Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dýchací přístroj pro pacienty s COVID-19 od Panasonicu

Pondělí, 15 Červen 2020 13:20

Tags: COVID-19 | CPAP | Dýchací přístroje | Manufacturing | Panasonic

Panasonic covid-2025Tým z car­di­ffské­ho zá­vo­du spo­leč­nos­ti Pa­na­so­nic Ma­nu­factu­ring vy­ro­bil 80 pro­to­ty­pů dý­cha­cích pří­stro­jů, které po­má­ha­jí hospi­ta­li­zo­va­ným pa­ci­en­tům tr­pí­cím one­moc­ně­ním COVID-19. Nou­zo­vý dý­cha­cí pří­stroj typu CPAP (s kon­ti­nu­ál­ním pře­tla­kem v dý­cha­cích cestách) spo­leč­ně na­vrh­li lékař Rhys Tho­mas z ne­moc­ni­ce Glan­gwi­li v Car­marthe­nu a Mau­ri­ce Clar­ke ze spo­leč­nos­ti CR Clar­ke & Co. Za­měst­nan­ci vý­rob­ní­ho zá­vo­du Pa­na­so­nic pak pra­co­va­li s ma­xi­mál­ním na­sa­ze­ním, aby vy­ho­vě­li žá­dosti velšské vlády a za­jis­ti­li vý­ro­bu pro­to­ty­pů nut­ných ke schvá­le­ní re­gu­lač­ním úřa­dem a ke kli­nic­kým zkouškám.

Za­ří­ze­ní zís­ka­lo před­běž­né schvá­le­ní re­gu­lač­ní­ho úřadu pro léky a zdra­vot­nic­ké pro­duk­ty, který spadá pod Mi­nis­ter­stvo zdra­vot­nic­tví a so­ci­ál­ní péče. Úřad zod­po­ví­dá za re­gu­la­ci veš­ke­rých léků a lé­kař­ských pro­duk­tů po­u­ží­va­ných ve Spo­je­ném krá­lov­ství. V sou­čas­nos­ti pro­bí­ha­jí kli­nic­ké zkouš­ky a závod Pa­na­so­nic je při­pra­ven v pří­pa­dě po­tře­by vy­ro­bit dal­ších 1000 jed­no­tek.

Panasonic-covid-2025

Jed­not­ky CPAP za­jiš­ťu­jí pa­ci­en­tům s ko­ro­na­vi­rem pří­vod okys­li­če­né­ho vzdu­chu kon­t­ro­lo­va­ným pře­tla­kem a po­má­ha­jí zvý­šit hla­di­nu kys­lí­ku v krvi. Dý­cha­cí pří­stroj při­spí­vá ke sní­že­ní počtu pa­ci­en­tů vy­ža­du­jí­cích in­va­ziv­ní me­cha­nic­kou ven­ti­la­ci na jed­not­kách in­ten­ziv­ní péče.
Na zdo­ko­na­le­ní kon­struk­ce to­ho­to pří­stro­je se po­dí­le­ly na čtyři stov­ky za­měst­nan­ců zá­vo­du Pa­na­so­nic a za­jis­ti­lo se po­ří­ze­ní ne­zbyt­ných sou­čás­tek a vý­ro­bu. Tým slo­že­ný ze za­měst­nan­ců di­vi­ze Mo­bi­le So­lu­ti­ons Busi­ness, která vy­rá­bí odol­né no­te­boo­ky a table­ty, a di­vi­ze Home Ap­pli­an­ce Di­vi­si­on, vy­tvo­řil novou vý­rob­ní linku na jed­not­ky CPAP během dvou dnů. Pro­to­ty­py vy­ro­bi­li a do­da­li během pou­hých tří týdnů od při­je­tí žá­dosti o pomoc.

Za­měst­nan­ci zá­vo­du Pa­na­so­nic se za­po­ji­li také do celé řady dal­ších ini­ci­a­tiv s cílem po­má­hat spo­leč­nos­ti během ko­ro­na­vi­ro­vé krize. Patří mezi ně spl­ně­ní další žá­dosti velšské vlády o pro­ve­de­ní zkou­šek elek­tro­mag­ne­tic­ké kom­pa­ti­bi­li­ty (EMC) a vy­ho­to­ve­ní zá­vě­reč­né zprá­vy pro nový oxy­me­tr, který vy­vi­nu­la Uni­ver­si­ty of South Wales za úče­lem mě­ře­ní hla­di­ny kys­lí­ku v krvi. Kromě toho vy­ro­bi­li tech­ni­ci na 3D tis­kár­nách osob­ní ochran­né po­můc­ky pro zdra­vot­ní­ky a spo­leč­nost Pa­na­so­nic vě­no­va­la mo­bil­ní po­čí­ta­čo­vá za­ří­ze­ní Tou­ghbook, aby pa­ci­en­ti v ka­ran­té­ně mohli lépe ko­mu­ni­ko­vat s pří­buz­ný­mi.

Di­vi­ze Pa­na­so­nic Mo­bi­le So­lu­ti­ons Busi­ness pod­po­ři­la také pří­sluš­ní­ky zá­chran­ných sborů a klí­čo­vé pra­cov­ní­ky v celé Ev­ro­pě. Spo­leč­nost jim za­jis­ti­la pri­o­rit­ní opra­vy a ser­vis odol­ných mo­bil­ních po­čí­ta­čo­vých za­ří­ze­ní Tou­ghbook po­u­ží­va­ných při zá­chra­ně ži­vo­tů.

Více o spo­leč­nos­ti Pa­na­so­nic na­jde­te na www.panasonic.com/global.


Mohlo by vás zajímat: