Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

GOM Suite se čtyřmi variantami softwaru pro odborníky

Středa, 01 Září 2021 22:46

Tags: GOM | GOM Blade In­spect | GOM Suite | GOM Vo­lu­me In­spect | ZEISS Group

Visual Volume-Inspect-PRO-2135Kva­li­ta zvy­šu­je spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. 3D me­t­ro­lo­gie dnes umož­ňu­je mnoha vý­rob­ním spo­leč­nos­tem sle­do­vat a op­ti­ma­li­zo­vat svoje pro­ce­sy kva­li­ty. GOM, spo­leč­nost pa­t­ří­cí do ZEISS Group, na­bí­zí svým soft­wa­rem kom­plex­ní ře­še­ní pro ana­lý­zu kva­li­ty. Kromě za­ve­de­ných soft­wa­ro­vých ře­še­ní GOM In­spectGOM Corre­la­te po­sky­tu­je spo­leč­nost se síd­lem v Braun­schwei­gu soft­wa­ro­vé ba­líč­ky pro další sku­pi­ny uži­va­te­lů s uve­de­ním dvou no­vých pro­duk­tů.

Mě­ři­cí a in­spekč­ní soft­wa­re ob­je­mo­vých dat GOM Vo­lu­me In­spect je ad­re­so­vá­n prů­mys­lo­vým uži­va­te­lům CT. GOM Blade In­spect je určen pro uži­va­te­le v le­tec­kém prů­mys­lu a splňuje také me­t­ro­lo­gic­ké po­ža­dav­ky sek­to­ru ply­no­vých tur­bín.

Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na www.gom.com.


Mohlo by vás zajímat: