Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Infor se připojuje k iniciativě Catena­‑X Automotive

Pondělí, 03 Červenec 2023 14:43

Tags: Automobilový průmysl | Catena-X | Digitalizace | Infor | Sdružení

Catena-X automotive pexels-chevanon-2327Infor se při­po­jil k ini­ci­a­ti­vě Ca­te­na­‑X. Cílem kon­sor­cia je vy­tvo­řit spo­leč­ný da­to­vý eko­sys­tém pro au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, který umo­ž­ní di­gi­tál­ně sle­do­vat ma­te­ri­á­lo­vé toky v celém do­da­va­tel­ském ře­těz­ci. Infor ozná­mil své člen­ství na dub­no­vém ve­letr­hu Han­no­ver Messe. Ca­te­na­‑X vznik­la jako sdru­že­ní nej­zná­měj­ších vý­rob­ců, do­da­va­te­lů a po­sky­to­va­te­lů slu­žeb v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu, aby do­pro­vá­ze­la a urych­lo­va­la di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci to­ho­to od­vět­ví.

Zejmé­na po­sled­ních ně­ko­lik let – v dů­sled­ku pan­de­mie a ge­o­po­li­tic­kých pro­blé­mů – uká­za­lo, že glo­bál­ní do­da­va­tel­ské ře­těz­ce se mohou rych­le a ra­di­kál­ně změ­nit, nebo do­kon­ce rych­le zcela na­ru­šit, a proto je ještě na­lé­ha­věj­ší, aby všich­ni zú­čast­ně­ní do­ká­za­li co nej­rych­le­ji re­a­go­vat na ak­tu­ál­ní pro­blémy. Navíc trend pře­cho­du na elek­tric­ká vo­zi­dla a stále sí­lí­cí do­pa­dy kli­ma­tic­kých změn trans­for­ma­ci trhu ještě více urych­li­ly. Ca­te­na­‑X si proto klade za cíl pro­po­jit hlav­ní prů­mys­lo­vé sub­jek­ty všeho druhu do spo­leč­né­ho da­to­vé­ho eko­sys­té­mu na úrov­ni očí – díky tomu bude ří­ze­ní do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce odol­něj­ší a fle­xi­bil­něj­ší než kdy­ko­li před­tím.

Fi­lo­zo­fie kon­sor­cia je v sou­la­du se stra­te­gií In­fo­ru po­sky­to­vat vy­so­ce stan­dar­di­zo­va­nou a ote­vře­nou mul­ti­te­nant­ní di­gi­tál­ní clou­do­vou ERP plat­for­mu pro bez­peč­nou vý­mě­nu dat v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu, jakož i pro ino­va­ce a di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci ve vý­ro­bě a služ­bách. Za­po­je­ním se Infor může ak­tiv­ně par­ti­ci­po­vat na ino­va­cích a stan­dar­di­zač­ních sna­hách o op­ti­ma­li­za­ci vý­mě­ny dat ve vý­ro­bě. Jako člen Ca­te­na­‑X může Infor také in­te­gro­vat re­le­vant­ní a hod­not­né pří­pa­dy vy­u­ži­tí pro své zá­kaz­ní­ky na zá­kla­dě vlast­ní vy­so­ce stan­dar­di­zo­va­né a mul­ti­te­nant­ní clou­do­vé plat­for­my. Zá­kaz­ní­ci tak mohou také včas vy­u­ží­vat nové tren­dy a vývoj pro­střed­nic­tvím ak­tu­a­li­za­cí Infor Cloud­Su­i­te Au­to­mo­ti­ve.

Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na webo­vých strán­kách In­fo­ru.Mohlo by vás zajímat: