Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Brněnské zemědělské a lesnické veletrhy

Pátek, 24 Leden 2020 11:47

Tags: BIOMASA | Brněnské veletrhy | Lesnictví | SILVA REGINA | Techagro | Technika | Zemědělství

P3310584Od 31. břez­na do 4. dubna pro­běh­nou na vý­sta­viš­ti v Brně Me­zi­ná­rod­ní ve­letrh ze­mě­děl­ské tech­ni­ky Te­chag­ro, Me­zi­ná­rod­ní les­nic­ký a mys­li­vec­ký ve­letrh Silva Re­gi­na a Ve­letrh ob­no­vi­tel­ných zdro­jů ener­gie v ze­mě­děl­ství a les­nic­tví Bi­o­ma­sa. Roč­ník 2020 zcela za­pl­ní br­něn­ské vý­sta­viš­tě a proti mi­nu­lým roč­ní­kům se roz­ší­ří i do­pro­vod­ný pro­gram. Jak vý­stav­ní­mi ex­po­zi­ce­mi, tak do­pro­vod­ným pro­gra­mem se pro­lí­ná téma udr­ži­tel­né­ho hos­po­da­ře­ní v době kli­ma­tic­ké změny. Ve­letrh Tech­ag­ro bude pas­tvou pro oči stro­ja­řů, neboť se před­sta­ví svě­to­vé znač­ky ze­mě­děl­ské tech­ni­ky, které ob­sa­dí vět­ši­nu ploch br­něn­ské­ho vý­sta­viš­tě.

Ná­vštěv­ní­ci uvidí ak­tu­ál­ní mo­de­lo­vé řady a no­vin­ky, jsou při­hlá­še­ny před­ní firmy ze všech oborů ze­mě­děl­ské tech­ni­ky. Na vý­sta­viš­tě při­je­dou vy­sta­vo­va­te­lé ze 16 zemí, mezi nimi i ruští vý­rob­ci ze­mě­děl­ské tech­ni­ky a s re­kord­ní účas­tí ra­kouš­tí vy­sta­vo­va­te­lé. Te­chag­ro je od le­toš­ní­ho roč­ní­ku dů­sled­ně za­mě­ře­no na rost­lin­nou vý­ro­bu, na vý­sta­viš­ti bude ně­ko­lik spe­ci­a­li­zo­va­ných hal vě­no­va­ných po­sklizňovým tech­no­lo­giím (A1), osi­vům, hno­ji­vům, in­sti­tu­cím (C), po­stři­ko­va­čům a pre­ciz­ní­mu ze­mě­děl­ství(B) nebo ná­hrad­ním dílům a agre­gá­tům (B, E). Nově bude vy­sta­ve­na ze­mě­děl­ská tech­ni­ka v pa­vi­lo­nu G2. Sou­čás­tí Te­chag­ra je i vče­lař­ská vý­sta­va spo­je­ná s pro­de­jem na první ga­le­rii pa­vi­lo­nu C.
Ve­letrh Silva Re­gi­na bude umís­těn v pa­vi­lo­nu Z a jeho okolí, uvnitř pa­vi­lo­nu Z na­jdou ná­vštěv­ní­ci hlav­ně ex­po­zi­ce sou­vi­se­jí­cí s mys­li­vos­tí, na vol­ných plo­chách se bude pre­zen­to­vat les­nic­ká tech­ni­ka. Při­hlá­še­ni jsou vy­sta­vo­va­te­lé ze všech ob­las­tí les­nic­ké čin­nos­ti – od těžby přes trans­port (včet­ně na­pří­klad la­no­vek) až po zpra­co­vá­ní nebo ruční ná­řa­dí. Z pre­zen­to­va­ných oborů proti mi­nu­lé­mu roč­ní­ku na­rost­la les­nic­ká tech­ni­ka, a to jak ve­li­kos­tí plo­chy, tak po­čtem vy­sta­vo­va­te­lů. Na les­nic­ké ex­po­zi­ce Silva Re­gi­na te­ma­tic­ky na­va­zu­jí vy­sta­vo­va­te­lé ve­letr­hu Bi­o­ma­sa, kteří budou pre­zen­to­vat pře­de­vším ener­ge­tic­ké vy­u­ži­tí dřev­ní hmoty. Mys­li­vec­ká část Silva Re­gi­na bude pře­de­vším pro­dej­ní s po­tře­ba­mi pro pobyt v pří­ro­dě, zbra­ně­mi, op­ti­kou a ob­le­če­ním.
Silva Re­gi­na také před­sta­ví při­pra­vo­va­nou svě­to­vou vý­sta­vu na téma „Lov a pří­ro­da“, jejíž název zní „V sou­la­du s pří­ro­dou“, která pro­běh­ne ve dnech 25. září – 14. října 2021 v Ma­ďar­sku. Vý­sta­vu bude hos­tit ob­no­ve­né buda­pešťské vý­sta­viš­tě Hun­gex­po na roz­lo­ze 360 tisíc metrů čtve­reč­ních a ně­ko­lik dal­ších míst v Ma­ďar­sku – města Ha­tvan, Gödöllő, Ke­szthe­ly a Vá­sá­rosna­mé­ny.
Do­pro­vod­ný pro­gram všech tří ve­letrhů se bude vě­no­vat hlav­ně hos­po­da­ře­ní v době kli­ma­tic­ké změny. Ve stře­du a ve čtvr­tek pro­běh­nou kon­fe­ren­ce „Půda pro dnešek i příští ge­ne­ra­ce“ a „Ze­mě­děl­ství 4.0“, další pro­gra­my budou pro­bí­hat na stán­cích spo­lu­pra­cu­jí­cích in­sti­tu­cí. Les­nic­ký pro­gram se za­mě­ří pře­de­vším na ob­no­vu lesa po kůrov­co­vé ka­la­mi­tě, od­bor­ní­ci na bi­o­ma­su se budou vě­no­vat pře­de­vším vy­tá­pě­ní dře­vem jako ob­no­vi­tel­nou su­ro­vi­nou. Sou­čás­tí ve­letrhů je i ex­po­ná­to­vá sou­těž Grand Prix a oce­ně­ní stro­jů a tech­no­lo­gií, které pod­po­ru­jí za­dr­že­ní vody v půdě. Bude pro­bí­hat také spe­ci­ál­ní pro­gram pro stu­den­ty střed­ních od­bor­ných škol. Po­řa­da­te­lé při­pra­vi­li vý­hod­né pod­mín­ky pro ná­vštěvy or­ga­ni­zo­va­ných sku­pin – zá­jez­dů, které mají v pátek vstup zdar­ma. Pro in­di­vi­du­ál­ní ná­vštěv­ní­ky je nej­vý­hod­něj­ší nákup vstu­pen­ky na webu ve­letr­hu.


Mohlo by vás zajímat: