Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Měření tloušťky stěny pro mokré aplikace od Hexagonu

Pondělí, 07 Září 2020 10:13

Tags: Hexagon MI | Měření | Mokré obrábění | RWP20.50-G-UTP | Tloušťka stěny

RWP2050GUTP-W-2037Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon vy­lep­ši­la svou prů­kop­nic­kou ul­tra­zvu­ko­vou sondu pro au­to­ma­tic­ké mě­ře­ní tloušť­ky stěny na ob­rá­bě­cích stro­jích uve­de­ním dvou no­vých verzí ur­če­ných pro mokré ob­rá­bě­ní. Ino­va­tiv­ní ul­tra­zvu­ko­vá do­ty­ko­vá sonda He­xa­gon RWP20.50-G-UTP pro mě­ře­ní tloušť­ky přímo na ob­rá­bě­cím stro­ji za­jis­ti­la vý­znam­né zkrá­ce­ní kon­t­rol­ních časů a zlep­še­ní sběru dat pro suché apli­ka­ce. Nyní v re­ak­ci na vy­so­kou po­ptáv­ku zá­kaz­ní­ků vy­vi­nul He­xa­gon novou verzi RWP20.50-G-UTP, která do­ká­že měřit tloušť­ku stěny i při vý­ro­bě dílů s ma­zi­vy a chla­di­vy.

Kon­t­ro­la tloušť­ky stěn dílu je ob­vykle ča­so­vě ná­roč­ný ma­nu­ál­ní pro­ces, který pro­bí­há mimo ob­rá­bě­cí stroj, což vede k pro­sto­jům. Do­ty­ko­vá sonda RWP20.50-G-UTP od He­xa­go­nu pře­tvá­ří po­stup po­mo­cí ul­tra­zvu­ku k au­to­ma­tic­ké­mu mě­ře­ní tloušť­ky stěny přímo v ob­rá­bě­cím stro­ji.
Do­po­sud však bylo možné ul­tra­zvu­ko­vým sen­zo­rem měřit tloušť­ku stěny dílů jen na­su­cho. Nové mož­nos­ti sen­zo­ru He­xa­gon pro mokrou vazbu nejen šetří čas tím, že umožňují ope­rá­to­rům pro­vá­dět au­to­ma­tic­ká mě­ře­ní přímo na ob­rá­bě­cím stro­ji, ale také sni­žu­jí vý­da­je na ma­te­ri­ál díky po­u­ži­tí chla­di­cí ka­pa­li­ny stro­je jako va­zeb­né ka­pa­li­ny.
Sonda He­xa­gon RWP20.50-G-UTP na­bí­zí výběr hlav sen­zo­rů při­způ­so­be­ných růz­ným po­ža­dav­kům a apli­ka­cím zá­kaz­ní­ků. U mokré­ho ob­rá­bě­ní se zá­kaz­ní­ci mohou roz­hod­nout pro sen­zo­ro­vou hlavu s roz­sa­hem mě­ře­ní 0,7–9 mm nebo 1,5–30 mm. Pro suché apli­ka­ce, které ne­vy­ža­du­jí va­zeb­nou ka­pa­li­nu, je roz­sah mě­ře­ní sen­zo­ru 0,7–9 mm.
Více informací na www.hexagonmi.com.


Mohlo by vás zajímat: