Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Voices of Industry – Michalis Busios (ředitel MSV Brno)

Pátek, 17 Duben 2020 11:20

Tags: Michalis Busios | MSV | Streamtech.tv | Veletrhy Brno | VoI | Voices of Industry

Michalis Busios Veletrhy VOI-2016Jak jsme před pár dny uved­li, pří­pra­vy na Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně po­kra­ču­jí na­vzdo­ry pro­bí­ha­jí­cím opat­ře­ním proti ší­ře­ní Co­vi­du-19 podle plánu a do konce dubna mají vy­sta­vo­va­te­lé šanci zís­kat svoje ex­po­zi­ce lev­ně­ji. Tedy pokud ne­pre­fe­ru­jí umís­tě­ní své firmy v pres­tiž­ním pavilónu P. Ře­di­tel pro­jek­tu MSV Mi­cha­lis Busi­os ze spo­leč­nos­ti Ve­letrhy Brno v tomto krát­kém videu po­ří­ze­ném při MSV 2019 na stán­ku vy­da­va­tel­ství CCB ho­vo­ří o tom, co ve­letrh při­ná­ší stro­jí­ren­ským fir­mám. Také o sbí­rá­ní ná­mě­tů v prů­bě­hu to­ho­to ve­letr­hu na akci příští, o osob­ních kon­tak­tech vý­rob­ců se zá­kaz­ní­ky nebo o za­mě­ře­ní na pro­ble­ma­ti­ku di­gi­ta­li­za­ce a di­gi­tál­ní to­vár­nu.

Tento díl videa ze série Voices of In­dust­ry na­jde­te jako ob­vykle na por­tá­lu Stre­am­Tech.TV.
V pří­pa­dě va­še­ho zájmu o za­po­je­ní do Voices of In­dust­ry nebo o při­dá­ní videa na por­tál Stre­am­Tech.TV, kon­tak­tuj­te ob­chod­ní od­dě­le­ní Stre­am­Tech.TV.
Novinky MSV 2020 najdete na www.bvv.cz/msv.


Mohlo by vás zajímat: