Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Digitální konference Building Together

Pátek, 26 Červen 2020 14:31

Tags: ArchiCAD | Building Together | CEGRA | Digitální konference | Graphisoft

BuildingTogether-2026Jak in­for­mu­je web Cen­t­ra pro po­čí­ta­čo­vou pod­po­ru gra­fi­ky (Cegra), mají zá­jem­ci mož­nost se 8. a 9. čer­ven­ce při­po­jit k on-line kon­fe­ren­ci, která ukáže jak Gra­phi­soft mění způ­sob BIM spo­lu­prá­ce mezi ar­chi­tek­ty a in­že­ný­ry. Po­slech­nou si zde spe­ci­a­lis­ty z Gra­phi­sof­tu i od­bor­ní­ky z oboru, kteří budou mlu­vit o tom, jak sil­ným ná­stro­jem jsou po­čí­ta­čo­vé tech­no­lo­gie pro vy­tvá­ře­ní skvě­lé ar­chi­tek­tu­ry. Zjis­tě­te, proč si ar­chi­tek­ti, kteří na­vrh­li dru­hou nej­vyš­ší bu­do­vu na světě, vy­bra­li Ar­chi­cad. Bu­de­te-li chtít se do­stat na strán­ku s re­gis­tra­cí, bu­de­te se muset při­hlá­sit po­mo­cí svého Gra­phi­soft ID.

Pokud Gra­phi­soft ID ne­má­te, mů­že­te si jej vy­tvo­řit.

Při­hlas­te se ještě dnes!


Mohlo by vás zajímat: