Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

60denní EDU licence Solidworks pro domácí výuku zdarma

Čtvrtek, 19 Březen 2020 13:44

solidworks-edu-2012Jak jsme se do­zvě­dě­li na webo­vých strán­kách na­šich pro­dej­ců So­lid­works sta­ra­jí­cích se o vzdě­lá­vá­ní mla­dé ge­ne­ra­ce kon­struk­té­rů – 3E PrahaSo­lid­Vi­si­on – byly spo­leč­nos­tí Das­sault Sys­tè­mes So­lid­works uvol­ně­ny bez­plat­né 60­den­ní EDU li­cen­ce So­lid­works, které si může na­in­sta­lo­vat každý stu­dent nebo uči­tel, který po­tře­bu­je doma pra­co­vat s CAD pro­gra­mem. V rám­ci této na­bíd­ky je mož­né si vy­zkou­šet CAD Pre­mi­um a mo­de­lo­vá­ní s ana­lý­za­mi, Elect­ri­cal Pro na elek­tri­kář­ské ná­vrhy, Com­poser Pro k ani­ma­cím a ná­vo­dům, Vi­su­a­li­ze pro vy­tvá­ře­ní fo­to­re­a­lis­tic­kých mo­de­lů, CAM Pro k pří­pra­vě NC ob­rá­bě­ní a PCB pro ECAD ná­vrhy de­sek tiš­tě­ných spojů.

Škol­ní li­cen­ce na 60 dní zdar­ma si mohou stáh­nout všich­ni stu­den­ti a uči­te­lé do svých osob­ních po­čí­ta­čů, není ni­jak vá­za­ná na škol­ní li­cen­ci.

Po­stup in­sta­la­ce:

  • jděte na www.solidworks.com/SDK
  • za­škrt­ně­te NO (ne­má­te Se­rial Num­ber)
  • za­dej­te SDK-ID: TCOVID19
  • vy­ber­te verzi SO­LID­WORKS
  • za­dej­te svůj e-mail
  • po­tvrď­te ujed­ná­ní
  • na další strán­ce na­jde­te své in­sta­lač­ní kódy a odkaz ke sta­že­ní
  • in­sta­lač­ní kódy pro in­sta­la­ci a odkaz ke sta­že­ní in­sta­lač­ní­ho ba­lí­ku při­jdou také e-mai­lem