Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Představen ZEISS Mineralogic 3D pro geovědní obory

Pondělí, 15 Listopad 2021 23:28

Tags: Mineralogie | Mi­ne­ra­lo­gic 2D | Mi­ne­ra­lo­gic 3D | Těžební průmysl | ZEISS

zeiss mineralogic 3d prev-2147ZEISS před­sta­vil 5. lis­to­pa­du soft­ware ZEISS Mi­ne­ra­lo­gic 3D pro au­to­ma­ti­zo­va­nou kvan­ti­ta­tiv­ní mi­ne­ra­lo­gii, který zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu a efek­ti­vi­tu tě­žeb­ní­ho prů­mys­lu. Díky po­cho­pe­ní slo­že­ní, mi­ne­rál­ních vzta­hů a struk­tu­ry zkou­ma­ných ge­o­lo­gic­kých ma­te­ri­á­lů, včet­ně uzamče­ných zrn, mohou těža­ři rych­le­ji re­a­go­vat na kri­tic­ké otáz­ky vý­ro­by.

Maximalizace obnovy vyžaduje zlepšení účinnosti

Pro­ces dr­ce­ní hor­ni­ny za úče­lem od­dě­le­ní cen­ných ko­mo­dit spo­tře­bo­vá­vá znač­né množ­ství ener­gie, údaj­ně více než 3 % cel­ko­vé svě­to­vé vý­ro­by elek­tric­ké ener­gie. Ros­tou­cí po­ptáv­ka po zdro­jích vede k vy­hod­no­co­vá­ní slo­ži­těj­ších rud s nižší kva­li­tou. Ma­xi­ma­li­za­ce vý­těž­nos­ti vy­ža­du­je zlep­še­ní účin­nos­ti, které za­hr­nu­je po­drob­né zna­los­ti rud­ní­ho tě­le­sa a mi­ne­ra­lo­gie, jež ovlivňuje cho­vá­ní během pro­ce­su zu­šlech­ťo­vá­ní. Když čas roz­ho­du­je, ZEISS Mi­ne­ra­lo­gic 3D po­sky­tu­je data po­třeb­ná pro roz­ho­do­vá­ní, od zlep­še­ní tří­dě­ní přes vy­lep­še­ní pro­ce­su až po po­sou­ze­ní kva­li­ty ko­neč­né­ho kon­cen­t­rá­tu.

Rozpoznávání jednotlivých částic

Soft­ware ZEISS Mi­ne­ra­lo­gic 3D, který je po­sta­ven na špič­ko­vých plat­for­mách rent­ge­no­vé­ho mi­k­ro­sko­pu ZEISS Xra­dia 3D a mi­k­roCT s vy­u­ži­tím tech­no­lo­gie ZEISS De­e­pRe­con Pro, ob­sa­hu­je vy­spě­lé a fle­xi­bil­ní pro­to­ko­ly stro­jo­vé­ho učení, které roz­po­zná­va­jí jed­not­li­vé čás­ti­ce, i když jsou v kon­tak­tu s ji­ný­mi čás­ti­ce­mi. Čás­ti­ce jsou pak au­to­ma­tic­ky ana­ly­zo­vá­ny jed­not­li­vě a po­sky­tu­jí řadu klí­čo­vých vý­stu­pů, jako je mo­dál­ní mi­ne­ra­lo­gie, objem, póro­vi­tost, Fe­re­to­va roz­mě­ro­vá mě­ře­ní, aso­ci­a­ce a li­be­ra­ce.
S tech­no­lo­gií ZEISS Mi­ne­ra­lo­gic 3D není nutná téměř žádná pří­pra­va vzor­ku, od­pa­da­jí ste­re­o­lo­gic­ké před­po­kla­dy, pro­to­že každé zrno je zob­ra­ze­no v plném roz­sa­hu ve třech roz­mě­rech, a čas k zís­ká­ní po­u­ži­tel­ných dat se vý­raz­ně zkra­cu­je. Kromě toho jsou vzác­né vzor­ky, tj. me­te­o­ri­ty a ná­vra­to­vé mise se vzor­ky, za­cho­vá­ny díky ne­de­struk­tiv­ní po­va­ze rent­ge­no­vé­ho zá­ře­ní.

ZEISS Mi­ne­ra­lo­gic 3D je k dis­po­zi­ci pro mi­k­ro­sko­py ZEISS Xra­dia Con­text mi­k­roCT nebo Crys­tal CT a rent­ge­no­vé mi­k­ro­sko­py ZEISS Xra­dia Versa. In­te­gru­je ná­stroj ZEISS De­e­pRe­con Pro pro zpra­co­vá­ní ob­ra­zu po­mo­cí hlu­bo­ké­ho učení a ZEISS ZEN In­telle­sis pro seg­men­ta­ci s pod­po­rou stro­jo­vé­ho učení.

K dis­po­zi­ci je také ZEISS Mi­ne­ra­lo­gic 2D na plat­for­mách ske­no­va­cích elek­tro­no­vých mi­k­ro­sko­pů ZEISS se za­čle­ně­ním de­tek­to­rů EDS.


Mohlo by vás zajímat: