E LINKX
Google překladač: English Deutsch
Siemens
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

CGTech uvádí VERICUT v9.1 s vylepšenými CNC simulacemi

VERICUT91-AnnotatedImage-2032Ve­ricut 9.1 opět zvy­šu­je laťku pro CNC si­mu­la­ce ně­ko­li­ka no­vý­mi špič­ko­vý­mi funk­ce­mi, které zvy­šu­jí efek­ti­vi­tu a umožňují uži­va­te­lům udě­lat více za krat­ší dobu. Nové mož­nos­ti vi­di­tel­nos­ti plus vy­lep­še­ní op­ti­ma­li­za­ce dráhy ná­stro­je, adi­tiv­ní vý­ro­ba, vy­ba­ve­ní ná­stro­ji a sta­ni­ce s více ná­stro­ji, mě­ře­ní a kon­t­ro­ly/vý­ka­zy jsou jen ně­kte­ré z funk­cí této nej­no­věj­ší verze. Za­čle­ně­ny byly také stov­ky vy­lep­še­ní a po­ža­dav­ků na soft­ware podle přání zá­kaz­ní­ků. Ve­ricut 9.1 po­kra­ču­je v zlep­šo­vá­ní uži­va­tel­ské­ho pro­stře­dí díky ne­u­stá­lé­mu zdo­ko­na­lo­vá­ní gra­fic­kých a zob­ra­zo­va­cích ovlá­da­cích prvků, ze­fek­tiv­ně­ní uži­va­tel­ských ovlá­da­cích prvků a při­dá­ní no­vých schop­nos­tí a funk­cí.

Celý článek...
 

Hexagon uvedl na trh nový velkoobjemový SMS

Delta-Opera-2032Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce He­xa­go­nu před­sta­vi­la 6. srpna pro­dukt Delta Opera, vel­ko­ob­je­mo­vý sou­řad­ni­co­vý mě­ří­cí stroj (SMS) zjed­no­du­šu­jí­cí vklá­dá­ní velmi ob­jem­ných dílů v prů­mys­lo­vém pro­stře­dí. Uni­kát­ní ote­vře­ná kon­struk­ce stro­je umož­ňu­je vklá­dat ob­rob­ky ze tří stran. Vklá­dá­ní je tak rych­lej­ší a fle­xi­bil­něj­ší a zá­ro­veň jsou díly chrá­ně­ny, pro­to­že ne­hro­zí ko­li­ze s SMS. Delta Opera umož­ňu­je vklá­dat díly ze­pře­du, ze­za­du i ze stra­ny stro­je a je ide­ál­ní pro kon­t­ro­ly velmi ob­jem­ných dílů na­pří­klad v le­tec­tví a při fré­zo­vá­ní. Delta Opera má také menší pů­do­rys než tra­dič­ní por­tá­lo­vé stro­je, což sni­žu­je ná­kla­dy na re­gu­la­ci tep­lo­ty.

Celý článek...
 

Na trh byl uveden robotický skener FARO Trek

FARO Trek-2032FARO Tech­no­lo­gies ozná­mi­la 5, srpna 2020 uve­de­ní no­vé­ho pro­duk­tu FARO Trek. Trek je plně au­to­nomní in­te­gra­ce 3D mo­bil­ní­ho ske­no­vá­ní po­sta­ve­ná ve spo­lu­prá­ci s massa­chusett­skou ro­bo­tic­kou fir­mou Bos­ton Dy­na­mics. Ino­va­tiv­ní ře­še­ní kom­bi­nu­je špič­ko­vou rych­lost ske­no­vá­ní a přes­nost la­se­ro­vé­ho ske­ne­ru FARO Fo­cusS se čtyř­no­hým ro­bo­tem Spot, který je scho­pen vzdá­le­né­ho a au­to­nomní­ho sní­má­ní dat v ná­roč­ných pro­stře­dích. Za­ří­ze­ní je vhod­né pro ge­ne­rál­ní do­da­va­te­le a sta­veb­ní ma­na­že­ry k ově­ře­ní vý­ro­by a kva­li­ty na pra­co­viš­tích.

Celý článek...
 

Nové webináře firmy Altium

Altium Tactotek-2032První „živý“ webi­nář se bude vě­no­vat na­vr­ho­vá­ní struk­tu­rál­ní elek­tro­ni­ky a pro­běh­ne 12. srpna 2020 od 9:00 do 10:00 hodin. Al­ti­um a Tac­to­Tek, před­ní spo­leč­nost v tech­no­lo­gii do forem vstři­ko­va­né struk­tu­rál­ní elek­tro­ni­ky (IMSE), zvou k účas­ti na spo­leč­ném webi­ná­ři „Návrh struk­tu­rál­ní elek­tro­ni­ky“. V rámci webi­ná­ře budou účast­ní­ci in­for­mo­vá­ni o pro­ce­su IMSE a o tom, jak to může sní­žit ná­kla­dy a hmot­nost ná­vr­hu. Účast­ní­ci budou mít mož­nost sle­do­vat, jak je struk­tu­rál­ní elek­tro­ni­ka na­vr­že­na a spra­vo­vá­na po­mo­cí Al­ti­um De­signe­ru a nové clou­do­vé plat­for­my Al­ti­um 365. Pro ty, kte­rým se do­po­led­ní webi­nář ne­ho­dí, je při­pra­ve­no jeho opa­ko­vá­ní ve stej­ný den v době od 18:00 do 19:00 hodin.

Celý článek...
 

Technologický seminář AMTECH Tech Days

DSC08247Spo­leč­nost Am­tech zve na tech­no­lo­gic­ký se­mi­nář za­mě­ře­ný na no­vin­ky v ob­las­ti SMT tech­no­lo­gií, dáv­ko­vá­ní hmot a ro­bo­ti­ky. Se­mi­nář je dvou­den­ní, kdy 9. září je za­mě­řen na SMT tech­no­lo­gie a dáv­ko­vá­ní a 10. září pak na ro­bo­ti­ku. V de­mo­prosto­rech budou při­pra­ve­ny prak­tic­ké ukáz­ky tech­no­lo­gic­kých apli­ka­cí. Před­náš­ky v cizím ja­zy­ce budou tlu­mo­če­ny do češ­ti­ny. Vzhle­dem k si­tu­a­ci s covid-19 při­pra­vi­li or­ga­ni­zá­to­ři ome­ze­ní počtu účast­ní­ků na 100 pro každý den se­mi­ná­ře, re­gis­tro­va­ní musí za­pla­tit zá­lo­hu 1500 Kč s DPH, která jim bude při účas­ti vrá­ce­na.

Celý článek...
 

Odpovědi na nejnaléhavější otázky na téma simulací

whitepaper-Simulation-and-You-Getting-to-the-Truth-of-Analysis CS-2032Pře­de­vším pro uži­va­te­le So­li­dworks je určen do­ku­ment o tom, jak je mož­né zvý­šit jis­to­tu a pro­duk­ti­vi­tu po­mo­cí in­te­gro­va­ných ná­stro­jů pro si­mu­la­ce. I když se vy­u­ži­tí si­mu­la­cí roz­ší­ři­lo a není už pro vý­po­čtá­ře a kon­struk­té­ry ex­klu­ziv­ním ná­stro­jem, mnoho spo­leč­nos­tí má stále po­chyb­nos­ti o tom, zda jsou ana­lý­zy efek­tiv­ním ná­stro­jem pro je­jich pod­ni­ká­ní. V dále uve­de­ném do­ku­men­tu se au­to­ři vě­nu­jí zmí­ně­ným po­chyb­nos­tem, na­pří­klad jak přes­né musí být vý­sled­ky ana­lý­zy, zda muse­jí být vždy co nej­přes­něj­ší, nebo jaký efekt má si­mu­la­ce na pro­to­ty­po­vá­ní – od­stra­ní ho nebo sníží ho?

Celý článek...
 

Mnichovský SCANLAB slaví 30 let

SCANLAB-30 Jahre-Management-2032Scan­lab si při­po­mí­ná 30. vý­ro­čí svého za­lo­že­ní jako vý­rob­ce OEM ske­no­va­cích sys­té­mů, které smě­ru­jí a umis­ťu­jí la­se­ro­vé pa­prsky. Do­da­va­tel vy­so­ce kva­lit­ních la­se­ro­vých tech­no­lo­gií sídlí v re­gi­o­nu Groß­raum Mün­chen a jeho 30le­tá pří­tom­nos­tí na trhu s fo­to­ni­kou zna­me­na­la pro něj ne­u­stá­lý růst a zá­ro­veň dobrou po­zi­ci pro nad­chá­ze­jí­cí roky. Scan­lab byl za­lo­žen v roce 1990 jako malá firma. Prv­ních pět let v ní pra­co­va­lo méně než deset za­měst­nan­ců v pro­na­ja­té kan­ce­lá­ři o roz­lo­ze 100 m² na mni­chov­ském před­měs­tí Pla­ne­gg. Větší pu­b­li­kum vi­dě­lo Scan­la­bem vy­vi­nu­tou ske­no­va­cí hlavu spolu s ří­di­cí elek­tro­ni­ku po­pr­vé na ve­letr­hu Laser v Mni­cho­vě v roce 1995.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci