Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

22minutový webinář Velké sestavy v SOLIDWORKS 2021

Čtvrtek, 03 Prosinec 2020 10:02

Tags: 22minutový webinář.Solidworks | MIloš Hrazdíra | Velké sestavy

sw2021-velke sestavy-2049V dal­ším 22­mi­nu­to­vém webi­ná­ři bude uká­zá­no, jaké účin­né ná­stro­je při­ná­ší nová verze So­lid­works a jak je rych­le za­vést do praxe. Jsou no­vin­ky, které jsou hned vidět. Jsou no­vin­ky, které jsou méně ná­pad­né, ale stej­ně tak dů­le­ži­té. Sem patří i výkon. To zna­me­ná čas, který So­lid­works po­tře­bu­je pro zá­klad­ní funk­ce: otevřít, ulo­žit, ob­no­vit atd. Verze 2021 je v tomto ohle­du dobře vy­ba­ve­na a stojí za to se po­dí­vat, kdy bu­de­te méně čekat na ode­zvu sys­té­mu. Webi­nář bude vy­sí­lán v čes­kém ja­zy­ce 11. pro­sin­ce 2020 od 10:00 hodin a před­ná­še­jí­cím je Miloš Hrazdí­ra.

Za­re­gis­truj­te se na tento bez­plat­ný webi­nář. Po jeho skon­če­ní bude ote­vřen pro­stor pro do­ta­zy účast­ní­ků.

ZAREGISTRUJTE SE JIŽ DNES

 


Mohlo by vás zajímat: