Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Voices of Industry – Pavel Ambrož (SCHUNK Intec)

Pondělí, 03 Únor 2020 11:34

Tags: Intec | Pavel Ambrož | SCHUNK | VoI | Voices of Industry

VoI Pavel Ambroz Schunk Intec-2006Další zpra­co­va­né video Hlasů prů­mys­lu je vě­no­vá­no Pavlu Am­bro­žo­vi ze spo­leč­nos­ti Schunk Intec. Spo­leč­nost Schunk, za­lo­že­ná roku 1945 jako zá­meč­nic­ká dílna Fried­ri­chem Schun­kem, se vy­vi­nu­la pod ve­de­ním syna He­in­ze-Di­e­te­ra Schun­ka v kom­pe­tent­ní­ho a svě­to­vé­ho lídra v ob­las­ti upí­na­cí tech­ni­ky a ucho­po­va­cích sys­té­mů. Dnes je firma pod ve­de­ním jeho vnou­čat – sou­ro­zen­ců He­nri­ka A. Schun­ka a Kris­ti­ny I. Schun­ko­vé – kteří jsou již třetí ge­ne­ra­cí. Firma Schunk má 3500 za­měst­nan­ců v 9 zá­vo­dech a 34 přímo vlast­ně­ných dce­řin­ných spo­leč­nos­tech a dis­tri­buč­ních part­ne­rech ve více než 50 ze­mích.

S 11000 stan­dard­ní­mi kom­po­nen­ty na­bí­zí Schunk ce­lo­svě­to­vě nej­šir­ší sor­ti­ment z ob­las­ti ucho­po­va­cích sys­té­mů a upí­na­cí tech­ni­ky z je­di­né­ho zdro­je a s více než 2550 cha­padly Schunk po­sky­tu­je nej­šir­ší pro­gram stan­dard­ních ucho­po­va­cích dílů na trhu. Cel­ko­vé port­fo­lio ucho­po­va­cích sys­té­mů za­hr­nu­je přes 4000 dílů.
Více o spo­leč­nos­ti se do­zví­te na schunk.com.


Mohlo by vás zajímat: