Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Trimble RealWorks verze 12.3 – nové funkce a vylepšení

Úterý, 29 Listopad 2022 14:41

Scans visualized in Trimble RealWorks-2248Trimble před­sta­vu­je­ Trim­ble Re­a­lWorks verze 12.3, která při­ná­ší zcela nové funk­ce a vy­lep­še­ní pro zvý­še­ní efek­ti­vi­ty a ze­fek­tiv­ně­ní uži­va­tel­ské­ho kom­for­tu va­šich ske­no­va­cích pra­cov­ních po­stu­pů. Na zá­kla­dě zpět­né vazby od uži­va­te­lů na­bí­zí Trim­ble Re­a­lWorks 12.3 další funk­ce pro přes­né mo­de­lo­vá­ní místa pro­jek­tu, ex­port ob­jek­tů přímo do Au­to­de­sk Re­vi­tu, při­způ­so­be­ní ba­rev­ných palet pro Color-Vi­si­on De­fi­ci­ency a pod­po­ru ploš­ných skenů po­ří­ze­ných ske­ne­rem Trim­ble X7.

Celý článek... Autor článku: Trimble
 

EIZO ColorEdge CG2700S a CG2700X pro úpravu a zpracování videa

Úterý, 29 Listopad 2022 01:13

CG2700X CG2700S press 02-2248Nová ge­ne­ra­ce Co­lo­rEd­ge. S mo­de­ly CG2700S a CG2700X před­sta­vu­je spo­leč­nost EIZO dva nové špič­ko­vé mo­ni­to­ry řady CG s úh­lo­příč­kou 27". Nové mo­ni­to­ry, které za­ru­ču­jí ostré zob­ra­ze­ní ob­ra­zu v roz­li­še­ní WQHD nebo UHD, na­bí­ze­jí kromě no­vé­ho de­sig­nu rá­meč­ku po­pr­vé in­te­gro­va­né při­po­je­ní k síti LAN přes USB-C a výkon až 92 nebo 94 W.

Celý článek... Autor článku: EIZO
 

Přihlášky na Cenu Wernera von Siemense 2022 do 4. 12.

Pondělí, 28 Listopad 2022 22:41

Siemens-image001-2248Pokud jste v ob­do­bí od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2022 úspěš­ně ob­há­ji­li di­plo­mo­vou nebo di­ser­tač­ní práci na tech­nic­ké nebo pří­ro­do­věd­né téma, nebo ně­ko­ho ta­ko­vé­ho znáte, při­hlas­te se do sou­tě­že a v pří­pa­dě výhry zís­kej­te od­mě­nu až 70 tisíc korun. Cena Wer­ne­ra von Si­e­men­se je oce­ně­ní, které Si­e­mens udě­lu­je stu­den­tům a mla­dým věd­cům z tech­nic­kých a pří­ro­do­věd­ných oborů. Při­hla­šo­vá­ní do ju­bi­lej­ní­ho 25. roč­ní­ku sou­tě­že končí již v ne­dě­li 4. pro­sin­ce.

Celý článek... Autor článku: Siemens
 

Využíváme CAE nástroje ve výuce

Pondělí, 28 Listopad 2022 20:11

cad 000-2248Na­sa­ze­ní mo­der­ních vý­vo­jo­vých po­stu­pů při zpra­co­vá­ní tech­nic­kých pro­jek­tů sebou při­ná­ší řadu za­jí­ma­vých mož­nos­tí. Jak ucho­pit práci s PLM ná­stro­ji pro tvor­bu di­gi­tál­ních pro­to­ty­pů ve výuce? Po­dí­vej­me se de­tail­ně­ji na jeden z pro­jek­tů, který vzni­kl na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou.

 

Celý článek... Autor článku: Petr Fořt
 

VR HTC VIVE během Black Friday levnější než kdy dřív

Pátek, 25 Listopad 2022 00:33

Pro2 fullkit-2247Spo­leč­nost HTC VIVE od­ha­li­la 25. lis­to­pa­du Black Fri­day slevy pro le­toš­ní rok, které ob­sáh­nou prak­tic­ky celé port­fo­lio he­ad­se­tů. Fa­nouš­ci vir­tu­ál­ní re­a­li­ty navíc ke všem he­ad­se­tům z řady VIVE Pro zís­ka­jí zdar­ma i 12mě­síč­ní před­plat­né do služ­by VI­VEPORT In­fi­ni­ty. Ihned se tak budou moci po­no­řit do ne­pře­ber­né­ho množ­ství vir­tu­ál­ních zá­žit­ků, apli­ka­cí i her.

Celý článek... Autor článku: HTC VIVE
 

Představte své inovace na HANNOVER MESSE 2023

Sobota, 26 Listopad 2022 00:07

hm23-keyvisual-2247Od 17. do 21. dubna 2023 se usku­teč­ní v Han­no­ve­ru tra­dič­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh Hannover Messe. Jste firma pů­so­bí­cí v ob­las­ti stro­jí­ren­ství, elek­tro­tech­ni­ky, di­gi­tál­ní­ho prů­mys­lu, aro­ma­ti­za­ce či ener­ge­ti­ky a na­bí­zí­te vý­rob­ky a ře­še­ní, která chce­te před­sta­vit me­zi­ná­rod­ní­mu pu­b­li­ku? Tak je pro vás ve­letrh Han­no­ver Messe tím správ­ným mís­tem. Ještě do konce pro­sin­ce se mů­že­te při­hlá­sit k účas­ti! Malé a střed­ní pod­ni­ky (MSP) mohou na svou účast čer­pat přes Czech­Tra­de do­ta­ci z pro­jek­tu NO­VUMM.

Celý článek... Autor článku: PROveletrhy
 

Webinář Konstrukce motoru s permanentním magnetem pro elektrokola

Čtvrtek, 24 Listopad 2022 02:59

EMWorks-2247V po­sled­ních le­tech se elek­tro­ko­la stá­va­jí jed­nou z nej­rych­le­ji ros­tou­cích tech­no­lo­gií v cyk­lis­tic­kém prů­mys­lu. Mi­li­o­ny cyk­lis­tů po celém světě si uvě­do­mu­jí atrak­tiv­ní vlast­nos­ti ba­te­ri­o­vé­ho kola, pro­to­že je eko­lo­gic­ké, rych­lé, po­ho­dl­né a před­sta­vu­je ži­vo­ta­schop­nou al­ter­na­ti­vu k vlast­nic­tví osob­ní­ho au­to­mo­bi­lu na střed­ní vzdá­le­nos­ti.

Celý článek... Autor článku: EMWorks
 

Strategické partnerství firem Siemens a EPLAN

Čtvrtek, 24 Listopad 2022 02:25

EPLAN IMG 0716-2247Spo­leč­nos­ti Si­e­mens Smart In­frastructu­re a EPLAN po­de­psa­ly smlou­vu o stra­te­gic­kém part­ner­ství pro po­sí­le­ní spo­lu­prá­ce v ob­las­ti soft­wa­ro­vých ře­še­ní pro tržní seg­men­ty prů­mys­lu a in­frastruk­tu­ry. V rámci této smlou­vy se ob­chod­ní jed­not­ka Si­e­mens Elect­ri­cal Pro­ducts při­po­jí do part­ner­ské­ho pro­gra­mu EPLAN Part­ner Ne­twork jako její stra­te­gic­ký part­ner.

Celý článek... Autor článku: EPLAN
 

Sygic přináší další inovace navigace

Středa, 23 Listopad 2022 11:16

Sygic zakaz predjizdeni-2247Sygic ozná­mil další roz­ší­ře­ní funk­cí své GPS na­vi­ga­ce. Tou nej­o­če­ká­va­něj­ší je sa­te­lit­ní mapa, která je pro všech­ny uži­va­te­le zdar­ma. Pré­mi­o­vá na­vi­ga­ce Real View v roz­ší­ře­né re­a­li­tě nyní pra­cu­je v novém uži­va­tel­ském pro­stře­dí a neu­ro­no­vá síť Sygic do­ká­že de­te­ko­vat do­prav­ní znač­ky pro­střed­nic­tvím fo­to­a­pa­rá­tu smart­pho­nu.

Celý článek... Autor článku: Sygic
 

Vydán Autodesk Vault v2023.2

Úterý, 22 Listopad 2022 14:31

Autodesk Vault-2247Au­to­de­sk ozná­mil vy­dá­ní pro­duk­tu Au­to­de­sk Vault 2023.2. Před­pla­ti­te­lé Vaul­tu mohou začít vy­u­ží­vat nové funk­ce ihned. Stej­ně jako při vy­dá­ní Vaul­tu 2023 a Vaul­tu 2023.1 na za­čát­ku to­ho­to roku, i Vault 2023.2 po­kra­ču­je v po­sky­to­vá­ní mo­der­něj­ší­ho, pro­po­je­něj­ší­ho a pře­hled­něj­ší­ho pro­stře­dí. Aby bylo možné upřed­nost­nit vy­so­ce hod­not­né funk­ce, za­klá­dá pro­duk­to­vý tým Vault vývoj no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní na uži­va­tel­ských ro­lích.

Celý článek... Autor článku: Karel Heinige
 

Lumion CZ obnovuje pravidelná setkání

Úterý, 22 Listopad 2022 13:17

lumion-2247Po delší vy­nu­ce­né od­ml­ce ob­no­vu­je Lu­mi­on CZ pra­vi­del­ná se­tká­ní, která dříve dělal běžně. Mů­že­te se za zajít ze­ptat na to, co vás trápí, zjis­tit po­sled­ní no­vin­ky nebo se jen po­ba­vit. Mů­že­te se po­dí­vat se na ně­ja­kou vy­chy­táv­ku z pro­gra­mu Lu­mi­on, kte­rou jste třeba také zrov­na ob­je­vi­li. Ať už Lu­mi­on znáte nebo te­pr­ve ob­je­vu­je­te co umí, tak si snad každý při­jde na své.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Unicorn BIM Day 2022 – seminář v Praze

Pondělí, 21 Listopad 2022 12:54

pozvanka-bim-day-12-2022-2247Spo­leč­nost Uni­corn zve na svůj se­mi­nář BIM Day 2022, který se koná v úterý 8. pro­sin­ce 2022 od 9:00 do 14:00 hodin. Akce se bude konat v Praze (bu­do­va SUDOP), ale také zá­ro­veň bude živě stre­a­mo­va­ná. Pokud se chce­te zo­ri­en­to­vat v pro­ble­ma­ti­ce BIM a rádi byste vi­dě­li prak­tic­ké po­u­ži­tí soft­wa­ru pro po­ří­ze­ní dat, kresbu, sprá­vu dat a ří­ze­ní pro­jek­tů, pak byste na něm ne­mě­li chy­bět.

Celý článek... Autor článku: Unicorn
 

BenQ a Pantone rozšiřují partnerství

Pondělí, 21 Listopad 2022 00:49

BenQ Pantone Connect-2247Spo­leč­nost BenQ ozna­mu­je roz­ší­ře­ní dlou­ho­do­bé­ho part­ner­ství s Pan­to­ne. Noví ma­ji­te­lé pro­fe­si­o­nál­ních mo­ni­to­rů řady De­sig­n­Vue s ozna­če­ním PD a Pho­to­Vue s ozna­če­ním SW zís­ka­jí pré­mi­o­vé před­plat­né apli­ka­ce Pan­to­ne Con­nect na rok zdar­ma. Pan­to­ne Con­nect za­jiš­ťu­je kon­zis­ten­ci a přes­nost barev pro di­gi­tál­ní obsah, módu, pro­duk­to­vý de­sign tak, že umož­ní kom­plet­ní pří­stup k více než 15 000 bar­vám Pan­to­ne.

Celý článek... Autor článku: BenQ
 

Průvodce kupujícího 3D tiskárny Stratasys 2022

Pátek, 18 Listopad 2022 11:03

Pruvodce Stratasys-2246Stra­ta­sys na­bí­zí ke sta­že­ní zcela novou pří­ruč­ku pro ku­pu­jí­cí 3D tis­ká­ren Stra­ta­sys. Tento prak­tic­ký prů­vod­ce srov­ná­vá a po­rov­ná­vá všech pět hlav­ních tech­no­lo­gií 3D tisku, včet­ně: FDM, Po­ly­Jet, ste­re­o­li­to­gra­fie, DLP (pro­gra­mo­va­tel­ná fo­to­po­ly­me­ri­za­ce - P3) a práš­ko­vé (se­lek­tiv­ní ab­sorpč­ní fúze - SAF).

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

HP Jet Fusion 5400 a Metal Jet S100 urychlují výrobní aplikace

Čtvrtek, 17 Listopad 2022 22:38

HP Metal Jet S100 Mass Production B-2246Spo­leč­nost HP na ve­letr­hu Form­next, nej­vět­ší svě­to­vé akci za­mě­ře­né na adi­tiv­ní vý­ro­bu, před­sta­vi­la ně­ko­lik no­vi­nek. Jedná se o ko­merč­ní ře­še­ní Jet Fusi­on a Metal Jet ur­če­ná pro 3D tisk, roz­ší­ře­ní sítě Di­gi­tal Ma­nu­factu­ring Ne­twork (DMN), nové ma­te­ri­á­ly, recyk­lač­ní pro­gram a řadu apli­ka­cí pro prů­mys­lo­vou vý­ro­bu. Spo­leč­nost HP na tomto ve­letr­hu po­pr­vé ve­řej­ně před­sta­vi­la své nové ře­še­ní HP Jet Fusi­on 5420W a kom­plet­ní mo­du­lár­ní ře­še­ní HP Metal Jet S100 včet­ně nové apli­ka­ce firmy John Deere.

Celý článek... Autor článku: HP Inc.
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci