Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Renishaw na MSV 2021

Pondělí, 08 Listopad 2021 22:36

Tags: Měření | NC 4 Blue | QuickLoad | Renishaw | RUP1 | Sondy | Upínače

Renishaw-QuickLoad-3-2146MSV Brno patří k nej­vět­ším stro­jí­ren­ským ve­letrhům ve střed­ní Ev­ro­pě a jeho le­toš­ní roč­ník je dlou­ho oče­ká­va­nou pří­le­ži­tos­tí k se­tká­ní od­bor­ní­ků a tech­no­lo­gic­kých nad­šen­ců. Spo­leč­nost Re­nishaw patří mezi pra­vi­del­né vy­sta­vo­va­te­le na tomto ve­letr­hu. Za­tím­co v loňském roce před­sta­vi­la no­vin­ky z ob­las­ti me­t­ro­lo­gie a au­to­ma­ti­za­ce vý­ro­by pouze na di­gi­tál­ní vý­sta­vě Re­nishaw Vir­tu­al-Expo, letos svoje nová tech­no­lo­gic­ká ře­še­ní a pro­duk­ty uka­zu­je „na­ži­vo“ v hale P na stán­ku 57.

K vi­dě­ní tak je bez­kon­takt­ní la­se­ro­vá sonda NC4 Blue, ul­tra­zvu­ko­vá sonda RUP1 a ře­še­ní pro snad­né upí­ná­ní dílců Quic­kLo­ad.

Bez­kon­takt­ní la­se­ro­vá ná­stro­jo­vá sonda NC4 s mod­rým la­se­rem po­sky­tu­je mno­hem přes­něj­ší mě­ře­ní ná­stro­jů než kdy­ko­liv dříve. Umožňuje za­ve­de­ní au­to­ma­tic­ké kon­t­ro­ly vý­rob­ní­ho pro­ce­su na ja­kém­ko­liv CNC ob­rá­bě­cím stro­ji.

Renishaw-NC4plus Blue-2146

Více in­for­ma­cí


Ul­tra­zvu­ko­vá sonda RUP1 roz­ši­řu­je mož­nos­ti pě­ti­o­sé­ho sys­té­mu REVO pro sou­řad­ni­co­vé mě­ři­cí stro­je. Au­to­ma­tic­ká de­tek­ce tloušť­ky dílu umožňuje změ­ře­ní velmi roz­měr­ných dílů nebo ob­tíž­ně do­sa­ži­tel­ných prvků.

Renishaw-RUP1-2-2146

Více in­for­ma­cí


Quic­kLo­ad rail sys­tem je chyt­ré ře­še­ní pro snad­né a va­ri­a­bil­ní upí­ná­ní dílců na sou­řad­ni­co­vé mě­ři­cí stro­je. Usnadňuje vklá­dá­ní dílců, zrych­lu­je pří­pra­vu k mě­ře­ní a sni­žu­je ná­ro­ky na ob­slu­hu mě­ři­cí­ho stro­je.

Renishaw-QuickLoad-1-2146

Více in­for­ma­cí

 


Mohlo by vás zajímat: