ma­gi­CAD for Re­vit, což umož­ňu­je snad­něj­ší výběr pa­ra­lel­ních jed­no­tek, které se mají po­u­žít v Ma­gi­CA­Du pro Re­vit. Kal­ku­lač­ní pro­gram ShuntLo­gik na­vr­hu­je všech­ny běžné jed­not­ky Pre­ma­block bez vý­mě­ní­ku. Zpra­co­vá­vá pa­ra­lel­ní jed­not­ky s kon­venč­ní­mi re­gu­lač­ní­mi ven­ti­ly a re­gu­lač­ní ven­ti­ly s ve­sta­vě­ným re­gu­lá­to­rem di­fe­renč­ní­ho tlaku, tj. FLEX boč­ní­ky. ShuntLo­gik také zpra­co­vá­vá vý­po­čty pro pa­ra­lel­ní jed­not­ky v tzv. GREEN verzi.

Celý článek...
 

Digitální dvojče pro intuitivní ovládání robota

IRC Virtuelle Box-2022Ně­mec­ká firma igus vy­vi­nu­la ří­di­cí soft­ware pro ře­še­ní níz­ko­ná­kla­do­vé au­to­ma­ti­za­ce, který uži­va­te­lům umožňuje snad­no pro­gra­mo­vat své ro­bo­ty. Soft­ware igus Robot Con­t­rol je k dis­po­zi­ci on-line zdar­ma a na­bí­zí uži­va­te­li snad­ný úvod do au­to­ma­ti­za­ce. S novým soft­warem lze na­pro­gra­mo­vat a řídit různé ki­ne­ma­ti­ky ro­bo­tů. Di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta si­mu­lu­jí po­hy­by. To umožňuje uži­va­te­li na­pro­gra­mo­vat vhod­né ře­še­ní před za­kou­pe­ním ro­bo­ta. Ro­bo­tic­ký hard­ware, na­pří­klad li­ne­ár­ní­ho ro­bo­ta se spí­na­cí skří­ní, na­bí­zí igus za při­bliž­ně 5400 $.

Celý článek...
 

Studentská soutěž BIM PROJEKT 2020

Graphisoft soutez-2022Me­zi­ná­rod­ní sou­těž pro stu­den­ty po­řá­da­ná spo­leč­nos­tí Gra­phi­soft za­ča­la už 11. květ­na a po­tr­vá do 30. červ­na 2020. Pokud do­kon­ču­je­te tento rok BIM pro­jekt nebo máte pro­jekt, který jste vy­la­di­li do BIM mo­de­lu tak, aby byl zdro­jem in­for­ma­cí i do­ku­men­ta­ce, po­děl­te se o svůj ar­chi­ca­dov­ský pro­jekt a při­poj­te se k ta­len­to­va­ným stu­den­tům z ce­lé­ho světa. Sou­těž­te o vlast­ní li­cen­ci Ar­chi­ca­du! Pro účast v sou­tě­ži mu­sí­te za­slat svůj pro­jekt nebo di­plo­mo­vou práci zpra­co­va­nou v Ar­chi­ca­du. Ví­tě­zo­vé budou Gra­phi­sof­tem vy­hlá­še­ni už 8. čer­ven­ce 2020.

Celý článek...
 

FOR ARCH by měl být koncem září

for arch-2022Podle or­ga­ni­zá­to­rů by sta­veb­ní ve­letrh FOR ARCH měl na pod­zim le­toš­ní­ho roku od­star­to­vat již čtvr­tou de­ká­du své exis­ten­ce – 31. roč­ník. Je na­plá­no­ván na 22. až 26. září 2020 jako jedna z nej­vý­znam­něj­ších akcí oboru v PVA Expo Praha a před­sta­ví no­vin­ky, tren­dy a pro­duk­ty na­příč sta­veb­ní­mi od­vět­ví­mi. Při­pra­ven bude i pes­t­rý do­pro­vod­ný pro­gram pro od­bor­nou i laic­kou ve­řej­nost. Ve­letrž­ní svět se chys­tá k ná­vra­tu po ko­ro­na­vi­ro­vé krizi a For Arch jako jeden z jeho pi­lí­řů by měl zá­sad­ně pod­po­řit nutný re­start eko­no­mi­ky a stát se mís­tem pro usku­tečňování ob­chod­ních kon­trak­tů mezi mnoha sub­jek­ty.

Celý článek...
 

Slevy na VariCAD do 21. června 2020

VariCAD 2020-2022Spo­leč­nost Va­ri­cad vy­hlá­si­la na ob­jed­náv­ky do­ru­če­né nej­poz­dě­ji do 21. červ­na 2020 za­jí­ma­vé slevy. Je jimi na­pří­klad sleva 3000 Kč na Va­ri­CAD roční up­gra­de s cenou po slevě 11 990 Kč při zá­klad­ní ceně 14 990 Kč. Plat­ná je pro uži­va­te­le s ver­ze­mi Va­ri­CAD 2017 a no­věj­ší­mi. Cena ob­sa­hu­je pře­chod stá­va­jí­cí verze pro­gra­mu na Va­ri­CAD 2020-1.0, tech­nic­kou pod­po­ru (mai­lem, te­le­fo­nic­ky, on-line po­mo­cí vzdá­le­né plo­chy) a nárok na všech­ny nové ak­tu­a­li­za­ce po dobu jed­no­ho roku od za­kou­pe­ní, tj. včet­ně ak­tu­a­li­za­ce na verzi Va­ri­CAD 2021. Star­ší li­cen­ce jsou ře­še­ny in­di­vi­du­ál­ně ob­chod­ní­ky Va­ri­ca­du, kteří zpra­cu­jí zá­jem­cům in­di­vi­du­ál­ní ce­no­vou na­bíd­ku.

Celý článek...
 

Aktualizace OpenBIM platformy Allplan Bimplus

bimplus-20222Spo­leč­nost All­plan před­sta­vu­je nej­no­věj­ší verzi All­plan Bim­plus s ně­ko­li­ka vy­lep­še­ní­mi a no­vý­mi funk­ce­mi. Sys­tém Bim­plus je vy­tvo­řen na míru pro ar­chi­tek­ty, sta­veb­ní in­že­ný­ry, vý­rob­ce, pro­jek­to­vé ma­na­že­ry, kli­en­ty a celé pro­jek­to­vé týmy, které po­tře­bu­jí clou­do­vé pro­stře­dí pro spo­lu­prá­ci za­lo­že­né na da­tech. Zá­kla­dem ce­lé­ho BIM pro­ce­su je open­BIM plat­for­ma, která umožňuje spo­lu­prá­ci a vyšší efek­ti­vi­tu v celém ži­vot­ním cyklu pro­jek­tu – od ná­vr­hu po re­a­li­za­ci, a do­kon­ce i údrž­bu a pro­voz. BIM sys­tém se již po mnoho let po­u­ží­vá ke zlep­še­ní ko­mu­ni­ka­ce a spo­lu­prá­ce, pro­to­že na­bí­zí způ­sob ko­or­di­na­ce prací, který cel­ko­vě zlep­šu­je re­a­li­za­ci pro­jek­tu.

Celý článek...
 

EIZO Corporation si vybrala platformu Aras

Aras-2022Spo­leč­nost Aras, po­sky­tu­jí­cí odol­né plat­for­my pro di­gi­tál­ní prů­mys­lo­vé apli­ka­ce, ozná­mi­la 21. květ­na 2020, že EIZO Cor­po­rati­on si vy­bra­la plat­for­mu Aras ke zvý­še­ní své schop­nos­ti při­způ­so­bit se změ­nám pod­ni­ká­ní a pod­po­ře hro­mad­né­ho při­způ­so­be­ní se svým zá­kaz­ní­kům. EIZO se za­mě­ři­lo na pod­po­ru ino­va­cí a ak­tiv­ních prak­tik, které uspo­ko­jí po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků a udrží se v dneš­ním rych­le se roz­ví­je­jí­cím pod­ni­ka­tel­ském kli­ma­tu. Jeho sou­čas­né in­frastruk­tu­ře a pro­ce­sům chy­bě­la funkč­nost a fle­xi­bi­li­ta po­třeb­ná k udr­že­ní kroku s vy­ví­je­jí­cí­mi se ob­chod­ní­mi stra­te­gi­e­mi.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...

Webinář Představení nové dostupné 3D tiskárny Xact Metal

Pondělí, 25 Květen 2020 07:56

Xact-Metal XM200C Large-2022Vstup do no­vé­ho roku 2020 za­há­ji­la spo­leč­nost MCAE Sys­tems uza­vře­ním dal­ší­ho vý­znam­né­ho part­ner­ství s ame­ric­kou spo­leč­nos­tí Xact Metal. Port­fo­lio 3D tis­ká­ren tak roz­ší­ři­la o další za­ří­ze­ní pro 3D tisk z kovu. Ve čtvr­tek 28. 5. 2020 se mů­že­te pro­střed­nic­tvím webi­ná­ře se­zná­mit s novou 3D tis­kár­nou XM200C pro vý­ro­bu ko­vo­vých dílů, která se díky svým kom­pakt­ním roz­mě­rům hodí do firem všech ve­li­kos­tí. Ve zhru­ba 40­mi­nu­to­vém webi­ná­ři budou uká­zá­ny mož­nos­ti uplat­ně­ní tech­no­lo­gie Pow­der Bed Fusi­on a pre­zen­ta­ci do­pl­ní krát­ký tech­no­lo­gic­ký workshop, po němž spe­ci­a­lis­té z MCAE od­po­ví na všech­ny do­ta­zy účast­ní­ků.

Autor článku: MCAE Systems

Tags: 3D tisk | Kovový tisk | MCAE Systems | Vzdělávání | Webináře | Xact Metal

 

METAV – Pojďme mluvit o inovacích

Úterý, 12 Květen 2020 20:26

bild MetavWebSessions-2020Or­ga­ni­zá­tor ve­letr­hu METAV, VDW (Ně­mec­ká aso­ci­a­ce vý­rob­ců ob­rá­bě­cích stro­jů), zve všech­ny zá­jem­ce k účas­ti na webo­vých pre­zen­ta­cích METAV – na­zva­ných „Let’s talk about in­no­vati­on“ (Pojď­me mlu­vit o ino­va­cích) v ter­mí­nu od 15. do 19. červ­na 2020. METAV 2020 musel být kvůli ko­vi­do­vé pan­de­mii od­lo­žen o rok, a proto nyní chtě­jí jeho or­ga­ni­zá­to­ři na­bíd­nout ná­vštěv­ní­kům a vy­sta­vo­va­te­lům al­ter­na­ti­vu ve formě webo­vých pre­zen­ta­cí. V do­sta­teč­ném před­sti­hu před pře­lo­že­nou vý­sta­vou METAV v břez­nu příští­ho roku tak budou strán­ky METAV Web Sessi­ons po­sky­to­vat plat­for­mu, která uži­va­te­lům z ko­vo­prů­mys­lu umož­ní držet krok s nej­no­věj­ší­mi ino­va­ce­mi ve vý­rob­ní tech­no­lo­gii.

Autor článku: VDW

Tags: Akce | METAV | Prezentace | VDW | Veletrhy | Web Sessions

 

Speciální nabídka od 3Dconnexion prodloužena do 31. 5.

Čtvrtek, 09 Duben 2020 10:54

3Dconnexion-SMPW2020-2015S cílem nám všem za­jis­tit bez­peč­nost, se všich­ni sna­ží­me do­dr­žo­vat pra­vi­dla plat­né během epi­de­mie a ome­zit od­chod z domu na ab­so­lut­ní mi­ni­mum. Pro vět­ši­nu z nás to zna­me­ná pra­co­vat vzdá­le­ně.  Je­li­kož zdra­ví o po­hod­lí na­šich zá­kaz­ní­ků je pro 3Dconnexion pri­o­ri­tou, pre­zen­tuje na­bíd­ku, která po­mů­že uspo­řá­dat er­go­no­mic­ké a pro­duk­tiv­ní CAD pra­co­viš­tě – do­ma a na cestách. Nyní ke každé kou­pe­né Spa­ce­Mou­se Pro Wi­re­less při­dá­vá­ 3Dconnexion zdar­ma myš Cad­Mou­se Pro Wi­re­less včet­ně pod­lož­ky Cad­Mou­se Pad Com­pact.

Autor článku: 3Dconnexion

Tags: 3D myši | 3Dconnexion | CAD | CadMouse | Hardware | Pad Compact | SpaceMouse | Speciální nabídka

 

Gräbert dává cloudový CAD software do konce května zdarma

Pondělí, 23 Březen 2020 13:11

kudo 4-2013Do konce květ­na se firma Grä­bert roz­hod­la na­bíd­nout bez­plat­ný pří­stup ke svému clou­do­vé­mu ře­še­ní ARES Kudo. Kvůli opat­ře­ním proti ší­ře­ní ko­ro­na­vi­ru Co­vid-19 se mno­ho lidí v sou­čas­né době stě­hu­je do do­má­cích kan­ce­lá­ří. Spo­leč­nos­ti se snaží re­or­ga­ni­zo­vat své pod­ni­ká­ní. Cloud je zjev­ně nej­lep­ším ře­še­ním, jak vy­ře­šit tuto si­tu­a­ci, pro­to­že je snad­né je na­sa­dit i zlep­šit z po­hle­du spo­lu­prá­ce. Grä­bert za­ru­ču­je svým zá­kaz­ní­kům a CAD ko­mu­ni­tě volný pří­stup k ARES Kudo (kudo.graebert.com), svému špič­ko­vé­mu clou­do­vé­mu CAD ře­še­ní pro DWG vý­kre­sy, do kon­ce květ­na 2020.

Autor článku: Gräbert

Tags: ARES Kudo | CAD | Cloud | COVID-19 | Gräbert | Software | Zdarma

 

2. ročník Summitu Koncepce BIM naplánován na 19. 11. 2020

Úterý, 21 Duben 2020 10:42

Summit-DSC00465Ve čtvr­tek 19. lis­to­pa­du 2020 se v Praze usku­teč­ní již druhý roč­ník Sum­mi­tu Kon­cep­ce BIM, který se­zná­mí účast­ní­ky se zku­še­nost­mi státu a ve­řej­né sprá­vy při za­vá­dě­ní Kon­cep­ce BIM. Ta umožňuje vy­tvo­ře­ní tak­zva­né­ho di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te stav­by. Toto datum by si měli za­psat do svých diářů všich­ni, kdo se ob­las­tí sta­veb­nic­tví a pro­vo­zem sta­veb za­bý­va­jí. Jde o je­di­né se­tká­ní po­řá­da­né spo­leč­ně zod­po­věd­ný­mi or­gá­ny stát­ní sprá­vy a ko­na­jí­cí se za účas­ti zá­stup­ců ve­řej­né sprá­vy z dal­ších ev­rop­ských zemí. Sum­mit opět spo­lupo­řá­dá odbor Kon­cep­ce BIM České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci s Mi­nis­ter­stvem prů­mys­lu a ob­cho­du ČR a je sou­čás­tí plánu „Czech – Coun­t­ry for the fu­tu­re.“

Autor článku: Koncepce BIM

Tags: BIM | Koncepce | Konference | Praha | PVA Expo | Státní správa | Stavebnictví | Summit

 

Additive manufacturing – 3D tisk v průmyslu

Pondělí, 13 Duben 2020 11:14

SAMDíky mno­hým en­tu­zi­astům, kteří sami na­ku­po­va­li kom­po­nen­ty pro 3D tis­kár­ny a doma je sklá­da­li, aby si vy­tisk­li různé 3D pa­náč­ky, vě­šá­ky, skle­ni­ce nebo lam­pič­ky, za­ča­li se 3D tis­kem za­bý­vat i gi­gan­ti ve světě IT a za­ča­li hle­dat cestu, jak mož­nos­ti, které na­bí­zí 3D tisk, začít im­ple­men­to­vat v prů­mys­lu. Na vý­sled­ky ne­by­lo po­tře­ba dlou­ho čekat – pří­no­sy 3D tisku v prů­mys­lu jsou ne­u­vě­ři­tel­né, pokud se k němu při­stu­pu­je správ­ně.

Autor článku: Filip Erdeljac - ITS

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | Industrial Technology Systems | ITS

 

Nová verze – CorelDRAW Graphics Suite 2020

Čtvrtek, 12 Březen 2020 14:16

GoToWebinar-002-2011Od čtvrt­ka 12. břez­na 2020 je ke koupi nová verze ob­lí­be­né­ho gra­fic­ké­ho ba­líč­ku Co­rel­DRAW. Za dlou­há léta své exis­ten­ce na trhu zís­ka­l Corel vel­kou ko­mu­ni­tu uži­va­te­lů, kteří mohou vy­tvá­řet ilu­stra­ce, re­klam­­ní ta­bu­le, loga a mnoho dal­ší­ho v sys­té­mech Win­dows nebo Mac, ale i na cestách s apli­ka­cí Co­rel­DRAW.app. Velký důraz je v po­sled­ní době kla­den na mož­nost spo­lu­prá­ce s kli­en­ty a ko­le­gy, což za­jiš­ťu­je právě apli­ka­ce Co­rel­DRAW.app včet­ně shro­maž­ďo­vá­ní zpět­né vazby od jed­no­ho či více re­cen­zen­tů. Nová verze po­sky­tu­je díky pro­duk­tiv­ním ná­stro­jům pro všech­ny typy vý­stu­pů rych­le­ji vý­ji­meč­né vý­sled­ky.

Autor článku: Corel

Tags: 2020 | CorelDRAW | CorelDRAW.app | Grafika | Graphics Suite | Mac | Windows

 

Hum3D vyhlásil novou soutěž Space Rover

Čtvrtek, 19 Březen 2020 14:34

space rover 2-2012Nej­lep­ší způ­sob, jak strá­vit jar­ní čas s nu­ce­ným po­by­tem v ka­ran­té­ně, je zlep­šit své do­ved­nos­ti a vy­tvo­řit nové úžas­né umě­lec­ké dílo. Cí­lem je na­vrh­nout ves­mír­ný ro­ver – vo­zi­dlo, kte­ré může pro­zkou­mat po­vrch pla­net a pře­žít v ne­bez­peč­ných svě­tech. Vy­brat si mů­že­te ja­ké­ko­li pří­buz­né vo­zi­dlo, od Sci-Fi te­rén­ních vo­zi­del se zbra­ně­mi a ob­rov­ský­mi koly až po exis­tu­jí­cí pro­jek­ty NASA – po­řa­da­tel ne­o­me­zu­je vaše kre­a­tiv­ní ná­pa­dy. Účast v sou­tě­ži je ote­vře­na všem pří­cho­zím, je­jichž prá­ce budou v sou­la­du s pra­vi­dly. Při hod­no­ce­ní bude vě­no­vá­na po­zor­nost vi­zu­ál­ní slož­ce děl, ale to není vše, čeho mu­sí­te do­sáh­nout.

Autor článku: Hum3D

Tags: 3D Art challenge | Hum3D | Soutěž | Space Rover

 
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci