Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Voices of Industry – Petr Šimáček (Yamazaki Mazak)

Pondělí, 04 Květen 2020 13:57

Tags: Petr Šimáček | VoI | Voices of Industry | Yamazaki Mazak

Petr Simacek VOI final foto-2019Po­kra­ču­je­me ve zve­řejňování Hlasů prů­mys­lu po­ří­ze­ných na stán­ku vy­da­va­tel­ství CCB během Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně 2019. Je­jich dal­ším pro­ta­go­nis­tou byl Petr Ši­má­ček ze spo­leč­nos­ti Ya­ma­za­ki Mazak. Tato spo­leč­nost byla za­lo­že­na v roce 1919 ve městě Na­go­ja v Ja­pon­sku. Nyní má po celém světě více než 8300 za­měst­nan­ců. Ya­ma­za­ki Mazak má 10 stá­va­jí­cích vý­rob­ních zá­vo­dů, z nichž 5 je v Ja­pon­sku, a dále jsou vý­rob­ní pro­vo­zy ve Spo­je­ných stá­tech, Spo­je­ném krá­lov­ství, Sin­ga­pu­ru a v Číně.

Mezi vý­rob­ky patří stro­je pro pro­vá­dě­ní ně­ko­li­ka ope­ra­cí sou­čas­ně, CNC sou­struž­nic­ká cen­t­ra, ver­ti­kál­ní a ho­ri­zon­tál­ní ob­rá­bě­cí cen­t­ra, CNC la­se­ro­vé ře­za­cí stro­je, fle­xi­bil­ní vý­rob­ní sys­témy (FMS), CAD/CAM pro­duk­ty a soft­ware pro ří­ze­ní to­vá­ren.
Ce­lo­svě­to­vá síť 83 tech­no­lo­gic­kých a tech­nic­kých cen­ter po­sky­tu­je kom­plex­ní pod­po­ru zá­kaz­ní­ků na míst­ním zá­kla­dě.
Tech­no­lo­gic­ké cen­t­rum Ya­ma­za­ki Mazak Cen­t­ral Eu­ro­pe sídli na okra­ji Prahy u D1, a tím je za­jiš­tě­ná snad­ná do­stup­nost pro všech­ny zá­kaz­ní­ky. Kromě čes­ké­ho trhu po­sky­tu­je pod­po­ru také pro další země, Slo­ven­sko, Bul­har­sko a Slo­vin­sko.
České tech­no­lo­gic­ké cen­t­rum je zod­po­věd­né za pro­dej, ser­vis, ná­hrad­ní díly a apli­ka­ce.
Více o spo­leč­nos­ti se do­ví­te ZDE.
V pří­pa­dě, že máte zájem o za­po­je­ní se do Voices of In­dust­ry nebo o při­dá­ní videa na por­tál Stre­am­Tech.TV, kon­tak­tuj­te ob­chod­ní od­dě­le­ní mediamax@ccb.cz.


Mohlo by vás zajímat: