Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Čtyři klíčové technologie pro vítězství v elektromobilitě

Středa, 20 Září 2023 21:49

Tags: Automobilový průmysl | engineering.com | Hexagon MI | White paper

Hexagon-White paper-2338Au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl pro­šel ve své his­to­rii mnoha pro­mě­na­mi, ale sou­čas­ná změna v ob­las­ti nu­lo­vých emisí je bez­pre­ce­dent­ní. Bílá kniha která vznik­la ve spo­lu­prá­ci He­xa­gon Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce s webem en­gi­nee­ring.com od­ha­lu­je čtyři ná­stro­je po­třeb­né k zís­ká­ní stra­te­gic­ké vý­ho­dy upro­střed pře­vrat­ných změn v úsilí o úspěch v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu.

Od au­to­ma­ti­za­ce přes vir­tu­ál­ní pro­to­ty­po­vá­ní, di­gi­tál­ní vlák­no až po hlu­bo­ké učení - vý­kon­ná a spo­leh­li­vá tech­no­lo­gic­ká part­ner­ství budou pro kaž­dé­ho vý­rob­ce au­to­mo­bi­lů v boji o udr­že­ní a růst zá­kaz­nic­ké zá­klad­ny ne­zbyt­nos­tí. Který po­sky­to­va­tel tech­no­lo­gií však do­ká­že po­krýt tak ši­ro­kou škálu ře­še­ní?

Vy­slech­ně­te si glo­bál­ní ex­per­ty He­xa­go­nu na au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, kteří po­drob­ně po­pi­su­jí, jak přes­ně lze nové tech­no­lo­gie im­ple­men­to­vat, a zís­kej­te ob­sáh­lý pře­hled o sou­čas­ném stavu vý­ro­by au­to­mo­bi­lů.

STÁHNĚTE SI BÍLOU KNIHU NYNÍ

 


Mohlo by vás zajímat: