Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Rekordní zájem o AMR roboty MiR a 55% růst tržeb

Čtvrtek, 29 Duben 2021 23:25

Tags: 1. čtvrtletí 2021 | AMR | Mobile Industrial Robots | NiR | Roboty | Růst tržeb

MiR250 w top module-2118Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) za­zna­me­na­la za­čát­kem to­ho­to roku re­kord­ní po­ptáv­ku. Pro­dej AMR ro­bo­tů v prv­ním čtvrt­le­tí roku 2021 byl o 55 % vyšší ve srov­ná­ní se stej­ným ob­do­bím v roce 2020 a spo­leč­nost tak do­sáh­la his­to­ric­ky nej­lep­ší­ho první čtvrt­le­tí. Trh střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­py rostl ještě vý­raz­ně­ji, když se ve srov­ná­ní s 1. loň­ským kvar­tá­lem zdvoj­ná­so­bil.

Ce­lo­svě­to­vě nyní pra­cu­jí s au­to­nomní­mi ro­bo­ty MiR již ti­sí­ce za­měst­nan­ců prů­mys­lo­vých firem včet­ně na­pří­klad Novo Nor­disk, Ford a Ho­ney­well, kde op­ti­ma­li­zu­jí lo­gis­tic­ké pro­ce­sy. Mezi zá­kaz­ní­ky firmy ak­tu­ál­ně patří z velké části nad­ná­rod­ní pod­ni­ky, které dále roz­ši­řu­jí své flo­ti­ly ro­bo­tů MiR s cílem au­to­ma­ti­zo­vat ma­ni­pu­la­ci s ma­te­ri­á­lem a in­ter­ní lo­gis­ti­ku. Au­to­ma­ti­za­ce a di­gi­ta­li­za­ce jsou po­va­žo­vá­ny za dů­le­ži­tá opat­ře­ní ve­dou­cí k roz­vo­ji vý­rob­ních pod­ni­ků, jak během pan­de­mie Covid-19, tak v nad­chá­ze­jí­cím ob­do­bí. To je také jeden z dů­vo­dů, proč se mnoho pi­lot­ních AMR pro­jek­tů změ­ni­lo na na­sa­ze­ní vel­kých flo­til s až 50 ro­bo­ty.

Au­to­ma­ti­za­ce vni­t­ro­pod­ni­ko­vé do­pra­vy se velmi rych­le roz­ví­jí v au­to­mo­bi­lo­vém a elek­tro­nic­kém prů­mys­lu, AMR ro­bo­ty ale stále více vy­u­ží­va­jí firmy z far­ma­ceu­tic­ké­ho prů­mys­lu, lo­gis­ti­ky a FMCG. Ce­lo­svě­to­vá pan­de­mie způ­so­bi­la také dra­ma­tic­ký roz­voj čis­ti­cích mo­du­lů pro ro­bo­ty MiR, kdy jsou ro­bo­ty au­to­nomně po­u­ží­vá­ny k dez­in­fek­ci kan­ce­lá­ří, ne­moc­nic a dal­ších ve­řej­ných míst k eli­mi­na­ci ší­ře­ní viru. Vý­rob­ci tech­no­lo­gií navíc stále více vy­u­ží­va­jí in­te­gra­ci ro­bo­tic­kých plat­fo­rem MiR do svých stá­va­jí­cích pro­duk­tů tak, aby je­jich au­to­ma­ti­zač­ní ře­še­ní byla mo­bil­ní a fle­xi­bil­ní. Na­pří­klad spo­leč­nost KEN Hy­gi­e­ne Sys­tems au­to­ma­ti­zo­va­la s vy­u­ži­tím ro­bo­tů MiR pl­ně­ní a vy­pla­cho­vá­ní dez­in­fekč­ních za­ří­ze­ní v ne­moc­ni­cích.

Fleet ma­nage­ment a glo­bál­ní ser­vis

Od roku 2015, kdy spo­leč­nost před­sta­vi­la svůj první ko­la­bo­ra­tiv­ní robot Mi­R100 a vstou­pi­la na trh pře­prav­ních ro­bo­tů, se počet kon­ku­renč­ních ře­še­ní vý­raz­ně zvý­šil. MiR na­dá­le in­ves­to­val, aby si udr­žel svoji po­zi­ci lídra na trhu, pokud jde o kva­li­tu, vy­spě­lost pro­duk­tu a glo­bál­ní služ­by.

Růst vy­ža­du­je mnoho ta­len­tů

Během prv­ní­ho čtvrt­le­tí roku 2021 se k MiR při­po­ji­lo 26 no­vých pra­cov­ní­ků, aby pod­po­ři­li růst a roz­voj firmy na všech fron­tách. Od­po­ví­dá to 10% ná­růstu počtu za­měst­nan­ců. Vý­bor­né vý­sled­ky v tomto ob­do­bí zna­me­na­jí, že spo­leč­nost na­jí­má další za­měst­nan­ce – ak­tu­ál­ně na­bí­zí více než 20 no­vých pozic.

Pro více informací navštivte www.mobile-industrial-robots.com.
Videa o jed­no­du­chém na­sta­ve­ní a pro­gra­mo­vá­ní ro­bo­tů, pří­pa­do­vé stu­die a kom­ple­men­tár­ní ná­stro­je na­lez­ne­te zde.


Mohlo by vás zajímat: