Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nejnovější CAD Assistant nese číslo verze 1.4

Čtvrtek, 16 Leden 2020 11:17

Tags: 3D prohlížeč | CAD Assistant | Data | Open CASCADE

CAD Assisatant-2003Open Cas­ca­de vy­da­la nej­no­věj­ší verzi pro­gra­mu CAD As­sistant – off-line 3D pro­hlí­že­če a pře­vod­ní­ku pro CAD sou­bo­ry a sítě. Soft­ware je k dis­po­zi­ci pro Win­dows, MacOS, An­dro­id a iOS. CAD As­sistant v.1.4 ob­sa­hu­je řadu no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní, která byla im­ple­men­to­vá­na pro zvý­še­ní vý­ko­nu a funkč­nos­ti apli­ka­ce. Verze 1.4 při­ná­ší nový režim vy­kres­lo­vá­ní me­ta­lic­ké drs­nos­ti PBR (fy­zic­ky za­lo­že­né vy­kres­lo­vá­ní), včet­ně ba­rev­ných, emis­ních, me­ta­lic­kých drs­nos­tí, nor­mál­ních a okluz­ních tex­tur­ních map. Umožňuje vidět mo­de­ly glTF 2.0, jak se oče­ká­vá, že budou vidět na ob­ra­zov­ce. Uži­va­tel může pře­pí­nat před­vol­bu Sky­Box v na­sta­ve­ní CAD As­si­s­ten­ta, aby viděl model v růz­ných pro­stře­dích.

Nově za­ve­de­ný Edi­tor ma­te­ri­á­lů na­hra­zu­je dříve do­stup­né funk­ce pro výběr barev a umožňuje de­fi­no­vat vlast­nos­ti pra­cov­ních toků ma­te­ri­á­lů Com­mon a PBR Me­tal­lic-Rou­gh­ness. Se­znam ma­te­ri­á­lů uka­zu­je kom­plet­ní výčet vi­zu­a­li­zač­ních ma­te­ri­á­lů de­fi­no­va­ných v do­ku­men­tu, takže lze kdy­ko­li upra­vit vlast­nos­ti exis­tu­jí­cích ma­te­ri­á­lů. Uži­va­tel může nyní při­řa­dit ma­te­ri­ál vy­bra­ným ob­jek­tům a zob­ra­zit vlast­nos­ti ma­te­ri­á­lů in­ter­ak­tiv­ně apli­ko­va­né v 3D pro­hlí­že­či.
Mož­nos­ti im­por­tu přes CAD As­sistan­ta jsou obo­ha­ce­ny o im­port for­má­tu Pa­ra­so­lid (sou­bo­ry XT), který je po­sky­to­ván díky po­u­ži­tí jedné z ote­vře­ných kom­po­nent s při­da­nou hod­no­tou tech­no­lo­gie CAS­CA­DE. Apli­ka­ce také na­bí­zí mož­nost zob­ra­ze­ní in­for­ma­cí me­ta­dat ze sou­bo­rů JT v okně vlast­nos­tí se­sta­vy.
CAD As­sistant 1.4 de­mon­stru­je zlep­še­ný výkon čte­ček OBJ a STL a lepší kom­pa­ti­bi­li­tu se vstup­ní­mi ovla­da­či Spa­ce­Mou­se (na plat­for­mě Win­dows).
Stáh­ně­te si a na­in­sta­luj­te CAD As­sistant do svého mo­bil­ní­ho za­ří­ze­ní z Go­o­gle Play (An­dro­id) nebo App Store (iOS). U stol­ních po­čí­ta­čů si stáh­ně­te pří­sluš­né in­sta­lač­ní pro­gra­my pro Win­dowsMacOS.
Další in­for­ma­ce o apli­ka­ci CAD As­sistant na­jde­te na její pro­duk­to­vé strán­ce.


Mohlo by vás zajímat: