Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Voices of Industry - Vlastimil Braun (COMPAS automatizace)

Pondělí, 16 Prosinec 2019 15:19

Tags: COMPAS automatizace | Vlastimil Braun | Voices of Industry

voices-350-1949Firma COM­PAS au­to­ma­ti­za­ce byla za­lo­že­na v roce 1990 a po­stup­ně se stala před­ní čes­kou in­že­nýr­sko-do­da­va­tel­skou spo­leč­nos­tí pro au­to­ma­ti­za­ci vý­rob­ních tech­no­lo­gií (tech­no­lo­gic­kých pro­ce­sů, stro­jů, li­nek a za­ří­ze­ní) a vý­rob­ní in­for­mač­ní sys­témy pod­ni­ků (MES). COM­PAS au­to­ma­ti­za­ce se od svého za­lo­že­ní tr­va­le roz­ví­jí. Per­spek­tiv­ní tech­nic­ká ře­še­ní, eko­no­mic­ké vý­sled­ky a silný in­že­nýr­ský tým vy­tvá­ří pro vý­rob­ní pod­ni­ky i do­da­va­te­le tech­no­lo­gií před­po­kla­dy pro dlou­ho­do­bá ob­chod­ní part­ner­ství. Firma je od roku 1995 Si­e­mens Part­ner di­vi­ze Au­to­ma­ti­za­ce a od roku 2008 je vý­vo­jář­ským part­ne­rem Micro­soft.

Firma na­bí­zí od­bor­né zá­ze­mí, které je velmi dů­le­ži­té pro bu­do­vá­ní kon­cepč­ní­ho cha­rak­te­ru au­to­ma­ti­za­ce a vý­rob­ních in­for­mač­ních sys­té­mů (MES) vý­znam­ných pod­ni­ků. Na videoprezentaci firmy COMPAS AUTOMATIZACE se můžete podívat ZDE.

 


Mohlo by vás zajímat: