Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Festival Maker Faire Prague v květnu jen on-line

Čtvrtek, 14 Květen 2020 14:20

Tags: Maker Faire | on-line | Prague | Tak­tiq Com­mu­ni­cati­ons | Žádná věda

Maker Faire Prague on-line-2020No­vo­do­bí ku­ti­lo­vé a bast­lí­ři se letos ne­mo­hou sejít v červ­nu osob­ně, a tak to zkusí v květ­nu di­gi­tál­ně! On-line verze fes­ti­va­lu se usku­teč­ní 29. a 30. květ­na na www.makerfaireprague.online. Zá­jem­ci tu na­jdou bo­ha­tý pro­gram tvo­ře­ný živým pře­no­sem, roz­ho­vo­ry s ma­ke­ry, re­por­tá­že­mi přímo z ma­ker­ských dílen a on-line work­sho­py. Vel­kou akci na praž­ském Vý­sta­viš­ti pro ob­vyk­lých 10 tisíc ná­vštěv­ní­ků pře­su­nu­li or­ga­ni­zá­to­ři na lis­to­pad. Or­ga­ni­zá­to­ři při­pra­vi­li pro ná­vštěv­ní­ky ně­ko­lik hodin pří­mých pře­no­sů, videí a re­por­tá­ží, kde uvidí ma­ke­ry v akci tak de­tail­ně, jak by to v reálu pros­tě ne­by­lo možné.

Pá­teč­ní od­po­led­ne bude spo­lumo­de­ro­vat Vla­di­mír Kořen, so­bo­tou pro­ve­de vedle Jana Kuž­ní­ka, pro­gra­mo­vé­ho ře­di­te­le fes­ti­va­lu, Milan Bla­žek.
Roz­hod­nu­tí zku­sit zor­ga­ni­zo­vat on-line fes­ti­val padlo v dubnu, kdy bylo jasné, že mi­ni­mál­ně do po­lo­vi­ny roku není šance udě­lat žádný fes­ti­val, ve­le­trh nebo se­tká­ní ně­ko­li­ka tisíc lidí. Josef Průša, ge­ne­rál­ní ře­di­tel firmy Prusa Re­search, věří, že on-line verze Maker Fairu spous­tu lidí in­spi­ru­je a třeba se pustí do ně­če­ho vlast­ní­ho. Právě Prusa Re­search a také hl. m. Praha jsou hlav­ní­mi part­ne­ry on-line fes­ti­va­lu.

Balón do stra­to­sfé­ry, kre­a­tiv­ní work­sho­py a apo­ka­lyp­tic­ký svět

Na­bi­tý pro­gram on-line Maker Faire Pra­gue na­bíd­ne nejen zá­ba­vu, ale i tvo­ři­vé dílny, ve kte­rých se uži­va­te­lé naučí pra­co­vat s 3D tis­kár­nou, vy­rá­bět šper­ky, udě­lat spek­tro­graf z cédéč­ka či z oby­čej­né­ho pa­pí­ru vy­tvo­řit pou­hým ohy­bem něco krás­né­ho či uži­teč­né­ho. Na so­bo­tu při­pra­vi­li or­ga­ni­zá­to­ři na­pří­klad ná­vště­vu po­sta­po­ka­lyp­tic­ké­ho světa na ra­ke­to­vé zá­klad­ně Bra­t­ro­ni­ce Junk Town.
Spo­lek Žádná věda, který je spolu s agen­tu­rou Tak­tiq Com­mu­ni­cati­ons or­ga­ni­zá­to­rem akce, při­pra­vu­je kromě dvou vě­dec­kých ex­pe­ri­men­tů také mi­ni­ver­zi pro­jek­tu Stra­to­ca­ching. Chys­tá se, že v pá­teč­ním pří­mém pře­no­su vy­pus­tí balón do stra­to­sfé­ry. Pokud se ná­klad s mi­ni­a­tur­ní ka­me­rou a dal­ším uži­teč­ným ná­kla­dem do­hle­dá, zá­bě­ry a data budou k dis­po­zi­ci v so­bot­ním vy­sí­lá­ní. Pro vy­puš­tě­ní balónu do stra­to­sfé­ry bez do­da­teč­ných ad­mi­nis­tra­tiv­ních po­vo­le­ní smí mít celá se­sta­va ma­xi­mál­ně sto gramů.
Živý pře­nos po­bě­ží na in­ter­ne­to­vé te­le­vi­zi Mall.​TV, kde budou po akci k dis­po­zi­ci též sestři­hy z nej­za­jí­ma­věj­ších worksho­pů, a tak si je di­vá­ci budou moct pře­hrát i zpět­ně. Na část worksho­pů je možné při­hlá­sit se už nyní na www.makerfaireprague.online.
Všich­ni ku­ti­lo­vé, kteří se chtě­jí po­tkat osob­ně, se mohou těšit na ví­kend 14.–15. lis­to­pa­du. V tomto ter­mí­nu or­ga­ni­zá­to­ři plá­nu­jí se­tká­ní na praž­ském Vý­sta­viš­ti. Před­cho­zí dva roč­ní­ky Maker Faire Pra­gue na­vští­vi­lo přes 10 000 ná­vštěv­ní­ků. Fes­ti­val je určen nejen bast­lí­řům, ale všem kre­a­tiv­ním lidem, a pře­de­vším ro­di­nám s dětmi.


Mohlo by vás zajímat: