Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CTC Global uvedla na trh systém ACCC InfoCore

Úterý, 17 Březen 2020 12:27

Tags: ACCC | CTC Global | Kontrola | VN rozvody | Vodiče

CTC Global-ACCC-InfoCore System-2012Další po­kro­kem v ob­las­ti tech­no­lo­gie ka­be­lů a vo­di­čů před­sta­vu­je sys­tém ACCC In­fo­Co­re od firmy CTC Glo­bal, který na­bí­zí rych­lé, spo­leh­li­vé a přes­né zjiš­tě­ní správ­nos­ti in­sta­la­ce ACCC vo­di­čů – hli­ní­ko­vých vo­di­čů s kom­po­zit­ním já­drem. Sys­tém ACCC In­fo­Co­re sni­žu­je ri­zi­ka vy­plý­va­jí­cí z ne­správ­né in­sta­la­ce ka­be­lo­vých sys­té­mů ze stra­ny pro­vo­zo­va­te­lů in­že­nýr­ských sítí, smluv­ních part­ne­rů i ka­be­lo­vých tech­ni­ků.

Tito od­bor­ní­ci vědí, že i při nej­lep­ších ná­stro­jích, vy­ba­ve­ní a pod­mín­kách mo­hou v te­ré­nu na­stat ne­před­ví­da­né udá­los­ti. Po­u­ži­tí pro­pri­e­tár­ní­ho in­fra­čer­ve­né­ho svě­tel­né­ho sys­té­mu, spe­ci­ál­ních vlá­ken v jád­ru vo­di­če a ro­bust­ní me­to­di­ky sběru a zá­zna­mu dat může sys­tém ACCC In­fo­Co­re po­tvr­dit in­te­gri­tu vo­di­če během ně­ko­li­ka minut. Ač­ko­li to není po­vin­né, tato schop­nost slou­ží ke zvý­še­ní spo­leh­li­vos­ti a dů­vě­ry. Sys­tém je scho­pen zkon­t­ro­lo­vat velmi dlou­há ne­pře­tr­ži­tá rozpě­tí a je v sou­čas­nos­ti vy­u­ží­ván glo­bál­ně. Tato funk­ce je ve­li­ce cen­ná pro pro­vo­zo­va­te­le in­že­nýr­ských sítí i je­jich smluv­ní part­ne­ry, pro­to­že jim po­sky­tu­je další mož­nost ově­ře­ní, zda in­sta­la­ce byla pro­ve­de­na správ­ně.

ACCC vodice-2012

Pro­ces kon­t­ro­ly za­čí­ná pří­stu­pem k vo­di­či na obou kon­cích, pří­pra­vou kon­ců jád­ra vo­di­če po­mo­cí ná­stro­jů po­sky­to­va­ných ově­řo­va­cí sou­pra­vou ACCC In­fo­Co­re.

  • Pří­prav­ný ná­stroj po­u­ží­va­ný na obou kon­cích sek­ce nebo cív­ky.
  • Vy­sí­lač je při­po­jen k jed­no­mu kon­ci vo­di­če ACCC.
  • Při­jí­mač je při­po­jen k dru­hé­mu kon­ci.
  • Kon­t­ro­lér při­jí­má, kon­t­ro­lu­je a za­zna­me­ná­vá vý­sled­ky.

Sys­tém ACC In­fo­Co­re od CTC Glo­bal umož­ňu­je bez­peč­né, jed­no­du­ché a rych­lé po­tvr­ze­ní úspěš­né in­sta­la­ce vo­di­čů. Mezi al­ter­na­tiv­ní me­to­dy patří CT ske­no­vá­ní, rent­ge­no­vá kon­t­ro­la a mag­ne­tic­ká pulz­ní tech­no­lo­gie (MPT), ale tato za­ří­ze­ní jsou vel­mi po­ma­lá a ná­klad­ná.
Sys­tém ACCC In­fo­Co­re je ko­merč­ně do­stup­ný a byl na­sa­zen na mno­ha mís­tech po ce­lém svě­tě. Mezi ACCC Con­duc­tor a ACCC In­fo­Co­re Con­duc­tor není žád­ný roz­díl ve vý­ko­nu. Sou­pra­vy ACCC In­fo­Co­re pro ově­ře­ní v te­ré­nu se snad­no po­u­ží­va­jí a jsou k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím sítě Mas­ter In­stallers spo­leč­nos­ti CTC Glo­bal.
Pro více in­for­ma­cí na­vštiv­te web CTC Glo­bal.


Mohlo by vás zajímat: