Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Online setkání uživatelů Surfcam 2021

Pondělí, 29 Listopad 2021 23:22

Tags: 3E Praha Engineering | CSF | Hexagon | PM-Tech | Setkání | SURFCAM | Uživatelé

3e praha-on-line meeting-2147Spo­leč­nost 3E Praha En­gi­nee­ring zve zá­jem­ce na on-line Se­tká­ní uži­va­te­lů Sur­f­cam, které se usku­teč­ní ve formě on-line kon­fe­ren­ce na plat­for­mě ZOOM. Účast­ní­ky čeká za­jí­ma­vý pro­gram už ve stře­du 1. pro­sin­ce 2021 od 9:30 do 14:30 hodin, který začne pre­zen­ta­cí spo­leč­nos­tí He­xa­gon a 3E Praha En­gi­nee­ring a před­sta­ve­ním no­vé­ho CAD ře­še­ní – De­signer.

A pro­to­že při ob­rá­bě­ní jsou po­tře­ba také kva­lit­ní ná­stro­je, před­sta­ví se part­ner v ob­las­ti řez­ných ná­stro­jů – PM-Tech.
Chy­bět ne­bu­dou ani no­vin­ky v sys­té­mu Sur­f­cam Tra­di­ti­o­nal 2022 a si­mu­lá­tor NC­SI­MUL. Jako tra­dič­ně se do se­tká­ní za­po­jí také do­da­va­tel vý­po­čet­ní tech­ni­ky HP, part­ner v ob­las­ti IT – firma CSF.
Dále se účast­ní­ci mohou těšit na no­vin­ky v sys­té­mu Sur­f­cam Evo – Ed­ge­cam 2022 a si­mu­lá­tor NC­SI­MUL. Do­sta­ne se i na mož­nos­ti nové plat­for­my po­st­pro­ce­so­rů a se­ři­zo­va­cích listů, tech­nic­ké tipy Sur­f­cam Tra­di­ti­o­nal / Sur­f­cam Evo – Ed­ge­cam a se­zná­me­ní s ob­chod­ní­mi pod­mín­ka­mi.

 Registrace v Zoom

 Cely program je zdarma

 


Mohlo by vás zajímat: